Đại Tì Lô Già Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp

Khuyết danh,

Bản Việt dịch của Vọng Chi – Huyền Thanh

*

Tam Kim Cương Chân Ngôn :

Hồng Hồng Hồng

Hūm Hūm Hūm

Tam Muội Gia Chân Ngôn:

Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Một Đà Nam . A Tha Mê Đát Lý Tham Mê Tam Ma Duệ Sa-Phộc Hạ

Namah samanta buddhānām _ Asame trisame samaye svāhā .

Pháp Giới Sinh Chân Ngôn ( tụng 3 biến)

Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Một Đà Nam . Đạt Ma Đà Đổ Sa Phộc Bà Phộc Cú Hàm

Namah samanta buddhānām _ (Ram)_ Dharmadhātu svābhavaka uham

Chuyển Đại Pháp Luân Chân Ngôn

Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Phộc Nhật-La Tiễn .Phộc Nhật-La Đát Mộ Cú Hàm

Namah samanta Vajranām – Vajra Atmaka uham

Kim Cương Hộ Thân Chân Ngôn (tụng 3 biến)

Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Phộc Nhật-La Tiễn – Phộc Nhật-La Ca Phộc Chế Hồng

Namah samanta Vajranām – Vajra kavaca Hūm

Tỳ Lô Giá Na Căn Bản Chân Ngôn (tụng 7 biến)

Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Một Đà Nam . A Sa-Phộc Hạ

Namah samanta buddhānām _ A _ svāhā

Bất Động Tôn Chân Ngôn (tụng 7 biến)

Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Phộc Nhật-La Tiễn Chiến Noa Ma Hạ Lỗ Sái Noa Sa-Phấn Tra Gia Hồng Đát-La Tra Hám Hàm

Namah samanta vajranām – Canda mahā rosana sphatya Trāt Hām Mām

Phổ Cúng Dường Chân Ngôn (tụng 3 biến)

Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Một Đà Nam . Tát Phộc Tha Khiếm Uẩn Nga Nghiệt Đế Sa Phá La Hào Hàm Nga Nga Nẵng Kiếm Sa-Phộc Hạ

Namah samanta buddhānām _ Sarvathā Kham udgate sphara hīmam gaganakam _ svāhā

Thiêu Hương Chân Ngôn (tụng 3 biến)

Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Một Đà Nam . Đạt Ma Đà Đổ Noa Nghiệt Đế Sa-Phộc Hạ

Namah samanta buddhānām _ Dharmadhātu anudgate _ svāhā

Hiến Ứ Già Chân Ngôn (tụng 3 biến)

Nẵng Mạc Tam Mãn Đa Một Đà Nam .Nga Nga Nẵng Tam Ma Tam Ma Sa-Phộc Hạ

Namah samanta buddhānām _ Gagana sama asama _ svāhā

Ô Sô Sáp Ma Kim Cương Chân Ngôn (tụng 3 biến)

Án Câu Lỗ Đà Nẫm Hồng Nhược

Om Krodhana Hūm Jah

Từ Giác Lục nói rằng : “ Đại Tỳ Lô Giá Na Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp , chỉ có một quyển ”

  Xem thêm:

 • Pháp Tùy Hành Niệm Tụng Đại Tì Lô Già Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Lược Thị Thất Chi - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn Du Già Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Bí Mật Bốn Mươi Tám Sứ Giả Thắng Quân Bất Động Minh Vương - Kinh Tạng
 • Mười Tám Khế Ấn - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Đại Tì Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sanh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu - Kinh Tạng
 • Nghi Tắc Thí Bát Phương Thiên - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Phẩm Pháp Nghi Quỹ Niệm Tụng Cúng Dường Thánh Hạ Dã Hột Lí Phược Đại Oai Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Dược Sư Như Lai Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Minh Thành Tựu Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Pháp Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Tát Phổ Hiền - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Oai Nộ Ô Sô Sáp Ma - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng