Trang Chủ Danh mục Quảng Minh

Danh mục: Quảng Minh

kinh luat luan 14

Bố Thí Ẩm Thực Cho Các Ngạ Quỷ Và Thuỷ Pháp

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch của Quảng Minh
phap bao 8

Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch của Quảng Minh
kinh luat luan 30

Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Cứu Bạt Ngạ Quỷ Diệm Khẩu

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch (1) của Quảng Minh, Bản Việt dịch (2) của Thích Thọ Phước
kinh luat luan 40

Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Thần Chú Cứu Ngạ Quỷ Diện Nhiên

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch, Bản Việt dịch của Quảng Minh
kinh luat luan 28

Kinh Phật Thuyết Thí Ngạ Quỷ Cam Lộ Vị Đại Đà La Ni

Đường Bạt Đà Mộc A dịch, Bản Việt dịch của Quảng Minh
phap bao 6

Nghi Quỹ Đàn Tràng Đại Khổng Tước Minh Vương Hoạch Tượng

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch của Quảng Minh
phap bao 3

Nghi Quỹ Tắm Tượng Phật Bản Mới

Đường Huệ Lâm thuật, Bản Việt dịch của Quảng Minh
kinh luat luan 10

Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Quảng Minh
phap bao 2

Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Quảng Minh
phap bao 10

Chú Cam Lộ Đà La Ni

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch, Bản Việt dịch của Quảng Minh
phap bao 12

Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Duyên Khởi Từ A Nan

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch của Quảng Minh
kinh luat luan 3

Kinh Bồ Tát Từ Thị Sở Thuyết Đại Thừa Duyên Sinh Thí Dụ Cây Lúa

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Quảng Minh
phap bao 7

Kinh Công Đức Tắm Phật

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nữ Trung Thể. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận
kinh luat luan 9

Kinh Công Đức Tắm Phật – Quảng Minh dịch

Đường Bảo Tư Duy dịch. Bản Việt dịch của Quảng Minh
kinh luat luan 28

Kinh Công Đức Tạo Tháp

Đường Địa Bà Ha La dịch. Bản Việt dịch (1) của Quảng Minh. Bản Việt dịch (2) của Trần Văn Nghĩa
kinh luat luan 35

Pháp Thức Thực Hành Tâm Chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi

Tống ‧Tri Lễ Thuỷ Tập, Thanh Độc Thể Trùng Toản. Bản Việt dịch của Quảng Minh
phap bao 12

Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh

Vô Trước Bồ Tát tạo, Đường Ba La Pha Mật Đa La dịch. Bản Việt dịch của Quảng Minh
kinh luat luan 28

Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ

Đường Huyền Trang dịch. Việt dịch 1: Như Hòa. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Nguyên Thuận
phap bao 16

Kinh Luận Phát Tâm Bồ Đề

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch (1) của Quảng Minh. Việt dịch (2) của Thích Nhất Chân. Việt dịch (3) của Thích Như Điển. Việt dịch (4) của Thích Trí Thủ
kinh luat luan 26

Kinh Phạm Võng – Quyển Thượng

Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Quảng Minh

Xem Nhiều