Bố Thí Ẩm Thực Cho Các Ngạ Quỷ Và Thuỷ Pháp

Đường Bất Không dịch,

Bản Việt dịch của Quảng Minh

*

Trước khi thí thực cho chúng sanh, mọi việc phải làm đúng như pháp, các món đồ

cúng phải rõ ràng, tinh sạch và tốt đẹp. Hoặc một phần, hoặc khá ít, hoặc một món đều

phải đựng trong đồ dùng bằng đồng sạch sẽ và đúng như pháp. Bằng như không có đồ

đồng thì dùng đồ sứ trắng cũng được. Nếu như không có đồ sứ thì có thể dùng đồ đựng

được sơn phết. Các món ăn thức uống phải dùng nước sạch mà làm ra. Mặt hướng về phía

đông mà lập chỗ ngồi (cho pháp chủ), rồi mới được làm pháp sự.

Phàm ai muốn bố thí ẩm thực cho hết thảy ngạ quỷ, trước phải phát tâm rộng lớn

mà thỉnh khắp chư ngạ quỷ. Trước phải tụng bài kệ sau đây một biến với lòng chân thành,

sau mới làm pháp triệu thỉnh thì được quả báo phước lợi chẳng thể xét lường:

Đệ tử, tỳ kheo (tỳ kheo ni) pháp danh là _______ ,

Phát tâm phụng trì

Một món ngon này

Khắp thí mười phương

Cùng tận hư không

Trùm cả pháp giới

Trong cõi vi trần

Bao nhiêu quốc độ

Hết thảy ngạ quỷ

Người mất lâu xa

Chủ đất núi sông

Cho đến khoáng dã

Các loại quỷ thần

Thỉnh về đây nhóm.

Tôi nay thương xót

Khắp thí vật thực

Nguyện chúng quỷ thần

Nhận đồ cúng này

Xoay đem cúng dường

Tận hư không giới

Chư Phật, thánh tăng

Tất cả hữu tình

Các chúng quỷ thần

Cùng với hữu tình

Khắp đều no đủ.

Cùng nguyện thân ngươi

Nhờ chú nguyện thực

Lìa khổ, giải thoát

Sanh thiên hưởng vui

Tịnh độ mười phương

Tuỳ ý dạo chơi

Phát tâm bồ đề

Hành đạo bồ tát

Tương lai làm Phật

Trọn không thối chuyển

Người đắc đạo trước

Nguyện cùng độ thoát.

Lại nguyện các ngươi

Ngày đêm luôn luôn

Ủng hộ cho tôi

Tròn đầy tâm nguyện.

Nguyện pháp thí thực

Có sanh công đức

Đem hồi thí khắp

Pháp giới hữu tình

Nguyện các hữu tình

Bình đẳng đều có.

Cùng các hữu tình

Đồng đem phước này

Hồi hướng hết cả

Chân như pháp giới

Vô thượng bồ đề

Tất cả trí giác

Nguyện mau thành Phật

Chớ mong quả khác

Nguyện nhờ pháp này

Mau được thành Phật.

Chắp tay ngang tim mà tụng kệ trên và dùng thủ ấn (Triệu thỉnh) để làm sự mời

thỉnh.

Thủ ấn Khai hầu (mở cổ họng): Bàn tay phải, ngón cái và ngón giữa vin giáp

nhau, ba ngón còn lại duỗi thẳng. Không làm cái thế (tay ấn) uyển chuyển tức gọi là thủ

ấn Phổ tập (nhóm họp khắp cả). Chú rằng:

Nẵng mồ bộ đế rị đa rị đát tha nghiệt đa da.

Bắt ấn này, tụng chú đây 7 biến, rộng vận bi tâm, nguyện khiến tất cả ngạ quỷ

trong cả pháp giới vi trần quốc độ thảy đều vân tập.

Lại tụng chú Khai địa ngục môn và Khai yết hầu (mở cửa địa ngục và mở cổ

họng) rằng:

Án bộ bộ đế rị già đa rị đát tha nghiệt đa da.

Khi tụng chú này, tay trái thì cầm thức ăn, tay phải thì bắt thủ ấn Triệu thỉnh ở

trên. Chỉ có đổi cách là một lần tụng chú thì một lần khảy móng tay. Lấy hai đầu ngón

tay cái và ngón tay giữa, búng ngón tay ra tiếng. Ba ngón tay còn lại mở ra chút ít, hơi

cong, đây gọi là thủ ấn Khai địa ngục môn và Khai yết hầu.

“Lúc bấy giờ, đức Như lai liền nói đà la ni tên là Vô lượng uy đức tự tại quang

minh thắng diệu, có sức gia trì vào thức ăn món uống, chú rằng:

Nẵng mồ tát phạ đát tha nghiệt đa phạ lỗ cát đế, án tam bà ra tam bà ra hồng.

Tụng chú này 7 biến, tất cả ngạ quỷ, mỗi vị đều được 49 hộc thức ăn, cái hộc

dùng đo lường của nước Ma già đà; ăn xong đều được sanh thiên hoặc sanh tịnh độ.

(Thần chú này) Có thể khiến cho hành giả, nghiệp chướng tiêu trừ, thọ mạng tăng ích,

hiện đời thu hoạch vô lượng vô biên phước báo, huống nữa là đời tương lai.”

Khi tụng chân ngôn (Vô lượng uy đức tự tại quang minh thắng diệu) này để gia trì

trong món ăn thức uống, cần làm thủ ấn: Dùng ngón cái của tay phải, xoa vào móng tay

của ngón giữa 3 lần hay 2 lần, ba ngón còn lại giương thẳng đứng. Lại dùng ngón tay cái

xoe với đầu ngón tay giữa, khảy móng tay ra tiếng. Một lần tụng chú thì một lần khảy

móng tay.

Lại tụng chân ngôn Mông cam lộ pháp vị (chịu ơn pháp vị cam lộ), bắt thủ ấn Thí

vô uý, bằng cách đưa cánh tay phải thẳng đứng, năm ngón tay cũng chỉ thẳng lên trên.

Chân ngôn rằng:

Nẵng mồ tô lỗ phả da, đát tha nghiệt đa da, đát nhĩ dã tha, án tô lỗ tô lỗ, bát la

tô lỗ, bát la tô lỗ, sa phạ hạ.

Kết thủ ấn Thí vô uý ở trên, tụng chân ngôn Thí cam lộ 7 biến, có năng lực khiến

cho đồ ăn và nước biến thành biển sữa và cam lộ, có thể khai mở cổ họng cho tất cả ngạ

quỷ, biến vật thực được thêm nhiều đầy khắp, sự ăn uống được bình đẳng.

Với thủ ấn và chân ngôn Nhất tự tâm thuỷ luân quán của đức Tỳ Lô Giá Na, trước

quán tưởng chữ noan 2 ở trong lòng bàn tay phải có màu như màu sữa, rồi biến thành biển

đủ tám đặc tánh quí 3, chảy ra tất cả vị cam lộ, đề hồ. Đưa bàn tay ấy đến trên những đồ

đựng thức ăn, tụng thần chú chữ noan 7 biến, rồi xoay chuyển năm ngón hướng xuống đồ

đựng thức ăn, quán tưởng sữa và các vị cam lộ, đề hồ từ trong chữ noan chảy ra, biến

thành biển sữa, lớn như vầng nhật nguyệt, tất cả chúng quỷ thần đều được no đủ, không có

thiếu thốn. Đây gọi là thủ ấn Phổ thí nhất thiết ngạ quỷ, và (sau đây là) chân ngôn Nhũ

hải (biển sữa):

Nẵng mồ tam mãn đa một đà nẫm, (án) noan.

Quán tưởng, tụng chú này 7 biến rồi, viết (chữ noan ) lên trên đất sạch, nơi không

có người đi, hoặc dưới gốc cây cạnh ao nước, không được viết dưới những gốc cây như cây

đào, cây liễu, cây lựu. Viết xong rồi, cần phải chí tâm xưng danh hiệu 5 vị Như lai 3 lần

thì được công đức vô lượng.

Nẵng mồ bạt già phạt đế, bát ra bộ đa ra, đát nẵng dã, đát tha nghiệt đa da.

Nam mô Bảo Thắng Như lai, trừ nghiệp xan tham, tròn đầy phước đức.

Nẵng mồ bạt già phạt đế, tô lỗ ba da, đát tha nghiệt đa da.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như lai, phá hình xấu xí, tròn đầy tướng hảo.

Nẵng mồ bạt già phạt đế, a mật lật đế ra nhạ da, đát tha nghiệt đa da.

Nam mô Cam Lộ Vương Như lai, rót chánh pháp vào thân tâm, nhận được an

lạc.

Nẵng mồ bạt già phạt đế, vĩ bố la nghiệt đát la da, đát tha nghiệt đa da.

Nam mô Quảng Bác Thân Như lai, cổ họng mở thông, tiếp nhận diệu vị.

Nẵng mồ bạt già phạt đế, a bà diễn ca la da, đát tha nghiệt đa da.

Nam mô Ly Bố Úy Như lai, trừ sạch sợ hãi, lìa cõi ngạ quỷ.

Hành giả nếu có thể làm như vậy thì được oai quang của Phật gia hộ trùm che.

Xưng danh hiệu của 5 vị Như lai với năng lực làm cho tất cả loài ngạ qủy có vô lượng tội

được tiêu diệt, vô lượng phước sẽ phát sanh, được thân diệu sắc, được tâm quảng đại, được

sự không sợ hãi mà tiếp nhận vật thực đã biến thành những món cam lộ mỹ diệu, mau lìa

cái thân khổ đau, được sanh về cõi trời hay tịnh độ.

Sau khi thí thực, hành giả nên vì các chúng quỷ thần mà tụng đà la ni Thọ bồ tát

tam muội da giới, tụng 3 biến, chân ngôn rằng:

Án, tam muội da tát đoã phạm.

Tụng xong 3 biến, tất cả quỷ thần đều có thể nghe nhận được bí pháp sâu xa, đều

được đầy đủ tam muội da giới 4, được vô lượng phước.

Đã thí cho chư ngạ quỷ thảy đều no đủ xong, nên dùng pháp đà la ni mà đưa lên

đường thì mới có thể quay về nơi nguồn cội (chân như). Chân ngôn Phát khiển giải thoát

là:

Án, phạ nhật ra, mục khất sái mục.

Nếu tụng chú Phát khiển, trước nên kết thủ ấn, đó là tay phải làm thành nắm tay,

với đầu ngón tay cái cong lại, nắm tay ngữa lên, rồi khảy móng tay cái ra tiếng, gọi là việc

đưa lên đường đã thông.

Mỗi lần viết (chữ noan) lên món ăn rồi tụng 7 biến (chân ngôn Nhũ hải), cùng

khảy móng tay, thì tất cả quỷ thần được món ăn xong là có thể đi vậy. Tuy nhiên, nếu

chưa có tụng chú Phát khiển thì không được đi. Nếu chẳng thực thi đầy đủ phương pháp

như vậy thì việc thí chư ngạ quỷ đều chẳng được trọn vẹn, hoặc có người được, hoặc có

người chẳng được, uổng dùng công sức, thật khá thương thay.

Nếu có hành giả phát tâm bồ đề mà có thể đúng như pháp tu hành bằng cách đúng

như pháp thực thi đầy đủ pháp thí cho chư ngạ quỷ, thì hết thảy ngạ quỷ đều được no đủ,

không có thiếu thốn. Người hành trì pháp thí này ắt nên biết đó.

Nếu ai dùng đà la ni gia trì vào món ăn thức uống, rồi cầm một món ăn tinh sạch,

viết (chữ noan) vào trong dòng nước sạch thì có thể khiến cho tất cả bà la môn tiên đều

được thức ăn này, ăn xong, khác miệng cùng lời mà hồi nguyện cho người thí đó ở trong

đời hiện tại được sống lâu, được đầy đủ uy đức của bậc Phạm thiên, thực hành hạnh của

Phạm thiên.

Nếu dùng thần chú này chú nguyện vào những vật phẩm cúng dường Phật, như là

nước, hương, hoa, ẩm thực, đều phải tụng chú 21 biến rồi sau mới cúng dường Phật. Làm

như vậy thì cũng tức là đã đem những vật phẩm ấy dâng lên cúng dường mười phương hết

thảy chư Phật không khác.

Đây là yếu quyết của kinh Thí Tiêu Diện Ngạ Quỷ Nhất Thiết Quỷ Thần Đà La Ni.

Còn có kinh Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỷ Đà La Ni do ngài Thật Xoa Nan Đa dịch.vào đời

Đường.

Trinh Hưởng năm thứ 4, trọng xuân, ngày 20, Tịnh Nghiêm, lúc 49 tuổi, một

lần hiệu đính.

Nguyên Lộc năm thứ 16, ngày 17 tháng 2, hoà thượng Tịnh Nghiêm hiệu đính

một lần nữa.

Bảo Vĩnh năm thứ 3, mùa xuân năm Bính Tuất, được mật quỹ này, và mùa

đông năm Mậu Tý, ngày 22 tháng 10, Tánh Tịnh vâng lời dạy hiệu đính một

lần nữa.

Chú thích:

2 Ở trong Nhị khoá hiệp giải, đoạn nói về thần chú Nhất tự thuỷ luân, có dẫn kinh Thí ngạ quỷ, so với đoạn

này thì thấy thiếu mấy chữ trước quán tưởng chữ noan đây (tiên tưởng thử noan tự), do vậy mà thấy tối

nghĩa.

3 Chánh văn là bát công đức hải, nhưng trong Nhị khoá hiệp giải thì trích là bát công đức thuỷ.

4 Tam muội da giới là lấy trí giác của Phật, tức là tánh giác của mình, mà làm giới pháp. Chân ngôn Tam

muội da giới làm kinh động để chúng sanh, trong đó có quỷ thần, thức tỉnh giác tánh ấy, truyền răn cho họ

khuôn theo giác tánh ấy mà không được vượt trái.

  Xem thêm:

 • Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực - Kinh Tạng
 • Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Bí Mật Phật Đỉnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới - Kinh Tạng
 • Phật Nói Văn Thù Sư Lợi 108 Danh Phạn Tán - Kinh Tạng
 • Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi - Kinh Tạng
 • Kinh Hiếu Tử - Kinh Tạng
 • Xưng Tán Một Trăm Lẻ Tám Danh Hiệu Bồ Tát Thánh Kim Cang Thủ Bằng Phạn Ngữ - Kinh Tạng
 • Kinh Phổ Hiền Mạn Noa La - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Đỉnh Nhứt Thiết Như Lai Chơn Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Du Già Liên Hoa Bộ - Kinh Tạng
 • Kinh Phạm Ma Du - Kinh Tạng
 • Phẩm Pháp Nghi Quỹ Niệm Tụng Cúng Dường Thánh Hạ Dã Hột Lí Phược Đại Oai Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm - Kinh Tạng
 • Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tối Thượng Ý - Kinh Tạng
 • Pháp Thức Thực Hành Tam Muội Chuẩn Đề - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 3 – HT Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Tập Vãng Sanh - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Truyện Cao Tăng Sang Tây Vực Cầu Pháp - Kinh Tạng