Trang Chủ Danh mục Thích Quảng Trí

Danh mục: Thích Quảng Trí

kinh luat luan 2

Kinh Chú Tối Thắng Phật Đỉnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng

Đường Địa Bà Ha La dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Quảng Trí, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận
kinh luat luan 20

Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 40

Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng

Đường Đỗ Hành ỷ dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 41

Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng

Đường Phật Đà Ba Lợi dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Thiền Tâm, Bản Việt dịch (2) của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 8

Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh

Đường Đạt Ma Tây Na dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 43

Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni

Thất dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Quảng Trí, Bản Việt dịch (2) của Thích Giác Viên
kinh luat luan 39

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Đường Pháp Thành dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 19

Kinh Đồng Tử Tô Bà Hô Thưa Hỏi

Đường Du Ba Ca La dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
phap bao 8

Kinh Tâm Phật

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 4

Kinh Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Độ

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 11

Kinh Tôn Thắng Phật Đảnh Đà La Ni

Đường Nghĩa Tịnh dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 39

Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp Tu Dược Sư

Thanh A Vượng Trát Thập Bổ dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 20

Nghi Quỹ Cúng Dường Dược Sư Thất Phật Kinh Như Ý Vương

Thanh Công Bố Tra Bố dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 35

Nghi Quỹ Thành Tựu Bí Mật Bốn Mươi Tám Sứ Giả Thắng Quân Bất Động Minh Vương

Đường Biến Trí tập, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 23

Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 36

Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già

Đường Thiện Vô Uý dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
kinh luat luan 12

Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Pháp Nghi Quĩ Niệm Tụng

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí

Xem Nhiều