Kinh Phổ Hiền Mạn Noa La

Tống Thi Hộ dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong núi Thứu Phong thuộc thành Vương Xá cùng với chúng Đại Tỳ Khưu gồm năm trăm ngàn người đến dự.

Lại có các Đại Bồ Tát Ma Ha Tát đều là bậc đầy đủ tất cả các Pháp trắng, được vô lượng Trí, phương tiện khéo léo, hay có tiếng rống của Sư Tử. Tên các vị ấy là: Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Bảo Aán Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, Hỷ Hý Bồ Tát Ma Ha Tát, Công Đức Trang Nghiêm Bồ Tát Ma Ha Tát, Phước Đức Aâm Thanh Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Ý Bồ Tát Ma Ha Tát, Đức Nghiêm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát của nhóm như vậy đều đến tập hội.

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng Đại Từ Đại Bi vì khắp các người tu hành ở đời hiện tại và đời vị lai muốn tu Kim Cương Tát Đỏa Bí Mật Tương Ưng Pháp mau chóng thành tựu, nên tuyên nói Pháp Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La.

Đức Phật bảo:” Nếu có Thiện Nam Tử muốn vào Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La , tu tập Phổ Hiền Kim Cương Tát Đỏa Tương Ưng Bí Mật Pháp , mau chóng thành tựu. Trước tiên nên phát khởi Tâm thù thắng kiên cố dũng mãnh, cầu bậc Thắng Sư thanh tịnh của Thế Gian, thỉnh nhận Quán Đỉnh xong. Ở chỗ Bậc Thầy ấy nhận Nghi Pháp Aán Khế tương ưng bí mật, mỗi mỗi chẳng sai lầm, chuyên chú ghi nhớ đừng để sai quên. Sau đó tùy muốn ở Thắng Xứ thanh tĩnh tu tập Pháp này để cầu Tất Địa.

Được Thắng Xứ xong. Trước tiên nên tắm gội sạch sẽ, nghiem khiết thân tâm. Liền ở chốn ấy kết Giới hộ thân. Sau đó y theo Pháp dùng bùn hương xoa tô Mạn Noa La (Manïdïala: Đàn Trường) khiến y như Pháp.

Xoa tô xong . Ở trong Mạn Noa La này, đốt hương rải hoa , mọi loại cúng dường. Hướng về Mạn Noa La này tác Quán Tưởng. Tưởng trong Mạn Noa La ấy có Bản Tôn Như Lai .

Được hiện trước mắt xong, chẳng khởi nơi nào, liền lấy bột hương xoa tay, kết Aán với niệm Chân Ngôn.

_ Tiếp kết Tịnh Tam Nghiệp Aán : Hai tay kết Kim Cương Hợp Chưởng, tụng Bản Mật Ngôn ba lần:

Aùn, sa-phộc bà phộc, truật đà, tát lị-phộc đạt lị-ma bà-phộc bà-phộc, truật độ hám

湡 辱矢向 圩益 屹楠 叻猣 辱矛向 圩砰曳

OMÏ _ SVABHÀVA ‘SUDDHA_ SARVA DHARMA SVABHÀVA ‘SUDDHA UHAMÏ

_ Tụng Mật Ngôn này xong thì bung Aán. Lại nói:”Nay con từ vô thủy đến giờ, hết thảy tất cả nghiệp Thân Khẩu Ý thô trọng nay đã tong sạch. Được thanh tĩnh xong, nguyện tất cả sự nghiệp đã làm ngày nay đàu là Nhân để vào Pháp Kim Cương ấy rồi mới tác ý quán nơi Bản Tôn Như Lai. Nguyện sự nghiệp mà con đã làm đều được thành tựu”

Liền Quy Mệnh tán thán. Tức tụng Mật Ngôn là:

Aùn, tát lị-phộc đát tha nga đa ca dã, phộc chỉ tức đa, bát-la noa muội, phộc nhật-la, mãn na nam, ca lỗ nhĩ

輆 屹楠 凹卡丫凹 乙伏名朱柰 渨仕觡 向忝 向刡觡 一刎亦

OMÏ _ SARVA TATHÀGATA KÀYA VAK CITTA PRANÏANÀMÏ VAJRA VANDANÀMÏ KARA UMI

_ Tụng Mật Ngôn này xong, liền dùng 4 loại Lễ lễ Bản Tôn Như Lai trong Mạn Noa La.

Lễ xong, qùy dài, tác Kim Cương Hợp Chưởng rồi nói rằng:” Nay con phát Tâm Bồ Đề vô thượng. Nguyện xin Đấng Chính Đẳng Giác, bậc Thầy của ba đời phương tiện nhiếp thọ. Khiến cho con chính được ba loại Học Giới. Vì các chúng sinh, dùng sứcbền chắc của Như Lai, trụ trì ba Báu lợi lạc chúng sinh. Nay con ở trong Như Lai Kim Cương Giới Kim Cương Tát Đỏa Chân Như Tương Ưng Bí Mật Pháp, theo A Xà Lê nhận Đại Kim Cương Tộc, ở 6 thời tu tập hành 4 Thí Pháp. Ở Đại Bảo Tộc nhận Pháp tương ưng bình đẳng. ỞĐại Liên Hoa Tộc nhận Pháp bí mật vi diệu của ba Thừa. Ở Đại Sự Nghiệp Tộc nhận đầy đủ tất cả sự nghiệp cúng dường. Từ Chân Như thanh tĩnh sinh Pháp Đại Bồ Đề. Con phát Tâm Bồ Đề vô thượng. Nhận Pháp này xong, y Pháp tu tập, vì tất cả chúng sinh mà làm nhiêu ích. Hết thảy tất cả chúng sinh không có bậc Chủ Tể thì làm bậc Chủ Tể , kẻ chưa giải thốt khiến được giải thốt , kẻ chưa an vui khiến được an vui, kẻ chưa đến bờ kia khiến đến bờ kia”

Hành Giả phát nguyện xong, liền tụng Kim Cương Thị (Quán sát, xem kỹ) Mật Ngôn:

MA (亙 _MA ) TRA (誆 _TÏ) ở hai mắt

Nên quán làm Nhật Nguyệt

Hai tay Kim Cương Quyền

Đều an cạnh eo lưng

Mạn Noa và hương hoa

Với vật cúng dường khác

Nhân đây tuôn ra nhìn

Trừ dơ thành trong sạch

Kim Cương Thị (Quán sát) Mật Ngôn là:

Aùn , phộc nhật-la nại-lị sắt-trí, ma tra

輆 向忝 呠泏 亙誆

OMÏ _ VAJRA DRÏSÏTÏI MATÏ

_ Hai tay Kim Cương Phộc hay giải các Kiết Sử, tĩnh tất cả hạt giống tạp nhiễm trong Thức thứ tám (A Lại Gia Thức).Kim Cương Phộc Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la, mãn đà (3 lần)

輆 向忝向神

OMÏ _ VAJRA BANDHA

Dùng Aán này, tụng Mật Ngôn cho nên tự thân từ vô thủy trở đi sẽ được giải thốt tất cả sự trói buộc của Kiết Sử, sẽ khiến tu tập viên mãn tất cả công đức

_ Tiếp liền dùng Phộc Aán kéo mở ở ngay trái tim. Lại tụng Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la mãn đà, đát-la tra

輆 向忝向神 泣誆

OMÏ _ VAJRA BANDHA _ TRÀTÏ

Dùng Aán này với tụng Mật Ngôn sẽ được mau hiển phát Trí Tuệ Kim Cương của Tự Tính.

_ Liền dùng chuông Kim Cương lắc ba lần xong. Tiếp quán trong thân của mình hiện phát Aùc Tự Luân (珆_ AHÏ) có uy đức lớn. Dùng việc này cho nên tất cả Ma Chướng chẳng thể gây não loạn, lại được Tâm Kim Cương bền chắc chẳng thối chuyển, được tất cả thành tựu.

_ Tiếp tụng Tâm Mật Ngôn là:

Hạ hạ hạ hạ hộc

成成成成趌

HA HA HA HA HOHÏ

Tụng Tâm Mật Ngôn xong. Liền vào Trí bền chắc của Kim Cương Tát Đỏa(Vajrasatva). Quán tưởng tận cùng cõi hư không , tất cả Tính thảy đều bình đẳng, đồng với 16 âm thanh ấy.

_ Tiếp quán tưởng ở trái tim của mình thành vành trăng đầy. Ở trong vành trăng, tưởng chữ Ca (一_KA). Được chữ hiện mỗi mỗi rõ ràng xong, lại tưởng bên ngồi vành trăng có một chữ Ca (一) như ngôi sao chuyển quanh hiện rõ trước mặt. Lại tưởng chữ Ca trong vành trăng tim sinh ra một hoa sen Kim Cương. Lại ở trong hoa sen sinh ra Liên Hoa Aán. Ở trên Aán này, quán một chữ Hám (狫 _HÙMÏ), được chữ hiện mỗi mỗi rõ ràng xong, lại quán thân của mình đồng với Kim Cương Tát Đỏa (Vajrasattva) không khác không sai, chẳng động chẳng lay. Liền ném chày Kim Cương rồi nói lời như vầy :”Nay Ta chẳng dễ có thân này. Từ Pháp Kim Cương sinh làm Kim Cương Tát Đỏa”

_ Tiếp lại tưởng thân mình thành Đại Tam Ma Gia Tát Đỏa (Mahà samaya satva). Liền kết Kim Cương Đại Tam Ma Gia Aán, tụng Mật Ngôn là:

Aùn, tam ma dụ hàm, ma ha tam ma dụ hàm

輆 屹亙伋曳 亙扣屹亙伋曳

OMÏ _ SAMAYA UHAMÏ _ MAHÀ SAMAYA UHAMÏ

Liền dùng Tam Ma Gia ấn lúc trước ấn trái tim, vần trán, cổ họng, đỉnh đầu.

_ Tiếp kết Thế Tôn Đại Aán, tụng Mật Ngôn là:

Aùn, tam ma gia tát đát-phộc, a địa đế sắt-xá, sa-phộc hàm

輆 屹亙伏屹玆 狣囚凸沰 渢伐

OMÏ _ SAMAYASATVA ADHITISÏTÏA SVÀMAMÏ

_ Lại tụng Mật Ngôn là:

Aùn_ Phộc nhật-la đạt lị-ma, tứ-lị

輆 向忝叻猣 猭

OMÏ _ VAJRA DHARMA HRÌHÏ

Do kết Aán Mật Ngôn này cho nên khiến thân khẩu ý của ta thành 3 nghiệp Kim Cương

_ Tiếp kết Thành Tựu Đại Aán tụng Mật Ngôn là:

Aùn, tam ma gia, ác

輆 屹亙伏 嫙

OMÏ _ SAMAYA AHÏ

_ Tiếp tưởng trong vành trăng tim có Kim Cương Aùc Tự Luân với hoa sen cho đến chữ Hàm trong hoa sen , mỗi mỗi đều là nơi hiển phát trong Tự Tính Thân của Kim Cương Pháp của ta.

Tưởng như vậy xong, liền kết Kim Cương Câu Aán : Hai tay tác Kim Cương Quyền, đem 2 ngón út cùng móc ngược nhau, co 2 ngón trỏ như móc câu, Tụng Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la câu xá, nhược

輆 向輈乃在 切

OMÏ _ VAJRA AMÏKU’SA JAHÏ

_ Tiếp kết Kim Cương Sách Aán : Chẳng sửa Aán trước, liền đem 2 ngón trỏ cùng móc ngược nhau. Đây là Sách Aán, liền tụng Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la bá xả, hồng

湡 向忝扒在 狫

OMÏ _ VAJRA PÀ’SA HÙMÏ

_ Tiếp kết Kim Cương Tỏa Aán: Hai tay cùng cài chéo nhau bên trong. Đây là Kim Cương Tỏa, tụng Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la sa-phổ tra, noan

湡 向忝厘巴 圳

OMÏ _ VAJRA SPHOTÏA VAMÏ

_ Tiếp kết Kim Cương Linh Aán : Hai tay kết Kim Cương Phộc, chấn động 3 lần như lắc chuông. Đây là Kim Cương Linh, liền tụng Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la phệ xá, ác

輆 向忝 狣甩在 珆

OMÏ VAJRA AVI’SA AHÏ

_ Tiếp quán thân mình đồng với Trí Thân của Kim Cương Tát Đỏa. Được thấy trước mặt xong, liền tụng Mật Ngôn là:

Nhược hồng noan hộc

切 嫟 圳 趌

JAHÏ HÙMÏ VAMÏ HOHÏ

_ Tiếp kết Tam Muội Gia Aán , liền tụng Mật Ngôn là:

Aùn, tam ma gia, sa-đát-noan

輆 屹亙伏 僬

OMÏ _ SAMAYA STVAMÏ

Tụng Mật Ngôn này xong. Tức lại quán trái tim của mình thành vành trăng đầy, tưởng thân mình vào vành trăng này thành Đại Kim Cương Tát Đỏa. Liền tụng Mật Ngôn là:

Aùn, ma ha tam muội gia, sa-đát-noan

輆 亙扣 屹亙伏 僬

OMÏ _ MAHÀ SAMAYA STVAMÏ

_ Tiếp tụng Kim Cương Pháp Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la đạt lị-ma, tứ-lị

輆 向忝叻猣 猭

OMÏ _ VAJRA DHARMA HRÌHÏ

_Tụng Mật Ngôn này xong lại quán vành trăng tim lúc trước biến thành màu đỏ, chính giữa có Bản Tôn Như Lai với tướng tốt đặc biệt lạ kỳ, mắt như cánh sen,dung mạo mỉm cười, từ bi vui vẻ, an tường mà ngồi.

Quán như vậy xong, tiếp kết 4 Như Lai Tam Muội Gia Aán, đều dùng Bản Chân Ngôn để gia trì thân.

.) Trước tiên kết Kim Cương Tát Đỏa Aán : Hai tay tác Kim Cương Phộc, dựng thẳng 2 ngón giữa như cây kim, gọi là Kim Cương Tát Đỏa Aán. An Aán này ở trái tim, liền tụng Mật Ngôn là:

Aùn, tát lị-phộc phộc nhật-lị, a địa để sắt-xá, sa-phộc hàm

輆 屹玆向忽 狣囚凸沰 渢伐

OMÏ _ SATVA VAJRI ADHITISÏTÏA SVÀMAMÏ

.) Chẳng sửa tướng Aán trước, co 2 ngón giữa như hình báu. Đây là Kim Cương Bảo. Aán Aán này ở vầng trán , liền tụng Mật Ngôn là:

Aùn, la đát-nẵng phộc nhật-lị, a địa để sắt-xá, sa-phộc hàm

輆 先寒向忽 狣囚凸沰 渢伐

OMÏ _ RATNA VAJRI ADHITISÏTÏA SVÀMAMÏ

.) Chẳng sửa tướng Aán lúc trước, 2 ngón giữa như hình cánh sen, gọi là Kim Cương Liên Hoa Aán . Aán Aán này ở cổ họng, liền tụng Mật Ngôn là:

Aùn, đạt lị-ma phộc nhật-lị, a địa để sắt-xá, sa-phộc hàm

輆 叻猣向忽 狣囚凸沰 渢伐

OMÏ _ DHARMA VAJRI ADHITISÏTÏA SVÀMAMÏ

.) Chẳng sửa tướng Aán lúc trước, 2 ngón giữa cùng giao thẳng nhau, gọi là Yết Ma Aán. An Aán này ở đỉnh đầu, liền tụng Mật Ngôn là:

Aùn, yết lị-ma phộc nhật-lị, a địa để sắt-xá, sa-phộc hàm

輆 一猣向忽 狣囚凸沰 渢伐

OMÏ _ KARMA VAJRI ADHITISÏTÏA SVÀMAMÏ

_ Tiếp quán tưởng Bản Tôn Như Lai trong vành trăng màu đỏ lúc trước. Liền kết Đàn Chỉ Thỉnh Triệu Aán . Giao cánh tay tác Kim Cương Đàn Chỉ cho đến triệu thỉnh tất cả Phật bình đẳng cũng đồng. Tay trái búng ngón tay (Đàn chỉ) được tất cả việc lành mau chóng thành tựu. Nếu tay phải búng ngón tay sẽ mau được Chúng tập hội. Đàn Chỉ Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la tam ma nhạ, nhược

輆 向忝屹亙介 切

OMÏ _ VAJRA SAMAJA JAHÏ

_ Tiếp xưng 108 Danh Tụng là:

.) Kim Cương Sinh Đại Sĩ

Kim Cương các Như Lai

Kim Cương Thừa Phổ Hiền

Kim Cương Thủ, đỉnh lễ

.) Kim Cương Vương, diệu giác

Kim Cương Câu, Như Lai

Kiên Cố Bất Không Vương

Kim Cương Trượng, đỉnh lễ

.) Kim Cương Aùi, đại lạc

Kim Cương Tiễn, giáng phục

Kim Cương Đại Ma Dục

Kim Cương Cung, đỉnh lễ

.) Kim Cương Ý, diệu phong (đỉnh nhọn màu nhiệm)

Kim Cương Tịch, đại ái

Kim Cương Hoan Hỷ Vương

Kim Cương Hỷ, đỉnh lễ

.) Kim Cương Bảo, diệu lợi

Kim Cương Không, đại bảo

Kim Cương Hư Không Tạng

Kim Cương Tạng, đỉnh lễ

.) Kim Cương Quang, đại diễm

Kim Cương Quang, Phật nha

Kim Cương Diễm, đại chiếu

Kim Cương Quang, đỉnh lễ

.) Kim Cương Tràng, diệu lợi

Kim Cương Kỳ, diệu hỷ

Kim Cương Đại Bảo Tràng

Kiên Cố Đôn, đỉnh lễ

.) Kim Cương Tiếu, đại hỷ

Kim Cương Tư, đại hy (rất hiếm)

Kim Cương Aùi, hoan hỷ

Kim Cương Aùi, đỉnh lễ

.) Kim Cương Pháp, diệu lợi

Kim Cương Liên, diệu tĩnh

Diệu Nhãn Quán Tự Tại

Kim Cương Nhãn, đỉnh lễ

.) Kim Cương Lợi, Đại Thừa

Kim Cương Câu, đại giáp

Diệu Cát Tường thâm sâu

Kim Cương Trí, đỉnh lễ

.) Kim Cương Nhân, đại lợi

Kim Cương Luân, Đại Thừa

Kim Cương Diệu Tuệ chuyển

Kim Cương Sát, đỉnh lễ

.) Kim Cương Ngôn, diệu minh

Kim Cương Niệm, diệu thành

Kim Cương Thành, vô ngôn

Kim Cương Ngôn, đỉnh lễ

.) Kim Cương Nghiệp, diệu trí

Kim Cương Sự, tất cả

Kim Cương Không, đại lực

Kim Cương Nghiệp, đỉnh lễ

.) Kim Cương Hộ, đại tiến

Kim Cương Giáp, đại lao

Phẫn nộ diệu tinh tiến

Kiên Tinh Tiến, đỉnh lễ

.) Kiên Thực Đại Thiện Xảo

Kim Cương Nha, đại bố

Kim Cương Phong phá Ma

Kiên Uy Nộ, đỉnh lễ

.) Kim Cương Quyền, diệu ý

Kim Cương Phộc, giải thốt

Kim Cương Quyền, bình đẳng

Kiên Cố Quyền, đỉnh lễ

Do Xưng niệm 108 Danh Tối Thượng Cú này cho nên được tất cả Tối Sơ Quán Đỉnh. Nếu có người đối với Danh này hay tôn trọng khen ngợi tức là thọ trì Đại Kim Cương . Nếu thường ca vịnh Danh Cú này thì được Trì Kim Cương (Vajradhàra) khen ngợi.

Chính vì thế cho nên Ta đã trước tiên nói Quán Tưởng Bản Tôn Như Lai.

Được thấy trước mặt xong, kết Kim Cương Câu Aán , Sự Nghiệp Aán triệu thỉnh.

Được giáng lâm xong, liền kết Tam Muội Gia Aán, lại tụng Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la đạt lị-ma, nhược, hồng, noan, hộc, tam muội gia, tát-đát-noan ma hàm

輆 向忝叻猣 切 嫟 圳 趌 屹亙伏 僬 赩

OMÏ VAJRA DHARMA JAHÏ HÙMÏ VAMÏ HOHÏ SAMAYA STVAMÏ MÀMÏ

_ Lại tụng Kim Cương Pháp Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la đạt lị-ma tứ-lị

輆 向忝叻猣 猭

OMÏ _ VAJRA DHARMA HRÌHÏ

_ Tiếp đem 2 ngón trỏ vịn nhau, co như hình cánh hoa sen, gọi là Kim Cương Pháp Tam Muội Gia Aán .

_ Tiếp Đại Yết Ma Aán, Thế Tôn Đại Aán , tiếp Quán Đỉnh Aán

_ Tiếp hiến 5 Cúng Dường xong, liền trì niệm Bản Sở Tu Tập Mật Ngôn. Số đầy đủ xong, kết Aán tụng 8 Cúng Dường Minh cúng dường Phật Hiền Thánh.

.) Liền đem 2 tay tác Kim Cương Quyền, tương ứng đặt bên cạnh eo lưng, hướng về bên trái hơi cúi đầu. Đây gọi là Hỷ Hý Aán , liền tụng Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la la tế

輆 向忝匠弛

OMÏ _ VAJRA LÀSE

.) Tiếp 2 tay tác Kim Cương Quyền, đưa 2 ngón trỏ hướng lên trán với sau ót như thế cột vòng hoa. Đây gọi là Man Aán, liền tụng Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la ma lệ

湡 向忝交同

OMÏ _ VAJRA MÀLE

.) Tiếp 2 tay như Kim Cương Chưởng, ngược nhau mở bung 5 ngón tay như thế dâng hoa. Đây gọi là Ca Aán , liền tụng Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la nghĩ đế

輆 向忝輀包

OMÏ _ VAJRA GÌTE

.) Tiếp 2 tay tác Kim Cương Quyền. Trước hết chắp tay giữa trống rỗng, sau đó như thế múa. Đây gọi là Vũ Aán , liền tụng Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la niết-lị đế-dã

湡 向忝坲抖

OMÏ _ VAJRA NRÏTYE

.) Tiếp 2 tay tác Kim Cương Phộc, sau đó bung xuống dưới. Đây gọi là Hiến Hương Aán , liền tụng Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la độ bế

輆 向忝鉡本

OMÏ _ VAJRA DHUPE

.) Tiếp đem 8 ngón tay tác Kim Cương Nội Phộc, Ngữa ở trước trái tim, mở như thế dâng hoa. Đây gọi là Hiến Hoa Aán , liền tụng Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la bổ sắt-bế

輆 向忝旦廑

OMÏ _ VAJRA PUSÏPE

.) Tiếp 2 tay tác Kim Cương Phộc, dựng mở 2 ngón trỏ. Đây gọi là Hiến Đăng Aán, liền tụng Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la lộ kế

輆 向忝 玅吐了

OMÏ _ VAJRA ÀLOKE

.) Tiếp 2 tay tác Kim Cương Phộc, để ngay trên trái tim mở xoa. Đây là Hiến Đồ Hương Aán , liền tụng Mật Ngôn là:

Aùn, phộc nhật-la nghiễn đệ

湡 向忝丫秧

OMÏ _ VAJRA GANDHE

Như vậy các Mật Ngôn Aán Khế có uy lực lớn, cần phải vận tâm lợi ích ta người.

_ Lại nữa, Tự Tại Tam Muội Gia Tương Ưng . Quán tưởng trong trái tim có hiện Aùn Tự Luân (湡_OMÏ) . Được chữ hiện xong, lại tưởng trong chữ Aùn (湡) tuôn ra lọng báu, phướng báu, phan báu, xuyến đeo cổ tay, vòng đeo tai, anh lạc, áo, mão… đủ báu trang nghiêm cho đến trăm vị thức ăn uống, mây 7 báu… mỗi mỗi vận tâm tràn khắp trước mặt Phật Bồ Tát cùng phụng hiến duỗi bày cúng dường. Liền tác Kim Cương Hợp Chưởng Aán, tán mạn tưởng hiến tất cả chư Phật Bồ Tát ở mười phương.

Như vậy cúng dường xong. Liền đem sự Trì Tụng hoặc việc lành đã làm hồi hướng phát nguyện. Xong liền y theo Pháp Phát Khiển Phụng Tống Hiền Thánh .

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Pháp này xong. Các Đại Bồ Tát Ma Ha Tát với tất cả Chúng Đại Bật Sô trong Hội nghe lời Phật dạy đều vui vẻ tin nhận, lễ Phật rồi lui ra.

  Xem thêm:

 • Pháp Niệm Tụng Du Già Liên Hoa Bộ - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Đỉnh Nhứt Thiết Như Lai Chơn Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già - Kinh Tạng
 • Kim Cang Đỉnh Du Già Hàng Tam Thế Thành Tựu Cực Thâm Mật Môn - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Nghi Quỹ Thắng Sơ Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chơn Thực - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Mười Sáu Tôn Phật Trong Kiếp Hiền - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Bí Mật Bồ Tát Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Đại Tì Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sanh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu - Kinh Tạng
 • Đại Tì Lô Già Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Mười Tám Khế Ấn - Kinh Tạng
 • Pháp Tùy Hành Niệm Tụng Đại Tì Lô Già Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Lược Thị Thất Chi - Kinh Tạng
 • Du Già Thập Bát Hội Chỉ Quy Kinh Kim Cang Đỉnh - Kinh Tạng
 • Phật Nói Văn Thù Sư Lợi 108 Danh Phạn Tán - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Nghi Thức Tụng Niệm Đại Lạc Kim Cang Tát Đỏa Lược Trích Từ Kinh Kim Cang Đỉnh Thắng Sơ Du Già - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Bí Mật Phật Đỉnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới - Kinh Tạng