Kinh Đà La Ni Kim Cang Thọ Mạng

Đường Bất Không dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Bấy giờ Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana Tathàgata) vào Đệ Tứ Thiền ở đỉnh Sắc Giới (Rùpadhàtu) thành Đẳng Chính Giác, liền hạ xuống núi Tu Di (Sumeru) ở lầu gác báu Kim Cương , tất cả Như Lai ở khắp cả Pháp Giới tận hư không đều đến vân tập , trước au vây quanh , khác miệng cùng âm , nói rằng:”Nguyện xin Đức Thế Tôn chuyển bánh xe Diệu Pháp thâm sâu bí mật. Aáy là: Kim Cương Giới Luân, Giáng Tam Thế Giáo Lệnh Luân , Biến Điều Phục Pháp Luân, Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Luân . Bốn Luân như vậy đều xuất ra từ tâm của Tỳ Lô Giá Na. Tất cả Luân đều có 37 vị Thánh Giả, mỗi một Chân Ngôn, mỗi một Tam Ma Địa , mỗi một Khế Aán, trì Uy Nghi Quỹ , Nguyện Lực Đại Bi… ở cõi Phật tạp nhiễm, ở Thế Giới tịnh diệu , hoặc ấn hoặc hiện, chuyển bánh xe lợi lạc, độ các chúng sinh , mỗi mỗi chẳng giống nhau”

Tỳ Lô Giá Na Phật nhận lời thỉnh cầu của các Như Lai xong, muốn chuyển bánh xe Pháp. Thời liền nhập vào Tam Ma Địa (Samàdhi) quán thấy Ma Hề Thủ La Đại Tự Tại Thiên (Mahe’svara) ngang ngạnh khó giáo hố, chấp chặt vào Tà Kiến… trừ phi Ta dùng thân Đại Bi tịch tĩnh kham chịu điều phục

Lúc đó Đức Thế Tôn nhập vào Bi Nộ Tam Ma Địa , từ ức ngực hiện ra Ngũ Phong Kim Cương Đại Bồ Đề Tâm , tuôn ra thân Tứ Diện Bát Tý Uy Đức Xí Thịnh Kỳ Đặc Nan Đổ Giáng Tam Thế Kim Cương Bồ Tát lễ khắp Tỳ Lô Giá Na Như Lai với tất cả chư Phật :”Nguyện xin Đức Thế Tôn dạy cho con phải làm như thế nào?”

Đức Phật bảo:”Này Giáng Tam Thế Bồ Tát (Trailokya Vijaya Bodhisatva) ! Nay ông hãy giáng phục nhóm các Đại Thiên khó điều phục ấy., khiến họ đều quy y các Phật Pháp Tăng, phát Tâm Bồ Đề”

(Giáng Tam Thế Bồ Tát) liền tìm đến giáng phục tất cả chư Thiên. Chỉ có Đại Tự Tại Thiên ỷ có uy đức lớn đặc biệt mà chống cự lại. Giáng Tam Thế Bồ Tát dùng mọi thứ khổ đau nghiêm trị cho đến chết (Chân trái đạp lên Đại Thiên, chân phải đạp lên Thiên Hậu)

Lúc ấy Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai nhập vào Đại Bi Mẫn Tam Ma Địa xong, liền nói Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni , lại nhập vào Kim Cương Thọ Mệnh Tam Muội Gia với kết Mật Aán gia trì cho Ma Hề Thủ La Thiên Vương được sống lại , tăng thêm thọ mệnh, quy y chư Phật, phát Tâm Bồ Đề, quán đỉnh thọ ký , chứng địa vị Bát Địa (Bất Động Địa)

Kim Cương Thọ Mệnh Chân Ngôn:

湡 向忝仰守 送扣

Aùn, phộc nhật-la dụ sái, sa-phộc ha

OMÏ VAJRAYUSÏAI (? VAJRA AYUSÏAI) SVÀHÀ

Đức Phật bảo:”Kim Cương Bồ Tát ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì , niệm tụng, mỗi ngày ba thời riệng một ngàn biến thì hết thảy nhân duyên nghiệp ác, đoản mệnh, chết yểu… của đời quá khứ và hiện tại do trì Chân Ngôn này cho nên tâm tin trong sạch, tiêu diệt nghiệp chướng, liền tăng thọ mệnh.

Nếu người có tu tập Tam Ma Địa thì đời này chẳng chuyển thân do cha mẹ sinh ra, được năm Thần Thông , tự tại bay trên hư không

Tiếp nên tụng Hộ Thân Bị Giáp Chân Ngôn là:

湡 鈰 向忝僝

Aùn châm, phộc nhật-la dục

OMÏ DDHAMÏ (?趐: TÏÙMÏ) VAJRAYUHÏ (?VAJRA AYUHÏ)

Tiếp nên quán chữ Dục (兆 :YAHÏ) tỏa ánh sáng rực rỡ chiếu khắp , thành Đại Kim Cương Thọ Mệnh Bồ Tát (Mahàvajràyuhï bodhisatva).

Tiếp dùng Tứ Tự Minh dẫn thỉnh Bồ Tát giáng nhập vào trong Đàn nhận các cúng dường. Tứ Tự Mật Ngôn là:

切 狫 圳 趌

Nhạ hồng noan hộc

JAHÏ HÙMÏ VAMÏ HOHÏ

Bấy giờ Đại Chúng nghe điều Đức Phật nói đều tin nhận, phụng hành

KINH KIM CƯƠNG THỌ MỆNH ĐÀ LA NI (Hết)

Diên Bảo, năm thứ tư, tháng 05. Chép bản của Mai Vĩ Tạng_ Luật Sư TỊNH NGHIÊM

Thiên Minh , năm đầu, Năm Tân Sửu. Chép bản của Vũ Trị Tuệ Tâm Viện_ TỪ NHẪN

Năm nay được một bản, khiến chép lại, so sánh đối chiếu xong đem in . Có điều Kinh này được lược ra từ Kinh trước đó, nên chẳng kham hết, chỉ mong bậc có mắt sáng phân biệt riêng bản đúng sai

Hồ Châu, chùa Trường Cốc, cư ngụ ở cù lao_ THÍCH KHỐI ĐẠO

Một lần cầm bút đối chiếu xong. Năm Quý Hợi, tháng 04, ngày 06_ TỪ THUẬN