1
2
3

Kinh Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Độ

Tống Thi Hộ dịch,

Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí

*

QUYỂN 1

Ta nghe như vầy, một thời Đức Thế Tôn ở nơi thành Vương Xá, phía Nam núi Linh Thứu, trong rừng Đại thọ lâm (nhiều cây lớn), cùng chúng Tỳ Kheo một nghìn hai trăm năm mươi người đều đầy đủ. Các vị đó là Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Ma Ha Mục Liên, Tôn giả Ma Ha Ca Diếp, Tôn giả Già Da Ca Diếp, Tôn giả Na Đề Ca Diếp, Tôn giả Ma Ha Na Đề Ca Diếp, Tôn giả A Nhã Kiều Trần Như, Tôn giả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Tôn giả Ma Ha Ca Chiên Diên, Tôn giả Bạt Câu La, Tôn giả Bà Tu Bàn Đà,Tôn giả Câu Hy La, Tôn giả Phạ Nhỉ Xá, Tôn giả A Thấp Phạ Nhỉ Đa, Tôn giả Tu Bồ Đề, Tôn giả Tô Bà Hô, Tôn giả A Ninh Rô Đà, Tôn giả Nan Đề Chỉ Nẳng, Tôn giả Ly Bà Đa, Tôn giả Duy Đề Nẳng, như vậy, đầy đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị đều đầy đủ. Khi ấy, vua A Xà Thế con bà Vi Đề Hy nước Ma Kiệt Đà cùng quyến thuộc cung kính, tôn trọng, tán thán, dùng các món ăn uống, ngọa cụ, thuốc thang, của báu cúng dường Phật và chúng Tỳ Kheo Tăng. Lúc đó, đại địa bỗng nhiên lung lay, mây lớn nổi lên che khắp, gió bão nổi lên, sấm sét giáng xuống, mưa tuôn xối xả, khắp nơi âm u đen tối, các sao ẩn mất, mặt trời mặt trăng không hiện ra, không còn ánh sáng, trời đất tối tăm, không có chút ấm áp, nhân dân hoảng sợ. Lúc ấy Đức Thế Tôn dùng Thiên nhãn thanh tịnh xem thấy tại thành lớn Tỳ Xá Ly Na và nhân dân cũng có các tai họa khởi lên như thế. Lại riêng trong cung của Ly Xa v…v… cung phi thể nữ đều bị quỷ thần làm não loạn, trong thành lớn Tỳ Xá Ly tất cả nhân dân, các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, thảy đều sợ sệt hốt hoảng lông tóc dựng đứng, ngửa mặt khóc than, đều nói lên rằng:

Nam mô Phật đà da, nam mô Đạt ma da, nam mô Tăng già da, chúng con xin quy y cầu xin giúp đỡ.

Lại có các Bà La Môn và các Trưởng giả, không tin Tam bảo, chỉ theo Phạm Thiên, hoặc theo Thiên Đế Thích, hoặc theo Hộ Thế Tứ Thiên Vương, hoặc theo Ma Hê Thủ La, hoặc theo Bảo Hiền Dạ Xoa đại tướng ( Manïibhadra ), Mãn Hiền Dạ Xoa đại tướng ( Pùrnïabhadra ) , Ha Lị Đế Mẫu ( Hàrïtye ), Nhật, Nguyệt, Tinh tú, sơn, lâm, dược thảo, sông suối, ao hồ, tháp, miếu, tùy theo chỗ quy y thảy đều cầu nguyện mà nói rằng:

Cúi mong vì chúng con mà cứu giúp cho mau qua khỏi tai nạn, sợ sệt như thế này.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì thương xót các chúng sanh, hiện tướng đẹp đẽ, làm phép biến hóa mà đi, những nơi đi đến, khiến trong Tam thiên đại thiên thế giới, Trời, người, A Tu La nghe được âm thanh đều sanh lòng cung kính tụ lại một nơi. Lúc đó, chủ của thế giới Ta bà, vua trời Phạm Thiên cùng các Thiên tử Thiên Đế Thích cùng chúng Trời Đao Lợi, Tứ Thiên Vương và Thiên chúng, hai mươi tám tướng Đại Dạ Xoa, cùng 32 Đại lực Dạ xoa, Ha Lị Đế Mẫu cùng các con và quyến thuộc đầy đủ tất cả nơi đêm đến đều lại chỗ Phật. Ha Lị Đế mẫu dùng oai quang rực rỡ chiếu khắp khiến tại núi Linh Thứu đều một màu, đến nơi Thế Tôn lễ lạy chân Phật rồi lui về một bên, khác miệng đồng lời khen ngợi Như Lai và nói kệ:

Tướng sắc vàng đẹp đẽ

Như mặt trăng tròn đầy

Như Tỳ Sa Môn Vương,

Cát tường đủ kho báu

Đi đứng như sư tử

Oai đức giống vua rồng

Rựa rỡ như khối vàng

Diêm Phù đàn sắc đó

Mặt trăng trong đêm tối

Hơn hết các vì sao

Nơi trong chúng Thanh Văn

Hiện ra tướng trang nghiêm

Quy y Bạc Già Phạm

Cao tột trong Trời, người

Lợi ích cõi Trời người

Trong đời cầu cứu hộ

Kinh Thủ Hộ Đại Thiên

Phật quá khứ đã nói

Khắp cả quanh núi đây

Thảy kết giới Kim Cang

Kính lạy Đấng Tối tôn

Quy mạng không sợ sệt

Chắp tay cung kính lễ

Mâu Ni vua Pháp lớn.

Bấy giời Đức Thế Tôn yên lặng trong chốc lát rồi bảo Tứ Thiên Vương rằng: Đại Vương các ông tại sao hiện ra các thứ tướng khác nhau để làm não loạn các đệ tử của Ta, Đại Vương nếu sau này có người được nghe Phật, Pháp, Tăng xuất hiện nơi đời sanh lòng vui vẻ, các người như thế ở trong Phật Pháp gieo giống bồ đề, gây giống Phật, gặp Bích Chi Phật, A La Hán, các chúng Thanh Văn ở trong Phật Pháp gieo trồng các công đức đủ đầy 10 điều Thiện, sau khi mạng chung được sanh lên ba mươi ba cõi Trời, ở trong các cõi trời đều được làm vua thọ các điều sung sướng, sau lại được sanh vào cõi người làm vua Chuyển Luân thống lãnh bốn cõi trong đời cho đến Biển lớn đều là một cõi thống trị, đầy đủ bảy báu, có ngàn con. Ngàn người con này đều có trí huệ sáng suốt, mạnh mẽ, tinh tấn, không sợ sệt, thân thể đoan chánh, đẹp đẽ, có thần lực lớn mau chóng như gió, oai đức tự tại, hay hàng phục các ốn địch, các ông cũng do nhân duyên đây mà được các phước đức quả báo, lại tham trước ái dục, ham các điều vui sướng, tự kiêu, các ông nay ở trước Như Lai khởi tâm kiêu mạn hiện các tướng như vậy để làm cho các đệ tử của Ta sợ hãi.

Khi bấy giờ, Bắc phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương từ chỗ ngồi đứng dậy sửa vai áo bên phải, gối phải sát đất chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Nay con ở trong thành lớn có đầy đủ vườn rừng, cây cối, cung điện, lầu các chung quanh đều dùng vàng bạc làm, tường rào, lan can và các vật báu để nghiêm sức, bốn mặt đều treo linh, có võng báu bằng ngọc trân châu che trên, đốt các hương thơm ngày đêm thơm khắp, trên mặt đất rải các thứ hoa, thật là sạch đẹp đáng ưa, trăm ngàn thiên nữ vây quanh. Con ở nơi đây thọ hưởng năm món dục lạc không nhàm chán, như người say không tỉnh ngộ phạm các điều sai quấy quên mất bản nguyện. Do đây các chúng Dạ Xoa đi khắp thế giới, chạy khắp mười phương uống máu ăn thịt. Nếu có kẻ nam người nữ, đồng nam đồng nữ làm các điều mị và các lồi ác, lồi ăn máu, lồi ăn thịt, lồi ăn thai, ăn sự sống, ăn tính mạng, hoặc hiện ra các lồi cầm thú, các hình kỳ dị, hoặc làm sư tử ăn thịt các lồi hữu tình. Bạch Thế Tôn! Nay con ở trước Phật và bốn chúng, nói ra các hình mạo, sắc tướng của các Dạ Xoa biến hiện không giống nhau, để làm các điều mị. Do đó, trong tay con thường cầm tháp báu trong có Thánh tượng, ở trong chúng Dạ Xoa con là vua, cho nên các Dạ Xoa đốt các hương thơm, đốt các thứ đèn, rải các thứ hoa cúng dường tháp tượng và cúng dường con. Bạch Thế Tôn! Nếu có các lồi Dạ Xoa làm các điều mị khiến chúng sanh có những loại hình tướng hoặc hay cười vui, hoặc sợ sệt, hoặc khóc lóc, hoặc nói bậy bạ luôn mồm, hoặc điên loạn, hoặc không ngủ nghỉ, hoặc thân lạnh cóng, hoặc ngửa mặt ngó hư không, hoặc ngó sao, hoặc chạy nhảy lung tung, ngày thì buồn rầu, đêm lại vui vẻ, hoặc hung hăng, đều là do các lồi Dạ Xoa làm mị, ở trong thế gian không ai ngăn cấm được. Con có thần chú hay điều phục, cúi mong Thế Tôn cho con nói ra, liền nói chú rằng:

– Úm a lị a la ni đạp đọa nhạ để lê a khư ninh, ma khư ninh, khư khư ninh, khư san si ha rị tịnh nga lê, đế minh ra ra nể tất san đô mản đát ra, bạt na sa phạ ha sa, phạ tát để dã tát đệ phệ thất ra, ma nõa tả ma ha ra nhạ tả nẵng ma ma lê ninh thấp phạ lị dã địa bà để duệ nẵng sa phạ ha.

OMÏ SIDDHE SUSIDDHE, SATTVE ARE, ARANÏI , VARE, MAHÀVARE, JAMBHE , JATÏILE , AKHANE, MAKHANE, KHAKHANE, KHARADDE, KHARANÕGI, HARI PINÕGALE, TIMINÕGILE , TIMINÕGILINÌ ,MANÕGALE, SVÀHÀ

SIDDHYANTU MANTRAPADÀ SVASTYANTU MAMA SAPARIVÀRASYA SARVASATTVÀNÀNÕCA VAI’SRAVANÏASYA MAHÀRÀJASYA NÀMÀVALENAI’SCARYÀDHIPATENA CA SVÀHÀ

Bấy giờ phương Đông Trì Quốc Thiên Vương, chúa của Càn Thát Bà, từ tòa đứng dậy cởi vai áo bên phải, gối mặt sát đất chắp tay hướng về phía Phật bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu lồi Càn Thát Bà của con làm mị thì người bị làm mị có các loại tướng hoặc thường ca múa, hoặc thường ưa trang sức, hoặc không ham muốn, hoặc nói lời chắc chắn, hoặc giận hoặc vui, cổ họng khô khan, mắt đỏ như máu, hoặc run cầm cập, hoặc như bị trúng độc nhắm mắt không mở như khi đang ngủ, hoặc quay mặt, những người bị như vậy là do Càn Thát Bà làm mị ở trong thế gian không ai kềm chế được. Con có thần chú khiến phải điều phục, cúi xin Thế Tôn cho con được nói, liền nói chú rằng:

– Úm a khệ ma khệ, vỉ nẵng mãn đệ phạ lan nễ, tả bạt khệ phạ khệ phạ khư nễ, a khê kê phạ ha lê bà càn đạt rị phạ, khất ra hê tì du địa lị, đa ra sắc tra ra, tả ma ha ra, ra nhạ tả nẵng, ma phạ lệ nãi, thấp phạ lị dã, địa bạt đế duệ nẵng sa phạ ha.

OMÏ AKHE NAKHE VIKHANE VANDHE , VARÀNÏE CAPALE VAKHE VAKHANE SÏAKHINE ASÏINE NÕAKHINE , VAHULE BHAGE BHAGAMÏDADE , VA’SE VA’SA VARTTINÌ SVÀHÀ

MUCYANTU SARVA SATTVÀNÀNÕCA SARVA GRAHEBHYO DHRÏTARÀSÏTÏASYAMAHÀRÀJASYA ÀMÀVALENAI’SCARYÀDHIPATENA CA SVÀHÀ

Bấy giờ phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương, chúa các lồi Cưu Bàn Trà từ tòa đứng dậy, cởi vai áo bên phải, gối phải sát đất, chắp tay hướng về phía Phật cung kính đảnh lễ mà bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Nếu người bị các lồi Cưu Bàn Trà làm mị sẽ có các loại tướng sau: hoặc nói nhiều, hoặc đen đúa khô khan, hoặc tâm mê loạn, hoặc tròng mắt xoay đảo, hoặc mặt mày đỏ, hoặc hay ngồi nơi đất, thân thể co quắp, hoặc dung mạo xấu xa hung ác, hoặc thân có ruồi bu, móng tay, móng chân mọc dài, hoặc tóc dài xỏa ra, thân thể hôi hám, thân nhiều cáu bẩn dơ dáy, hoặc hay nói láo, nói bậy bạ, các người có tướng như vậy đều do Cưu Bàn Trà làm mị ở trong thế gian không ai chế ngự được. Con có thần chú hay điều phục được cúi xin Thế Tôn cho con được nói liền nói chú rằng:

– Úm khư khư khư minh, khư la minh khư la minh, khư la lê khư la lê, ca la lê ca la thi nễ ca rô minh, ca ra trí ca lê ca nhi vĩ đà lê bế thất duệ tế dã xá phạ để tam mẫu tam nhĩ nễ, xá miễn đô minh, mãn đát ra bạt na sa phạ ha. Tát phạ tát đát phạ, vĩ rô trà ca tả phạ hạ ra nhạ tả nẵng ma phạ lê nãi thấp phạ lị dã, địa bát đế duệ sa phạ ha.

OMÏ KHAKHAME KHALANE KHARALE , KHALAME, KHALÀME, KHARALIKHEKARAKHE , KHATÏINE , KHARALI KARAKHIKA’SANE, KARATÏE , KÀLE, KÀMINI VIDHALI VIDHIYE VIDHEYE, ‘SÀYANE ‘SÀMAVATE, ‘SAMI, ‘SAMINI SVÀHÀ

‘SAMYANTU MAMA SAPARIVÀRASYA SARVA SATTVANÀNÕCA SARVA GRAHA SARVA BHAYOPADRAVÀVA VIRUDÏAKASYA MAHÀRÀJASYA NÀMÀVALENAI’SCARYÀDHIPATENA CA SVÀHÀ

Bấy giờ phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, chúa của lồi Rồng, từ tòa đứng dậy, cởi vai áo bên phải chắp tay hướng về phía Phật, cung kính đảnh lễ và bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu người bị lồi Rồng làm mị sẽ có các tướng như sau: hoặc uống các thứ dơ uế, hay nín thở thân thể lạnh lẽo, miệng chảy nhớt dãi, hay ưa ngủ nghỉ, thân như rắn lượn, hoặc tâm hung hăng không sợ sống chết, hoặc hay chạy không cần nguyên do, hoặc móng tay chân dài nhọn, hoặc tay hay cào đất như đào lỗ, các người như vậy là bị lồi Rồng làm mị, ở trong thế gian không ai chế phục được. Con có Thần chú khiến hay điều phục cúi xin Thế Tôn cho con được nói, liền nói chú rằng:

– Úm khất ra dã tế, khất ra ca lệ, khất ra ca lệ da sa duệ cốt rô, kế kế cốt lủ, khư minh cốt rô, rô a khư lê, sa ma sa khư lê ca hộ minh, a rô kế ca rô kế i lị, thi vĩ rị y rị nhĩ rị địa rị, nga rô phạ để sa phạ tất để dã túy đô vĩ rô phạ khất xoa tả ma ha ra nhạ tả nẵng ma phạ ra nãi thấp phạ lị dã địa bát để duệ nẵng sa phạ ha.

OMÏ KRAGAME, KRAKA MANÏI, KRAKA’SE, KRAKA’SE, KRAKRA’SAME, KRÙKRÙME, KRÙ’SRÙME, KRÙKEKE, KRÙKUME, AGALE, NAGALE, SAMAGALE, KAHUME. ALUKE, KALAMAKE, KALALE, IRE MIRE DHIRE , ARUGAVATI SVÀHÀ

SVASTYANTU MAMA SAPARIVÀRASYA SARVA SATTVANÀNÕCA VIRÙPÀKSÏASYA MAHÀRÀJASYA NÀMÀVALENAI’SCARYÀDHIPATENA CA SVÀHÀ

Bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong các Trời, Rồng, Dạ Xoa dùng tiếng sư tử hống mà bảo rằng: “Ta là Nhất thiết thế gian, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, đầy đủ mười lực, bốn món vô úy, kẻ khó điều phục khiến phải điều phục. Nay Ta chuyển Đại Pháp luân, chỉ một mình Ta hàng phục hết thảy các loại Đại Dạ Xoa tướng, hết thảy quân chúng khiến phải hàng phục, nay Ta dùng sức Đại Trí vì muốn ủng hộ cho hết thảy chúng sanh được an vui, Như Lai ở trong hết thảy các Tất địa đều thành tựu, Ta có thần chú tên là Nhất Thiết Minh, các người nên lắng nghe”. Liền nói chú rằng:

– Úm a tăng nghi liêm nga phạ đế mạt ra nễ lị khu lệ thú rị, thú ra phạ lị phạ nhật ra minh phạ nhật ra đà rị, tát đam tỳ nại rị tra sa rị, vĩ nhạ duệ vĩ da tế phạ ra khất ra bát ra bát để a la ni, đạt ma dục khất đề, nễ thi vĩ khu sắt trí sa phạ, tát để dã, tát đố a hê bán, tát phạ tát đát phạ nâm, tả đát tha nga đa mạt lê nẵng nãi thấp phạ lị dã địa bát để duệ nẵng sa phạ ha.

OMÏ ASANÕGI , KHANÕGAVATE , VALAVATE, VALANIRGHOSÏE , ‘SÙRE ‘SÙRAVARE, VAJRANÕGAME, VAJRADHARE , JAMBHE, DRÏDÏHA’SARE VIRAJE VIGHASE, VARÀGRA PRÀPTE ARA’SE DHARMA YUKTE, DI’SI VIGHUSÏTÏE SVÀHÀ

SVASTYANTU MAMA SAPARIVÀRASYA SARVA SATTVANÀNÕCA TATHÀGATASYA NÀMÀVALENAI’SCARYÀDHIPATENA CA SVÀHÀ

Bấy giờ các Đại Dạ Xoa, Cưu Bàn Trà, … ở bốn phương nghe được Thế Tôn nói thần chú thảy đều chắp tay run sợ, mặt mày tái mét, run rẩy tồn thân không thể kềm chế đều la lớn, tiếng la ó vang khắp mười phương thảy đều nghe biết. Bốn Thiên Vương đều suy nghĩ: chỉ có ba bí mật của Như Lai nói thần chú gìn giữ Đại Thiên thế giới oai thần sâu rộng không thể nghĩ bàn, khiến các lồi Dạ Xoa, Cưu Bàn Trà, Quỷ thần nghe Phật nói đều hàng phục, cũng như gió mạnh thổi tắt bão lớn không còn dư sót. Phật nói Pháp cũng như đao bén chặt đứt mọi tâm ác độc không còn dư sót, lời Phật như chú của Phạm Vương hay phá nát Cu Vĩ La trưởng tử (con lớn) khiến trưởng tử kia không có khởi tâm sai khác. Nếu như sau này có người bị Trời, Rồng, Dạ xoa, Cưu Bàn Trà làm não hại và làm mị nên dùng Đề hồ và Bạch giới tử, dùng thần chú này gia trì bỏ vào lửa thiêu và đem rải bốn phương, trên dưới, hoặc ném xuống nước, thì các người đó thảy được an lạc, các quỷ thần kia đều bị đánh đập, thân sanh mụn ghẻ và lở lói, thân thể rét run khổ não, đi đến A nỏa ca phả để vương thành (Adïakavatì ) , đến thành rồi do thần lực của Cu Vĩ La ( Kubera ) khiến không vào được, không ăn uống và không ngồi nơi chỗ tòa của mình, bị các thứ sợ sệt khủng bố, la lớn sợ hãi, bị xa lìa nước Dạ Xoa. Thủ Hộ Quốc Đại Thiên Kinh điển này oai lực như vậy, nếu có các Dạ Xoa, Cưu Bàn Trà, các lồi quỷ thần không tùy thuận, thì sẽ bị các thứ sợ sệt, Kim Cang Minh Vương tay cầm chày đập nát đầu, lại dùng đao bén cắt lưỡi, lại dùng đao bén cắt mũi, cắt tai, chặt đứt thân ra từng mảnh, lại dùng đao bén cắt đầu, lại dùng gậy gộc đập nát thân hình, lại dùng giáo họn đâm vào tim, hoặc khiến mửa ra máu, phỉ báng Kinh này bị quả báo như vậy, bị ra vào trong luân hồi không có ngày ngừng nghỉ, không được ở nơi đất nước, thành ấp tốt đẹp.

Bấy giờ bốn vị Thiên Vương phương Đông Trì Quốc, phương Nam Tăng Trưởng, phương Tây Quảng Mục, phương Bắc Tỳ Sa Môn xiêm giáp đầy đủ, ngồi nơi tòa trong pháp hội của Phật. Đại Phạm Thiên Vương dùng thần lực hóa ra cung điện báu đầy đủ các báu dùng để trang nghiêm, trong điện có tòa báu Kim cang trên có Phật ngồi. Lại nữa Đại Phạm Thiên Vương cùng các Phạm Vương đều chắp tay lễ Phật và đứng trước Phật khen Phật rằng: “Như tràng báu vàng ròng chiếu sáng, mắt như hoa sen thanh tịnh không nhơ, như thọ vương sa la nở hoa, như mặt trăng tròn sáng, tinh tú vây quanh đầy đủ tướng tốt, công đức trang nghiêm, Mâu Ni Pháp Vương làm đèn sáng nơi thế gian. Trời người ngợi khen, hay khiến chúng sanh được an vui, thảy đều khiến đến bờ Niết Bàn, sanh ra chư Phật, Bích Chi Phật, chúng Thanh Văn, Trời người Thần tiên, Bà La Môn đều tăng trưởng. Bấy giờ Thế Tôn bảo Đại Phạm Thiên, các Phạm chúng, Hộ thế Tứ thiên Vương … rằng: “Như Lai vì muốn lợi ích an lạc hết thảy hữu tình, các ông hãy lắng nghe nếu sau này có người nghe kinh điển này mà sanh lòng phỉ báng cũng như có người hay làm lung lay núi Tu Di và bốn biển lớn cho đến che trùm đại địa, người kia lại nói: mặt trời, mặt trăng, sao, nước, lửa, gió … ta đều có thể cột trói đem đi nơi khác. Đó là kẻ ngông cuồng, cho đến các kẻ khởi các tâm khinh mạn khác, đó là những kẻ tật đố không vì lợi ích hết thảy Trời người, vì tham ưa tăng trưởng quỷ thần, bộ đa … các lồi quỷ thần du hành khắp nơi cầu tìm người cúng kiến để có ăn uống, những người như vậy là những kẻ dự yến tiệc của Ma Vương cùng quỷ thần làm quyến thuộc. Các người như vậy ở nơi thần chú này không sanh lòng cung kính tin trọng, do oai lực của thần chú này biết được tội ác liền ở trước Phật phát lòng tin vững chắc thọ trì đọc tụng kinh điển Thủ Hộ Đại Thiên Đà La Ni và sám hối, những người như vậy liền được xa lìa các thứ kiêu ngạo. Bấy giờ đại chúng đảnh lễ nơi chân Phật, ngắm nhìn thân chân kim sắc. Khi ấy có Tỳ Thủ Yết Ma Thiên tử vì bốn Đại Thiên Vương tạo ra bốn cỗ xe báu hết thảy đều bằng thất bảo như là vàng, bạc, lưu ly, trân châu, mã não, trân thúc ca, san hô … xen lẫn nhau. Hộ thế Tứ vương ngồi trong xe báu đó, dùng oai lực của Trời đi trong hư không đến nước của các Bộ đa, quỷ thần đem các hương hoa, vật báu che khắp mặt đất để cúng dường.

Bấy giờ bốn Đại Thiên Vương báo sáu mươi tướng Đại Dạ Xoa rằng: “Các ông nên trì thần chú này, do oai lực của chú đi đến bốn phương có các bộ đa, la sát, quỷ thần …v…v… hãy dùng dây mà cột cổ đem chúng lại đây cho đến các cõi nước trong mười phương có tối thượng thậm thâm kinh điển này đều phải giữ gìn.

Trời, chúng Phạm thiên cùng các chư Thiên khác đều dùng oai lực sâu dầy của kinh điển thần chú này, hàng phục tất cả Dạ Xoa, La Sát, bộ đa quỷ thần để giữ gìn đại thiên quốc độ. Bấy giờ Vua Đại Dạ Xoa là Tỳ Sa Môn Thiên Vương liền đi đến bốn phương khiến các tướng Dạ Xoa nơi có các quỷ thần, bộ đa, La Sát ..v…v… hoặc ở nơi mười phương quốc độ, thành ấp, hang động; phương Đông Can Đạt Phạ Mị cùng hai mươi tám bộ đa chúng quỷ thần, Tây phương Long mị cùng hai mươi tám bộ đa chúng quỷ thần, các lồi làm mị như vậy ở trong thế gian não hại chúng sanh làm các điều mị, Đại Dạ Xoa tướng các ông hãy dùng oai đức của thần chú này để hàng phục, dùng năm dây quyến sách cột lấy thân kíp đem lại nơi đây. Khi Câu Vĩ La nói như vậy xong, lại có trưởng tử của Câu Vĩ La là Tán Nhạ Dã đại Dạ Xoa (Samïjaya) thường coi sóc cõi trời thống lĩnh sáu mươi cu chi chúng dạ Xoa, quỷ thần; người con thứ hai là: Nhạ Nễ Ca đại Dạ Xoa ( Janaka ) thống lãnh sáu mươi cu chi chúng Dạ Xoa quỷ thần; người con thứ ba là Đại Mị Dạ Doa tướng ( Mahàgraha ) cũng thống lãnh sáu mươi cu chi Dạ Xoa quỷ thần chúng; người con thứ tư tên là Công Hầu Đại Dạ Xoa tướng ( Kara’sodara ) thống lĩnh sáu mươi cu chi chúng Dạ Xoa quỷ thần. Ma Hê Thủ La Thiên bốn tay có oai lực lớn cũng thống lãnh sáu mươi cu chi chúng Dạ Xoa bộ đa quỷ thần. Như vậy Tán Nhạ Da trưởng tử và Ma Hê Thủ La chúng Càn Đạt Phược đều dùng chú này khiến phải điều phục, các quỷ thần Dạ Xoa trong mười phương đều khiến điều phục dùng năm dây quyến sách mà cột trói nơi thân đem đến chỗ ta để đập tiêu.

Phật dạy: Sau này có người như Pháp thọ trì thần chú nên tưởng Đại Minh Vương đây, chí tâm niệm tụng, thần chú này hay nhiếp tất cả các đại thần chú không khác. Dùng ý chí mạnh mẽ đọc tiếng hung dữ mà trì tụng, do oai lực của Thần chú và sợ giáo gậy của Tỳ Sa Môn Thiên Vương, các Dạ Xoa chúng, bộ đa quỷ thần đều tự cột trói mà lại quy y sám hối. Nếu các Ma vương, Ma chúng, Dạ Xoa, La Sát, Bộ đa quỷ thần ở trong Phật Pháp làm các việc ma khởi các chướng nạn dùng oai đức của Thần chú này trong khoảng chốc lát thảy đều tự lại quy mạnh sám hối. Các Dạ Xoa, La Sát, quỷ thần bộ đa hoặc ở nơi biển lớn, hoặc ở các sông suối ao hồ, rừng cây, đồng trống, phòng ốc, tụ lạc ..v…v… hoặc nơi miếu mạo, hoặc ở trong cung, ở nơi cây Sa la khô héo, hoặc ở ngồi đường, hoặc ở một chỗ, hoặc ở bốn góc hoặc lang thang, có trăm ngàn ức Dạ Xoa, bộ đa chúng quỷ thần do oai lực của Thần chú này thảy đều điều phục. Lại có các chúng Đại Câu Đạt Phạ hoặc ca múa hoặc làm kỹ nhạc, đàn sáo phát ra các âm thanh vi diệu, như vậy các chúng Càn Đạt Phạ có oai đức lớn có hào quang lớn đầy đủ sắc tướng cũng dùng oai lực của thần chú này để điều phục. Thiên Đế Thích, Nhật, Nguyệt Thiên tử, Địa Thiên, Thủy Thiên, Hỏa Thiên, Phong Thiên, Phả La Đọa Thiên tử (Bharadvaja ) , Hộ Thế Tứ Thiên, Ma Đa Li Thiên Tử ( Màtali) , Nhãn Xích Thiên Tử ( Lohitàka ), Tuyết Sơn Thiên Tử ( Himavanta ), Chiên Đàn Thiên tử (Cchandana ) , Kiều Chủ Thiên tử ( Kàma’sretïhì ), Ma Ni Câu Đà Thiên tử (Manïikanïtïha ), Thế Gian Kính Thiên tử, Ma Đát Lệ ( Màtali )Tức Đát Ra Mộ Nẵng Thiên tử ( Citrasena ) , Càn Đạt Phạ Vương , Nễ Nẵng Lị Sa Thiên tử ( Jinarsïabha), Ngũ Kế Thiên tử ( Panõca’sikha ), Quán Mẫu Rô Thiên tử ( Tumburu ) , Sơn Vương Thiên tử ( ‘Saila ) , Ma Kinh Thiên tử ( Asiputra ) , Vĩ Thấp Phạ Nhi Đát Rô Thiên tử (Vi’svamitra ) , Da Thu Đà La Thiên tử ( Ya’sodhara ) , Châm Nhĩ Thiên tử (Sucì Mukha ) , Đại Khẩu Thiên tử ( Mahà Mukha ) , Diệu Khẩu Thiên tử ( Sumukha ), như vậy các đại Thiên tử, các quân chúng có đại oai lực cùng Thiên, Long, Dạ Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, hoặc làm bệnh rét hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, hoặc làm nóng, não hại hết thảy chúng sanh, khởi tâm độc hại làm các việc không lợi ích, các loại dạ Xoa La Sát này đều dùng oai lực của Thần chú dùng dây quyến sách cột trói đem lại thảy đều chắp tay ở trước Phật khen ngợi Thế Tôn rằng:

Cúi lạy Trượng phu không sợ sệt

Cúi lạy Điều ngự thầy Trời, Người

Không thể nghĩ bàn Vua Pháp lớn

Hôm nay chúng con xin kính lễ.

  Xem thêm:

 • Đại Tì Lô Già Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Nghi Tắc Thí Bát Phương Thiên - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Đại Tì Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sanh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu - Kinh Tạng
 • Pháp Tùy Hành Niệm Tụng Đại Tì Lô Già Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Lược Thị Thất Chi - Kinh Tạng
 • Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Bí Mật Bốn Mươi Tám Sứ Giả Thắng Quân Bất Động Minh Vương - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn Du Già Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Pháp Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Pháp Hà Da Yết Lợi Bà Tượng - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Huyễn Hoá Võng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Dược Sư Như Lai Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Minh Thành Tựu Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Mười Tám Khế Ấn - Kinh Tạng
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Phẩm Pháp Nghi Quỹ Niệm Tụng Cúng Dường Thánh Hạ Dã Hột Lí Phược Đại Oai Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm - Kinh Tạng