Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ

Khuyết danh,

Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí

*

QUYỂN 1

Phẩm Tựa thứ nhất:

A Ca Ni Tra Thiên thỉnh vấn.

(Tổng nhiếp nhất thiết Phật đảnh pháp)

Ta nghe như thế nầy: Một thời đức Bạt già phạm ở tại cung trời A Ca Ni tra cùng với các chúng chư Thiên, và các quyến thuộc trăm ngàn vạn ức cu chi các chư Thiên. Lại có trăm ngàn ức các Bồ tát. Lại có trăm ngàn vạn úc cu chi các chủ đàn Thiên Thần. Tất cả các Tướng Đại Dạ xoa Kim cang cùng các quyến thuộc mỗi vị đều ngồi nơi tòa trước Đức Như Lai, cùng các trời người cung kính vi nhiễu Đức Thế Tôn.

Bấy giờ Đức Như Lai ngồi tòa sen báu tại cung điện làm bằng bảy báu. Cung điện có bốn cửa bốn trụ đều trang nghiêm bằng bảy báu, cao rộng tốt đẹp, phóng ánh sáng lớn trăm ngàn vạn ức, ánh sáng chiếu khắp mười phương. Lại cung điện được bao che bằng lưới bảy báu, nơi bốn phía treo các tràng hoa cùng, chuông, khánh, cờ, phướn; trước mặt cung điện có các hoa nhạc. Đức Như Lai nơi thân phóng ra ánh sáng lớn đủ các loại màu sắc, từ nơi đảnh phát ra, đầy đủ ba hai tướng tốt đẹp. Lại phóng vô số ánh quang đủ loại màu sắc chiếu khắp Tam Thiên đại thiên thế giới, trên đến trời Hữu đảnh, dưới đến 18 địa ngục, ánh quang tụ lại thành mây báu đủ màu. Từ đám mây kia, nơi hư không mưa xuống bảy báy và các thứ hoa sen vi diệu đủ màu sắc đầy cả mặt đất, các loại áo quần và các thứ trang sức nơi thân, áo, mão, vòng xuyến v.v… thảy đều đầy đủ v.v… Lại từ phía trái trên đảnh của Như Lai phóng ra ánh sáng chiếu khắp trăm ngàn vạn ức thế giới của Phật ở khắp mưới phương, ánh sáng bên phải Đảnh Như Lai cũng chiếu khắp trăm ngàn vạn ức thế giới của Phật ở khắp mười phương, khiến cho tất cả đều dũng bước hoan hỷ, và đều đến tùy hỷ. Ánh sáng bên phải của Như Lai chiếu khắp thế giới chổ có các loại Trời, Rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà cùng nhơn, phi nhơn v.v… đến các địa ngục, ngạ quỉ, loài người, ánh quang minh kia chiếu đến nơi thân, tất cả khổ ách quả báo nặng nề đều được giải thoát. Thật là kỳ lạ không thể so lường, chư Thiên nơi Đổ sử được sanh lên cõi Hóa Lạc, ngoài ra, các Thiên chúng đều được siêu lên một bậc, tất cả phước lực đều được tăng trưởng.

Kim Cang Dạ Xoa Đại Tướng thấy như vậy, sanh lòng hy hữu, những việc linh dị không thể nghĩ bàn chưa thấy, nay đã thấy; chưa nghe nay được nghe. Liền đến chỗ Phật nhiễu Phật ba vòng, chắp tay lễ Phật rồi lui ngồi một bên, quỳ gối bạch Phật rằng: “Thế Tôn vô cấu vô uế, vô tham, vô sân, vui vẻ, hiền hậu ngồi nơi tòa Tam miệu tam Bồ đề.”

Phật bảo Kim Cang: “Ông thấy kỳ sự, vì sao sáng nầy khiến cho trời người, a tu la, càn thát bà đều đảnh lễ, tất cả các đàn pháp Phật đảnh đều đảnh lễ, lại được tự tại quang minh nơi thân, lại được thân tam miệu tam bồ đề? Lành thay! Lành thay! Kim Cang hay vì an lạc tất cả chúng sanh, vì các chúng trời người, vì các pháp giải thoát, nên làm đại nhân duyên khiến cho được giải thoát, đều được đạo A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, làm các việc cứu khổ rộng vì các thế giới đều được pháp nầy. Như hoa Ô đầu ma, ban cho chúng sanh giáo pháp Tỳ nại da khiến đều được đạo Tam miệu tam bồ đề”.

Kim Cang nghe pháp nầy xong, xưng tán rằng: “Lành thay! Lành thay! Thật khó nghĩ bàn.” Lại bạch Phật rằng: “Làm sao thọ trì, làm sao tác pháp, và đàn pháp Phật đảnh tâm, như thế nào, xin nguyện từ bi nói cho”.

Phật nghe Kim Cang Dạ xoa Đại tướng thưa thỉnh, liền vì đó mà nói: “Ta có Tỳ lô giá na tạng đại đàn, tất cả Như Lai bí mật tâm đại chú ấn, pháp thuật đại vô úy Phật đảnh Tâm pháp phóng đại quang tụ, nhất thiết bí mật tâm đại chú thuật vương pháp các thứ biến hiện, đều được các thứ biến hiện không thể suy lường. Khi biến hiện thời mười phương tam thiên đại thiên thế giới các cõi Phật đều được chiến khắp, mười phương tam thiên đại thiên thế giới tất cả tu la, địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh gặp được ánh sáng nầy, tất cả tội chướng phiền não đều được diệt trừ. Ánh sáng nầy có đủ màu sắc: xanh, vàng, đỏ trắng, tím, pha lê, mã não các màu. Lại ánh sáng nầy hay mưa các thứ hoa đẹp bảy báu. Pháp Phật đảnh và đàn pháp nầy có vô lượng các điều linh dị, các chư Thiên nơi cõi A ca ni tra, trời, rồng, thần Mạn trà la, cùng chư Bồ tát nghe nói các điều linh dị của Vô úy bảo Phật dảnh Tâm pháp quảng đại bảo tụ, Nhất thiết Như Lai tâm đại chú vương ấn pháp, tức được Liên hoa vô cấu tam muội. Tì bố la tam muội, ánh sáng xuất hiện, tức được Phật đảnh Liên hoa Vô úy cấu đà la ni tràng, tức được thân tâm không động, vui vẻ hớn hở thọ pháp lạc nầy, được đại khoái lạc”.

Kim Cang Dạ xoa Đại tướng được T2ì bố la ánh sáng xuất hiện tức được Phật đảnh Liên hoa Vô cấu đà la ni tràng thân, tâm vui mừng hớn hở phát ra tiếng sư tử hống tám loại thật vi diệu.

Bấy giờ Kim Cang Thủ tay cầm bạt chiết la hiện đại oai thế, đến chỗ Như Lai nhiễu Phật ba vòng, hớn hở vui mừng lễ nơi chân Phật, rồi lui ngồi một bên mà bạch Phật rằng: “Thế Tôn như hoa Ưu đàm khó được. Vô Cấu Bảo Liên hoa đảnh tâm pháp quang tụ nhất thiết Như Lai bí mật đại pháp vương rất là thậm thâm vi diệu. Làm sao làm được? Làm sao thọ trì? Cúi xin Như Lai là thầy trời người thương xó nói cho. Thế nào thấy được Như Lai Phật đảnh? Tướng loại thế nào? Ấn pháp thế nào? Đàn pháp thế nào? Có bao nhiêu pháp? Có bao nhiêu chú? Có bao nhiêu phước? Có bao nhiêu tâm trung Tâm, giận dữ bao nhiêu, dõng mãnh bao nhiêu? Sân bao nhiêu, thiện bao nhiêu? Phá hoại bao nhiêu, sai khiến bao nhiêu? Tụng trì bao nhiêu? Phương pháp bao nhiêu? Được an lành bao nhiêu? Xua đuổi bao nhiêu? Nhiếp phục bao nhiêu? Thuốc viên bao nhiêu? Điểm dược bao nhiêu? Áo quần bao nhiêu? Hương dược bao nhiêu? Hoa bao nhiêu? Trang sức bao nhiêu? Xoa bao nhiêu? Trai bao nhiêu? Một ngày một đêm không ăn bao nhiêu? Tán ban nhiêu, tụng bao nhiêu? Tắm rửa bao nhiêu? Phi thời bao nhiêu? Đèn bao nhiêu? Cúng dường bao nhiêu? Tam muội bao nhiêu? Đốt hoa bao nhiêu? Bí mật bao nhiêu? Tam muội bao nhiêu? Đốt hoa bao nhiêu? Bí mật bao nhiêu? Dầu bao nhiêu? Chú pháp bao nhiêu? Sám hối bao nhiêu? Trì chú làm sao? Mưa làm sao? Không mưa làm sao? Llàm sao được thành tựu? làm sao được thấy? Không cho thành tựu tại sao? Không thấy tại sao? Ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu? Sao làm sao? Pháp 7 ngày là sao? Tương ái pháp làm sao? Xuất ly làm sao? Không xuất ly làm sao? Ẩn hình làm sao? Nhập A tu la cung làm sao? Vào trong biển làm sao? Con nay xin hỏi chú căn bản, cúi mong Như Lai nói cho. Pháp nầy thâm diệu khó hiểu khó biết nhiều kẻ nghi ngờ, con rất lấy làm quái lạ khó hiểu biết nổi. Cầu xin Như Lai rộng vì chúng con mà nói.”

Bấy giờ Đức Như Lai bảo Kim Cang Dạ xoa Đại tướng: “Lắng nghe! Lắng nghe, ta nay sẽ vì ông mà nói tướng chơn thật của đà la ni, như ông đã hỏi, ta nay sẽ trả lời cho. Tỳ lô giá na đại bí mật tâm tạng mạn đà la kỹ dị Liên hoa Phật đảnh, đại vô úy bí mật tối thắng. Tất cả Như Lai do hành Thập địa được nhập đại bồ đề, thân tướng đầy đủ, nói các pháp luân, người thọ trì muốn thấy được Phật A Di Đà và mau thấy các Đức Như Lai cùng Di Lặc v.v… Lành thay! Lành thay! Ông đã hỏi những điều quan trọng, ta sẽ lần lượt nói các hình sắc và pháp thọ trì.”

Lại nữa, Đức Bạc già phạm Thích Ca Mâu Ni Như Lai quang minh biến chiếu Đại vô úy vô cấu Liên hoa Phật đảnh bí mật tam muội thiền định Như Lai vương quang tạng thân, các ánh sàng chiếu khắp hiện tướng Phật đảnh đại nhơn, Như Lai làm các ánh quang minh nầy, thân Như Lai đầy đủ các sắc tướng vi diệu, Ngũ nhãn thanh tịnh, nơi Vô cấu Liên hoa hiện ra các tướng Bí mật Như Lai Phật đảnh, tất cả chư Phật đều hứa khả, tất cả Bồ tát đều thương kính đanh lễ, tất cả chư Thiên đều tôn trọng kính lễ. Tất cả chư Phật đều hoan hỉ, Trời Ca nị sắc tra cung kính cúng dường, Đỗ sử đà Thiên cũng lại cúng dường; Đế Thích, Tam thập tam Thiên, Phạm Thiên, Đại tự tại Thiên cũng vui mừng hớn hở lại cúng dường. Bốn Đại Thiên vương cũng lại giữ gìn ủng hộ. Bốn phương Thế giới nhơn phi nhơn cũng lại tuỳ hỉ cúng dường lễ bái. Tất cả các tướng mạo đoan nghiêm, các món thần biến vi diệu, thân tâm bình đẳng, hào quang rực rỡ như ngàn mặt trời chiếu khắp cả mười phương. Tất cả chư Phật đều khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Bạc già phạm Như Lai nói Vô cấu Liên hoa nhất thiết Như Lai bí tạng lại khiến ba ngàn đại thiên thế giới sáu món chấn động, trời mưa trăm ngàn thứ hoa sen báu đẹp.

Lại nửa, Ca nị sắc tra Thiên và tất cả Kim Cang thảy đều rời khỏi tòa, hồ quì chắp tay bạch Phật: “Bạch Thế Tôn ! Con nay thấy được tướng như thế nầy, thấy Như Lai hiện các pháp, lại nói Nhất thiết Như Lai Phật đảnh tâm. Con muốn được tụng trì cúng dường, muốn thấy tất cả ấn pháp, cách thức vào đàn, suy tư quán tưởng, được bất thối chuyển, lợi ích tất cả chúng sanh, muốn ra khỏi thế gian, muốn tu các Thánh hạnh của đạo bồ đề. Cúi mong Như Lai mau hiện mau hiện, Như Lai mau nói các pháp lành khó được khó gặp như hoa Ưu đàm, Như Lai Phật đảnh cũng lại như vậy, khó được khó gặp. Cúi xin Như Lai thương xót chúng sanh mau vì đó nói.”

Lại, Như Lai phát lòng đại từ bi bảo Ca nị sắc tra Thiên và các vị Kim Cang rằng: “Các ông hãy lắng nghe. Ta sẽ vì các ông. Vì cứu chúng sanh, Ca nị sắc tra Thiên, các chúng Kim Cang, các Bồ tát, Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khấn na la, Ma hầu la đà, Nhơn, Phi nhơn v.v… Vì muốn nghe tạng Tỳ lô giá na mười phương Như Lai cũng đều chứng biết, tất cả các nhạc khí trong mười phương quốc độ của chư Phật đều rung động phát ra các âm thanh như tiếng sư tử rống nói Nhất Thiết Như Lai Đại bí mật Tối Thắng Vi diệu Vô úy Phật đảnh Liên hoa quảng tụ tâm Nhất Thiết Như Lai bí mật Đại pháp vương. Ta nay cũng nói.” Bấy giờ thế Tôn liền nói Căn bản Tâm chú rằng:

– Nam mô tất để lị da địa vĩ ca nẫm, tát phạ đát tha nga đa nẫm. Úm a mâu ca ma ni thập phạ ra thập phạ ra ma ha ba đầu mâu sắc nị sa hê lợi đà da y khư lợi ma ni ma ni ma ha ma ni ô sắc nị sa ra để sa na ma ni đế đổ rô đổ rô ma ha ra thẩm nhị tán nễ đế vi ca huyên đà ba đầu ma phạ lợi huyên rô huyên rô muội na tất địa đa ra đa ra đa ra da, cu ma ra dược khấc xoa da mạn trà la bát đầu mê sa ma ổn phạ bà da sa mạn đa tệ phạ lô chỉ đa bát đầu mê địa sắc tra na địa sắc sị đa đát kỉ như đa tát bố sắc nị sa dục khât xoa đa na nga hê ra tát bà đát tha nga đô ô sắc nị sa sát đầu ma tệ phạ lô chỉ đa. Nam mô túy đô đế tác phạ ha.

Ấn pháp chú nầy rộng nói cho tât cả. Như Lai là vua của các pháp, các ông chư Thiên Ca nị sắc tra v.v… tất cả nhất định đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, nếu có Bồ tát được bất thối chuyển, các Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, Nhơn, Phi nhơn v.v… đều được bất thối chuyển thành Phật đảnh tướng.”

Khi đức Bạc Già Phạm nói Tâm đà la ni nầy xong, tại Thế giới nầy trong bốn thiên hạ có bốn cù na di, nơi cung trời Ca nị sắc tra hiện lên một tháp Phật đảnh đà la ni, bảy báu trang nghiêm, rộng lớn một ngàn do tuần, đều bằng các thứ báu, treo các tràung phan, bảo cái, chuông, khánh; tháp phóng ánh sáng chiếu khắp thế giới, chư Thiên, Long, Thần, Người và Phi nhơn thường lại cúng dường. Từ trong tháp phát ra âm thanh vi diệu khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Như Lai Thích Ca Mâu Ni đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, thật là khó được. Tất cả Như Lai bí mật Phật đảnh đều có Như Lai tâm. Mỗi khi nói ra, chư Phật đảnh nơi hư không nói rằng: Hãy xuống tại thế giới nầy, làm các Phật sự cứu thế gian thọ khổ, chúng sanh ở các quốc độ có mười vạn ức tùy mạng hạ xuống nhập vào trong tháp, nơi mỗi đức Phật lại có một Đức Phật vọt lên tòa sư tử, phút chốc nhập định Đại Vô Cấu Liên Hoa Phật đảnh tâm Nhất thế Như Lai bí mật quảng tụ Đại pháp vương đà la ni. Ca nị sắc tra Thiên vương và các đại Bồ tát cùng Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la. Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, Nhơn, Phi nhơn v.v… cùng lúc hạ xuống bao quanh Như Lai, cung kính ngợi khen, thỉnh nói đà la ni pháp ấn. Tất cả Như Lai đã hứa cứu bạt chúng sanh.

Lại các chư Thiên muốn cầu nguyện đều lại tùy hỉ. Lại nơi trong tháp phát ra tiếng lớn rất là mầu nhiệm bảo các chư Thiên: Các ông sẽ được tùy ý, nơi cõi Diêm phù đời ác thế cứu bạt khổ não cho chúng sanh, nếu tâm ưa muốn thảy được tùy nguyện. Lại các trời Ca nị sắc tra, Tam thập Tam Thiên, Đại tự tại thiên, Tự tại Thiên, Biến hóa Thiên, Dạ ma Thiên, mười hai cung các chư Thiên, Biến hóa Thiên, Dạ ma Thiên, mười hai cung các chư Thiên cùng các quyến thuộc đến nơi trước Phật bạch Phật rằng: “Thế Tôn ! Chúng con đều tùy hỉ Như Lai nơi cõi Diêm phù cứu hộ chúng sanh.”

Bấy giờ Như Lai bảo các Bồ tát và chư Thiên rằng: “Ta có bất khả tư nghị biến hóa Vô Cấu Liên Hoa Phật Đảnh Kim Cang tụ chú. Tức nói căn bản Tâm chú rằng:

– Nam mô tất để lị da địa vĩ ca nẫm đát tha nga đa nẫm. Úm a mục ca bát đầu ma, sa na ma ha mê, cước ba tra la bà dữu vĩ ca phạ đa ra nõa đát ra đát ra bát đầu ma mục thác sa ra sa ra phạ du xả vi sa la sa la, tam mạn đà phạ ra bát lợi bố lặc ni mạt ni mạt ni tam mạn đà si tứ da a phạ bạt sa thập phạ ra ni hồng hồng bát đầu mâu sắc nị sa nam mô túy đô đế tát phạ ha.

Khi Đức Như Lai nói xong, trên hư không hiện ra các đám mây bảy báu che trùm khắp hết, lại có gió mùi thơm bảy thứ thổi, các tràng hoa phát ra âm thanh vi diệu, Như Lai ngồi tòa sen bảy báu, các Bồ tát chư Thiên thảy đều ngồi tòa báu lớn. Các vị đều hiện các thần biến hớn hở vui mừng cúng dường Như Lai.

Bấy giờ Như Lai hiện du hí thần thông, do chú lực nầy hay biến ra Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà đều lại cúng dường, các trời Ca nị sắc tra đều hướng về phía tháp yên lặng mà ngồi.

Bấy giờ Như Lai vì muốn trang nghiêm các Bồ tát và chư Thiên lại nói chú rằng:

– Um a mâu ca, ma ha bát đầu ma bà la để sắc sỉ đa bạt chiết lợi hồng tất phạ ha.

Khi Đức Như Lai nói Vô Cấu Liên hoa thí đà la ni trang nghêm đại Bồ tát và chư Thiên, thời có các tòa sư tử báu, trăm ngàn thứ y phục trang nghiêm, các tòa bảy báu trăm ức cu chi na dữu đa biến hiện lại chỗ Phật. Lại có bảy báu trang nghiêm tòa Sư tử sa1ng sủa rực rỡ như ngàn mặt trời, toà có 32 tướng tốt và 80 món đẹp chiếu khắp. Các Bồ tát nơi chúng hội, các chư Thiên Ca nị sắc tra, Tứ đại Thiên vương, Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, Nhơn, Phi nhơn v.v… thảy đều có tòa. Lại các Thần chủ mạn đà la, chú thuật Đế Thích, Kim Cang mỗi mỗi đều y tòa mà ngồi. Địa thần, Sơn thần, Hải thần, tất cả các Thần, Tứ chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, Bà la môn, Sát đế lợi, Tỳ xá, Thủ đà các vị Quốc vương cùng các chúng cũng đều ngồi nơi tòa của mình quay quanh nơi tháp.

Lại Đại tướng Kim Cang Dạ xoa ở nơi trong chúng từ tòa đứng dậy, nhiễu Phật ba vòng, lễ sát chân Phật trường quì chắp tay bạch Phật rằng: “Xin nguyện Thế Tôn vì thương tưởng chúng sanh mà giáo hóa họ, rộng vì họ nói Nhất thế Như Lai Bí mật Đảnh tâm quảng tụ mạn đà la tạng.”

Bấy giờ Như Lai ở nơi tòa, yên lặng nhập vào Vô cấu Vô úy Mạn đà la đại Liên hoa Quang minh Phật đảnh. Từ trong định ra bảo Kim Cang Đại tướng: ” Ta có Tam ma địa đại Kim Cang mạn đà la, có nhiều tòa hoa sen báu lớn như bánh xe ở tại giữa đàn.” Đại tướng Kim Cang lại bạch Phật rằng: “Con muốn thọ trì Vô úy Bảo Liên hoa Phật đảnh đại đàn tâm bí mật. Cúi xin Như Lai phân biệt giải nói.” Bồ tát Kim Cang lại từ tòa đứng dậy, tay cầm bạt chiết la tới nơi trước Phật, thỉnh phật nói pháp.

Bấy giờ Như Lai liền nói Vô úy Đại bảo Phật đảnh Tâm chú, tức nói chú rằng:

– Um a mâu da mạt ni thất phạ ra bát đầu mâu sắc nị sa hồng địa rị khất sa sa ha.

Nói chú xong tức liền vào cửa lớn của thành muốn vào trong thập, đến nơi tháp rồi, mở cửa tháp ra thấy trong đó có mười vạn ức Đức Phật đều ngồi tòa cao, nhập vào thiên định. Từ nơi tháp vang ra tiếng vi diệu khen rằng: Thích Ca Như Lai, lành thay, lành thay! Đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề nói Vô cấu Liên hoa Phật đảnh tâm pháp quang tụ nhất thể chúng sanh, Nhất thế Như Lai bí mật đại chú ấn pháp, vì thương xót cứu bạt tất cả chúng sanh nói tâm đà la ni. Cúi mong Ngài rộng nói, chú, đàn pháp và các thần thuật. Quá khứ Như Lai Tỳ lô giá na tạng. Như Lai Thích Ca mâu Ni từ tòa đứng dậy đi vào nơi tháp bảy báu, thăng tòa sư tử, nơi trước chư Phật rực rỡ như mặt trời, trăm ngàn vạn ức tòa sen báu biến hiện Tỳ lô giá na tạng. Các hoa sen kia đều bằng bảy báu, mỗi tòa cao hai trượng hơn, có các thiên y, phan, hoa, lọng biến hiện các thứ trang nghiêm. Chư Thiện cũng đều có tòa của mình, các vị đều thỉnh nói các pháp yếu.

Thời Phật bảo rằng: “Ta có Nhất thế Như Lai tâm bí mật Phật đảnh tam ma địa, suy nghĩ tam muội nầy dùng Định ấn mà gìn giữ.” Khi đó có mười hai vạn ức đức Phật. Phật Thích Ca Nâu Ni phóng ánh sáng lớn đủ các màu sắc, mười hai vạn ức Như Lai thấy việc như vậy đều rời khỏi tòa, đi nhiễu ba vòng, đảnh lễ Như Lai Thích Ca và khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Thật là vi diệu, thật là khó có, cúi mong Ngài giảng nói. Như Lai thật là khó được, xin ngài hãy nói chú, ấn đàn pháp.”

Lại nữa, Hiện Phật đảnh Liên Hoa Tối thắng Phật đảnh quang tụ tên là Như Lai ngữ Ấn. Thích Ca Mâu Ni nói Bạc già phạm Phật đảnh đà la ni đàn và ấn pháp. Thời trong tháp chư Phật và các Bồ tát cũng đều tùy hỉ, muốn nghe Phật đảnh quảng tụ đại đà la ni và ấn, đàn pháp.

Lại Đại tướng Kim Cang Dạ xoa cũng từ tòa đứng dậy hướng về Phật yên lặng đứng chờ, nhắm mắt tịnh tâm vui mừng hớn hở, bỏ tướng mặt hung ác, nhìn ngắm Thế Tôn.

Như Lai Thích Ca Mâu Ni bảo Đại tướng Kim Cang Dạ xoa rằng: “Ông hãy lắng nghe, thọ Quảng đại chú pháp đàn ấn.” Kim Cang bạch Phật rằng: “Con xin lắng nghe, thọ chơn thiệt Như Lai ấn, chú pháp, cũng muốn cung kính đảnh lễ cúng dường, lại rộng vì người khác nói khiến họ thọ trì, lại ban cho họ cầu gì đều được.” Như Lai khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Kim Cang Đại tướng hay phát đại nguyện như vậy.”

Bấy giờ Như Lai liền nói chú Sư Đô hội Tâm trung Tâm, tức nói chú rằng:

– Úm bát đầu mâu ô sắc nị sa mạt ni thấp phạ ra hồng hồng tát phạ.

Phật đảnh Sân nộ vương Căn bản chú:

– Úm a mâu da mạt ni bát đầu mâu ô sắc nĩ sa cu rô đà năng sắc trá ra thập phạ lị đa xa lợi ra ha na ha na. úm ma ha cu rô đà ra xả, mạt ni mạt ni tam muội diễm bà ra da hồng phấn nhất thế Như Lai sân nộ vương.

Liên hoa Phật Đảnh Tâm chú.

– Um mạt ni bát đầu ma năng sắc tra rị hổ rô hổ rô hồng phấn.

Như Lai Phật Đảnh Sân nộ vương Tâm trung Tâm chú

– Um cu rô đà bát đầu hồng phấn tát phạ ha.

Như trên đã nói, các Đại chú vương hay thành các việc, nguyện gì đều được, mau thành Vô thượng Bồ đề.

***

Đại Phật Đảnh Đại Vô Úy Bảo Quang Tụ Phật Đảnh

Nhất Thiết Như Lai

Phẩm Thứ Hai : Công Năng Trì Chú

Lại Kim Cang Đại Vô Úy bảo quảng tụ Phật đảnh suy nghĩ pháp nầy, thọ trì đọc tụng trong phút chốc diệt vô số trăm ngàn kiếp, bảy giá, tám nạn, ngũ nghịch, bốn trọng, các tội vô gián nặng nhẹ thảy đều tiêu sạch, được thân vô cấu thanh tịnh quang minh Liên Hoa tạng, sau khi chuyển thân nầy được sanh về cõi Cực Lạc Thế giới của Phật A Di Đà, sanh ra nơi nào cũng được túc mạng, không sanh nơi bào thai mà từ hoa sen hóa sanh, các món nơi thân trang nghiêm tự nhiên đầy đủ.

Lại nói pháp thọ trì được thành tựu: Khởi đầu tụng tám trăm biến tức được thấy mười vạn ức Như Lai và thấy cõi trời Ca nị sắc tra. Quốc vương, đại thần, cung phi thế nữ, nhân dân thấy đều vui vẻ, cầu gì đều thành, được tất cả chúng sanh vui vẻ ưa mến, thọ mạng tăng trương do phước lực, được các Thiên vương thường lại ủng hộ. Nếu có người bệnh, đến nơi đó tùy miệng nói ra tức được trừ lành, đó là trì tụng tám trăm biến đầu tiên mà được thành tựu linh nghiệm như trên.

Lại tụng tám trăm biến lần thứ nhì, tất cả Bồ tát và các Thiên thần đều lại hàng phục, thảy đều hiện thân, tăng thêm sắc lực: già hóa lại trẻ như mới hai mươi, tăng trưởng trí huệ, được mọi sự tự tại, được vô lượng cu chi trăm ngàn na dữu đa Phật hiện thân cho thấy, được trồng căn lành nơi trăm ngàn cu chi na dữu đa các Đức Phật, được các công đức rộng lớn, làm thầy của tất cả chúng sanh, được cung kính tôn trọng, được thân Đại Vô cấu Liên hoa thanh tịnh, thông minh trí huệ, ngày tăng một ức, trẻ lại như mười tuổi, sức lực mạnh mẽ không ai sánh nổi, thường nhớ túc mạng được sanh về Hoan Hỷ quốc độ của Như Lai A Súc, mãi mãi thường ở bên Phật, hoa sen hóa sanh, tất cả y phục trang nghiêm nơi thân tự nhiên có đủ, tất cả cửa địa ngục đều mở, các tội nhơn đều được giải thoát. Đây gọi là lần thứ hai trì tụng tám trăm biến được công đức thành tựu.

Lại nếu trì tụng mãn ba lần tám trăm biến như trên đã nói, mỗi thứ công năng thành tựu gấp ba ức lần, được diện kiến Như Lai và 32 cõi chư Thiên tất cả đều lại hiện thân cho thấy, 33 cõi Thiên, Đế Thích, Tứ thiên vương cùng các quyến thuộc đều lại hiện thân. Các vị đứng đầu của trăm ngàn vạn chư Thiên, Long vương, Nan đà, Bạt nan đà v.v… đem các quyến thuộc đều lại hiện thân Tỳ ma chất đa A tu la vương v.v… vô lượng vô số, thọ trì đủ túc số như trên đã nói, các Thiên Thần đều lại hiện thân; 32 ngàn Đại tướng Dạ Xoa và quyến thuộc đều lại hiện thân; Càn thát bà, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà trăm ngàn quyến thuộc đều lại hiện thân. Tất cả bộ tộc của Như Lai, do thần chú nầy của ta, nếu có người trì tụng đều lại nói rằng: Ta là Chú Thần của Vô Cấu bảo Phật đảnh Liên hoa đại Pháp vương đàn viên mãn đầy đủ, ở trong cảnh giới mà lại. Đem thân Chú Sư nhập vào Sân Nộ Kim Cang đại đàn, cho thọ tam muội được thành tựu lớn. Ta là tất cả Như Lai Phật Đảnh tướng, là tất cả biến hiện tướng khiến Chú Sư được thấy. Như Lai, thầy của ba cõi tự đến dùng tay vàng rờ đầu Chú Sư. Như Lai Thích Ca đem Chú Sư vào trong đại đàn, ở trong cảnh giới được thấy cõi nước của chư Phật. Tất cả Như Lai đều khen Chú Sư rằng: “Lành thay! Lành thay.” Tất cả Bồ tát ở tại cõi nước thấy Chú Sư đều sanh vui vẻ, được môn Tam ma địa Vô úy Quang minh Cực Lạc quốc độ, lại được Vô Cấu Quang minh Liên hoa Bảo tràng Phật đảnh đà la ni, từ tam muội nầy ra lại được Vô úy Thanh Tịnh Nguyệt quang tam muội, lại được Vô úy Bảo Nhật Quang tụ Thanh tịnh Nhãn tam muội, lại được Vô Úy Bảo Liên hoa Tối thắng Phổ biến Mạn đà la Thanh tịnh Thiệt tam muội, lại được Vô úy Quang minh Hách dịch vô số hương phong, lại được Tỉ Thanh tịnh tam muội, lại được Vô úy Thanh, ở trong đại chúng chuyển đại pháp luân và sáu ba la mật, tiếng hay ho vi diệu, lại được Nhĩ căn thanh tịnh tam muội, có đại phước đức. Chư Thiên, Ma ni Thiên phước đức quang minh như trên đã nói, các Thiên thần các món trang nghiêm đều lại hiện thân; lại được các trời tên là Lao nị hoại Vô cấu Sứ giả, Tối thắng Nan đà, Tu nan đà, Thần Kiên lao địa, Thần Hoa, Thần Sân Nộ, Thần Diện, Thần Đại Nộ Diện, Thần Thương thác ri, Thần Dõng mãnh, Thần Vô tỉ, Thần Kim Cang chấp, Thần Kim Cang, Thần Càn thát bà, Thần Ha lị đế mẫu, Nhơn đà v.v… các đại Thiên thần đều lại ủng hộ. Đà la ni vương có oai lực lớn có ánh sáng lớn như Như Lai thí, Liên hoa thí, bảo thí, tướng thí, trong tất cả đà la ni, tất cả đàn bảy Phật đảnh. Chú Sư luân chuyển Quang minh thí, tất cả đều lại theo pháp nầy một thời liền thành tựu. Lại hay ủng hộ tất cả ấn, và Vô Tì mạn đà la cúng dường. Người tu hành pháp đàn Liên hoa Phật đảnh đều thọ trì và đều thành tựu, được thấy Tối thắng Thượng đàn; chư Thần ngày đêm vây quanh ủng hộ, người thường không thấy được.

***

Đại Phật đảnh Vô úy Bảo quảng tụ Phật đảnh Trì tụng Công đức

Phẩm thứ ba: Chư Phật sáu phương hiện lại

Bấy giờ ở phương Đông có 99 ức hằng hà sa cu chi Như Lai ở trong các Như Lai thành tựu các căn lành. Các Như Lai ở phương Đông khen Chú Sư rằng: “Lành thay! Lành thay! Tất cả Như Lai đều đến chỗ Chú Sư xoa đầu thọ ký, chú nguyện cho. Chư Thiên, Long, Da xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà v.v… ở phương Đông đều lại ủng hộ Chú Sư, tất cả mọi đồ ăn thức uống, hoa quả, y phục đồ nằm, thuốc thang, các món trang nghiêm nơi thân không cầu tự đến. Bà la môn, Sát lợi. Tỳ xá, Thủ đà và các chúng sanh đều lại cung kính cúng dường lễ bái, tùy theo sự sai khiến. Chú Sư tụng chú nầy sống lâu đến tám ức, trăm ức, ngàn ức, sau khi chết sanh về các cõi Phật nơi 92 ức trăm ngàn vạn cu chi na dữu đa trăm ngàn vạn ức cõi Phật, ở trong các cõi Phật thọ hưởng hằng hà sa trăm ngàn vạn ức an ổn vui sướng, trải vô số kiếp nơi cõi Phật nầy, sanh về cõi Phật khác bỏ thân như rắn lột vỏ cho đến thành Phật, ở phương Đông qua lại tự tại.

Bấy giờ ở phương Nam có 99 ức hằng hà sa cu chi Như Lai, ở trong các Như Lai thành tựu các căn lành, có đại phước đức. Các Đức Như Lai ở phuơng Nam khen Chú Sư rằng: “Lành thay! Lành thay!” Tất cả Như Lai đều đến chỗ Chú Sư xoa đầu thọ ký và chú nguyện cho. Các Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, Nhơn, Phi nhơn v.v… ở phương Nam đều lại tùy hỉ, ủng hộ Chú Sư. Tất cả đồ ăn uống, hoa quả, y phục, đồ nằm, thuốc thang, các món trang nghiêm nơi thân không cầu tự đến. Bà la môn, Sát lợi, Tỳ xá, Thủ đà và các chúng sanh đều lại cung kính cúng dường lễ bái, tùy theo sự sai khiến. Nếu thường tụng chú nầy, thọ mạng tăng 8 ức, trăm ức, ngàn ức sau khi chết sanh về các cõi Phật, ở nơi 92 ức cu chi na dữu đa trăm ngàn vạn ức các cõi Phật, ở nơi các cõi Phật hưởng trăm ngàn hằng hà sa kiếp các sự an ổn vui sướng, trải vô số kiếp, lại từ cõi Phật nầy sanh về cõi Phật khác như rắn lột vỏ, cho đến khi thành Phật, ở nơi phương Nam qua lại tự tại.

Bấy giờ ở phương Tây có 99 ức cu chi na dữu đa hằng hà sa các Như Lai, ở trong các Đức Như Lai trồng các căn lành có đại phước đức. Các Đức Như Lai ở phương Tây đều khen hành giả rằng: “Lành thay! Lành thay!” Tất cả Như Lai đều đến chỗ Chú sư xoa đầu thọ ký, chú nguyện cho. Chư Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, Nhơn, Phi nhơn ở phương Tây đều lại ủng hộ Chú Sư, tất cả mọi đồ ăn uống, y phục, hoa quả, đồ nằm, thuốc thang, các món trang nghiêm nơi thân không cầu mà tự đến. Bà la môn, Sát lợi, Tỳ xá, Thủ đà và các chúng sanh đều lại cung kính cúng dường lễ bái, tùy theo sự sai khiến. Chú Sư tụng chú nầy sống lâu đến tám ức, 100 ức, 1000 ức, sau khi chết sanh về các cõi Phật, nơi 92 ức trăm ngàn vạn ức cu chi na dữu đa trăm ngàn vạn ức cõi Phật, ở trong các cõi Phật thọ hưởng hằng hà sa trăm ngàn vạn ức sự an ổn vui sướng, trải vô số kiếp từ cõi Phật nầy sanh về cõi Phật khác bỏ thân như rắn lột vỏ, cho đến khi thành Phật, ở phương Tây qua lại tự tại.

Bấy giờ ở phương Bắc có 99 ức hằng hà sa cu chi Như Lai, ở trong các Như Lai thành tựu các căn lành. Các Như Lai ở phương Bắc đều khen Chú sư rằng: ” Lành Thay! Lành Thay!” Các Như Lai đều đến chỗ Chú sư xoa đầu thọ ký chú nguyện cho. Chư Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, Nhơn, Phi nhơn ở phương Bắc đều lại ủng hộ Chú sư, tất cả mọi đồ ăn uống, y phục, hoa quả, giường nằm, thuốc thang, các món trang nghiêm nơi thân không cầu mà tự đến. Bà la môn, Sát lợi, Tỳ xá, Thủ đà và các chúng sanh đều lại cung kính cúng dường lễ bái, tuỳ theo sự sai khiến. Chú Sư tụng chú nầy sống lâu đến tám ức, 100 ức. 1000 ức, sau khi chết sanh về các cõi Phật, nơi 92 ức trăm ngàn vạn ức cu chi na dữu đa trăm ngàn vạn ức cõi Phật, ở trong các cõi Phật thọ hưởng hằng hà sa trăm ngàn vạn ức điều an ổn vui sướng, trải vô số kiếp nơi cõi Phật nầy sanh về cõi Phật khác bỏ thân như rắn lột vỏ, cho đến khi thành Phật, ở phương Bắc qua lại tự tại.

Bấy giờ ở phương Trên, Như Lai Tỳ lô giá na 99 ức hằng hà sa các Như Lai và các A la ha tam miệu tam bồ đề ở tại hư không. Nếu người trì tụng chú nầy, trong khoảng phút chốc, chư Phật ở phương Trên đều mến mộ người nầy, xoa đảnh thọ ký cho. Các vị Bồ tát và vô số quyến thuộc cùng Trời, Người, Long vương, mỗi mỗi đều tự hiện thần thông lớn, lại nơi Chú sư tán thán cúng dường các thứ. Tụng trì chú nầy có được công đức, cũng như Long vương mưa cam lồ khắp cả thế giới, không có gián đoạn, không thể tính được có bao nhiêu giọt nước. Như Lai khen rằng: “Lành thay! Lành thay!” Trì tụng chú nầy được các công đức còn hơn những giọt mưa trên, phước lực tăng trưởng không thể nghĩ bàn, đầy đủ tướng tốt rực rỡ như mặt trời mặt trăng, lại được thần thông tam muội tự tại, đi đến các cõi Phật vui chơi không ngăn ngại. Lại Như Lai Tỳ lô giá na duỗi cánh tay trái xoa đầu Chú sư nói rằng: “Lành thay! Lành thay!” Ông có vô biên trí huệ của Phật, lại được thân bất thối chuyển, chứng Thập địa, sẽ được Phật bộ xứ. Nguyện cho ông mau được thành tựu Quang Tụ Vô úy Liên hoa Nhất thế Như Lai Tâm bí mật tam muội đàn. Tụng trì các chú mau được thành tựu. Tất cả Như Lai tam muội đều được thành tựu.” Tức nói bảy đại Phật đảnh và chuyển luân đàn:

Thứ nhất Như Lai tộc Phật đảnh, thứ hai Liên hoa tộc Phật đảnh, thứ ba Kim Cang tộc Phật đảnh, thứ tư Bảo tộc Phật đảnh, thứ năm Tượng tộc Phật đảnh, thứ sáu Tỳ lô giá na Như Lai tạng tụ Phật đảnh, thứ bảy Bảo luân Phật đảnh.

Phật đảnh đại đàn, Kim Cang tích đàn, Kim cang giác đàn, Đại tam muội đàn, Nhất thiết đại sử đàn, Tỳ lô giá na Như Lai bảo tộc v.v… Đại sử đàn tam muội chú ấn pháp v.v…Lại tụng chú nầy như trên đã nói, ông đều được thành tựu. Như Lai lại bảo Chú sư rằng: “Nếu như không nghe, không thấy các đàn pháp ấn chú khác; nhưng nếu vào đàn Tỳ lô giá na nầy thì các đàn kia đều vào được hết. Các tội tiêu trừ, năm bốn trọng, tám trọng, phỉ báng v.v… các tội bảy nghịch, tám nạn tất cả chướng ngại đều trừ sạch.

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

Nếu vào Mạn dà la vương này

Tất cả các đàn đều vào đựơc

Chúng sanh bần tiện đủ các loài

Bạc phước ác nghiệp nhiều vô số

Năm nghịch mười ác đoạ a tì

Tất cả tội nặng kể như trên

Thọ trì tán tụng Phật đảnh vương

Tất cả các tội đều tiêu diệt

Hiện thân đầy đủ các an lạc

Bỏ thân sanh về các cõi Phật

Nếu có tụng trì Phật đảnh này

Hết thảy chư Phật và Bồ tát

Đều lại vi nhiễu ủng hộ cho

Các chư Thiên, Long, Càn thát bà

Các Thần hộ đàn , bốn Thiên vương

Cùng các Thiện thần đều vi nhiễu .

Thành tâm thọ trì đều thành tựu

Nhất định mau được đạo Bồ đề

Tức vì Phạm Thiên chuyển Pháp luân

Bấy giờ nơi phương Dưới đến cõi Kim Cang tế, biến lớn các chư Thiên, Long vương cùng các quyến thuộc. Thần nơi mặt đất, hoa, quả, cây cối, các Thần nghe chú đều sanh lòng vui vẻ, lại hiện thân cúng dường cung kính vi nhiễu, ưa thích tôn trọng, đảnh lễ thưa Chú sư rằng: “Khó có, khó có! Thật là Tối thắng Tối tôn, thọ trì Phật đảnh đà la ni. Lành thay! Lành thay! Đại bồ tát thật là vị thầy khó có!” Các Thiên thần lại nói: “Chúng ta sẽ theo ủng hộ ngày đêm không rời tùy theo sự sai khiến.”

Bấy giờ các thần lại nói kệ rằng:

Chúng ta Thần biển và Thần đất

Vây quanh ủng hộ cho Chú Sư

Ngày đêm không rời xa nửa bước

Thường tuỳ sai khiến không dám trái

Làm theo chỉ bảo của Chú Sư

Xin nguyện suốt đời làm tôi tớ

Chú Sư trong ý muốn điều gì

Muốn nhập Tu la cùng điện báu

Các cõi nước khác , các cung Thần

Chúng tôi sẽ đều đem đến đó

Như trên công đức đã nói đủ

Đều do tụng trì tám ngàn biến

Mới được thấy tướng tới thắng này .

QUYỂN THỨ HAI

Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh Kiến Chú Sư

Phẩm thứ Tư: Phổ Huân Diệt Tội

Bấy giờ Chú Sư hoặc ngồi hoặc đi, nếu các chúng sanh được gặp, hoặc noãn sanh, hoặc thấp sanh, hoặc hóa sanh, bò, bay, máy, cựa, các loại được nghe Chú Sư nói, được thấy hình, ảnh, chạm đến hoặc đến chổ Chú Sư tụng chú, các chúng sanh kia đều được bất thoái, mai sau mau được A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, lại được vô cấu (không đắm nhiễm), tội chướng tiêu diệt, sau khi mạng chung được sanh về Thế giới Cực Lạc hoa sen hóa sanh, thường nhớ túc mạng. Hình ảnh Chú Sư bấy giờ thật là khó nghe, khó nói, vì sao vậy? Bởi vì là Tạng Tâm của mười hai ức trăm ngàn Như Lai, ở trong tháp bảy báu chư Phật có nói. Chú Sư tức là thân Như Lai bất thoái chuyển, chứng Thập địa, chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thân Chú Sư cũng như tháp báu không có khác, do các điều nầy là khó được.

Tất cả các công đức linh nghiệm của Phật đảnh do sức trì tụng mà được. Chú Sư được thân nầy dầu cho tất cả các Kim Cang cũng không thể sánh được. Các loại chú Thần, Thiên, Long, Dạ xoa, La sát, Tỳ na dạ ca và ma Ba tuần, Bộ đa, Tỳ xá, các loài ngạ quỉ, nhơn và phi nhơn v.v… nước, lửa, gió, mưa đá, sương tuyết, các nạn độc cũng không thể hại được; đao binh, quỉ mị, ác chú, tà ma, đất nước hư hại, trói buộc, cô độc, hạn hán, bão lụt, mất mùa, các hiểm nạn nơi đồng trống, sư tử, cọp, sói, cầm thú, trộm cướp, giặc giã, thời khí, lác hủi, rét một ngày hai ngày cho đến một tháng, các tà thuật ếm đối, rắn, rít, nhện, bò cạp, các loại độc như trên đã nói đều không thể hại. Các thứ tai quái, nước độc, gió độc và các thứ bệnh đều không thể hại. Các loài ung nhọt, trĩ rò, thủng nóng, lạnh và thuốc độc, tụng chú nầy 21 biến đều được tiêu trừ, nên gọi là khó thấy, khó nghe, khó nói.

Nếu có người thường ngày tụng trì đà la ni nầy khiến được sống lâu 100 tuổi cho đến 200 tuổi, phước đức đoan chánh, sau nầy được sanh về Cực Lạc quốc độ, sanh ra đều biết túc mạng, không còn thoái chuyển, sống lâu bằng Phật, được sung sướng nơi cõi Phật.

Nếu như Chú Sư muốn được thành tựu mọi việc, cần phải tắm rửa bằng nước thơm, mặc áo quần sạch mới, nơi tháp thờ cốt Xá Lợi an để tượng Phật mặt hướng về phía Tây, từ ngày 8 khởi đầu cho đến ngày rằm, tụng đủ 8.000 biến, thân Chú Sư liền phóng ra ánh sáng, nơi trên đảnh Phật phóng ra ba luồng ánh sáng xoay quanh Phật ba vòng như một cái lọng ở nơi hư không, lại ánh sáng nơi đảnh Phật hiện tướng Đại Nhơn nói ra lời khen Chú Sư rằng: “Lành thay! Lành thay! Nguyện cho ông được Vô úy Phật đảnh Liên hoa Quang tụ Nhất thiết Như Lai tâm bí mật tạng Đại sư tử vương mạn đà la đại ấn bạt tra la v.v… Nguyện ông thành tựu tất cả chú pháp.” Phật liền duỗi cánh tay trái rờ đầu Chú Sư và khen Chú Sư rằng: “Ông nay đã được ra khỏi các khổ sanh, già, bệnh, chết, là con của ta hay làm các việc lành, phước đức, các việc lớn đều thành tựu.” Lại hỏi rằng: “Ông cầu điều gì? Làm việc gì? ở trong ba đời muốn được quả gì? có muốn được hiện đời như Chấp Kim Cang thành tựu sức lực lớn. Muốn thành tựu Như Lai bí mật đàn cũng được tùy ý như ở trước mặt. Lại nếu cầu các điều nơi đời trước, muốn tuỳ ý như ở trước mặt. Lại nếu cầu các điều nơi đời trước, muốn cầu được tướng của Như Lai, ánh sáng xuất hiện, ánh quang tướng Đại Nhơn nơi đảnh Như Lai xoay quanh thân ba vòng, rồi vào nơi đảnh của Chú Sư, nhập vào xong tức thành Liên hoa tạng, từ thân hữu lậu được thân vô lậu, đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, thân được thanh tịnh trang nghiêm. Phóng ánh sáng lớn trụ nơi hư không, qua lại tự tại nơi cu chi na dữu đa trăm ngàn vạn ức các cõi trời, các cửa chư Phật tự nhiên mở ra qua lại không chướng ngại, nơi hằng hà sa cu chi na dữu đa trăm ngàn vạn ức cõi Phật. Ơ nơi các cõi phi tưởng, phi phi tưởng hiện đại thần biến, nơi trong các chúng Bồ Tát chuyển đại Pháp luân, đây gọi là quá khứ nguyện pháp.

Lại nếu muốn vào cung A tu la và các cung khác, Chú Sư tức dùng nước thơm tắm rửa, mặc áo quần mới sạch, tay cầm chày Kim Cang và xâu chuỗi, đốt an tức hương tụng Phật đảnh đà la ni 1.000 biến, đốt hương không cho hết khói, chú Kim Cang bạch giới tử nơi trên khói hương 1080 lần, lia nơi cung A tu la, lia ba lần, lại cầm chày Kim Cang dộng ba lần, trong tâm niệm đà la ni. Vách đá liền nứt ra, cửa hang tự khai mở, tất cả các cung của chư Thần cũng đều mở, trong các cung đều rung động mạnh, chư Thần đều hoảng sợ, mất tâm, thảy đều ẩn thân vào trong Thiện nhãn Đại luân. Chú Sư liền nắm bạch giới tử rãi khắp nơi, rãi xong nói rằng: “Tất cả ác ma ác quỉ ở trong cung và trong nước đều phải rời khỏi 100 do tuần, không cần biết giới hạn đường tức được sạch sẽ, vào trong cung xong sẽ biết được mọi việc phải cầu.

***

Đại Phật Đảnh Vô Úy Bảo Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

Phẩm Thứ Năm: Nhân Dược Phương Nhất Thế Quang Minh

Hạt sen, hoa sen, tua hoa sen, cộng sen, long não hương, ngưu hoàng, long hoa, uất kim hương, liên hoa nhủ, các loại trên bằng nhau giả nhỏ thành bột, dùng sữa bò vàng chờ ngày tốt hòa làm viên bằng hạt ngô đồng, đem phơi trong mát. Lại tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sạch, đem thuốc vào đạo tràng dùng Phật đảnh chú 1080 biến, chú xong lại chọn ngày tốt nghiền thuốc ra bột, lấy sữa bò hòa thuốc, lấy thuốc chấm nơi trán xong tức ánh sáng phát ra như mặt trời vừa mọc, chiếu khắp nơi tất cả chổ địa ngục tối tăm đều được sáng sủa.

Chú Sư nhập vào cửa thành xong, giữa đường gặp một đồng nữ đi lại đón tiếp. Đồng nữ nầy tướng mạo đoan chánh, đủ các tướng tốt, trang nghiêm nơi thân, nói không hết được, tay cầm hoa sen, miệng đọc các lời ca ngợi, lại đón bảo Chú Sư rằng: “Đại sư nhiếp tâm không được nói.” Đồng nữ tay cầm báu vật dăng lên, Chú Sư không nên nhận, lại dâng hoa sen cũng không được nhận, bảo rằng: “Ta không thích nữ kia” tức tránh đường; Chú Sư đi đến cửa thứ hai, nữ kia đi theo sau, lại thấy năm bà già thật xấu xí, tay cầm các món anh lạc. Chú Sư an tâm, không nên sợ sệt, nhưng không được nói, đem các anh lạc áo não đưa cho đồng nữ kia liền bảo rằng: “Thật khó nghĩ bàn được vào Đại cung A tu la.” Chú Sư nghe được lời nầy liền đến trước, thấy một cửa bằng vàng, trong cửa có một giòng nước lớn đang chảy, trên bờ có một con sư tử, Chú Sư lấy ba hoàn thuốc chú 3 biến mà ném; sư tử nổi giận rống lên làm chấn động cung A tu la. Chú Sư không nên sợ sệt, lại lấy 3 hột bạch giới tử ném xuống nước, nước liền khô cạn, Chú Sư tay trái dắt đồng nữ, tay phải nắm bờm sư tử bước qua, nước đầy trở lại. Chú Sư phải im lặng, lại thấy ba con đường không biết đi đâu, tức suy nghĩ được ba loại trí phân biệt, tay trái đồng nữ, tay phải sư tử tức là các ác đạo không nên đi, liền chọn đường giữa là trung đạo không còn nghi ngờ, liền đi tới. Đồng nữ muốn từ biệt Chú Sư phát ra tiếng lớn làm chấn động trời đất, Chú Sư nên an nhiên không sợ sệt, đừng nói gì, đi một lát sẽ gặp bảy cửa báu, có các lầu các bốn cửa, ở ngoài cửa có bao lơn bằng các thứ báu treo các linh khánh. Trong cửa có hoa sen bảy báu trang nghiêm, có một ao sữa, một ao nước thơm chiên đàn, ở giữa có ao cam lồ. Chú Sư lại bên bờ ao, để sư tử và thiên nữ ở một bên, Chú Sư thọc tay xuống ao cam lồ, vốc nước lên xối tức sống lâu trăm ngàn đại kiếp. Trên đầu biến thành loa kế, thân biến ra màu xanh hoăc màu vàng kim, làm chúa 99 trăm ngàn vạn ức Chuyển Luân Vương, ngồi tòa Liên hoa bảy báu ba từng, trong khoảng phút chốc đi được trăm ngàn do tuần; còn đồng nữ kia trong đời sau do phước lực của Chú Sư cũng được làm Đồng Pháp Luân Vương, bay đi tự tại.

Lại đến ao nước thơm tắm rửa sạch sẽ, đến ao sữa ngâm mình rồi lên, đi vào cung A tu la, ở trong có cây chất đa la, lấy một chút sữa cây mà ăn, tức không còn ăn uống nữa, được lậu tận. Ngồi nơi tòa cao bảy từng, chư Thiên vây quanh, nơi hư không có bảy xe báu lớn đi lại, các bánh xe báu kia hạ xuống, lại có bánh xe lớn Thiện căn bay đến; cầm bánh xe kia thì tất cả oán địch đều tránh xa, tất cả chư Thiên Thiện thần đều lại ủng hộ, tất cả Thiên nữ đều lại ửng hộ, trong phút chốc đi đến Tây Phương Cực Lạc quốc độ, an vui sung sướng, Ba ba cõi Trời, Ca ni sắc tra, Nhật Nguyệt, tinh tú, các chư Thiên nơi Chú Sư ở cũng được tự tại và đều trở về nơi chỗ ở của mình.

Lại nếu muốn đến Diêm phù đề liền đi đến hướng Đông có ao nước trong ao có cây gọi là chất đa ca, nơi dưới cây có nước Cam lồ, chất nước ngọt như mật nên lấy một ít mà uống, nhắm mắt một lát, rồi lại đi tiếp, lấy nước đó nhỏ vào vật gì đều biến thành vàng.

Lại nếu không lại ao kia tức ẳm Đồng nữ, cầm tay miệng thì nói “Nương tử” (vợ ta) tức cùng Đồng nữ muốn đi đến đâu tuỳ ý.

Lại Chú Sư khi nói “Nương tử” xong, nắm hai vú đồng nữ cho ra sữa, đem sữa hòa thuốc mà chấm nơi trán, chấm xong tức bay được trên hư không qua lại tự tại, được làm Thiên Luân Thánh Vương.

Lại nếu muốn thấy tất cả phục tàng không kể nhiều ít, lấy thước nhỏ nơi mắt tức thấy, lại chấm nơi tim tức ẩn thân không hiện, tất cả cung điện của Dạ xoa, La sát, Bộ đa đều mở, tất cả quỉ thần đều làm sứ giả theo sự sai khiến. Nếu bôi nơi chân, ngày đi trăm ngàn dặm không mỏi mệt. Nếu bôi nơi đầu gối, tất cả Long cung đều khai mở, nước khô cạn. Long vương và quyến thuộc đều tôn trọng lễ bái xin làm nô bộc, làm mưa ngưng mưa đều tùy ý; gió, mưa đá, sương tuyết chỉ tức liền tan. Nếu bôi hai tay, đụng vào cửa ác quỉ, ác quỉ tức thì bỏ chạy, kêu gào than khóc. Nếu bôi nơi thân, sức bằng 10 Đại long vương.

Nếu bôi tay phải, đập cửa La xà, cửa tức mở, La xà và quyển thuộc lại đảnh lễ xin làm nô bộc.

Nếu bôi nơi đầu, tất cả chúng sanh đều lại đảnh lễ cúng dường, an vui sung sướng, tiền của vô số.

***

Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

Phẩm Thứ Sáu: Diên Niên Dược Pháp

Ngưu nhủ, ngưu tô, thiên môn đông, lấy thuốc trên hòa chung làm viên, mỗi ngày uống 3 viên, qua bảy ngày có thể sống được 100 tuổi; uống đủ một năm sống lâu một ngàn ức, sức như rồng lớn, trẻ lại như 10 tuổi, đầu có loa kế ( búi tóc quấn lại) màu xanh, thân thể mịn màng như lụa (đâu la miên) không bị bệnh tật, trí huệ thông minh rộng lớn như biển.

Lại lấy tô (bơ) uống với thuốc trong 7 ngày tức được đại thông minh, ngày thuộc ngàn bài mãi mãi không quên. Uống 14 ngày, tiếng như Khẩn na la, âm thanh vi diệu, nghe gì qua tai đều không mất. Nếu 21 ngày uống, thân như Na la diên không khác; nếu uống một tháng tức được ẩn hình, tất cả cung điện Dạ xoa, La sát, Bộ đa, các loại quỉ thần đều mở đi vào dạo chơi đều được tự tại, tất cả phục tàng đều hiện ra. Uống được một năm, giới căn thanh tịnh như tiên ngũ thông, biến hiện tự tại, bay trong hư không, sống lâu ngàn tuổi. Nơi hư không làm Chuyển Luân Thánh Vương trong cõi Diêm phù, qua lại tự tại. Nếu mạng sắp chết, uống 7 ngày, sống thêm trăm tuổi. Nếu người đã chết, bỏ thuốc vào miệng tức sống lại, tất cả việc làm đều được thanh tựu.

***

Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

Phẩm Thứ Bảy: Nhãn Dược

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ để khen sức nhãn dược.

Tất cả pháp tối thắng thành tựu

Mọi việc đắc thành đều không sai .

Tất cả các tội đều tiêu diệt

Tất cả việc làm đều hơn hết

Trời , rồng , quỉ thần và nhơn loại

Đều đựơc công đức như đã nói

Do nơi chú lực và sức thuốc

Oai đức đầy đủ không ai hơn

Tô mạt na, an xá na, hải thuỷ mạt, ngưu huỳnh, lưỡng chủng hoàng khương, ngưu hoàng, thanh liên hoa uất kim hoa, đậu cốc tử, thạch mật, thạch thượng kiện, các thứ bằng nhau tán bột, lai la chi hoà thạch mật dả để trong đồ bằng đồng đỏ, Chú Sư mặc đồ sạch sẽ, đem đến trước Phật tụng chú tám ngàn biến tức thành.

Trước khi dùng thuốc, tụng 108 lần nơi trước Phật, đem điểm vào mắt tức được ẩn hình, trong các loại ẩn hình là trên hết. Trong 12 năm ở trong ba ngàn do tuần tất cả các vật, Thiên Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la v.v… đều đứng một chỗ, hiện hình rõ ràng. Tất cả Thần cung, phục tàng, núi, sông, thành quách, vườn rừng, các việc biến hóa đều nằm trong tay, trong ban đêm thấy như ban ngày; quá khứ, vị lai, hiện tại đều biết rõ ràng, tất cả chú vương và các báu vật đều thấy. Đi vào trong biển như vào trong nhà, vào trong hang núi, những chỗ tối tăm đều thấy mọi việc như ánh mặt trời; nếu thường điểm thước nầy tức thành tịnh nhãn.

Hai mươi bốn bịnh đau mắt, thuốc nầy nhỏ vào liền lành.

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

Tất cả bệnh mắt đều thanh tịnh

Mắt sáng rộng dài như sen xanh

Khi mắt nhìn soi các loại chúng

Hàng phục an vui được tuỳ hỉ

Tịnh hạnhTtỳ kheo và bốn chúng

Hoặc nam hoặc nữ với vương phi

Khi mắt ngó đến đều hoan hỷ

Như trên tất cả việc biến hiện

Đều do Phật đảnh và nhãn dược

Thành tựu tất cả các công đức .

***

Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

Phẩm Thứ Tám: Tướng Mạng Chú Sư Tư Chứng

Bấy giờ Thế Tôn bảo Chú Sư rằng: Muốn được thành tựu trước cần tắm rữa sạh sẽ, mặc quần áo sạch mới, nơi tháp báu Xá Lợi tụng 8000 biến. Khi muốn làm pháp, như trước mặc đồ sạch, thiêu bạch đàn hương một ngày một đêm không ăn, tụng 8000 biến Như Lai tức phóng quang chiếu đến, từ nơi tòa, thân bay lên trên không, hai vai Chú Sư liền phóng quang. Như Lai ở nơi hư không khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Nay ta cho ông được thành tựu Liên hoa Phật đảnh Như Lai tâm. Ông đã được thọ pháp rồi đấy.” Chú Sư đứng dậy đảnh lễ nơi chân Như Lai, Chú Sư tức được Vô Cấu hạnh tam ma địa, trụ nơi hư không, thấy được 10 phương chư Phật Bồ tát và các cõi Phật, qua lại tự tại, được thấy Như Lai Tỳ lô giá na, tất cả các ác quỉ thần, Tỳ na dạ ca vô lượng vô số đều thấy hết, ở nơi trong trời làm vua, các Chú Sư đầu có loa kế, sống lâu trăm kiếp. Đây gọi là hiện đời thành tựu.

Lại muốn thành tựu Thiên nữ Diệu Kiết Tường. Lấy lụa tốt vẽ bảy báu trang nghiêm và các màu sắc, không dùng keo da. Vẽ tượng xong, Chú Sư tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới, nơi thanh tịnh lập một đàn vuông nhỏ, trước tượng đốt chiên đàn hương, sau đó Chú Sư 3 ngày 3 đêm không ăn, ngồi kiết già trước tượng, tụng chú 10 ngàn biến, tượng tức động phóng ánh sáng, Chú Sư thấy vậy liền vui mừng hớn hở. Khen Chú Sư rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông cầu việc gì? cần vật gì? làm việc gì? ta sẽ ban cho” liền thưa rằng: “Con nay rất là nghèo khó.” Công Đức Thiên đáp: “Cần tiền tài của báu, ta sẽ ban cho không có thiếu, để làm các việc công đức bố thí, cúng dường chư Phật, Bồ tát, Phạm vương, Tì Kheo, Tì kheo ni, Thần, Tiên, Quỉ và kẻ đến xin, mọi việc cần đều xử dụng không ngại, ta sẽ thường ở nơi nhà người nữa bước không rời. Mỗi ngày trăm ngàn hằng hà sa các báu, ngày cho ngàn ức, mãi mãi cho đến vô tận kiếp, tiền của càng ngày càng tăng không bao giờ hết.” Chú Sư được nguyện rồi cung kính làm theo.

Lại muốn thấy được Kim Cang, Chú Sư cần phải tắm rửa mặc quần áo sạch, làm một hương đàn các thứ trang nghiêm đầy đủ, để tượng Kim Cang nơi giữa, tán hoa thiêu an tức hương, các món ăn uống, hoa quả, bánh sữa v.v… cúng dường trước tượng, lấy bông lúa bạch giới tử, vàng, bạc, đồng để đầy trong đàn, Chú Sư chỉ được ăn ba món bạch thực, chỉ uống nước. Ngày 08 khởi đầu, trước tượng Kim Cang mỗi ngày tụng 1200 biến, ngày ba thời không được gián đoạn cho đến ngày rằm đủ số 8000 biến. Nơi trong đàn, tượng tức động than, không nên kinh sợ, tiếp tục tụng chú. Kim Cang liền đứng dậy, cũng không nên quái lạ, cần đọc cho lớn tiếng, lấy các món ẩm thực, đốt an tức huơng để cúng dường Kim Cang. Kim Cang vui vẻ khen Chú Sư rằng: “Lành thay ! Lành thay! Ông được ban cho thành tựu Phật đảnh Như lai các pháp, cầu gì đều được xứng tâm, ta sẽ ban cho. Muốn bay nơi hư không, muốn ẩn hình, muốn về cõi Tịnh độ, muốn phục tàng, muốn vào cung A tu la, núi rừng, cây cỏ các địa cung, vào nơi yên lặng, vào Vương cung, vào các chỗ kỳ dị, các chỗ phước đức, vào nơi lúa thóc đầy đủ, tiền tài, vàng, bạc, lưu ly, san hô, mã não v.v… Cầu thuốc, cầu chú thuật, làm vua, làm quan đại thần, tể tướng, những chỗ cao quí v.v… Cầu làm Dạ xoa, La sát, Cưu bàn trà, Bố đơn na v.v… Các việc cầu ta sẽ ban cho thành tựu, đi đến đâu cũng không ngăn ngại.” Chú Sư được rồi, cung kính đảnh lễ vui vẻ làm theo.

Lại nếu bị các tội tham lam, bệnh tật, hồ mị v.v… ngạ quỉ, vọng lượng, các ách nạn ma quỉ. Chú Sư nấu nước thơm tắm gội mặc đồ sạch sẽ, trước tháp Xá Lợi làm một thuỷ đàn, bốn góc các thứ trang nghiêm. Ngày 15 khởi đầu, 1 ngày 1 đêm dâng hoa quả cúng dường, trước Phật thiêu ba loại hương đàn hương, huân lục, an tức, nơi đàn rải hoa đốt hương, tay cầm chày Kim Cang; sau đó ngồi kiết già trước đàn tụng chú 8000 biến, lấy chày dộng nơi giữa đàn khiến phát ánh sáng, tất cả các loại quỉ làm bịnh đều xuất hiện trước Chú Sư chắp tay sám hối rằng: “Từ nay trở đi chúng con không làm não hại, xin được đi nơi khác, tiền thân tạo các nghiệp ác đều được tiêu trừ”. Chú Sư liền lấy nước thơm chú 108 biến rãi Phật và Xá Lợi. Nếu có các bệnh, lấy nước đó mà rãi tức được trừ lành, tất cả nghiệp chướng đều tiêu trừ.

***

Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

Phẩm Thứ Chín: Quán Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Dữ Nguyện

Bấy giờ Thế Tôn lại bảo Chú Sư rằng: nếu muốn thành tựu Phật Đảnh thấy Bồ tát Quan Thế Am, Chú sư dùng tay chận hai chân Bồ tát, tụng 8000 biến Bồ tát Quan Thế Âm tức lại hiện thân, có điều cầu gì đều xứng ý.

Lại lấy Tự tại bát của Văn Thù Sư Lợi, ở nơi trước Văn Thù tụng 8000 biến, bát tức phóng quang. Chú Sư cầm bát nầy liền thăng lên hư không, gọi là Bát pháp thành tựu. Chú Sư thành Chuyển Luân Thánh Vương, đi đến 10 phương cõi Phật, các Thiên Thần đều lại cúng dường, trong tâm có cần điều gì từ trong bát xuất ra, trăm ngàn các món ăn uống, áo quần, hương hoa, anh lạc các thứ trang nghiêm, lọng, âm nhạc, giường nằm, bảy báu, các vật rất nhiều không kể hết được, đều từ trong bát xuất ra, cúng dường khắp tất cả các Như Lai. Các công năng như vậy đều do Phật lực.

Lại tạo một hương đàn, lấy một bát đầy sữa mè để tại trong đàn. Chú Sư tắm rửa mặc đồ mới sạch, ở trước Văn Thù Sư Lợi ngồi kiết già phu, thiêu hương ở trước không cho gián đoạn, tụng chú 8000 biến, bát tức phóng quang. Chú Sư lấy một ít đồ trong đó mà ăn, tức bay lên hư không, lấy sữa ở trong bát cho chúng sanh mỗi người một tô, dẫu đông như núi tu di ngàn kiếp cũng không hết. Chú Sư liền thành Ngũ thông Tiên, Văn Thù Sư Lợi ngày đêm ủng hộ, ban cho các nguyện, sống lâu hai trăm năm.

***

Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

Phẩm Thứ Mười: Tiên Du

Uất kim hoa 2 lạng, Long não hương 2 lạng, tiển hương 2 lạng, ô ma du 5 chỉ, các loại hoa một ít, trầm hương 2 lạng, ngưu hoàng 2 lạng, lấy 5 thăng nước, dã các thuốc trên đem nấu cho cạn nước còn lại chừng 1 thăng, đem lọc cho sạch; lại nấu keo lại để trong đồ bằng đồng, để nơi tháp. Chú sư mặc áo quần sạch, ngồi kiết già ở trong đàn, thiêu trầm hương các loại, liên tục tụng chú 8000 biến xong. Đây gọi là Dầu Thanh tịnh Bảo Quang minh Nhật Tạng vương.

Chú Sư lấy dầu nầy bôi thân và các chi tiết tức thành như mặc giáp trời có hào quang chiếu khắp thế gian. Chư Thiên nhơn đều lại cúng dường, lấy một chút dầu nầy uống vào tức bay lên hư không, ẩn hình không hiện. Lấy dầu bôi nơi đảnh, tóc quấn lại như tóc Phật. Bôi nơi bụng, tất cả Dạ xoa, La sát, Tỳ na dạ ca, các quỉ thần đều bỏ đi xa 1000 dặm không dám làm hại; nghe tên Chú Sư thảy đều bỏ chạy, nghe hương cũng vậy. Nếu bôi nơi thân tức bay lên hư không, muốn vào cung A tu la và các cung trời đều được, tất cả cung điện đều được qua lại vui chơi. Bôi nơi hai tay, chân đi vào nước như trên mặt đất. Bôi nơi gối tức đi trong hư không, bôi nơi tay trái đụng vào trời người khiến họ thương mến tuỳ ý sai khiến. Nếu ban đêm cầm đèn và dầu đem theo, tất cả phục tàng đều xuất hiện, tùy ý lấy dùng. Nếu bôi nơi mắt, tất cả Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, Nhơn, Phi nhơn đều xuất hiện. Nếu bôi trên bạch giới tử, chú 8000 biến ném xuống nước sông biển khô cạn, các Long thần nơi nước đều hiện thân lại cúng dường, cầu vật gì đều được tuỳ ý, lại vào các cung điện kia được tự tại như đi vào nhà. Nếu ném giới tử vào trong lửa, Hỏa thần liền hiện, sai khiến việc gì đều được tùy ý, lửa không đốt được, ở trong lửa như ở trong băng.

Lại pháp vào trong rừng Thi đà lâm, lấy một người mới chết thân chưa tan rã đem về nơi đàn, lấy tro thiêu nơi Thi đàn lâm bôi trong đàn, vẽ chày Kim Cang, bánh xe đao, đầu lâu, búa v.v… đem thây chết để giữa đàn dùng lụa trắng quấn thân, đầu xây về hướng Đông. Lấy dầu ở trước mà bôi tử thi, tụng Tâm chú 8000 biến, thây tức đứng dậy, lấy bạch giới tử chú 21 biến mà lia thây đứng yên. Chú Sư tức hỏi quá khứ, vị lại các việc. Chú Sư lấy bạch giới tử bôi dầu để vào trong miệng, lưỡi lè ra một thước phóng ánh sáng. Chú Sư liền cắt lấy phân nửa, cầm nơi tay, tay tức phóng ánh sáng, bay lên hư không qua lại tự ttại, làm Đao Luân vương sống lâu một cu chi kiếp, trên đầu có loa kế màu xanh.

Lại nếu có chiến trận, Chú Sư lấy một cây đao, lấy dầu bôi lên tay, cầm đao đi vào trong trận, tất cả binh mã đều sợ sệt bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Nếu binh địch quá nhiều, Chú Sư lấy dầu bôi vào bạch giới tử rải bốn phương, tức hiện ra binh sĩ vô số, cao một trượng, đầy đủ áo giáp, binh giặc tức bỏ chạy trốn.

Lại nếu trời không mưa, nơi bên bờ biển chỗ có rồng, ngồi kiết già tay cầm giới tử, mỗi chú mỗi quăng vào nước 21 lần tức mưa. Nếu không mưa, tay cầm giới tử giận dữ tụng chú 21 biến ném vào trong biển, giới tử biến thành Kim xà điểu, các rồng đều hoảng sợ tức mưa.

Lại nếu mưa nhiều không dứt, lấy bạch giới tử chú 21 biến, ném lên hư không, mưa tức ngưng.

Lại nếu có mưa đá, sương, tuyết, sấm sét lấy bạch giới tử chú 21 biến ném lên hư không, liền ngưng.

Lại nếu Thọ thần và các hang có các quỉ thần, chú bạch giới tử 21 biến bỏ vào trong lửa, các Thần đều hiện ra tuỳ ý sai khiến, tất cả các Thần cây cỏ cũng đều hiện. Sơn tinh, quỉ mị vọng lượng đều phóng quang và đều lại hiện than. Nếu chú bạch giới tử ném khắp bốn phương nơi thi đà lâm, tất cả tử thi đều nhảy múa ca hát, các quỉ trong thi đà lâm đều hiện thân.

Nếu làm các thứ xe ngựa, chú bạch giới tử 21 biến mà ném, xe cộ đều nhảy múa.

Nếu chú bạch giới tử 21 biến ném nơi gạch ngói, tất cả gạch ngói đều nhảy múa.

Nếu chú bạch giới tử 21 biến quăng vào quán rượu, rượu tức hết mùi.

Nếu chú bạch giới tử 21 biến quăng vào trong kho, lúa gạo đều bay đi hết.

Nếu muốn được giải thoát thành Ngũ thông Tiên, ba ngày ba đêm không ăn, trước tháp Xá lợi của Phật, tụng chú tám ngàn biến mỗi ngày. Chú Sư dùng năm thứ: nhũ (sữa), lạc (váng sữa), tô (bơ),thủy niệu (nước tiểu), ngưu phẩn (phân bò), trấp, mỗi ngày dùng một ít, lại mỗi ngày uống một chút nước đàn hương, mỗi ngày cúng dường, lấy dầu ở trên để nơi trước Phật, hương, hoa, trái cây, đồ ăn uống cúng dường. Mỗi ngày tụng chú 800- biến cho đến ba đêm, lại tắm rửa sạch sẽ, mặc áo trắng, không được nói chuyện, nơi trước tháp tụng chú 8000 biến, ba ngày cho đủ số. Lấy dầu hoà Thạch mật, ở trước Phật uống một ít tức thành Ngũ thông Tiên, bay trên hư không tự tại. Nếu uống đủ 7 ngày tức trừ 3 độc, lục tặc, cửu phiền, ngũ cái, thập triền đều được xa lìa, thân Chú Sư thật mềm mại, đoan chánh sạch đẹp.

Lại pháp muốn cầu thuốc sống lâu, Chú Sư tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới, lấy dầu ở trước đựng trong đồ bằng đồng. Mật 4 phân, Tô 8 phân, Thiên mộc trấp 1 phân, nhật tạng du 1 phân, ngưu nhũ 16 phân, tất cả hòa lại đem nấu. Tất cả đàn bà con nít, người có tang, loài vật không được cho thấy. Chú Sư cần trang nghiêm đạo tràng như pháp cúng dường đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ mới sạch, các loại thuốc, Thiên môn, Xá đà bố sáp bà liên hoa và thanh liên hoa, bà la, mạn nõa lợi ca, càn đà phạ tư tất lợi phục ngôn, bạch đàn, ha lê lặc, tì lê lặc, am ma lặc, xương bồ, tất bát, hồ thúc, hồ càn cương, tiển hương, thanh mộc hương mỗi vị hồ thúc, hồ càn cương tiển hương, thanh mộc hương mỗi vị đều bằng nhau đem nấu không cho cháy khét, Chú Sư tay cầm nhánh cây lớn tô ma na vừa chú vừa quậy thuốc, tay phải cầm bạt chiết la, tay trái cầm chuông lắc cho tiếng không gián đoạn, nhiễu quanh đàn và thuốc, vừa đi vừa tụng chú. Dùng chỉ năm màu kết giới, không cho các quỉ thần lại gần, phướn, năm màu tùy lực bố trí; lúc thuốc cạn dùng đồ bằng vàng, bạc đồng mới chưa dùng đựng thuốc, đem đến trước Phật an trí 12 loại trụ. Chú bạt chiết la để trên đồ đựng thuốc; chế thuốc, nấu thuốc đều lựa ngày giờ tốt, trước tháp Xá Lợi ngày đêm chí tâm cúng dường.

Ngồi kiết già tụng Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh 8000 biến, tâm chú và Tâm trung Tâm 8000 biến, mỗi ngày tụng chú, bình tức phóng quang, đụng vào bình thân liền cao lớn bằng bảy cây đa la, trang nghiêm đoan chánh như 16 tuổi, trên đầu có loa kế màu xanh. Sống lâu 10 kiếp, làm chúa trong các hàng sống lâu, bay trong hư không tự tại. Nếu không phóng quang, dùng tay chạm vào cũng được sống lâu ngàn năm, tướng tốt như trên. Nếu uống một ít tức không còn đói khát, đem thuốc chấm nơi trán tức ẩn thân, đi đến đâu cũng được tự tại, mọi người đều không thấy. Nếu hòa sữa bò mà uống tức được đại thông minh, nghe gì đều không quên mất.

***

Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

Phẩm Thứ Mười Một: Kiến Tạo Trân Bảo

Đồng 100 lượng, hộp khôi 1 phân, diên thọ dược 1 lượng, ha lợi đa la, kiên cố sắc tra 1 lưông, ma tra la bà 1 lượng, mật 2 lượng, nhật tạng du 1 lượng, đem chôn dưới đất, lấy dầu nhật tạng và diên thọ dược bôi trên đồng và các thứ thuốc bạch giới tử và dầu lấy mật trộn lại. Hợp khôi 1 phân tên Phạn là bồ chỉ ca khôi, còn gọi là khất sa la, hòa chung. Xong kiết giới tác đàn. Dâng các món ăn uống sữa, bơ, trái cây cúng dường Phật đảnh và Hỏa Thần. Chú sư mặc áo sạch sẽ trước đàn tụng chú, gìn giữ không cho đàn bà, gà, chó, kẻ có tang thấy, thấy thì không thành. Khi nấu liền điểm diên thọ dược 1 chút, màu như mặt trời, xong lấy thuốc ra đem bỏ vày uất kim trấp biến ra màu vàng, tức thành tử ma kim, tùy ý mà dùng ngàn năm không biến. Tuỳ đồng nhiều ít mà được bao nhiêu vàng.

Bạc 100 lượng, đồng 300 lượng, diên thọ dược 3 lượng, loa bối 5 lượng, du vương 3 lượng, kim khoáng 3 lượng, ngân khoáng 20 lượng, hộp khôi 3 lượng, a ca sử la 3 lượng, la sa phạ tra 2 lượng, đa la 21 lượng như trên hòa hợp, khi nấu xem sắc như mặt trăng tức biết đã được. Nơi đồ đựng, dùng ngưu nhủ 1 thăng, tả trí cu tử khoáng 3 lượng, phong cáp 100 lượng, bạch lưu ly 100 lượng, diên thọ dược 1 lượng, du vương 1 lượng, đa la 1 phân đâm nhỏ hòa mật thành viên, lấy đa la 1 phân hòa làm châu tùy ý lớn nhỏ, bỏ vào hủ sành, nấu cho cạn, khi có màu tía lấy ra đem nhuộm thạch mật tức thành bảo châu, tuỳ ý xử dụng.

(Kinh này đã thất bản quyển 3)

ĐẠI PHẬT ĐẢNH QUẢNG TỤ ĐÀ LA NI KINH

QUYỂN THỨ TƯ

(Đệ tam Vô Úy Bảo Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh Bí Mật Tạng, còn có tên là Bảy tộc Vương, còn gọi Đại Phật Đảnh Nhất Thiết Như Lai Quang Minh Tụ tất đất đa bát đát ra Đ,ại thần lực nhiếp nhất thiết chủ vương đà la ni kinh. Đại oai đức tối thẳng Kim luân tam muội chú phẩm thứ 12 Bạch tán cái Phật đảnh kinh một quyển, có “Như thị ngã văn” sau có tin thọ phụng hành”, Vì thời gian có hạn không thể viết hết được).

***

Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh Phẩm

Thứ Mười Ba: Kiến Triệu Thỉnh Chư Phật

* Tỳ lô giá na Tâm chú:

– Um thập phạ ra ni hồng.

Như Lai Tối Thắng tôn Tỳ lô giá na Tâm tụng đủ 100.000 biến. Cúng dường tất cả Như Lai xong lại tụng Nhất thiết Phật Tâm mỗi mỗi 100.000 biến, chỗ làm các việc đều thành, các tội tiêu trừ, đi đứng nằm ngồi thường được chúng sanh cung kính cúng dường.

* Tỳ lô giả na Tâm trung Tâm chú:

– Um tát bà đát tha nga đa thập phạ ra na đế thệ ha ra hồng.

* Phật A di đà Tâm chú:

– Um a mật lợi đa đế thệ ha ra hồng.

Chú nầy tụng mãn 100.000 biến, Phật A di đà tự hiện thân lại, tất cả chư Phật, Bồ tát cùng với bốn chúng Tỳ kheo. Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, Thiên, Long, Dạ xoa v.v… đều được thấy. Mạng chung sanh về thế giới Cực Lạc, hoa sen hóa sanh, không bị đọa địa ngục, hạ tiện, bát nạn, lục thú; sanh ra chỗ nào thường biết túc mạng, nghe nhớ không quên, việc cầu đều thành.

* Phật A di đà tâm trung Tâm chú:

– Um a mật lặc đế hồng hồng.

* Phật A Súc Tâm chú:

– Um khất sa na vĩ ca đế hồng.

Chú nầy, nếu có người nhớ niệm cho đến cung trời Phạm Thiên đều rung rinh. Sau khi mạng chung, được sanh về cọi Phật A Súc, hoa sen sanh ra, không còn thọ thân bào thai, lại không bị các thân địa ngục, biên địa, hạ tiện, súc sanh; sanh ra nơi nào thường biết túc mạng, nghe nhớ không quên; cầu điều gì đều được tuỳ ý thành tựu, chuyển nữ thành nam; nói ra điều gì đều được vừa ý.

* A Súc Phật tâm trung Tâm chú:

– Úm a đốt súc bà hà ni hồng.

* Nhất thế Như Lai Tối thắng Tối tôn Kim Cang Tâm chú:

– Um mạt nhật la ni đát tha da đa hồng.

* Kim Cang tâm trung Tâm chú:

– Um mạt nhựt là bạt để sa la bạt để đổ sắc tra hồng.

* Như Lai Trí Huệ Quang minh Tâm chú:

– Um nhương na phạ bà tư địa lợi địa lợi hồng.

Nếu có người suy nghĩ nhớ niệm hay tiêu các tội A tì địa ngục, các oan gia không thể làm hại, hay đoạn ba độc phiền não, được thân thanh tịnh.

* Như Lai Trí huệ Quang minh Tâm trung Tâm chú:

– Um nhương na bà đế can du rô du rô hồng.

* Như Lai Thật tướng Tâm chú:

– Um tát đế dả bả đế xả duệ hồng.

Nếu có người tụng chú nầy, thân miệng có mùi thơm hoa sen.

* Như Lai Thật tướng tâm trung Tâm chú:

– Um nhạ đế ra bà rô ca nễ xã duệ hồng.

* Như Lai Kim Đích Tích Tâm chú:

– Um tô vĩ xỉ đệ tát rô tát rô tát bà ha.

* Như Lai Kim Đích tích Quang minh Tâm trung Tâm chú:

– Um bố ra da bố ra nễ hồng.

* Như Lai Diệu âm Tâm chú:

– Um tì rô nễ tì rô nễ hồng.

* Như Lai Diệu âm Tâm trung Tâm chú:

– Um bà da vĩ ca đế hồng.

Lúc bấy giờ Như Lai liền nói kệ rằng:

Cúng dường kính lễ làm các việc

Tán Phật , Bồ Tát , cùng các Thần

Dâng hiến các hoa và các trái

Đồ ăn thức uống trăm ngàn thứ

Dâng cúng chư Thần và lập đàn

An tứ , huân lục trầm hương thảy

Kêu gọi , triệu mời và kính ngưỡng

Đọc các tâm chú và kết ấn

Tất cả tội chướng đều tiêu trừ

Tuỳ ý đọc tụng cùng thấy nghe

Trăm kiềp, ngàn kiếp thường thấy Phật

Bồ tát , chư Thần đều ủng hộ

Tất cả mọi việc đều thành tựu

Do phụng đàn và ấn pháp thảy

Ác thú chúng sanh nghiệp mỏng manh

Tám nạn , nghèo cùng , không đầy đủ

Súc sanh biên địa thảy xa lìa

Như trên công năng nói không hết

Tất cả mong cầu đều tuỳ ý

Đều do Phật đảnh tâm lực .

Bấy giờ Thế Tôn nói Liên hoa Phật đảnh căn bản Tâm chú:

– Nam mô ra đát ra đá ra dạ da. Nam mô A lị da bà lô chỉ đế thấp phạ ra da bồ địa tát đắt phạ da ma ha tát đắc phạ da ma ha ca lô ni ca da. Um bát đầu ma đà ra ma ha du đà tát đắc phạ địa lị địa lị bà la phạ ra bồ đề tắt đắc phạ ma nễ ca na ca ni chân đô rô thấp phạ ra bộ sắc đế đà la ni ra bạt ni đa ra ca đà ni mịch mịch bạt già phạm tam vị ra tam vị đỏa đa lợi na rô cam độ rô độ rô bát đầu ma tô bát đầu ma ma ha bát đầu ma vĩ ma ra du để hồng hồng phấn tra sa ha.

* Liên hoa Phật đảnh Tâm chú:

– Um bát đầu mê đà đà ra đà ra hồng.

* Liên hoa Phật đảnh Tâm trung Tâm chú:

– Um bát đầu mê tất địa hồng.

* Liên hoa kết ấn chú.

– Um bát đầu mê yết tì tâm phạ bà hồng.

– Thứ nhất, kết Thân ấn dùng thỉnh triệu: Hai tay chắp lại, hai ngón trỏ cong như câu cách 1 phân, hai ngón giữa hơi co đầu dựa nhau, hai ngón vô danh co trong lòng bàn tay, hai ngón cái vịn tiết giữa hai ngón vô danh, hai ngón út thẳng .

– Thứ hai, dùng trị bệnh hàng phục người: Tâm trung tâm ấn: Như Thân ấn đứng thẳng hai ngón trỏ.

– Thứ ba, dùng phụng tống: Như Thân ấn, ngón vô danh phải đứng thẳng.

– Thứ tư, dùng kêu gọi quỉ thần: Như Thân ấn, hai ngón út thẳng.

– Thứ năm, dùng sai khiến quỉ thần: Như Thân ấn, thẳng ngón cái phải.

– Thứ sáu phụng tống: Như Thân ấn, thẳng ngón cái trái.

* Bồ tát Phổ Quang Căn bản chú:

– Nam mô ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A lị da tam mạn đà đá đà la da bồ đề tát đỏa da ma ha tát đỏa da, ma ha ca lô ni ca da đát điệt tha:. Um tam ma tam mạn để đà la đà la tam mạn đa ma ha đa ra đa ra chiết lị dạ đế tát ra tát ra hồng phạ ra vật ra phạ ra đăng ca đà ra hồng tát phạ ha.

* Bồ tát Phổ Quang Tâm chú:

– Úm tam mạn đà ca lị hồng.

* Bồ tát Phổ Quang Tâm trung Tâm chú:

– Úm tam mạn đà bố lặc ni hồng.

* Kim Cang Sân Chấp Kim Cang Tâm chú:

– Úm ma ha ngột lị đà da bạt chiết lý hồng hồng phấn.

* Phật Thích Ca Mâu Ni Căn bản chú:

– Nam mô bạt dà phạt đế xá chỉ dả mâu na duệ đa tha da đa da, a ra a đế tam miệu tam bộ đà da đát điệt tha: Um a di đế a di đa tộ duệ hà ra hà ra mể để lị a da bà lô chỉ đế ca la ca la tam mạt da tất để bà la mạt la ma ha bồ đề mạn trà vĩ thệ sa ma kiêm tam ma diễm bồ đề bồ bồ ma ha bồ đề tát phạ ha.

* Phật Thích Ca Mâu Ni Tâm chú:

– Úm mạt lị mạt lị ma ha mạt lị tát phạ ha.

* Phật Thích Ca Mâu Ni Tâm trung Tâm chú:

– Úm mạt nễ mạt nể tát ra sa trá ha.

* Phật Thích Ca Nâu Ni Ấn Căn bản chú:

– Úm ma mẫu nễ đà ra nễ hồng hồng phấn ta phạ ha.

* Phật Thích Ca Mâu Ni tâm ấn chú:

– Úm tam mạt nễ thất lị hồng sa bà ha.

* Phật Thích Ca Mâu Ni Tâm trung Tâm chú:

– Úm a xả ma nễ hồng.

* Liên hoa Tạng chú:

– Nam mô ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô chỉ đế thấp phạ ra da bồ đề tát đỏa da ma ha tát đả da, ma ha ca lô ni ca da. Úm cu ma lợi bát đầu ma yết tì tắc địa diễm tất địa mê tha mạo lị đam mê tất lị duệ xa tát phạ ha.

Lại có pháp ngày nhật nguyệt thực, lấy ngưu tô tốt 1 lạng, xương bồ 1 lạng, để nơi bát bằng đồng, đem để trước Phật, lập một tiểu đàn, hương hoa, ẩm thực, các thứ cúng dường. Khi biết nhựt, nguyệt thực được, bắt đầu ngồi xuống tụng chú 8.000 biến, tô tức phóng quang, đem lấy uống, liền được đại thông minh, ngày thuộc ba trăm bài tụng, tất cả các tội báo đều tiêu diệt. Còn xương bồ thì lấy một ít, còn lại đem cho mọi người, ai được ngậm vào đều được đại thông minh, các tội chướng cũng được tiêu diệt. Thuốc nầy nếu để trong nhà, tất cả quỉ thần đều lánh xa, không dám lại gần. Nếu có oan gia muốn làm hại, lấy cây tụ ca la ni 108 đoạn, dài 12 chỉ, bỏ vô lửa đốt, tụng 1080 biến, trong ngàn do tuần tất cả oan gia, ác quỉ đều lánh xa, một khi bỏ đi ngàn năm không trở lại.

Lại pháp lấy tro tán cửa thành kết giới, ác ma, quỉ thần, Dạ xoa, La sát đều bỏ đi nơi khác, dân chúng trong thành đều được an ổn, không có bệnh tật, lúa thóc được mùa.

Lại nếu quỉ thần làm bệnh, lấy tảo ma tử, lương yết tử, mạn đà la tử, yết đảo tử, mộ la dược, khất sa, mộ la ma tử, chi đắc lặc, ca cam lư, các vị bằng nhau, trộn mật làm viên, tụng Sân Nộ Kim Cang chú 1008 biến, thuốc nầy hay trừ 84 ngàn các loại bệnh quỉ. Xông lên đều bỏ chạy nơi khác, không dám ở lại, nếu có cưỡng sẽ bị tiêu diệt. Phạm Vương, Đại Tự Tại, Ma ha Ca la v.v… cũng đều bỏ chạy. Lục súc bị bệnh cũng được trừ lành.

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

Các loại ghẻ lác và sốt rét

Phạm vương , Tự Tai , các chư Thiên

Dạ xoa , La sát , các quỉ thần

Ngửi đựơc mùi thuốc đều xa chạy

Nơi có chiến trận và oan gia

Quỉ ác , trời , người đều hàng phục

Tất cả các loài súc sanh bệnh

Quỉ Thần nghe hương đều bỏ chạy

Như vậy oai lực không thể bàn

Đều do sức thuốc và sức Phật .

Lại pháp muốn sai khiến Dạ xoa nữ, dùng miếng vàng, bạc chì vẽ hình Dạ xoa nữ mặc các y phục trang nghiêm, các món anh lạc nơi thân, thân kia đứng. Trước tượng làm một đàn nhỏ màu đỏ, dùng đồ ăn uống trái cây, tất cả đều màu đỏ để cúng dường, tụng Sân Nộ Kim Cang. Tâm chú 1080 biến, đốt an tức hương, tượng kia tức bảo rằng: ” Ông cần thứ gì nói đi”. Chú Sư không nên sợ sệt, cứ tụng chú và bảo rằng: “Ta muốn từ nay về sau, người nghe lời ta.” Nói như vậy xong, trong tâm có cần điều gì đều được như ý, sai khiến đi lấy vàng bạc, các báu, áo quần, tiền bạc hoặc sống hoặc chín, trong trăm ngàn dặm, đều lấy đem cho.

Lại lấy bình hoặc bát lấy ngưu phẩn đồ một tiểu đàn, lấy bạt chiết la, đao, búa, kiếm, kích, bánh xe, gậy để trong đàn; nơi góc cửa đàn thiêu hương, dâng các món hoa quả, đồ ăn uống cúng dường, để bát tại giữa đàn tụng chú, bát tức cử động, sai bay đi đâu tùy ý.

Lại muốn chú Long, nơi có Long ở làm một đàn 8 tầm, Chư Phật, chư Thần đều theo phương hướng đặt để, dâng các món ăn uống hoa quả cúng dường như trước, đốt an tức hương, trầm hương, cho khói nghi ngút. Chú Sư kiết giới bốn phương, ngồi kiết già trước đàn tụng chú Phật Đảnh Tâm chú 1080 biến, Long tức hiện, sai khiến hỏi các chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai thảy đều nói.

Lại pháp muốn chú gậy, quyến sách, các vật người hay dùng y như trước, dùng ngưu phẩn đồ một tiểu đàn cúng dường Phật và tụng chú đều được tùy ý.

Lại pháp Chú Sư lấy một con ốc tù và đứng nơi cao chú ốc 108 biến, bắt đầu từ hướng Đông lần lượt thổi đủ bốn hướng, tất cả các bệnh đều được trừ diệt, các quỉ thần đều bị trói.

Lại pháp thiêu hương, tâm niệm chú nầy, tất cả quỉ thần đều bị trói, không cần phải đọc ra tiếng.

Lại pháp thiêu hương, tâm niệm chú nầy, thây chết đứng dậy, hỏi các sự việc đều trả lời.

Lại pháp muốn sai khiến quỉ Trà kiết ni, thiêu hương tụng chú, tất cả Trà kiết ni đều bị sai khiến.

Lại pháp muốn sai khiến Ma ha ca la, các quỉ thần, thiêu hương tụng chú đều sai khiến được, không dám trái lệnh.

Lại pháp muốn sai khiến Quỉ mị nữ, Dạ xoa nữ, Hồ mị, vọng lượng, yểm mị, thiêu hương tụng chú tuỳ ý sai khiến, nếu không sai khiến tức đi nơi khác.

Lại pháp ở trong thi đà lâm, đốt hương tụng chú, tất cả cô lâu tự nhiên đánh lộn nhảy múa.

Lại pháp nếu có ác vân, ác vỏ, mưa đá khỏi lên, thiêu hương tụng chú tức liền tan.

Lại pháp ở nơi nhà trống, thiêu hương tụng chú tất cả quỉ thần đều bỏ táo thần, tuỳ ý sai khiến, cầu gì đều được y như tôi tớ.

Lại nơi Thi đà lâm bên cô lâu tụng chú, xương tức hiện ra người đứng dậy nhảy múa.

Lại pháp n ơi núi sâu đồng trống, thiêu hương tụng chú, tất cả trùng chú đều bị cột trói, làm theo sự sai khiến.

Lại pháp muốn trừ oan gia, nơi thi đà lâm dùng muối, bơ, hai thứ hoà lại thiêu hương, tụng chú mỗi biến ném vào trong lửa mãn 1008 biến, tất cả oan gia, chỗ chiến đấu đều thắng lợi và tiêu diệt.

Lại pháp trước tượng Ma Ha Ca La lập một hương đàn nhỏ, dâng các món ẩm thực cúng dường. Chú Sư mặc áo sạch sẽ ngồi trước tượng tụng Phật đảnh Kim Cang Tâm chú 8000 biến, tượng tức phóng ánh sáng, gầm hét; Chú sư đừng sợ, mau mau đọc chú, Ma ha Ca la tức vào trong đàn, nhìn khắp 4 phía, Chú Sư dâng các món cúng dường. Ma ha Ca la vui vẻ khen rằng: “Lành thay, lành thay! Hay làm pháp hay cúng dường. Ông cần điều gì ta sẽ ban cho”. Chú Sư được nguyện, cùng Ma ha Ca la làm quyến thuộc, tất cả đều được tuỳ ý không xa nửa bước.

Lại pháp trước tượng Đại Tự Tại Thiên, như trên cúng dường, tụng Như Lai Kim Cang Tâm Trung Tâm chú 1080 biến, xây mặt về phía Đông Nam, đốt an tức hương, tụng 108 biến. Lại chú an tức hương bảy biến mà thiêu, Đại tự tại Thiên và các quyến thuộc đều lại hiện thân khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông hay cúng dường như vậy, có cần điều gì ta sẽ ban cho”. Chú Sư được nguyện, tuỳ ý mong cầu đều được cung cấp, ngày đêm gia hộ không rời nửa bước.

Lại pháp trước tượng Na La Diên, cúng dường như trước, dùng tay vịn chân Na la diên, tụng Như Lai Kim Cang Tâm chú 8000 biến, lại lấy an tức hương chú 7 biến mà đốt, Na la diên tức cử động khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Có cần điều gì, ta sẽ ban cho” Chú Sư đáp rằng: “Muốn được thân Na la diên” tức được như nguyện, mọi việc làm đều thành như Na la diên.

***

Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Đảnh

Phẩm Thứ Mười Bốn: Thư Hoàng Dược Pháp Và Bí Mật Đàn Pháp

Hùng hoàng 2 lượng, đựng trong đồ bằng đồng. Chú Sư tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới, đem thuốc để trong đàn nơi trước Phật, tụng Phật đảnh Kim Cấng Tâm 1080 biến, thuốc tức phóng quang minh, đem nhỏ vào mắt tức bay đi trong hư không, làm vua trong các vị ẩn hình, sống lâu 10 ngàn kiếp. Nếu ra khói, điểm nơi mắt được làm vua nơi Diêm phù đề, sống lâu 10 ngàn kiếp, phục tàng Long cung đều xuất hiện, ra vào được tự tại. Nếu thuốc ấm, điểm nơi mắt, tất cả Như Lai Tâm Bí mật Căn bản chú, Tâm, Đàn pháp, ấn pháp đều xuất hiện, tất cả Quốc vương, đại quấn, nhơn dân thảy đều hoan hỷ cung kính tôn trọng, muốn cần điều gì thảy đều cung cấp, như mặt trời ở trong đại chúng, nói ra điều gì mọi người đều nghe theo như con nghe lời cha mẹ.

Lại pháp nếu muốn vào trong lòng đất cho đến Kim Cang tế, Chú Sư trước Phật lập đàn, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo sạch, ngày 01 khởi đầu cho đến ngày rằm, ngày đêm sáu thời tụng Phật đảnh Tâm chú, mãn 110 biến, tất cả quỉ thần nơi đất đều xuất hiện, kêu gọi sai khiến đều tùy ý. Chú Sư có thể vào 18 cõi đại ngục và Kim Cang tế, trong đó tất cả chúng sanh được thấy Chú Sư, tất cả tội chướng thảy đều tiêu trừ và được sanh lên cõi trời.

* Như Lai Phật đảnh đàn pháp.

Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

Muốn lập Như Lai Phật đảnh đàn.

Cần gần suối nước chỗ taấnh tịnh

Nơi có hoa quả vườn rừng cây

Không có ngói gạch cùng xương cốt

Chỉ ở một mình xa mọi người

Bốn phương kiết giới cùng trừ địa

Đào sâu một thước lựa đất vàng

Nếu như không có các đất tốt

Tìm đất nơi tốt đổ đầy hố

Tất cả phải nương phép chọn đất

Như vậy mới được thành tựu lớn.

Lại lấy phân trâu, không có lấy phân bò cũng được, bỏ các chất dơ, hòa nước thơm chú 7 biến, làm thành bùn đắp đàn. Chú Sư hướng về Đông Bắc, đệ tử ở Đông Nam, cầm chỉ trắng, Chú Sư đi qua Đông Nam, đệ tử đi theo Tây Nam cho đến góc Đông Bắc cột chỉ kết giới. Sau đó, Chú Sư ngồi góc Đông Bắc, đệ tử Đông Nam như vậy cột 1 vòng.

Lại bắt đầu như trên, ở phía trong dùng năm màu kiết giới đạo, thứ nhất màu vàng, thứ hai màu trắng, thứ ba màu đỏ, thứ tư màu xanh, thứ sáu màu đen, vẽ ba đường như vậy. Nơi từng thứ nhất có bốn cửa, lấy bột hương bùn đắp nơi đất, lấy nhủ đầu hươn, long não hương nấu nước, vẫy nơi trung tâm. Nơi giữa vẽ Phật, ngồi tòa sen như nhập định; nơi chỗ ngồi vẽ biển, ao, tất cả Địa thần, rồng chín đầu, hải mã, sư tử, voi, cá, các loại thú nơi nước, đều ở bên trái Phật, lộ nửa thân, mỗi mỗi đều cầm hoa quả, các báu cúng dâng Phật.

Bên phải, Phẫn Nộ Thần như Ma ha ca la có tám tay, cầm các bảo vật trang nghiêm như pháp. Góc Tây Bắc, bên phải Phật, vẽ núi tu di, lầu các cung điện bảy báu, nơi trên cung điện vẽ thần A tu la có bốn cánh tay, tay phải cầm mặt trời, tay trái cầm mặt trăng, tay thứ nhì bên phải cầm hoa sen, tay thứ nhì bên trái cầm gậy. Bên phải, phía trong vẽ Hỏa thần, Tự tại Thiên, Phạm Thiên, sư tử và các nạn v.v… có các rồng năm đầu, bảy đầu, ở nơi ao hiện nửa thân, thứ nhất hai bên vẽ Bạt chiết la, vẽ một người cầm bánh xe, một Thần cầm chày Kim Cang, một thần tay cầm đề lị lự la văn, một thần tay cầm mâu tỏa yết la, một thần cầm cây nhọn, một thần cầm đao, một thần cầm búa, một thần cầm gậy, một thần cầm quân trà, một thần cầm cọng sen.

Bốn cửa vẽ rồng năm, bảy, chín đầu, Tây màu trắng, năm đầu, Bắc màu đen, ba đầu. Nơi trong đàn để vàng bạc bảy báu, dây ngũ sắc 49 tầm, tiền vàng, tiền bạc mỗi thứ 108 đồng. Dùng tràng phn bảo cái trang nghiêm, không được dùng keo da để vẽ, họa sĩ phải thọ bát quấn trai giới, tắm rửa mặc đồ sạch sẽ sau đó mới được vẽ, nhất nhất phải y như pháp. Đồ ăn uống phải sạch sẽ để trong đồ bằng vàng, bạc đồng nếu không có thì bằng đất cũng được, 5 lư hương, 5 cái quyết bằng đàn hương dài 4 chỉ, đóng 4 góc đàn, 4 cái quyết bằng đồng dài 12 chỉ, đóng 4 góc, trùng thứ nhì. Lấy khư địa la mộc làm quyết dài 16 chỉ đóng 4 góc phía ngoài đàn, chỉ ngũ sắc giăng chung quanh. Năm quyết bằng sắt dài 4 chỉ đóng trung tâm 1 cái, 4 cái kia đóng 4 góc, nơi Chú Sư ngồi, các Thần mỗi mỗi đều cúng dường.

Hoan hỉ viên 3 viên màu xanh, dùng các thức trái hòa hợp làm 3 viên, trăm ngàn ẩm thực làm ba bát sữa bơ, bồ đào, mật, đường v.v… mỗi thứ ba dĩa; áo, tràng, hoa, mão, để bên Phật mỗi bên ba cái. Lấy bạch giới tử và bông lúa hòa lại chú 7 biên, bốn hướng đem rải làm thành đại giới tịnh đàn. Sau đó, hộ thân tác ấn trên đảnh gọi là Hoán đảnh. Sau, lấy bán ngũ vị trấp chú 21 biến, hòa nước mà tắm, mặc quần áo sạch sẽ, ngồi xây mặt về hướng Đông, kết già phu, trước Giáp ấn, suy nghĩ như thế nầy: “Ta nay mặc Kim Cang giáp, không ai phá hoại nổi.” Liền tụng Sân Nộ Vương Tâm cú trăm ngàn biến, chư Thần trong đàn cử động, Chú Sư nên an tâm đừng sợ. Lại tụng Như Lai Liên hoa bí mật tạng quang tụ Phật đảnh Tâm 8000 biến. Tụng xong ở phía Nam, có con rắn lớn bò lại miệng mắt phóng quang, mặt mày ghê sợ hung ác, vào đàn ở trước Phật khoanh tròn, ngó nhìn bốn phía. Chú Sư không được sọ hãi, mau mau tụng chú không có gián đoạn, đem các đồ ăn uống, hương hoa cúng dường cho rắn, rắn tức hỏi Chú Sư rằng: “Ông cần làm gì? Ông cầu việc gì? Chú Sư đáp: “Ta chỉ muốn vào Kim Cang tế.” Hỏi: “Vì sao muốn vào Kim Cang tế?” Đáp: “Ta không làm hại Thần và Dạ xoa, chỉ muốn cứu độ, thương xót chúng sấnh.” Rắn bảo: “Tất cả tài vật và các loại báu người có thể lấy. Chú Sư đáp: “ Ta không vì tài vật, thọ các đau khổ vì muốn cứu chúng sanh thôi, nên muốn vào trong Kim Cang tế, mau hãy giúp cho ta.” Rắn kia muốn bỏ chạy, không chịu ban cho điều nguyện, tức lấy xương người chết làm then một cái, tụng Như Lai Sân Nộ Kim Cang Tâm chú 21 biến, đóng trước tòa của rắn, rắn nói rằng: “Chú Sư người thật bạc tình, vì sao đóng tim ta?” Chú Sư lại tụng Kim Cang Sân nộ chú, chú bạch giới tử 8000 biến ném nơi đầu rắn, rắn cúi đầu sát đất trong miệng chảy máu. Chú Sư đứng dậy lấy máu ấy chia làm ba phần, một phần hòa với du vương và bạch giới tử, phần hai hòa hùng hoàng và na la diên dược, phần thứ ba hòa điểm nhãn dược. Chú Sư lại ngồi xuống, lấy bạch giới tử tụng Kim Cấng Sân nộ Tâm chú, dùng tâm giận dữ mà chú 108 biến vãi nơi trong đàn Địa thần, Kim Cang tế thần, Tôn na lị thần, các Thần đều đứng dậy mà lại. Chú Sư lại kết giới, các quyết không được nhổ, rắn tức bỏ đi, các khoen vẫn đứng yên.

Chú Sư nếu thấy động ,tức đem hương hoa ẩm thực cúng dường, lại chú bạch giới tử mà vãi. Tất cả chư thần đều nói rằng: “Chú Sư ông cần thứ gì? Chú Sư đáp: “Ta nay muốn vào trong Kim Cang tế.” Các Thần nói: “Ta nay sẽ cho ông được tuỳ ý”. Nói xong, trong đàn có sữa, trong sữa có ánh sáng, Chú Sư liền lấy hùng hoàng, nhãn dược, điểm hai mắt sáng như mặt trời phóng ánh sáng, lại điểm hai cánh tay, hai mi, giữa chân mày, hai tai tóc, mũi miệng, đầu âm; điểm xorng, như mặc áo giáp Kim Cang, tất cả quỉ thần trong đất không làm hại được. Do điểm và uống thuốc tức được ẩn hình.

Lại tụng Vô Uy Phật đảnh bí tạng 20, trong tâm nhớ niệm Sân Nộ vương Tâm chú tức vào Kim Cang tế cùng các Địa thần tôn na lị v.v…vào cung, tức thấy nước lớn trong nước có nhều rồng rắn. Chú Sư tức lấy thuốc hòa du vương bôi nơi thân và bạch giới tử, vải xuống nước, nước tức cạn, rồng rắn đều hiện lại, liền vào Long cung, thấy các lưu ly bảo vật trong ngoài chiếu sáng, trong phút chốc trong đá hiện ra cá Ma kiệt thật giận dữ hung ác, hai răng trên lòi ra, lưỡi le dài 40 do tuần, miệng rộng trăm do tuần, nghiến răng tiến lại gần. Chú Sư không nên hoang mang, nhìn qua bên phải có một cái hang để trốn, dài 10 trượng, chỗ ẩn gọi là Thiên đột; tức tụng Sân Nộ Kim Cấng chú, chú bạch giới tử 20 biến mà vãi, then tức rớt xuống thành ra cửa lớn, bên trong có hai cây đao lớn, ở giữa nơi hai cây đao đi vào bình yên.

Vào trong thấy một La sát mặt mày xấu xí hung ác, có một mắt, nhe hai nanh, Chú Sư liền hướng bên phải mà đi, không được lui từ từ lại gần, miệng tụng chú nầy: hô rô hô rô quân tra lợi tác. Tụng chú nầy chú bạch giới tử ném La sát, La sát sợ sệt bỏ chạy, quên cả phương hướng, cho đến sức cùng lực tận. Chú Sư đi theo tức thấy một phong môn tế, tụng Tâm chú, chú bạch giới tử và du ném nơi cửa, tức vào cổng Thủy thần. Lấy bạch giới tử mà ném tự nhiên tránh ra được; vào cửa Địa thần. Lại lấy bạch giới tử mà ném, cửa tức mở ra, đi tới sẽ thấy một cửa trong cửa có một cái đàn lớn, nơi đàn có các Thần. Bốn mặt có hoa báu, vườn, rừng, ao, suối, các loại cây trái đều bằng bảy báu, bốn bên đàn có các Thiên nữ trang nghiêm các thứ, anh lạc, vòng xuyến nơi thân, hương thơm, hương xoa, phấn sáp tướng mạo đoan chánh như hoa sen hồng, tay cầm bình báu tay phải cầm đao hoặc cầm Kim Cang, hoặc cầm linh, hoặc cầm ốc, hoặc cầm ấn, hoặc cầm khế, lại làm các món âm nhạc ca hát, hoặc cầm trang phấn, bảo cái mà lại.

Chú Sư tức được nội tối thắng thành tựu, thân được vào đại vô úy tế. Lại có Thiên nữ lại dâng bảo kế, Chú Sư nhận lấy nhưng không nên nói, đi đến đại bảo tế sẽ thấy một cái ao, chung quấnh có hoa quả cây trái, đất bằng bảy báu, cát vàng trải khắp đẹp đẽ vô cùng. Lại bốn phía có bốn ao, hướng Đông ao cam lồ, hương Nam ao nuớc thơm, hướng Tây Bảo Quang, hướng Bắc ao sữa. Chú Sư đến ao tắm rửa, tất cả các bụi bặm đều sạch, lại vào ao bảo tâm, xong vào ao thơm, lại vào ao sữa, sau vào ao đàn hương, từ nơi ao hương lại vào ao cam lồ, trước sau tắm gội. Xong rồi được bay trong hư không, đều có loa kế, tóc màu xanh, thân như vàng ròng, sống lâu 92 ức trăm ngàn kiếp.

Mười phương chư Phật Bồ tát đều hiện thân, tự tại bay đi mười phương, được đại thành tựu chư thiên nhơn vui vẻ gần gủi, ủng hộ cúng dường. Làm vua trong các Kim Cang tế, thành tựu 92 ngàn đại Chú Sư đều qui y, có 92 ức trăm ngàn cu chi đệ tử, thiên cung mỹ nữ lại vây quanh, cung kính tôn trọng; sau khi mạng chung sanh về Cực Lạc thế giới, liên hoa hoá sanh, sanh ra nơi nào đều nhớ túc mạng. Tất cả Như Lai tộc bí mật tạng, chú ấn và đàn pháp vô số nghe rồi không quên, lại được Vô cấu Liên hoa quảng tụ đại Sư tử Phật đảnh Như Lai bí mật đà la ni, Bảo tạng đà la ni Phật đảnh chú. Tòa báu, kim tử trên hư không hiện xuống, Chú Sư được đại Bồ đề cho đến thành Phật.

***

Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

Phẩm Thứ Mười Lăm: Biện Thất Chủng Phật Đảnh

Trì Tụng Biến Số Thành Tựu

Lúc bấy giờ Vô Cấu Bảo Quảng tụ bí mật tạng Như Lai Phật đảnh Tâm chú thấy được kết quả thành tựu được hay làm các việc biến hiện hay thành tựu được các việc lớn.

Bấy giờ lại lần lượt nói chú một chữ, hai chữ, ba chữ, bốn chữ, năm chữ, sáu chữ, bảy chữ, tám chữ, chín chữ, mười chữ trì tụng quyết định thành tựu không nghi, hiện đời được quả bảo, huống là ở vị lai, tất cả nạn nghèo cùng, biên địa, hạ tiện, khổ ách, đói khát v.v… các tội ngũ nghịch, tứ trọng, thập ác do tụng chú nầy, đều tiêu diệt, đầy đủ lục ba la mật, các công đức thiện căn. Tất cả Như lai điều khen: đây là con ta: ba đời chư Phật đều nói: đây là con trưởng đầy đủ Thập địa, mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng bồ đề, chuyển Đại pháp luân. Nói Tỳ lô giá na, Phật Thích Ca Mâu Ni hàng phục bốn ma, chế các ngoại đạo, khiến cho chúng sanh được đại bồ đề, đến bất thối chuyển .

Nếu có người đọc tụng chú này được công đức cao như núi Tu đi, sâu như biển lớn, thường khen Tam Bảo, thương xót trời người, khiến được độ thoát khỏi sanh, lảo, bệnh, tử, vĩnh viễn xa lìa ba độc. Nếu đọc, nếu khen, nếu viết chép có được công đức không nói hết được, lại được tất cả Đảnh ấn đàn chú pháp của chư Phật như trong bàn tay, tuỳ ý mong cầu đều được thành tựu.

Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nơi tòa sư tử Đại pháp vương Như Lai bí mật tạng đà la ni, công đức đều đầy đủ tất cả Phật đảnh chú tự số, tức nói chú rằng:

– Hồng (một chữ) Úm cu số hồng (hai chữ) Úm bát đầu mâu sắc nị sa (năm chữ) Úm thị phạ ra hê rị thi duệ (sáu chữ) Úm bát ma cu hê duệ hồng địa lị ca (bảy chữ) Úm mạt ni bá nõa mê mạn nõa rị (tám chữ) Úm a địa sắc tra na du để hồng phấn (chín chữ) Úm a mâu ca mạt ni bạt thu mâu sắc nị sa (mười chữ).

(Trong tạng không thấy ba chữ, bốn chữ)

Đây là mười Đại chú Liên hoa bí tạng chú. Ta nay nói, nếu có ngườig nơi mười đại chú Như Lai Tâm ấn đàn pháp, thọ trì đọc tụng, tất cả tội lỗi đều tiêu trừ, lại được thành tựu mắt thấy tâm mong, tất cả các việc quá khứ, hiện tại, vị lai đều thành tựu.

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

Không cần ngày giờ và thời tiết

Không cần sao tốt và trai giới

Chỉ cần xưng tụng đều thành tựu

Phải nên tin tưởng chớ nghi ngờ

Cần phải đốt hương cúng dường Phật

Hoa quả ẩm thực lập hương đàn

Phải cần thấnh tịnh tụng chú nầy

Nguyện cầu thành tựu được thành Phật.

Lại nói Nhất Tự chú pháp:

Nếu muốn thành tựu chú pháp một chữ, tụng đủ trăm ngàn biến, cần phải thương xót chúng sanh cũng như là con, bỏ tham, sân, si tức được Đệ nhất địa, trăm ngàn cu chi Như Lai vui vẻ khen ngợi, nơi trăm ngàn cu chi Như Lai trồng các căn lành được Đệ nhất Pháp, trí huệ khẩu, được phước đức sống lâu, được chứng Nhất thế Như Lai Bí mật Quán đảnh Tam muội, được căn lành rộng lớn, được giới của tất cả Như Lai, hay diệt tứ trọng, ngũ nghịch, các tội chướng; sau khi chết vãng sanh Cực Lạc thế giới, hoa sen hóa sanh, sanh ra nơi nào đều nhớ túc mạng, được đại tự tại, đây gọi là Đệ nhất địa.

Đệ Nhị Tự Phật đảnh chú:

Nếu muốn thành tựu chú hai chữ nầy, tức được Đệ nhị địa, được hai cu chi trăm ngàn Như Lai vui vẻ ngợi khen, được thiện căn lớn, phước đức vô lượng vô biên, hiện được Bảo quang thí đà la ni, thấy được Vô Cấu Quang Như Lai, được vào Vô cấu Quang Minh Phật đảnh đàn, được thấy tất cả Như Lai bí mật tam muội, được thấy tất cả Như Lai đại ấn pháp, được đại bồ đề, mọi thứ trấng nghiêm Phật đảnh, hiện đời được đại an lạc. Tất cả Như Lai vui vẻ bấn cho thành tựu, sau khi chết vãng sấnh Vô Ưu Phật quốc, hoa sen hóa sấnh, sanh ra nơi nào cũng nhớ túc mạng.

Đệ Tam Tự chú công năng pháp:

Nếu muốn thành tựu chú ba chữ nầy, tụng mãn trăm ngàn biến tức được Đệ tam địa, được Phổ diện đà la ni, được phổ độ biến hóa Phật đảnh đà la ni. Chỉ cần trì tụng được ba ngàn cu chi, Như Lai vui vẻ ngợi khen, phước đức vô lượng, thiện căn rộng lớn, được thấy Như Lai Liên Hoa Tạng A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Như Lai kim sắc duỗi cánh tay vàng xoa đầu nói rằng: “Ông sanh cõi của ta, là con của ta. Sau khi chết sanh về cõi Vô Cấu Liên Hoa Nguyệt Quấng Như Lai, sanh ra nơi nào thường được túc mạng, sống lâu a tăng kỳ kiếp.

Đệ Tứ Tự chú công đức pháp:

Nếu muốn thành tựu chú nầy, trước cần tụng trăm ngàn biến tức được Đệ tứ địa, được thanh tịnh vô cấu vô tỉ tối thắng, được Vô Cấu Pháp quang minh tam muội, được bảo trung Tôn thắng đà la ni, được bốn cu chi trăm ngàn Như La vui vẻ ngợi khen, được đại phước lợi, sanh căn lành lớn, lại được vô lượng vô biên công đức trang nghiêm. Một khi trì tụng được thấy Như Lai Bảo Thắng khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông nay được sanh trang nghiêm quốc độ, sau khi chết được sanh về thế giới Bình Đẳng Bảo Trấng Nghiêm, hoa sen hóa sanh, đầy đủ mọi thứ, thường nhớ túc mạng.

Đệ Ngũ Tự chú công năng pháp:

Nếu muốn thành tựu chú năm chữ, trước tụng mãn trăm ngàn biến, được năm cu chi trăm ngàn Như Lai vui vẻ ngợi khen, sanh căn lành lớn, được vô lượng phước, lại được thấy Như Lai Bảo Nguyệt A nậu đa la tam miệu tam bồ đề hiện ra nơi biển lớn, đầy đủ tứ chúng.. Như Lai khen rằng : “Lành thay! Lành thay! Ông tụng chú nầy hiện đời được Đệ ngũ địa, được Vô Cấu Nguyệt quang minh tam ma địa, lại được Nguyệt quang minh Bảo tràng phấn đà la ni, Như Lai bảo Nguyệt nói: “Ông nhất định sanh về cọi của ta, sau khi chết năm cu chi trăm ngàn Như Lai hiện lại trước mặt bảo rằng: “Thiên nam tử, chớ nên sợ sệt ông có đại phước đức, được hóa sanh thế giới của Như Lai Vô Cấu Nguyệt, thường nhớ túc mạng, đầy đủ công đức.

Đệ Lục Tự chú công năng pháp:

Nếu muốn thành tựu chú sáu chữ, tụng trăm ngàn biến tức được Đệ lục địa, được quá khứ, hiện tại, vị lại trang nghiêm thế giới tam ma địa, được Phổ quảng Đà la ni, được Như Lai Vô Cấu Nguyệt Quang Minh Liên Hoa Tạng Vương biến hiện các món khiến Chú Sư được thấy. Phật bảo Chú Sư rằng: “ Lành thay! Lành thay! Ông mau thành ma ni Phật đảnh Quảng tụ Quang minh đàn ấn pháp, mau được bất thói chuyển, sáu cu chi trăm ngàn Như Lai vui vẻ ngợi khen, tức được Nhất thế tộc trung hoán đảnh, sống lâu sáu ngàn năm sau khi chết được sanh về các cõi Phật, hoa sen hóa sanh, sấnh ra nơi nào thường nhớ túc mạng, tất cả chúng sấnh cung kính.

Đệ Thất chú công năng pháp:

Nếu muốn thành tựu chú pháp nầy, trước tụng đủ trăm ngàn biến tức được Đệ thất địa, bảy cu chi trăm ngàn Như Lai hiện tiền vui vẻ ngợi khen, được thấy Phổ Biến Quang minh Như Lai duỗi tay xoa đảnh thọ ký, nói rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông được sấnh về cõi của Như Lai Phổ Kiết Tường, hoa sen hóa sanh, đầy đủ các món trang nghiêm, sau khi chết sanh về thế giới Như Lai Phổ Biến Kiết Tường, sanh ra nơi nào đều nhớ túc mạng, được thấy tất cả Như Lai.

Đệ Bát Tự chú công đức công năng pháp:

Nếu muốn thành tựu chú tám chữ nầy, trước tụng trăm ngàn biến tức được Bát địa Bồ tát vị, được thấy tất cả Như Lai bí mật tam muội đàn hoán đảnh, được văn trì bất vong (nghe rồi không quên), lại nói năm tộc:

Thứ nhất Như Lai tộc, thứ hai Liên Hoa tộc, thứ ba Kim Cang tộc, thứ tư Ma Ni tộc, thứ năm Đại Tam Muội tộc. Như vậy các tộc đều không quên, Kim Cấng không phá được. Như Lai Tối Thắng, Như Lai Kim Cang Tụ, Như Lai A Súc, Như Lai A Di Đà, Như Lai Tỳ Lô Giá Na, Như Lai Bảo Quang. Tất cả Như Lai nhớ trì, xưng tên đều hiện thân; nếu người tụng chú nầy các Như Lai đều khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Chúng ta tuỳ hỉ được tất cả Như Lai bất thối như trăm ngàn Như Lai A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, được căn lành lớn, công đức vô lượng. Tất cả Như Lai đều hứa khả, sau khi chết tất cả Như Lai đều hiện. Như Lai khen rằng: “Thiện nam tử ! Hãy theo ta sanh về cõi Phật đắc A nậu đa la bất thối bồ đề.”

Đệ Cửu tự chú công năng pháp:

Nếu muốn thành tựu chú chín chữ, trước tụng trăm ngàn biến tức được Đệ cửu bất thối địa, mọi việc tuỳ tâm. Tất cả Như Lai lại bổn quốc, trí Phật rộng lớn đều hiện ra hết, được chín cu chi trăm ngàn Như Lai khen ngợi, được công đức vô lượng vô biên phước lực tăng trưởng như núi tu di, được thiện căn lớn, sâu như biển cả, tự thân thấy mười phương chư Phật vì mình nói pháp, biến hiện mọi thứ, trụ bất động địa, được bất thối chuyển.

Đệ Thập Tự chú công năng pháp:

Nếu muốn thành tựu chú mười chữ, tụng mãn trăm ngàn biến xong tức được bất thối chuyển Đệ thập địa Bồ tát. Chú Sư thân thường có Như Lai Phật đảnh, được ngũ nhãn thanh tịnh, được tất cả trí huệ của Như Lai, được mười cu chi hằng hà sa na dữu đa trăm ngàn vạn ức Như Lai cúng dường, được mười cu chi hằng hà sa na dữu đa trăm ngàn vạn ức Như Lai các công đức không thể nói, không thể so lường;. Trên đầu Chú Sư phóng quang minh, trăm ngàn cu chi hằng hà sa trăm ngàn vạn ức như lai khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Thân ông được đại dõng mảnh tam muội Vô cấu Liên hoa Phật đảnh tam muội, Sư tử hống tam muội, Bảo tràng tam muội, Bảo Tộc tam muội, Đại đà la ni tam muội. Điển quang tam muội, Kim Cang giới tam muội, Chủng chủng biến hiện tam muội, Nhứt thiết Như Lai hứa khả tam muội, Vô Cấu quang Phật đảnh tam muội. Nếu có người trì tụng nhớ niệm đều được các đại tam muội như đã nói ở trên, lại cúng dường nhớ niệm cũng được các đại tam muội như trên.

Mười đại đà la ni nầy nếu có người mỗi ngày thường nhớ niệm tụng trì và chuyển đọc đà la ni tâm kinh được công đức lớn, sống lâu như núi Tu di, được văn trì, hay trừ diệt các địa ngục, ngạ quỉ, súc sấnh, cõi Diêm la, tam báo, bát nạn, bảy nghịch các tội. Tất cả chúng sanh được nghe tên của Thần chú nầy tất cả tội chướng còn được tiêu trừ, hà huống y như pháp thọ trì.

QUYỂN THỨ NĂM

Đại Phật Đảnh Vô Úy Bảo Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

Phẩm Thứ Mười Sáu: Mật Đàn Bát Lượng Đại Đàn Pháp

Lại nói Vô Cấu Bảo Liên Hoa Phật đảnh tụ tâm hết thảy Như Lai Bí mật đại đàn, biến hóa hết thảy chư Phật hứa khả đàn, quyết định tối thượng đàn. Lựa chọn đất sạch nơi gần biển, sông, suối; nơi đó nếu có các hoa cỏ thơm lạ, không có ngói đá xương cốt, đất màu vàng, có hoa và cỏ xanh tươi, như thế mới lập đàn được. Cần phải trấn đất, đổ đất và tường vách v.v… kiết giới như đàn đã nói trước. Đàn rộng 1 cánh tay, nơi giữa phải cao và bằng phẳng, mặt đàn phải láng như mặt gương, lại lấy nước thơm vẫy khắp chỗ, các loại đồ dùng đều phải mới sạch tịnh, các giới đạo đều như pháp ở đàn trước. Ở giữa vẽ 108 hoa sen cánh, hạt, nhụy đều y pháp. Nơi trên để Phật Thích Ca Mâu Ni, bên trái để Kim Cang Tạng Sân Nộ Bố Úy hình, bên phải Ca nị Sắc tra Thiên ngồi nơi đất, thòng một chân, mặt mày đoan chánh vui vẻ nhìn Phật. Nơi phía trên tòa sen chỗ Phật ngồi, vẽ 32 cung trời, hướng Đông vẽ Đế Thích thân tướng trang nghiêm đầy đủ, hướng Nam vẽ Phạm Thiên cũng vậy. Hướng Tây vẽ Tự tại thiên cũng như trước; hướng Bắc vẽ Đại Tự Tại Thiên cũng đều như vậy. Bốn góc vẽ bốn Đại Thần vương cùng các quyến thuộc, đầy đủ các món trang nghiêm.

Lại từ phương Đông bắt đầu ở khoảng giữa, vẽ một đàn nhỏ 5 màu, bốn mặt đều như vậy làm trung cách, một mặt chia làm 9 cách; Trung tâm một cách làm cửa ( cách là vách ngăn) bốn phía đều như vậy, cộng lại là 32 cách. Từ Đông Bắc khởi đầu theo chiều phải vẽ một Ma Ma kê Thần, thứ hai Sân Nộ Thần, thứ ba Da la Thần, thứ tư Câu Thần, thứ năm Kim Cang Thần, thứ sáu Nhựt Thần, thứ bảy Đại bạch Thần. Nam phương, thứ tám Liên hoa Tôn na Thần, thứ chín Thiên Thần, thứ mười Địa Thần, mười một là Sứ giả Thần, mười hai Kim cang Sứ giả Thần, mười ba Kim Cang Nha Thần, mười bốn Công Đức Thiên Thần, mười lăm Bà la tô phạ Thần, mười sáu Nguyên tỳ Thần. Tây phương, mười bảy Hư không Tạng Thần, mười tám Hải Thần, mười chín Chập loa Thần, hai mươi Loa kế Thần, hai mốt Đại hắc Thần, hai hai, Kim cang tộc Thần, hai ba Diêm la vương Thần, hai bốn Sân nộ Dạ xoa (Hỏa Thần), hai lăm Long vương Thần, hai sáu Bạt Nan đà Long vương Thần, hai bảy Ma nữ Thần. Như vậy, các Thần tùy bổn pháp trang nghiêm mặt mày thân thể.

Ơ ngoài viện 4 góc vẽ Kiết tường ấn hay Tứ Thiên vương cũng được, lại vẽ ngoài đàn viện thứ nhất làm 9 cách, vẽ từ góc Đông Bắc, thứ nhất Kim cang ấn, thứ nhì Chuyển, thứ ba Tam xoa, thứ tư quyển sách, thứ năm hậu đột (hang), thứ sáu là gậy, thứ bảy sanh, thứ tám là chùy, chín là đạo, mười phan, muời một bạt chiết la, mười hai loa (ốc), mười ba sư tử tòa, mười bốn phan, mười lăm cá ma kiệt, mười sáu Liên hoa sóc 4 cái để 4 góc, 24 bảo bình 4 góc 4 cái, 25 kiết tường ấn. Phía Nam làm một lò lửa có Thần cầm, phía Đông có một cái vạc, phía Tây có bảo bát, phía Bắc cà sa 25 điều.

Lại ở phía ngoài, vẽ một trùng mặt, mỗi 4 khủy phân ra làm 2 phần. Phía trong y màu phương hướng, trên đất vẽ hoa sen bảy báu, mặt khắc bảy cái. Hướng Đông nội viện lập một tiểu đàn 2 khuỷu, trong đàn vẽ Bồ tát Trí Huệ, Bồ tát Quan Tự Tại, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát Trừ Cái Chướng, Bồ tát Hư Không Tạng, Bồ tát Địa Tạng. Lại làm một hoa sen để bát báu, như hình mặt trăng. Ơ Nam phương, lập tiểu đàn 2 khuỷu (khuỷu= 1 cánh tay), trên có các Bồ tát, Bồ tát Phổ Hiền, Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Kim Cang Tạng, Bồ tát Vô Tận Ý, Bồ tát Hải Tạng, Bồ tát Kim Cạng Khế, các vị Bồ tát tay kết ấn khế, cầm kinh, hoa sen, bảo châu tùy theo bổn hình. Tây phương cũng lập một tiểu đàn 2 khuỷu, trên có Bồ tát Dược Vương, các Bồ tát bưng núi Tu di, biển cả, mặt trời mặt trăng, sao, 32 ngàn đại Thiên thế giới v.v… Phương Bắc cũng lập một tiểu đàn 2 khuỷu vẽ Kim Cang Bạt chiết la. Đại đao Kim Cang, Sư tử Vương Tố bà Kim Cang, Kim Cang Đảnh vương, Kim Cang Tướng vương, Kim Cang Chùy, Kim Cang Câu, Long Bạt chiết la, Liên hoa Bạt chiết la, Đại Liên hoa Bạt kiết la, Kim Cang Toả, Kim Cang Đao, Kim Cang Kích. Lại làm kết giới ba lần đóng (quyết) then.

Đàn thứ nhất là then bằng cây thơm (then làm như cây đinh) thứ hai then bằng đồng, thứ ba then bằng cây khư đà la, dài như ở trước có nói. Tất cả đồ khí dụng đều dùng bằng vàng bạc và phải mới, nếu không có, dùng đồ bằng sứ gốm cũng được. Đồ ăn uống các món hoa quả dâng cúng nơi trước Phật, Bồ tát, chư Thần. Ở bốn góc để tháp Xá Lợi bảy báu, lư hương bốn cái, các thứ trân bảo cũng đem cúng dường. Bốn phía đàn đều y như pháp dâng cúng. Phật tượng đều ở phía ngoài đều xây mặt vô đàn, phan phướn như pháp treo bốn bên, dùng các loại hương Bát đa la hương, Huân lục hương, Bạch đàn hương, Tô hộp hương, Trầm hương, An tức hương, An thiên hương, Bát nhã la bà hương, Giáp hương, Long não hương, Uất kim hương, dùng các thứ hương trên thiêu và cúng dường các loại âm nhạc.

Pháp kiết giới: Trước kết Bốn phương giới, sau kết Đàn giới, kết Đảnh giới, kết lộ thân giới, kết Đại Hộ thân, sau mới nhập đàn, hành tam muội giới, ấn chú trước sau, cùng kết Hoa giới, Lai Chú sư cần tấm rủa thanh tịnh ngáy 3 lần, mặc y mới. Sau đó ngồi nơi sạch sẽ, không được đến chổ dơ uế, ăn ngày một bửa, sau đó tụng chú, Triệu Hoả Thần, ngày ba lần cúng dường, chọn ngày, giờ, sao tốt, ngày rằm bắt đầu. Tự thân phải thanh tịnh, đoạn sắc dục, khởi lòng từ chân thật, xa lìa tham sân si, bình đẳng, sau đó tác pháp kết giới và kết ấn chú như ở trước.

Bây giờ Thế Tôn liền nói kẻ rằng:

Hay vào đàn này làm các pháp

Nghiệp chướng, báo chướng ,phiền nảo chướng

Năm nghịch, bốn trọng và ba ác

Thày đều tiêu diệt chẳng có nghi

Chỉ trong chốc lát thành tựu lớn

Công đức sâu dày khó nghĩ bàn

Trong sạch sáng sủa như ma ni

Láng đẹp tròn đầy như vàng ròng

Như ta thanh tịnh không cấu nhiễm

Mau đoạn nghi hoặc thành Bồ đề

Là vua tối thắng cõi trời người

Hay trừ thế giấn các thức khổ

Như mặt trăng soi khắp bốn châu

Lại hay chiếu khắp loại chúng sanh

Các sao vây quanh nơi mặt trăng

Thường phóng ra các thứ ánh sáng

Đều do lực của đàn Phật đảnh

Sát lợi bốn chúng các vua lớn

Hoàng hậu cung phi các thể nữ

Tể tướng các cung và các quan

Thảy đều tôn trọng và thương mến

Được thân thành tựu không thối chuyển

Tất cả Như Lai thảy đều nói

Là do được nhập đàn Phật đảnh.

***

Đại Phật Đảnh Vô Úy Bảo Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

Phẩm Thứ Mười Bảy: Ái Lạc Dược Pháp

Bấy giờ lại nói thuốc mến thương lẫn nhau để trừ diệt, hàng phục các chúng sanh ác, hàng phục ngoại đạo, không luận nam nữ, kêu gọi Dạ xoa, La sát khiến vui vẻ, sai khiến các việc như là tôi tớ mà không có giận.

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

Hoặc nam, hoặc nữ, các vua trời

Phi hậu, cung nhân và thể nữ

Tỳ kheo và ni cùng bốn chúng

Tất cả các chúng đều quỉ y

Từ nay cho đến khi diệt độ

Ta nay sẽ nói công năng hương

Bộ đa, Địa Thần, Cưu bàn trà

Ướp hương, xoa hương và bôi thân

Nếu ngửi được mùi của hương nầy

Dầu xa ngàn dặm có người ngửi

Sức thuốc thâu nhiếp mau lại đây

Thiên, Long, Dạ xoa và La sá

Kim xí, Càn thát, Khẩn na la

Ma hầu la dà, A tu la

Tỳ kheo, Sát lợi, Bà la môn

Tỳ xá, Thủ đà các chúng loại

Đều lại tùy ý sấnh cung kính

Cho đến mạng chung chẳng chịu lìa

Bốn phương xa gần đều đến cả

Ngàn dặm ngửi hương đều mê muội

Là do sức thuôc hay thâu nhiếp

Y muốn, nghĩ suy đều thành tựu.

Trầm hương, tiễn hương, đàn hương, an tức hương, xương bồ, mủ cây đa la, cam tùng hương, tế tân màu trắng, uất kim hương, thạch mật, mật tô thứ tốt, các loại bằng nhau dã nhỏ dùng tô hào làm viên như hạt bắp, dùng Căn bản chú, chú 1080 biến, Sân nộ Kim cang chú 1080 biến, Sân nộ Tâm chú, chú 1080 biến, Sân nộ Tâm trung Tâm chú 1080 biến, tụng xong đem hương nầy đến chỗ cao đốt một viên, núi non rung rinh, trời rồng các loại nghe mùi hương đều nhảy múa. Càn thát bà, Khẩn na la nữ đều lại mau như lửa đốt, các loại có sức mạnh khó điều phục nghe hương đều lại đây gọi là Kim cang Tâm Trung tâm Tốc nhiếp Quang tụ Hương Vương phương.

Lại pháp, nếu Chú Sư đi đến nơi nào, bốn chúng đều lại đông đảo, đồng nam đồng nữ đều cung kính. Nếu xong hương nầy, tất cả đều lại phát tâm bồ đề thương mến nhau, thường luôn theo hầu không xa lìa, tất cả ác ma Tì na dạ ca, các bệnh quỉ thần, hoạch tử không làm hại được, thường được Thiện Thần ủng hộ, thân như mặc giáp Kim Cang, Chú Sư thân phóng ánh sáng.

Lại muốn nhiếp phục người, vẽ hình đề tên bỏ trong hủ, chưa từng dùng đến, bốn phía vẽ hoa lá chốc ngược bình lại, trong bình đốt hương mà xông, người kia hoặc nam hoặc nữ có các vàng bạc tiền của đều đem cho, sai khiến đều nghe lời.

Nếu làm cho người khác cũng được, trong ngàn dặm đều đến không quá bảy ngày.

Nếu muốn nhiếp rồng, dùng phân bò làm bùn đắp thành rồng chín đầu, lấy bảy viên thuốc đốt trước rồng, kêu tên rồng và viết tên rồng bỏ trong bình, bảy loại đều đến trước mặt nghe theo sự sai khiến không dám trái. Nếu có gió dữ, mưa đá, sấm chớp, mây v.v…. Muốn ngưng đều tùy ý sai khiến thường cúng dường rồng, rồng tức đằng vân mà đi làm. Nếu đem hương đốt trước tượng Phật, tượng tức đứng dậy mà đi. Nếu đốt trước tượng các Thiên Thần, Thiên Thần tức ẩn không hiện; nếu giữa chợ đốt hương nầy, tất cả đồ vật nơi chợ đều ẩn mắt. Nếu trước Tháp đốt hương nầy, tháp cũng ấn mất, các bệnh ghẻ lác, ma quỉ, điên cuồng đều diệt. Nếu muốn trói người, đốt hương tất cả đều bị trói dù mạnh dù yếu, có bệnh không bệnh đều được. Ơ nơi trong chúng đốt hương, trước Tượng Ma ha ca la tụng chú, tất cả mọi người đều tự động quy y Chú Sư.

Nơi ngã tư đường đốt hương nầy, mọi người nghe mùi đều bị cột trói sai khiến tùy ý. Muốn giải, lấy bạch giới tử và nước, chú xong đem rải nơi mặt.

Nơi Thi đà lâm đốt hương, tất cả Bộ đa, Dạ xoa, La sát đều lại trước Chú Sư sai khiến tùy ý như tôi tớ.

Nơi trong đời đốt hương nầy, tất cả giặc giã, hổ lang, sư tử, độc xà không dám quấy nhiễu, ác nhơn bạn ác không dám làm chướng nạn, không dám gần gủi. Thiện Thần thường ủng hộ, làm việc gì đều tùy tâm, làm ăn được phát đạt, trăm ngàn việc đều xứng ý vừa lòng. Nếu muốn sai khiến Dạ xoa nữ, nên họa vẽ hình tượng họ, đốt hương nầy trước tượng, nữ kia tức lại tùy ý sai khiến cho đến mạng chung cũng không xa lìa. Nếu có nghịch tặc, ác tặc, đối địch xâm nhiễu trong nước, vẽ hình và kêu tên, như trước đốt hương nầy, trong ngàn dặm kẻ kia ngửi được mùi hương bị đau đầu, bảy ngày đốt hương không cho gián đoạn, kẻ kia đầu bị bể, lòi tròng mắt ra ngoài. Nếu ở trong đám giặc đốt hương nầy, kẻ giặc kia đều bị trói, bỏ chạy như điên, trốn chui trốn nhủi mất tích.

Lại nếu làm pháp Sứ giả, lấy bảy cái đầu lâu đem rửa sạch sẽ, đầu còn mới và của đàn ông mới được, đem để chỗ kín đáo không cho người thấy, đốt hương cúng dường. Nếu muốn sai khiến tụng 21 biến, đầu lâu tức tự mở cửa mà đi, xa gần đều đến, hỏi việc tốt xấu thảy đều nói rõ. Nếu cần vàng bạc tiền tài của báu, đều chỉ chỗ đến lấy đem cho, nhiều ít tuỳ ý, mọi việc sai khiến đều tùy ý. Nếu muốn chú dây, lấy chỉ ngũ sắc se lại thành dây để trước, đốt hương chú 21 biến, dây kia tức như con rắn bống phương sai khiến đều đi. Nếu bảo cột trói người đều tùy ý. Nếu muốn chuyển bát, trước bát đốt hương, bát tức chuyển bay lên hư không sai khiến tùy ý. Nếu muốn chú đao, đốt hương trước đao, đao tức chuyển động làm theo ý muốn.

***

Đại Phật Đảnh Vô Úy Bảo Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

Phẩm Thứ Mười Tám: Thành Tựu Chú Sư Y Thường

Y pháp: nếu muốn chú ý, nếu muốn sân nộ y, nếu muốn hoán đảnh y, phải rõ ràng phân biệt. Nếu khi mặc y tụng chú đủ biến số tức mặc màu càn đà, màu trắng, màu tro đều được.

Nếu muốn thành tựu, mặc y hoại sắc, bảo đồng nữ may. Nếu làm pháp hàng phục, mặc áo màu xanh. Nếu muốn tọa thiền tụng chú, mặc áo màu trắng. Nếu muốn cầu việc kiết tường dùng tô sắc y (màu bơ). Nếu muốn hoán đảnh, mặc áo càn đà sắc. Nếu muốn thành tựu đàn pháp, màu nào cũng được.

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

Như trên các màu sắc

Đều sai đồng nữ làm

Chú Sư trước Chú nữ

Sai tắm rửa sạch sẽ

Và uống năm thứ nước

Sau đó mới nhuộm màu

Ta nay nói màu sắc

Nếu muốn được kết quả

Cần phải mặc áo nầy

Nếu hay y như pháp

Mau được thành tựu lớn.

***

Đại Phật Đảnh Vô Úy Bảo Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

Phẩm Thứ Mười Chín: Chú Sư Tự Trước Chú Tác

Lúc bấy giờ Thế Tôn lại nói Chú Sư tự làm dây lấy chỉ sạch sẽ màu đỏ, bảo đồng nữ xe: Chú Sư và đồng nữ phải uống năm thứ nước trái cây, dây dài 5 thước 5 tấc se còn 5 thước; lấy 21 sợi mà se, làm thành hình sao bắc đẩu 3 cái, dùng vàng mà làm. Nếu không có vàng, dùng bạc cũng được, một ít hạt hồ ấn, lấy ba hạt bồ đề ở bên Thần cột ba chỗ trên dây, đây gọi là dây Hộ thân Cát tường. Dây nầy chỉ, dùng chỉ không dùng lông da các loại thú.

Nếu dùng pháp Sân nộ, dùng màu đỏ. Nếu dùng pháp uy mãnh, dùng màu xanh. Nếu dùng tất cả pháp, dùng màu trắng.

Xử dụng tụ sai khác:

Nếu muốn làm pháp Kim Cang, dùng đàn hương mà tạo. Nếu muốn làm pháp Sân nộ, dùng đồng mà khắc. Nếu muốn làm pháp uy mãnh, dùng cây Khư địa la.

(Tụ ở đây là ống tay áo, không hiểu trên đây còn có nghĩa gì theo tiếng thổ âm mỗi xứ, pháp nầy không rõ được)

Lại nói năm màu then (cây đinh kiết giới):

Nếu muốn làm tất cả việc, dùng bạch đàn. Nếu làm việc ác, giận dữ, dùng đồng mà làm. Nếu làm pháp uy mãnh, dùng sắt làm (5 cái). Nếu làm việc lành, dùng cây Khư địa la. Nếu cấm oán địch, dùng xương người làm.

(Kinh nầy dài như đã nói ở trước )

***

Đại Phật Đảnh Vô Úy Bảo Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

Phẩm Thứ Hai Mươi: Chú Sư Tháo Dục

Nếu muốn thành tựu các việc tốt lành, dùng tất cả các loại nước thơm tắm rửa. Uống năm thứ nước của bò.

Nếu làm pháp Sân nộ, dùng sửa tắm rửa. Nếu làm pháp uy mảnh dùng nước đái bò tắm rửa. Nếu y như trên tắm rửa, sẽ được đại thành tựu.

Lại nói ngày tháng tốt xấu làm pháp:

Nếu muốn làm các việc lành đều dùng bạch nguyệt (trăng sáng), chọn lựa ngày tốt giờ tốt, sao tốt, tháng tốt, tháng 1, 2, 5, 9 các tháng nầy khởi đầu tắm rửa làm pháp rất tốt.

Nếu làm việc hung ác, dùng hắc nguyệt (tốt trăng), lấy giờ xấu, sao xấu, ngày xấu.

Lại nói thời tiết làm pháp:

Một ngày đêm có ba thời: một là việc lành tốt, hai là việc ác, ba là Sân nộ (giận dữ). Nếu muốn làm việc hung ác, lấy hoàng hôn làm pháp rất tốt, không cần xem ngày giờ xất tốt. Nếu làm việc tốt thì lây giờ ngọ mà làm; nếu làm việc Sân nộ dùng giờ mùi mà làm.

Các việc trên, Chú Sư cần phải biết không được trái, nếu không mọi việc, không thành tựu.

Lại nếu muốn làm việc hung mãnh, làm lúc mặt trời mọc, hàng phục các việc giờ Ngọ dùng cũng được.

Nếu làm các pháp sát hại, mặt trời lặn là tối thượng. Ba thời trên là do Phật Tỳ lô giá na nói. Diệt tội, trừ ma, hàng phục, dùng ba thời trên là tốt nhất.

Đại Phật Đảnh Vô Úy Bảo Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

Phẩm Thứ Hai Mươi Mốt: Pháp Liên Hoa Họa Tượng

Bấy giờ Thế Tôn lại nói kệ rằng:

Nếu người hay họa vẽ tượng nầy

Tự làm hay bảo người khác làm

Giáo hóa hoặc tự mình tuỳ hỉ

Thấy được hình tượng và lễ bái

Tức hay được mọi sự bất thối

Tất cả các tội chướng nặng nề

Đều được tiêu trừ không có sót

Tất cả việc làm đều thành tựu.

Dùng lụa màu trắng tốt vuông vức. Nếu vẽ tượng không được, dùng keo da (ngày xưa dùng a dao vẽ nếu sợ dơ uế) lấy nước hòa các màu sắc, họa sĩ phải thọ bát quấn trai giới, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo quần mới sạch, tất cả đều phải như pháp. Vì họa tượng nầy rất là khó gặp, phước đức tăng trường, các việc lớn hay thành, quả Bồ đề chóng được, hay vì trời người nói pháp, đi đứng nằm ngồi ở đâu cũng được vô ngại, như mặt trời mặt trăng.

Bức lụa mỗi bên 4 khuỷu tay, chia ra làm 8 phần, các đường chia dùng năm màu như pháp trang nghiêm. Chính giữa vẽ Phật Thích Ca Mâu ni, vẽ hoa sen, trên hoa sen vẽ tòa sư tử. Đức Phật đang ngồi nơi tòa thuyết pháp, dung mạo đoan chánh, bốn phía có hào quang. Bên trái vẽ Bồ tát Kim Cang Tạng thân màu xanh, có 4 tay, ngồi bán già mặt mày hung ác, đầu đội mão trời có Kim Cang kế (búi tóc), xây về phía Phật, tay cầm bạt chiết la quyến sách, búa đao, xung quanh có hào quấng bao phủ.

Bên phải vẽ Đại Sân Nộ Kim Cang Vương, ngồi bán già có 4 tay, đầu có loa kế, đội mão trời, một tay cầm chày, một tay cầm đao, một tay cầm bạt chiết la, một tay cầm chày 3 chia, thân có đủ màu sắc, từ thân phóng hào quang, mặt mày giận dữ ghê sợ. Phía sau hai vị Kim Cang, bên phải và trái vẽ hai Kim Cang đứng tay cầm bạt chiết la. Hai bên Phật lại vẽ A nan, Ca diếp cầm quạt và phất, tất cả thân có hào quấng chung quanh. Nơi trên Đức Phật họa Liên hoa Phật đảnh diện, nơi trên đầu Phật cũng vẽ Liên Hoa diện, xung quanh hào quang như lửa cháy. Phía trên vẽ Ca nị sắc tra Thiên cung có bảy báu trang nghiêm, cung điện có bốn cửa; nơi trong cung điện vẽ các chúng quyến thuộc, vẽ Kim Cang cầm chày bạt chiết la, mặt mày vui vẻ đang nhìn Phật. Vẽ tứ chúng trời người vây quanh, bốn cửa vẽ tháp Xá lợi.

Hai bên phải, trái vẽ núi, trên núi có lầu các bảy báu có 12 tháp Xá lợi. Trong mỗi tháp có 12 đức Phật gọi là Bồ đề tộc Tháp môn, các cửa tháp đều mở. Đức Phật Thích Ca ngồi trên tòa sư tử, tướng đang thuyết pháp, đều có tứ chúng. Vẽ tán cái bảy báu, trời mưa các thứ báu, hoa trời, y phục v.v… Ở trung tâm bên trái Phật vẽ Liên hoa sư tử tòa; bên trái vẽ Quán Thế Âm, bên phải vẽ Văn Thù, Hư Không Tạng, Phổ Hiền, Địa Tạng hai bên phải trái mà họa vẽ. Phạm Vương, Đế Thích, Tự Tại Thiên, Tứ Thiên Vương v.v… các vị đều y bổn hình. Bên phải vẽ Như Lai tòa đấng thuyết pháp, vẽ Kim Cang Tạng, Di Lặc, Vô Tận Ý, Ta Kiệt La Long Vương, Nan Đà, Bạt Nan Đà Long Vương, góc trái bên trên vẽ Phật A Di Đà ngồi tòa Liên hoa sư tử. Dược Vương, Dược Thượng, Đại Đạo Sư, Hải Ý, Tôn Thắng các Bồ tát, Bồ tát Tư Duy tay năm Thiên địa, Tỳ na dạ ca các loại quyến thuộc. Góc phải bên trên vẽ Như Lai sư tử tòa, Sân Nộ Kim Cang, Kim Cang Tướng, Tố Bà Kim Cang, Kim Cang kế, Kim Cang Câu, Kim Cang Sân Nhãn, Xích Đầu Kim Cang. Phía dưới góc trái, vẽ các Đàn Thần: Ma ma kê Thần, Tỳ cu chi Thần, Đa la Thần, Ương cu thi Thần, Kim Cang luyện tỏa Thần, Nhật Thần, Đại bạch Thần, Tôn đà lợi Thần, Phạ tán để Thần, Dạ Thần. Phía dưới góc phải vẽ Địa Thần, Đại địa Thần, Sứ giả Thần, Kim Cang Sứ giả Thần, Kim CAng Nha thần, Thiện nữ Thần, Sa la tô để Thần, Vô Tỉ Thần, Đại khủng bố Thần, Hải Thần, Thương khứ ni Thần, Nhất Kế Thần, Ma ha ca la Thần, Diêm la vương Thần, Phạ rô na Thần, các Thần âm nhạc. Hai bên góc phía trên vẽ mặt trời, mặt trăng, hai bên Phật vẽ Tứ Thiên Vương mặt mày giận dữ, mặc giáp vàng. Trước Phật vẽ năm ao nước có cây như trước đã nói, vẽ Chú Sư đang hồ quì, một tay cầm lư nhang, một tay cầm xâu chuỗi đang ngó Như Lai. Ở khoảng giữa vẽ tứ ấn khế, tùy theo hình mạo như pháp mà vẽ.

Bấy giờ Thế Tôn lại nói kệ rằng:

Ta nói pháp vẽ tượng đã xong

Nếu muốn thành tựu đều như ý

Như trên Đức Phật Tỳ Lô Na

Tất cả Phật đảnh và các tượng

Đầy đủ các pháp ấn, đàn, khế

Nếu muốn tu trì phải họa tượng

Được tượng nầy rồi quyết thành tựu.

***

Đại Phật Đảnh Vô Úy Bảo Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

Phẩm Thứ Hai Mươi Hai: Tổng Nhiếp Nhất Thiết Chư Bộ Thủ ấn

Lại nói Đàn Chú thành tựu kiết tường, tụng trì Đàn Thần pháp phược nhất thiết chư Thiên ấn.

Thiên, Long Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Càn lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, Bộ đa v.v… Xua đuổi, sai khiến tất cả Tỳ na dạ ca quỉ. Khi kết ấn đều không phá tiêu, hay nhiếp Bồ tát, Kim Cang, chư Thiên, tác ấn nầy được vô lượng vô biên công đức. Hai tay chắp lại trống lòng như hoa sen chưa nở, hai ngón cái đứng thẳng co hai ngón trỏ dùng ngón cái đè lấy. Hai ngón út đẻ nơi lưng hai ngón vô danh, để ấn nơi đảnh như Phật đảnh kế, đây là Phật Đảnh Căn bản ấn. Khi kết ấn nầy, trời đất lung lay, núi non nghiêng ngã, mười phương chư Thiên đều chấn động. Nơi Tu di sơn, đại hải chư Phật đều vui vẻ lại khen rằng:: “khó có được ấn nầy, thành Phật không khó.” Nếu có người kết ấn nầy để nơi đảnh tức được bất thối chuyển, mau đắc Phật quả nhất định không nghi. Thường trì ấn nầy được sanh về cõi Ca nị sắc tra Thiên. Đại lực Kim Cang ngày đêm ủng hộ không rời.

Dùng Căn Bản Chú: Như ấn trên, ngón trỏ trái đứng thẳng tức là Tâm ấn.

Dùng Tâm chú: Tất cả các việc đều dùng ấn nầy, mười đại đà la ni đều dùng ấn nầy, thành mười địa đều dùng ấn nầy, được bất thối chuyển Tâm Trung Tâm chú cũng dùng ấn nầy, rất đại nghiệm. Dùng kiết giới, kết mười phương giới, hộ thân, hộ kẻ khác dùng quán đảnh. Để ấn nơi tim gọi là Thiền định ấn, còn gọi là thọ pháp ấn; để nơi đầu gối đi vào chùa vào đàn hành đạo đều dùng tức hộ than, gọi la Kim Cang Sân nộ ấn; Hồng, đọc tiếng nầy, kết ấn nầy làm thế Kim Cang, tất cả mọi việc cầu nguyện cát tường đều thành tựu. Lại như ấn trên gọi là Nhất thiết Bồ tát ấn, ấn khác tên, chú cũng khác, dùng ấn nầy tương ưng.

Dùng ấn trên xoay quanh thân gọi là Giáp ấn. Ở trong đàn làm tất cả thiện sự, thỉnh triệu chư Thần cầu vàng bạc châu báu tài vật đều dùng ấn nầy. Lại như tác ấn nầy, trăm ngàn cu chi na dữu đa ấn đều thành, tên là Tự thủ ấn Chú, tuy khác song ấn đồng.

Như vậy các ấn rất nhiều, dùng ấn nầy tùy việc mà dùng vậy, hết thảy tùy ý như torng nửa đêm mặt trời hiện ra chiếu khắp thiên hạ, khiến chúng sanh được thấy tận mắt. ấn nầy cũng như vậy, hay vì chúng sấnh ban cho sự thấy biết, chỉ cần một ấn mà dùng đủ việc, không khi nào hết, tất cả mọi việc Chú Sư đều dùng ấn nầy, trăm ngàn cu chi na dữu đa sứ giả cũng dùng ấn nầy. Lai như ấn trên, duỗi hai ngón trỏ đứng thẳng làm giận dữ, để ấn nơi đảnh tên là Sân nộ ấn. Có các loại Sân nộ: Một là Phật đảnh Sân nộ tộc, hai là Liên hoa Sân nộ tộc, ba là Kim Cang Sân nộ tộc, bốn là Ma ni Sân nộ tộc, kỳ dư tất cả loại Sân nộ đều dùng ấn nầy. Lại như Sân nộ ấn: hai ngón trỏ cong lại tức là Câu ấn, gọi là Sân nộ Câu ấn, làm các việc thành tựu, cột trói ma quỉ đều dùng ấn nầy. Lại tụng Sân nộ chú kêu gọi trăm ngàn cu chi sứ giả, kêu gọi sai khiến đều dùng Sân nộ chú ấn, rất là đại nghiệm. Lại như trên, bốn ngón nắm lại thành quyền gọi là Quyền ấn, tất cả việc hung ác đèu dùng, ác nhơn, ác tặc, ác quỉ Tì na dạ ca, tất cả Dạ xoa, La sát, Bộ đa, Tì xá, tác ấn chú nầy đều té nhào xuống đất, hổ lang, sư tử, rồng, rắn độc trùng tiêu tan, kêu gọi, sai khiến đều tùy ý.

Lại dùng ấn nầy kêu gọi Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thiên, Long, Bà la môn. Sát lợi, Tỳ xá, Thủ đà hoặc nam hoặc nữ, tất cả nhơn dân, kêu gọi sai khiến trăm ngàn dặm đều được tự tại. Lại như Câu ấn: duỗi ngón vô dấnh, gọi là Đại Sân nộ ấn, làm các việc Sân nộ hung ác đều dùng ấn nầy. Làm ấn nầy, núi Tu di phải nghiêng ngã huống là các núi nhỏ, các vật, Dạ xoa, La sát, các biển lớn đều khô cạn, chỉ trời, trời nghiêng, chỉ sao trăng, mặt trời đều rung huống là ác quỉ, ác tặc, tà sư chú thuật yếm đối, quỉ mị, trời rồng ác vật đều hàng phục.

Tay trái nắm thành quyền, ngón cái đè ngón trỏ tiết giữa gọi là Liên hoa Phật đảnh tâm, tụng Nhất thiết Như Lai căn bản chú ấn, dùng kết giới, hộ thân, tắm rửa, mặc áo, quán đảnh, sai khiến, triệu thỉnh cho quỉ Thần ăn, lễ bái, cúng dường, đốt hương, tán hoa, phụng tống tất cả tạp sự đều dùng ấn nầy, mở tay ra gọi là Phụng tống ấn. Ta nói tất cả bí mật ấn xong gọi là Liên hoa Phật đảnh Vô úy ấn chú pháp, nay lại nói thọ trì tác pháp chú, tức nói chú rằng:

Úm bát đầu ma giả lệ hồng.

Đây là chú tắm rửa, chú 21 biến hay tiêu tội, các việc lành đều thành tựu.

Úm mạt ni thập phạ lê hồng.

Đây là chú rửa tay cho sạch sẽ.

Úm vĩ phạ ma ra bát đầu mê hồng.

Đây là chú tịnh thân.

Úm bát đầu ma tượng ha lệ hồng.

Đây là chú áo quần.

Úm bố sắc bà bát đầu mê hồng.

Đây là chú hoa chú.

Úm đổ rô bát đầu mê hồng

Đây là chú hương chú.

Úm mi lị bát đầu ma tam ma hạ ra hồng.

Đây là chú ăn.

Úm bát đầu ma phổ hê hồng.

Đây là chú đồ ăn, hương hoa cúng dường nơi đàn.

Úm sa ra ra bát đầu mê hồng.

Đây là chú xông hương:

Úm độ trí độ trí tăng ha ra bát đầu ma vĩ ma lê hồng.

Đây là chú bạch giới tử, lúa gạo để vải.

Úm ma ni bát đầu mê tát rô tát rô ta phạ ha.

Đây là chú hỏa chú.

Úm ma ni phạ tô đà rị ta phạ ha

Đây là chú đại địa, cấm địa thì dùng.

Úm bát đầu ma mạt ni ma nõa lị nễ hồng.

Đây là chú tọa chú.

Úm bát đầu ma ca di nễ hồng.

Đây là chú nhập đàn.

Úm bát đầu ma giả ca la phạ lị hồng.

Đây là chú hành đạo.

Úm bát đầu ma thập phạ ra mâu luật đà ni hồng.

Đây là chú lễ bái.

Úm bát đầu ma thập phạ ra địa bà na hồng.

Đây là chú đốt đèn.

Úm bát đầu ma ma lị nhĩ xả na hồng.

Đây là chú hoa kế.

Úm bát đầu ma mạt ni sa la thệ duệ sa phạ ha.

Đây là chú thủy chú.

Úm tát bố tra bát đầu ma mạt ni kính lâm thập phạ rô sắc sa hồng.

Đây là chú kiết giới.

Úm bát đầu mâu ô sắc nị sa bà la phạ ra càn đà lị dã ni hồng.

Đây là chú cúng dường.

Úm vĩ ma la thấp ra ma lị đốt rô đốt rô ta phạ ha.

Đây là chú năm vật của bò (ngũ tịnh)

Úm bát đầu ma sa mộ địa lị tam ma ha ra hồng.

Đây là vân chú.

Úm tam mạn đa bà lị ca mạn để lị hồng.

Đây là chú dùng cho mọi việc.

Úm bát đầu phạ lệ giả ra giả ra tán giả ra hồng.

Đây là hành chú.

Úm bát đầu mâu sắc nị sa mạt ni tam mạn đà tì ra mãn đà ni hồng.

Đây là quang diễm chú. Chú Sư tự dùng.:

Um tát ma đát tha nga đa ra thi nhi tán chú đàn na da bát đầu mê hồng, đốt rô đốt rô hồng.

Đây là chú cúng dường hương hoa cho Phật.

Úm a mâu ca mạt ni bát đầu mâu sắc nị sa bộ rô bộ rô tát ma đát tha nga đa lô hê da lô chỉ đế thập phạ ra hồng.

Đây là chú Nhất thiết chú Vương tộc.

Úm bát đầu ma chiến nễ hô rô hô rô hồng hồng phấn tra.

Đây là chú Sân nộ (giận dữ)

Úm lao đà ra tra ha sa vĩ hật rị đa đột sắc ha lị thập phạ ra kì nễ ma ha sa ma tắc bố ra hồng nương.

Đây là chú Sân nộ dùng cho tất cả việc.

***

Đại Phật Đảnh Vô Úy Bảo Nhất Thiết Như Lai Phật Đảnh

Phẩm Thứ Hai Mươi Ba: Đại Đàn Công Năng

Lúc bấy giờ Thế Tôn lại nói Hỏa đàn. Nếu muốn cầu nguyện cần lập Hỏa đàn, dùng Căn bản chú, Tâm chú, Tâm Trung Tâm chú các việc hung bạo giận dữ, kiết giới, hộ triệu, sai khiến, phụng tống.

Nếu muốn kéo mây làm mưa, ngưng mưa, ngưng bão, mưa đá, sấm chớp trái mùa v.v…

Tất cả các bệnh lác hủi, khiến thương yêu, ác ma, oan gia, hổ, voi, chiến trận, Dạ xoa, Càn thát bà, Kim xí điểu, Khẩn na la, Ma hầu la dà, Bộ đa, phước đức tăng trưởng, thông minh sống lâu, tất cả tội lỗi, ba ác bảy nghịch đều cần phải hộ ma, thành tựu 27 pháp hộ ma, trong lòng khởi các việc thiện, ác, xấu, tốt đều hộ ma và được thành tựu.

Làm pháp Hỏa đàn: nếu muốn làm pháp hộ ma, tất cả Thiên Thần đều vui vẻ. Đàn nầy nơi trung tâm tác Thiên Thần bốn hướng một khuỷu tay, trên dưới cũng vậy, lư lửa trên mặt 4 tấc, trong lư làm một bánh xe 1 tấc lớn nhỏ 1 thước, dùng bùn mà làm, sau dùng ngưu phẩn hòa các bột hương, đắp ngày ba lần, đắp lư lửa, vuông bốn mặt bốn cửa.

Làm đàn vuông rộng 1 khuỷu, 2 khuỷu cho đến 8 khuỷu, ở trên vẽ các Thần và ấn khế, đàn có bốn cửa dùng dây giăng chung quanh làm giới hạn, Chú Sư ngồi ở một nơi cửa.

Nếu làm việc lành, dùng nhựa cây, nước trái cây, sữa, các thứ ngọt, tô mật, sữa, thạch mật v.v… dùng các thứ trái cây, dùng các cành cây dài một cánh tay làm củi thiêu đốt, lại dùng củi dài 1 thước 2 tấc, củi phải khô và không có trùng, đốt lửa không được dùng miệng thổi, Chú Sư phải tắm rửa sạch sẽ như tịnh hạnh Bà la môn.

Lại pháp làm một lư như trước, trong lư làm một hoa sen lớn nhỏ như trên cách đất 4 tấc, cây cành như trước, mỗi ngày ba thời làm hộ ma, sáng sớm giữa trưa, hoàng hôn. Bắt đầu hoàng hôn làm và sáng sớm làm, nếu hai thời không được gián đoạn. Chú Sư ngồi một chỗ, bảo người đem các vật lại để ở hai bên, tất cả mọi thứ cúng dường đều như trước.

Lại trên lò thứ nhì vẽ Kim Cang bộ, các khế ấn, tụng Sân nộ Căn bản chú, Tâm chú, Tâm Trung Tâm chú, tất cả việc Sân nộ hang phục oán địch, dùng pháp nầy.

Lại làm lò ba góc sâu 20 tấc, mặt trên cách lửa 3 chỉ làm 3 tầng, ba góc có ba cửa, ở trong làm một bạt chiết la cao 1 chỉ dài 8 chỉ, ở ngoài đàn như trước họa vẽ, dùng củi gai, khư địa la, táo, các cây có gai nhánh cây dài 10 chỉ hơi ẩm, dùng Sân nộ chú ấn, các đồ ăn uống dùng các thứ độc, vị cay, đắng, ô đầu v.v… đàn nầy dùng giết hại, phá tiêu Thiên Thần, các ma quỉ kẻ ác v.v…

Lại pháp lấy hoa sen, bơ, lúa bạch, giới tử các trái cây ngọt cây cành 108 cái dài như trên thiêu đốt, tất cả nguyện cầu đều thành tựu.

Lại pháp dùng đàn hương, bạch giới tử trộn bơ mật mỗi biến mỗi thiêu, dùng củi dâu mà đốt được sống lâu 100 tuổi.

Lại pháp dùng nhủ đầu hương, và các hoa thơm hòa tô, mật, mỗi chú mỗi thiêu mãn 800 biến hoặc dùng củi cành dâu, năm thứ trái cây lớn một màu, cầu hòa hợp thương yêu được thành tựu.

Lại pháp lấy mè đen, cánh mễ, bơ mật hòa lại mỗi chú mỗi thiêu, mãn 8000 biến, dùng cây bá làm củi thiêu, diệt tất cả tội chướng dầu nặng hay nhẹ.

Lại pháp lấy long hoa bơ mật thiêu 8000 biến dùng củi cây thị mà đốt, tức trời mưa.

Lại lấy hạt cà độc dược hòa bơ mật thiêu mãn 8000 biến, mưa tức ngưng.

Lại lấy cánh mễ, ô ma hòa bơ mật, lấy củi nơi thi đà lâm mà thiêu 8000 biến, mưa đá, tuyết đều ngưng.

Lại lấy an tức, mè, dầu, khư đà la làm củi thiêu mãn 8000 biến, tức diệt 84 000 loại bịnh quỉ

Lại lấy bơ mật thoa nơi cây gai, lại dùng củi nầy đốt mãn 8000 biến, tất cả đối địch đều tiêu.

Lại lấy bạch giới tử, hạt chè, cánh mể, đường cát hòa bơ mật dùng khư đà la làm củi thiêu mãn 800 biến, Tỳ na dạ ca bỏ chạy.

Lại nơi ao sen, lấy tua sen hoà bơ mật dùng năm thứ cây có trái làm củi thiêu, mãn 108 biến, Công đức Thiên hiện thân hỏi Chú Sư rằng: có cần vật gì. Chú Sư đáp: hãy bấn cho tiền bạc không có thiếu thốn, tức được như ý. Thiên tức ẩn, Chú Sư nếu đi đứng nằm ngồi đều thấy phục tàng, lấy dùng không hết.

Lại pháp lấy sữa bò vàng, bạch giới tử, bông lúa, hòa bơ mật dùng thiên mộc làm củi, thiêu mãn 800 biến, tức nơi chiến trận được thắng.

Lại lấy a ca chỉ sứ la, bạch giới tử, bơ, đường cát, an tức hương hòa, lại dùng năm thứ cây đốt mỗi biến mỗi thiêu mãn 8000 biến, tất cả Thiên Long, Dạ xoa, Càn thát bà, Khẩn na la, Ma hầu la dà, Bộ đa v.v… đều bị đánh hàng phục quy y.

Lại lấy bạch giới tử, hạt chè, bơ trộn lại, lấy củi gai làm lửa thiêu mãn 8000 biến, hàng phục các ác quỉ, ác nhơn hung mãnh.

Lại lấy bạch giới tử, an tức hương, a ngùy, dầu mè đen trộn lại thiêu mãn 8000 biến, tất cả việc giận dữ đều làm pháp nầy.

Lại lấy bạch giới tử, ca la vĩ la hoa, lá thiên mộc, bơ, mật trộn lại mà thiêu mãn 8000 biến, tất cả việc giận dữ đều làm pháp nầy.

Lại lấy bơ, ma na hoa, tua hoa sen, thiên môn, đông mật, sữa hòa lại, dùng củi dâu mà thiêu mãn 8000 biến, ba ngày ba đêm tức vương phi, bách quan, tất cả nhơn dân đều lại hàng phục cung kính cúng dường.

Lại lấy hạt chè, thiên mộc, nhựa cây sam hòa lại, dùng củi gai mà đốt mãn 8000 biến, tất cả oan gia đều hàng phục.

Lại lấy độc dược hòa máu, lấy củi cây gai mà thiêu mãn 8000 biến, trong ba ngày, tất cả oán địch đều chết. Muốn hàng phục oan gia, làm pháp nầy.

Lại lấy muối, đường, lông mèo con, trứng gà, đầu lâu, dầu cà dược hòa lại, thiêu mãn 8000 biến, tất cả oan gia đều bỏ chạy.

Lại lấy muối, bạch giới tử hòa lại, thiêu mãn ba ngày 8000 biến, oan gia, đại tướng đều chết.

Lại lấy Thanh liên hoa, tô mạn na hoa, lá sen, bạch giới tử, an tức hương, bơ mật hòa, thiêu mãn 8000 biến, tất cả các loại quỉ Thần làm bệnh đều chạy.

Lại lấy mạn độc tử, tích tổng tử, bơ, mật trộn lại, thiêu mãn 8000 biến, tất cả chỗ kiện cáo, oan gia đều bị tiêu.

Lại lấy đàn hương, tử đàn hương, an tức hương, tiển hương, bơ mật trộn lại, thiêu lấy nhánh cây khư địa la và cây dâu làm củi, thiên mãn 8000 biến, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo sạch làm pháp nầy, đốt các thứ hương cúng dường. Tất cả Như Lai, Bồ tát, Kim Cang, các Đàn Thần đều hiện hình, cầu gì đều được, sống lâu trăm tuổi, mạng chung sang Cực Lạc thế giới, hoa sen hóa sanh, thường nhớ túc mạng, văn trì bất vong. Đây là Kim Cang Hộ ma pháp, tất cả tội nghiệp đều tiêu trừ.

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

Nếu người thường hay trì pháp nầy

Hay trừ tất cả các ác nghiệp

Ba ác, tám nạn và tứ trọng

Các thứ oan gia cùng kiện cáo

Tám mươi bốn phong các thứ bệnh

Như vậy nghiệp bệnh đều tiêu trừ

Sống lâu tăng phước siêu thập địa

Hết thảy chư Phật và Bồ tát

Thường lại ủng hộ sanh cõi Phật

Được gọi là tên Chơn Phật tử.

Phật bảo Kim Cng: “Đà la ni nầy thật khó có, ông nên gìn giữ ta sẽ phụ giúp cho ủng hộ cõi Phật.”

Bấy giờ Kim Cang Dạ xoa Đại tướng và Ca ni sắc tra Thiên, Ba mươi ba cõi Trời, Đế Thích, Phạm Vương, Tứ Thiên vương, Tự tại Thiên, Đại tự tại Thiên bạch Phật rằng: “Chúng con nay được thọ Phật đảnh Tộc vương, vì hộ Phật quốc và bốn chúng, nếu có người đọc tụng, thọ trì viết chép pháp nầy, hoặc tự chép hoặc bảo người chép, hoặc tùy hỉ, bảo người tuỳ hỉ cho đến đạo Bồ đề thường không quên mất, không phỉ báng đà la ni, chúng con ngày đêm ủng hộ người đó thường không xa rời.”

Phật bảo: “Lành thay! Lành thay! Ông làm được như vậy, thật khó nghĩ bàn”.

Bấy giờ bốn chúng nghe Phật nói xong đều rất vui mừng, tin chịu vâng làm.

  Xem thêm:

 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Pháp Nghi Quĩ Niệm Tụng - Kinh Tạng
 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Bí Mật Bát Danh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Nhơn Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Pháp Mật Yếu Trị Bệnh Thiền - Kinh Tạng
 • Kinh Tâm Phật - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp Tu Dược Sư - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Đại Thánh Diệu Cát Tường Dạy Trừ Tai Giáo Linh Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Đồng Tử Tô Bà Hô Thưa Hỏi - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Thích Thiện Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tô Tất Địa Yết La - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghì - Kinh Tạng
 • Nghi quỹ Đà-la-ni Tùy Cầu Tức Đắc Thần biến gia trì thành tựu Kim cang đảnh Du-già tối thắng Bí mật thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 3 - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Thí Ngạ Quỷ Cam Lộ Vị Đại Đà La Ni - Kinh Tạng