Xưng Tán Một Trăm Lẻ Tám Danh Hiệu Bồ Tát Thánh Kim Cang Thủ Bằng Phạn Ngữ

Tống Pháp Hiền dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

1_ Hội thứ nhất:

Phộc nhật-la tát đỏa, ma hạ tát đỏa

Phộc nhật-la la đát-na, ma hạ mạt la

Phộc nhật-la đạt lị-ma, ma hạ truật đà

Phộc nhật-la A yết-lị sa, na mô tốt-đổ đế

2_ Hội thứ hai:

Phộc nhật-la nê đát-la, ma hạ tác sô

Phộc nhật-la mai để-lị, ma hạ nại-lị trà

Phộc nhật-la dược xoa, ma hạ đế một-la

Phộc nhật-la xoa, na mô tốt-đổ đế

3_ Hội thứ ba:

Phộc nhật-la mẫu sắt-trí, ma hạ mẫu sắt-trí

Phộc nhật-la mẫu sắt-trí, ma hạ tô kha

Phộc nhật-la hạ sa, ma hạ hạ sa

Phộc nhật-la bà sa, na mô tốt-đổ đế

4_ Hội thứ tư:

Mạo địa tức đang, ma hạ mạo đề

Một đà, tát lị-phộc đát tha nga đa

Phộc nhật-la dạ na, ma hạ dạ na

Phộc nhật-la nghê-dã , na mô tốt-đổ đế

5_ Hội thứ năm:

Tát đỏa lị-tha, tát lị-phộc tát đỏa lị-tha

Ma hạ tát đỏa lị-thang, tát một-lị để

Tát lị-phộc nghê-dã, tát lị-phộc tát lị-vũ cật-đa

Tát lị-phộc tất đề, na mô tốt-đổ đế

6_ Hội thứ sáu:

Phộc nhật-la đát-ma ca, tô phộc nhật-la ngật-lượng

Phộc nhật-la vi la, tô phộc nhật-la đặc-lị cô

Ma hạ tam ma dã đát đỏa lị-tha

Ma hạ tát đa, na mô tốt-đổ đế

7_ Hội thứ bảy:

Phộc nhật-la cô xá, ma hạ nhập-phộc la

Phộc nhật-la nhập-phộc la, ma hạ bát-la bà

Phộc nhật-la bát-la bà, bát-la bồ nại-du đa

Một đà bát-la bà, na mô tốt-đổ đế

8_ Hội thứ tám:

Phộc nhật-la la nhạ ngật-la-dã, phộc nhật-la nhật-la-dã

Một nĩnh ngật-la-dã, ngật-la-dã na lỗ đát ma

Phộc nhật-la đát ma, ma hạ ngật-la-dã ngật-lượng

Phộc nhật-lỗ đát ma, na mô tốt-đổ đế

9_ Hội thứ chín:

Phộc nhật-la đà đổ, ma hạ ngọc-tứ dương

Phộc nhật-la ngọc tứ-dã , tô ngọc tứ-dã đặc-lị cô

Nghê-dã na phộc nhật-la, ma ha phộc nhật-lãng

Phộc nhật-la yết lị-sa, na mô tốt-đổ đế

10_ Hội thứ mười:

Một đà ngật-la-dã, một đà phộc nhật-la ngật-la-dã

Mạo đề, một đà , ma hạ một đạt

Phộc nhật-la, một đà dã, một đà dã

Mạo đề, một đà, na mô tốt-đổ đế

11_ Hội thứ mười một:

Một đà bố nhạ, ma hạ bố nhạ

Tát đỏa bố nhạ, tô bố nhạ ca

Hạt hô bả dã, ma hạ bát-la nghê-dã

Ma hạ tất đà, na mô tốt-đổ đế

12_ Hội thứ mười hai:

Đát tha ngha đa, ma hạ ca dã

Đát tha nga đa, sa la sa đế

Đát tha nga đa, ma hạ tức đa

Phộc nhật-la phộc nhật-la, na mô tốt-đổ đế

13_ Hội thứ mười ba:

Đát tha nga đa, ma hạ tát đỏa

Bộ đa cổ trí, ma hạ na dã

Tát lị-phộc bát la ma đát đỏa nghê-dã

Bát la ma lị-tha ca, na mô tốt-đổ đế

14_ Hội thứ mười bốn:

Tam mãn đa bạt nại-la la nhạ ngật-la-dã

Ma la, ma la, bát-la ma lị-na ca

Tát lị-phộc ngật-la-dã, tam mãn đa nghê-dã na

Tát lị-phộc đát-la ca, na mô tốt-đổ đế

15_ Hội thứ mười lăm:

Một đà, hồng ca la, hồng ca la

Phộc nhật-la, hồng ca la, na dã ca

Phộc nhật-la, phộc nhật-lãng nga, phộc nhật-lãng nga

Phộc nhật-la bả ni, na mô tốt-đổ đế

16_ Hội thứ mười sáu:

Phộc nhật-la bá ni sa-đa, ma nĩnh sa-đa

Tắc đắc-ca lị-đa mê, đát tha nga đới

Duệ tất-mính tát lị-phộc nghê-dã đa, tức đa

Mạo đề tức đa, tát-đát đề tiết đế

17_ Hội thứ mười bảy:

Cật-lị đa đề ca la tứ tam một đà

Di đát tắc đát-noan, tát lị-phộc nại lị-sa na

Tam bộ đa, tam bà vi, phiến để

Đát-võng ma sa nĩnh, đát tha nga đa

18_ Hội thứ mười tám:

Tát lị-phộc ca la nghê-dã đa tát-đỏa

Nại-lị trì bà phộc, đát tha nga đế

Phộc nhật-la tát đỏa, tát mẫu vĩ sắt-thước

Hột-lị na dã, tát lị-phộc nễ tứ nẵng

19_ Hột thứ mười chín:

Nhất đế dương thất-la đà đế thất-la đà

Tô phộc nại-duệ đương , tát-đát tha nga đới

Tát lị-phộc một đà mật đường tốt-đổ đát-lam

Thất-lị dạ nĩnh tốt-lỗ nỗ tát đắc cật-lị đương

20_ Hội thứ hai mươi:

Tát lị-phộc bá ba, vĩ truật đà đát-ma

Tát lị-phộc mạo đề, tát mô nột-bà vi

Aùt nê noa tốt-đô đát-la la nhĩ na

Tạc đô tố cật-đa, tô bạc cật-đa ca

  Xem thêm:

 • Phật Nói Văn Thù Sư Lợi 108 Danh Phạn Tán - Kinh Tạng
 • Bố Thí Ẩm Thực Cho Các Ngạ Quỷ Và Thuỷ Pháp - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Bí Mật Phật Đỉnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới - Kinh Tạng
 • Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi - Kinh Tạng
 • Kim Cang Tràng Trang Nghiêm Bát Nhã Ba La Mật Đa Giáo - Kinh Tạng
 • Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực - Kinh Tạng
 • Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực - Kinh Tạng
 • Kinh Phổ Hiền Mạn Noa La - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Kim Cang Thọ Mạng - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Đỉnh Nhứt Thiết Như Lai Chơn Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương - Kinh Tạng
 • Kim Cang Đỉnh Du Già Hàng Tam Thế Thành Tựu Cực Thâm Mật Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tối Thượng Ý - Kinh Tạng
 • Pháp Kinh Đà La Ni Kim Cang Thọ Mạng - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Huyễn Hoá Võng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng - Kinh Tạng
 • Mười Sáu Tôn Phật Trong Kiếp Hiền - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Khủng Bố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương - Kinh Tạng