1
2

Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni

Thất dịch,

Bản Việt dịch (1) của Thích Quảng Trí,

Bản Việt dịch (2) của Thích Giác Viên

*

Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni

Việt dịch: Thích Quảng Trí

Khi bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại cung Trời Tịnh Cư bảo Ngài Bồ Tát Ma Ha Tát Văn Thù Sư Lợi cùng Bốn chúng, tám Bộ Du Không Thiên, Cửu Chấp, Thập Nhị cung Thần, Nhị thập bát Tinh, Nhật Nguyệt các tú: “Ta ở trong đời quá khứ nơi Đức Phật Sa La Thọ Vương, thọ được Pháp Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni. Ở trong đời vị lai, trong các quốc giới, Nhật, Nguyệt, Ngũ Tinh, La Hầu, Kế Đô, Tuệ Bột, yêu quái, ác tinh chiếu đến bổn mạng cùng các tinh vị hoặc lâm đế tòa, hoặc trong nước, trong nhà và các nơi chốn khác, khi bị lăng bức, hoặc tới, hoặc lui nhập vào làm ra các tai nạn. Tức thời ở nơi thanh tịnh trí lập đạo tràng chí tâm trì Đà La Ni này 108 biến hoặc 1.080 biến hoặc 1 ngày, 2 ngày cho đến 7 ngày. Y Pháp tu lập Đạo tràng thọ trì đọc tụng, tất cả tai nạn tự nhiên tiêu trừ không làm hại được, hoặc Thái Bạch, Hỏa Tinh nhập vào Nam Đẩu, ở trong nước, trong nhà cùng các chỗ khác khởi lên các tai nạn, nên ở trước tụng Phẫn Nộ để hình Thiết đổ rô niệm Chân ngôn này gia trì, tai nạn tức tiêu dời đi nơi khác, không dám phạm vào thân, tức nói Đà La Ni rằng:

“Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm, a bát ra để hạ đa xá tát nẵng nẫm. Ứm khư khư khư hê khư hê, Hồng Hồng nhập phạ la phập phạ la, bát ra nhập phạ la bát ra nhập phạ la, để sắc xá để sắc xá, sắc trí rị sắc trí rị, tát phấn tra tát phấn tra, phiến để ca thất rị duệ sa ha”

NAMAHÏ SAMANTA BUDDHÀNÀMÏ APRATIHÀTA ‘SASANANÀMÏ _ OMÏ _ KHAKHA KHAHI KHAHI _ HÙMÏ HÙMÏ _ JVALA JVALA _ PRAJVALA PRAJVALA _ TISÏTÏA TISÏTÏA _ SÏTÏRÌ SÏTÏRÌ _ SPHATÏ SPHATÏ _ ‘SÀNTIKA ‘SRÌYE _ SVÀHÀ

Phật bảo: “Nếu trong quốc giới hoặc nơi các chỗ cùng Thiện nam tử, nữ nhân bị các Thiên Tinh lâm vào thân hình, nên viết chép kinh này chí tâm thọ trì đọc tụng, thường phải hộ tịnh. Đà La Ni này tất cả Như Lai đều nói, hay thành tựu 8.400 các việc tốt lành, hay tiêu trừ 8.400 các việc xấu ác. Nếu như Quốc Vương, Đại thần, quyến thuộc cùng nhân dân hoặc bị Ngũ Tinh, La Hầu, Kế Đô, Tuệ Bột, quái ác các Tinh tú, lăng bức đế tòa, hoặc trong nước, trong nhà, hoặc nơi phần dã (đồng trống) các cung mạng khởi lên các tai nạn, hoặc Thổ Tinh lăng bức hoặc tới hoặc lui, hoặc oan gia nhiều đời muốn mưu hại, các ác hoạnh sự, khẩu thiệt, ếm đối, chú tà, bùa ngải làm ra các tai nạn, khiến các chúng sanh y Pháp thọ trì, tất cả tai họa khônglàm hại được, chuyển họa thành phước, đều đặng an lành. Ta nói Đà La Ni này công đức không thể suy lường so sánh được. Cần bí mật thọ trì, không nên vọng truyền”.

Phật bảo đại chúng: “Nếu trong quốc giới, tai nạn nổi lên không được an ổn, nam tư, nữ nhân bị các biến quái, nên thỉnh chúng Tăng như Pháp tạo lập Đàn tràng, an trí tượng Phật, giữ gìn Giới hạnh, hương hoa, đèn, nến, tùy phần cúng dường, khiến cho chúng sanh được phước vô lượng, các tai nạn đều tiêu trừ”.

Đức Phật lại bảo đại chúng rằng: “Nếu như trong năm bị Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ năm sao cùng La Hầu, Kế Đô, Nhật, Nguyệt các sao chiếu nơi bổn mạng, khiến có các tai nạn. Ta có Đại Cát Tường Chân ngôn hay phá Tú diệu. Nếu hay thọ trì chí tâm nhớ niệm, các nạn tự tiêu, trở lại thành phước”. Tức nói chú rằng:

“Úm tát phạ nhạ sát đát ra sam ma duệ thất lị duệ phiến để ca câu lô tát bà ha”

OMÏ _ SARVA NAKSÏATRA SAMAYE ‘SRÌYE ‘SÀNTIKA KURU _ SVÀHÀ

Khi Phật nói Kinh này thời Bồ Tát Ma Ha Tát Văn Thù Sư Lợi, Bốn chúng, Du Không Đại Thiên, các Tinh thù cùng chư Thánh chúng y theo Phật sắc, đảnh lễ phụng trì lui về bổn cung. Thiên Long, tám Bộ cùng các chúng nghe Phật nói rồi thảy đều vui vẻ tin chịu làm theo.

PHẬT NÓI ĐẠI OAI ĐỨC KIM LUÂN PHẬT ĐẢNH

XÍ THẠNH QUANG NHƯ LAI TIÊU TRỪ

NHẤT THIẾT TAI NẠN ĐÀ LA NI KINH

Cửu Diệu Chân ngôn:

Kim: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm ma ha hàm thú vĩ dã sa phạ ha”

NAMAHÏ SAMANTA BUDDHÀNÀMÏ _ OMÏ MAHÀ ‘SUKRA _ SVÀHÀ

Mộc: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm ấn nại ra dả sa phạ ha”

NAMAHÏ SAMANTA BUDDHÀNÀMÏ _ OMÏ INDRÀYA _ SVÀHÀ

Thủy: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm phạ rô nõa dã sa phạ ha”

NAMAHÏ SAMANTA BUDDHÀNÀMÏ _ OMÏ VARUNÏÀYA _ SVÀHÀ

Hỏa: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm khất nẵng duệ sa phạ ha”

NAMAHÏ SAMANTA BUDDHÀNÀMÏ _ OMÏ AGNÀYE _ SVÀHÀ

Thổ: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm bát ra thi duệ sa phạ ha”

NAMAHÏ SAMANTA BUDDHÀNÀMÏ _ OMÏ PRÏTHIVÌYE _ SVÀHÀ

La Hầu: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm ra hộ nẵng a tát ra, ra nhạ dã hồng sa phạ ha”

NAMAHÏ SAMANTA BUDDHÀNÀMÏ _ OMÏ RAHUNA ASURA RÀJAYA HÙMÏ _ SVÀHÀ

Kế Đô: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm phạ nhựt ra kế đô nhạ khất sát đát ra ra nhạ dã hồng sa phạ ha”

NAMAHÏ SAMANTA BUDDHÀNÀMÏ _ OMÏ VAJRA KETU NAKSÏTRA RÀJAYA HÙMÏ _ SVÀHÀ

Nhật: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm a nhĩ để dã sa phạ ha”

NAMAHÏ SAMANTA BUDDHÀNÀMÏ _ OMÏ ÀDITYA _ SVÀHÀ

Nguyệt: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm tô ma sa phạ ha”

NAMAHÏ SAMANTA BUDDHÀNÀMÏ _ OMÏ SOMA _ SVÀHÀ

*

  Xem thêm:

 • Đại Tì Lô Già Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp - Kinh Tạng
 • Pháp Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh - Kinh Tạng
 • Nghi Tắc Thí Bát Phương Thiên - Kinh Tạng
 • Pháp Tùy Hành Niệm Tụng Đại Tì Lô Già Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Lược Thị Thất Chi - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Bí Mật Bốn Mươi Tám Sứ Giả Thắng Quân Bất Động Minh Vương - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn Du Già Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Pháp Hà Da Yết Lợi Bà Tượng - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Đại Tì Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sanh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Túc Diệu - Kinh Tạng
 • Củ Lí Ca Long Vương Tượng Pháp - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Mười Tám Khế Ấn - Kinh Tạng
 • Phẩm Pháp Nghi Quỹ Niệm Tụng Cúng Dường Thánh Hạ Dã Hột Lí Phược Đại Oai Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Minh Thành Tựu Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Thuyết Đà La Ni Chuẩn Đề - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Dược Sư Như Lai Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Huyễn Hoá Võng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng - Kinh Tạng