Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghì

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch

Bản Việt dịch của Thích Nữ Như Phúc

***

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật ở tại điện Phổ Quang Minh, nơi đạo tràng Tịch Diệt, nước Ma Kiệt Đề. Đây là nơi tập hợp và phát sanh vô lượng công đức, làm cho ai trông thấy cũng sanh hân hoan, vui vẻ và vĩnh viễn xa lìa tâm chê bai, khinh thường.

Đức Phật ngồi trên tòa sư tử Bảo Liên Hoa nơi đạo tràng này chứng đắc giác ngộ, thanh tịnh, bình đẳng, thực hành pháp bất nhị, an trú nơi chư Phật đã an trú và bình đẳng với tất cả chư Phật.

Đức Phật đạt được pháp bất thối chuyển không chướng ngại và thực hành được tất cả những gì khó chinh phục nhất; thường làm Phật sự chưa từng ngưng nghỉ, pháp thể vô tướng, trụ bất tư nghì, hiểu rõ ràng chính xác sự sống ba đời.

Thân Phật đầy khắp tất cả thế giới, trí thông đạt các pháp không bao giờ mê hoặc và biết tất cả hành.

Thân Phật vi diệu, đoạn các lưới nghi, không thể phân biệt, đạt trí bất nhị đến bờ cứu cánh và là nơi kính ngưỡng tôn sùng của các Bồ tát.

Đức Phật đối với pháp giải thoát của Như Lai không sai biệt, nhập vào địa vị bình đẳng không thiên lệch của Phật, thông đạt tất cả pháp giới hư không. Cùng tận kiếp vị lai, đức Phật thường chuyển bánh xe pháp giáo hóa cho sáu mươi hai ức chúng đại Tỳ kheo vân tập, làm cho họ thông đạt thật tướng của các pháp, tự tánh bình đẳng giống như hư không, không có nơi nào bám víu hay nương tựa.

Các vị Bồ tát này vĩnh viễn xa lìa những sự ràng buộc của phiền não, có thể tùy thuận vào trí tuệ phương tiện của tất cả Như Lai. Trong một pháp, họ hiểu rõ tất cả pháp, trí vô lậu phân biệt luôn hiện tiền, thường tinh cần tu tập hướng đến đạo chủng trí mà tâm không lui sụt, hoàn toàn thành tựu trí tuệ rốt ráo. Tùy theo tất cả cảnh giới, đối với sự thực hành phương tiện không nơi nào mà không trọn vẹn.

Tên của các vị Bồ tát đó là: Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Dà Da Ca Diếp, Ma Ha Kiếp Tân Na, Ly Bà Đa, A Nậu Lâu Đà, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử, Kiều Phạm Ba Đề, Châu Lợi Bàn Đà, Tài Lực Sĩ Tử, Khư Đà La, Thương Chủ Chuẩn Đà, Ma Ha Câu Hy La, Nan Đà, La Hầu La, A-Nan. Những vị đại đệ tử như vậy làm thượng thủ.

Có sáu mơi ức Tỳ kheo ni vân tập. Những vị này từ lâu đã tu tập bạch pháp thanh tịnh, gần đạt đến trí tuệ của chư Phật, thông đạt phương tiện, chứng tất cả pháp vô tánh vô tướng, an trú thật tế, hiểu rõ tất cả pháp không sanh không diệt, không sự đoạn trừ, trụ nơi bất tư nghì giải thoát tam muội. Tùy theo căn cơ của chúng sanh đáng được điều phục mà thị hiện những sắc tướng oai nghi, nhưng ở trong đó không có sự phân biệt. Đó là các vị: Ma Ha Ba Xà Ba Đề và Da Thâu Đà La làm thượng thủ.

Lại cùng với bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha vi trần chúng đại Bồ tát nơi mười cõi Phật vân tập. Các vị Bồ tát này đều là Nhất sanh bổ xứ từ phương khác đến hội họp nơi đây. Họ có thể hoàn toàn vào khắp thế giới trong mười phương, đắc đạo Niết-bàn, trí tuệ phương tiện thiện xảo, an trú pháp môn Bồ tát, quán sát thành thục nhất thiết chúng sanh phương tiện, thành tựu các chúng sanh, làm cho họ đoạn trừ những chấp thủ hý luận, thông đạt tất cả các pháp không ở ngoài, không ở trong, biết rõ nghiệp quả thiện ác của các chúng sanh đều bất khả đắc, không mất đi hay hoại diệt và có thể biết rõ hành động của các căn theo phiền não hoặc ý thích của chúng sanh.

Bồ tát nắm giữ trọn vẹn ý nghĩa của các pháp ba đời đức Như Lai đã giáo hóa, không bao giờ quên mất.

Thông đạt tất cả pháp hữu vi và vô vi của thế gian và xuất thế gian.

Thành tựu trí luân của chư Phật ba đời.

Trong từng niệm hiện rõ sự qua đời ở thiên cung, rồi lại thọ sanh, đi xuất gia tu hành khổ hạnh, đến cội Bồ-đề chinh phục chúng ma, thành tựu chánh giác, chuyển bánh xe pháp.

Hiện tướng Niết-bàn nhưng không bao giờ chán bỏ chúng sanh, giác ngộ cho họ phát tâm đại Bồ-đề.

Có thể đối với tâm cảnh sở duyên của một chúng sanh nhập vào tâm cảnh sở duyên của tất cả chúng sanh.

Thành tựu tự nhiên trí mà thọ thân Bồ tát.

Hạnh nhất thiết trí chưa từng lui sụt.

Tuy luôn tu tập mà không thấy có sự tu tập.

Có thể vì một chúng sanh trong vô lượng kiếp trụ thế thuyết pháp, hộ trì pháp tạng, nối tiếp dòng Thánh.

Ở nơi không có Phật, thị hiện Phật ra đời số nhiều như chúng sanh, thị hiện thành Chánh giác, thiền tọa trang nghiêm khắp mười phương cõi, đại trí viên mãn, nghiêm tịnh tất cả cõi nước nhơ nhớp hỗn tạp, diệt trừ tất cả nghiệp chướng của Bồ tát. Tất cả công đức như pháp giới hư không, hoàn toàn đầy đủ. Chứng pháp thật tế, không có sự chướng ngại.

Đạt nhất thiết pháp bình đẳng trí ấn.

Biết rõ các pháp tự tánh bình đẳng.

Những sự thấy nghe như ảo ảnh, như tiếng vang.

Trụ bất tư nghì Giải Thoát Tam Muội Tự Tại Du Hí Thủ Lăng Nghiêm định.

Thành tựu xuất sanh chư Phật tướng hảo Đà la ni môn.

Đầy đủ hạnh nguyện thanh tịnh ba đời của các đức Phật.

Thành tựu ý lạc thù thắng của Phổ Hiền.

Nơi nào có chư Phật ra đời, các vị Bồ tát này đều đến nơi ấy cung kính khuyến thỉnh.

Trong mỗi một chân lông hiện ra tất cả thế giới.

Trong mỗi một chân lông hiện ở mười phương.

Từ khi mới sinh ra cho đến lúc cuối cùng hiện tướng Bát Niết-bàn.

Đem tất cả hội chúng của chư Phật mười phương hiện nơi hội chúng một đức Phật. Đem hội chúng của một đức Phật hiện nơi hội chúng của tất cả chư Phật mười phương.

Hiện mười phương cõi vào trong tự thân, ở trong tự thân hiện tất cả thân chúng sanh và tùy theo chúng sanh mà giảng nói vô lượng pháp yếu.

Hiện tất cả thân Phật vào một thân Phật. Đem một thân Phật vào tất cả thân Phật.

Nơi thân một chúng sanh hiện vô lượng thân chúng sanh. Nơi thân tất cả chúng sanh hiện một thân chúng sanh.

Nơi thân một đời hiện thân ba đời, thân ba đời hiện thân một đời.

Hiện đời quá khứ vào đời vị lai, đem đời vị lai vào đời quá khứ.

Đem đời quá khứ vào đời hiện tại, đem đời hiện tại vào đời quá khứ.

Trong một thân nhập sâu vào thiền định nơi vô lượng vô số thân phát khởi.

Trong vô lượng vô số thân nhập sâu vào thiền định nơi một thân phát khởi.

Nơi một thân Phật hiện tất cả thân chúng sanh. Nơi tất cả thân chúng sanh hiện một thân Phật.

Nơi thân chúng sanh hiện pháp thân thanh tịnh, nơi pháp thân thanh tịnh hiện thân chúng sanh.

Đem một cõi Phật và việc trang nghiêm hiện nơi tất cả cõi tịnh.

Đem tất cả cõi Phật và việc trang nghiêm hiện nơi một cõi tịnh.

Đem mười phương cõi nhập vào một lỗ chân lông, vì các chúng sanh hiển bày tất cả nguyện lực của chư Phật.

Khắp mười phương cõi, tùy chúng sanh nào có thể hóa độ được thì vì họ mà hiện Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Trong vô số kiếp nơi mỗi mỗi thế giới luôn hành hạnh Bồ tát không ngưng nghỉ.

Nơi một hạt bụi dung nạp vô biên không thể tính lường vô số thế giới, làm cho các chúng sanh không cảm thấy có sự chật hẹp.

Từ vô lượng bất khả tư nghì kiếp làm một khoảnh khắc, diễn dịch một khoảnh khắc làm thành vô lượng bất tư nghì kiếp.

Trong một sát-na ở khắp mười phương tất cả thế giới, tùy các chúng sanh như noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh; có hình, không hình; có sắc, không sắc; không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân; trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Thích Phạm hộ thế, người và phi nhân… đáng được điều phục, đều vì những chúng sanh ấy thể hiện những oai nghi mà thân tâm của Bồ tát này vẫn không dụng công phân biệt.

Các vị Bồ tát này đều đạt được phương tiện thiện xảo và vô lượng vô số công đức khác như vậy.

Tên của các Bồ tát đó là:

Bồ tát Phổ Hiền

Bồ tát Phổ Nhãn

Bồ tát Phổ Hóa

Bồ tát Phổ Tuệ

Bồ tát Phổ Mục

Bồ tát Phổ Quang

Bồ tát Phổ Minh

Bồ tát Phổ Chiếu

Bồ tát Phổ Tràng

Bồ tát Phổ Giác

Bồ tát Đại Tốc Tật

Bồ tát Đại Tốc Tật Trì

Bồ tát Đại Thần Biến

Bồ tát Đại Thần Biến Vương

Bồ tát Đại Tinh Tấn

Bồ tát Đại Dõng Kiện

Bồ tát Đại Phấn Tấn

Bồ tát Đại Phấn Tấn Lực

Bồ tát Đại Chúng Chủ

Bồ tát Đại Hương Tượng

Bồ tát Đại Nguyệt

Bồ tát Diệu Nguyệt

Bồ tát Công Đức Nguyệt

Bồ tát Bảo Nguyệt

Bồ tát Phổ Nguyệt

Bồ tát Pháp Vô Cấu Nguyệt

Bồ tát Tỳ Lô Giá Na Nguyệt

Bồ tát Danh Xưng Nguyệt

Bồ tát Quang Minh Nguyệt

Bồ tát Mãn Nguyệt

Bồ tát Phạm Âm

Bồ tát Phạm Chủ Lôi Am

Bồ tát Địa Âm

Bồ tát Pháp Giới Âm

Bồ tát Phá Nhất Thiết Ma Âm

Bồ tát Chấn Pháp Cổ Âm

Bồ tát Phổ Giác Âm

Bồ tát Vô Phân Biệt Âm

Bồ tát Địa Thượng Âm

Bồ tát Tế Nhất Thiết Thinh Âm

Bồ tát Bình Đẳng Tạng

Bồ tát Ly Cấu Tạng

Bồ tát Công Đức Tạng

Bồ tát Quang Minh Tạng

Bồ tát Bảo Tạng

Bồ tát Nguyệt Tạng

Bồ tát Nhật Tạng

Bồ tát Nhật Sanh Tạng

Bồ tát Liên Hoa Tạng

Bồ tát Tuệ Tạng

Bồ tát Đại Tuệ

Bồ tát Thắng Tuệ

Bồ tát Danh Xưng Tuệ

Bồ tát Vô Thượng Tuệ

Bồ tát Tăng Trưởng Tuệ

Bồ tát Vô Lượng Tuệ

Bồ tát Quảng Tuệ

Bồ tát Phật Tuệ

Bồ tát Vô Tận Tuệ

Bồ tát Hải Tuệ

Bồ tát Di Lâu Đăng

Bồ tát Đại Đăng

Bồ tát Pháp Đăng

Bồ tát Chiếu Thập Phương Đăng

Bồ tát Phổ Đăng

Bồ tát Phá Nhất Thiết Ám Đăng

Bồ tát Chiếu Nhất Thiết Xứ Đăng

Bồ tát Quyết Định Chiếu Đăng

Bồ tát Nguyệt Đăng

Bồ tát Nhật Đăng

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi

Bồ tát Quán Thế Am

Bồ tát Đại Thế Chí

Bồ tát Kim Cang Tạng

Bồ tát Công Đức Tạng

Bồ tát Ly Ác Thú

Bồ tát Dược Vương

Bồ tát Dược Thượng

Bồ tát Lôi Âm

Bồ tát Hoa Âm

Bồ tát Nhật Quang

Bồ tát Ly Cấu Dõng Mãnh

Bồ tát Kim Cang Tuệ

Bồ tát Diệt Chư Cái

Bồ tát Hàng Ma

Bồ tát Bảo Tiêu

Bồ tát Thiên Quang

Bồ tát Hàng Phục Đại Ma

Bồ tát Nan Kiến

Bồ tát Nan Phục

Bồ tát Nan Lượng

Bồ tát Thắng Trí

Bồ tát Diệt Ác Thú

Bồ tát Di Lạc.

Các vị đại Bồ tát như vậy làm thượng thủ.

Và có vô lượng không thể nghĩ bàn, không thể tính lường chư thiên, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Thích Phạm hộ thế, đều từ cõi Phật mười phương vân tập đến.

Bấy giờ, nơi thế giới này lại có trăm ức Lục Dục chư thiên, ma vương, thái tử, thương chủ làm thủ lãnh, cùng với vô lượng chư thiên quyến thuộc đi đến chỗ Phật để diện kiến đức Như Lai, lễ bái, cúng dường và lãnh hội giáo pháp.

Có trăm ức Đại Phạm Thiên Vương cho đến trăm ức trời Sắc Cứu Cánh, Ma Hê Thủ La làm thủ lãnh cùng với vô lượng chư thiên quyến thuộc đi đến chỗ Phật để diện kiến đức Như Lai, lễ bái, cúng dường và lãnh hội giáo pháp.

Có trăm ức chúng Bát Bộ Vương và vô lượng nhân, phi nhân, Ưu bà tắc, Ưu bà di… cùng quyến thuộc của họ đi đến chỗ Phật để diện kiến đức Như Lai, lễ bái, cúng dường và lãnh hội giáo pháp.

Có tất cả các Dược thần của cỏ cây, vườn rừng… và núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu, núi Mục Chân Lân Đà, núi Đại Mục Chân Lân Đà, núi Tuyết, núi Thiết Vi… Tất cả thần núi, sông, biển, ao, hồ, đất nước, xóm làng, có bao nhiêu vị thần và tám bộ chúng, các thần nơi cung điện cũng cùng với quyến thuộc đi đến chỗ Phật để diện kiến đức Như Lai, lễ bái, cúng dường và lãnh hội giáo pháp.

Có trăm ức Nhật Nguyệt thiên tử và A-na-bà-đạt-đa Long vương, mỗi vị cùng với vô lượng quyến thuộc vây quanh đi đến chỗ Phật để diện kiến đức Như Lai, lễ bái, cúng dường và lãnh hội giáo pháp.

Các đại chúng này do thần lực của Phật nên không bị trở ngại nhau, không có sự chật hẹp.

Bấy giờ, đức Thế tôn phóng hào quang chiếu tỏa phủ khắp chúng hội, giống như ánh sáng trăng rằm xua tan những áng mây đen. Hào quang chiếu rọi rực rỡ hơn những vì sao, cũng như Tu-Di Sơn Vương an trú bất động; hào quang của đức Như Lai phủ khắp tất cả Thích Phạm, chư thiên vời vợi, tôn quý đặc thù cũng lại như vậy.

Khi ấy, đồng tử Văn Thù Sư Lợi bảo Bồ tát Diệt Chư Cái:

– Hôm nay đức Như Lai an trú nơi đây, thân không dao động, ông có biết việc đó không?

Bồ tát Diệt Chư Cái đáp:

– Văn Thù Sư Lợi! Hôm nay đức Như Lai tuy ở nơi hội chúng này an trú bất động, nhưng có những trời người hoặc thấy Như Lai lúc xuất gia tu hành khổ hạnh, hoặc thấy đến ngồi dưới cội Bồ-đề ở yên nơi đạo tràng, chinh phục giặc ma, thành Đẳng chánh giác. Chư thiên, Long vương, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Thích Phạm hộ thế cùng nhau ca ngợi: “Hay thay đại sư! Bậc chiến thắng giặc thù”. Hoặc thấy Thích Phạm hộ thế, chư thiên khuyến thỉnh chư Phật thuyết pháp. Hoặc thấy Phật vì họ thuyết pháp bố thí. Hoặc thấy vì họ thuyết pháp trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phương tiện lực nguyện trí. Hoặc thấy vì họ thuyết pháp Thanh văn thừa. Hoặc thấy vì họ thuyết pháp Độc giác thừa. Hoặc thấy vì họ thuyết pháp Vô thượng thừa. Hoặc thấy vì họ nói cõi súc sanh, quỷ đói, Diêm ma la, Tứ thiên vương thiên, Tam thập tam thiên, cho đến Phạm cung thọ sanh các pháp. Hoặc thấy vì họ thuyết pháp sanh cảnh giới người. Hoặc thấy vì họ thuyết pháp Chuyển luân vương.

Này Văn Thù Sư Lợi! Ở trong chúng này, có người hoặc thấy thân đức Như Lai cao một thước, hoặc một Câu-lô, hoặc hai Câu-lô, hoặc nửa do-tuần, hoặc một do-tuần, hoặc hai do-tuần, hoặc mười do-tuần, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc vạn do tuần. Hoặc năm vạn, mười vạn, trăm vạn, hoặc năm trăm vạn. Cho đến hoặc thấy vượt hơn tất cả số lượng do-tuần. Hoặc thấy thân Phật màu vàng y, hoặc màu lưu ly, hoặc màu ngọc xanh nguyên, hoặc màu ngọc xanh lớn, hoặc màu ngọc sáng, hoặc màu ngọc hoa sen hồng, hoặc màu ngọc Thích-ca-tỳ-lăng-già, hoặc màu ngọc Kim-cang- quang-minh, hoặc màu ngọc Thiên quang, hoặc màu ngọc ánh sáng mặt trời, mặt trăng, hoặc màu ngọc thủy tinh, hoặc màu ngọc pha-lê, hoặc màu ngọc Tự tại vương, hoặc màu ngọc Tập chúng quang, hoặc màu ngọc Sư tử tiêu, hoặc màu ngọc Sư tử tràng, hoặc màu ngọc Hải trụ tịnh quang, hoặc màu ngọc như ý. Tùy theo các chúng sanh được thấy đức Như Lai bằng các sắc tướng này mà được hóa độ. Sự thấy của mỗi chúng sanh không giống nhau. Tùy theo căn cơ, họ nghe đức Như Lai dạy cho họ pháp nào để được thành tựu nên sự nghe của mỗi người khác nhau. Tùy theo mỗi chúng sanh nương theo giáo pháp nào để tu hành, mỗi chúng sanh thực hành theo giáo pháp ấy đều được thành tựu.

Văn Thù Sư Lợi! Giả sử nơi mười phương vô lượng bất khả tư nghì không thể tính lường, đầy khắp thế giới các trời rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Thích Phạm hộ thế, nhân và phi nhân… nhiều giống như rừng tre, mía, mè. Nếu các chúng sanh đủ duyên gặp đức Như Lai để được giáo hóa, họ thấy sắc tướng Phật mỗi mỗi không giống nhau. Đức Phật hướng về phía họ, đứng cách một thước để thuyết pháp cho họ. Chúng sanh tu hành theo lời Phật dạy đó, đều được thành tựu. Đức Như Lai tuy làm những việc như vậy, vẫn ứng hiện tự nhiên và không phân biệt.

Văn Thù Sư Lợi! Như trăng tròn lúc nửa đêm, trong Diêm Phù Đề tất cả chúng sanh đều thấy trăng tròn hiện ngay trước họ, nhưng trăng vẫn chưa từng sanh niệm phân biệt làm sao cho các chúng sanh đều thấy ta hiện. Pháp như vậy mà có khởi sự như vậy.

Đức Như Lai cũng thế, tuy hiện khắp trước các chúng sanh cũng không phân biệt: làm cho các chúng sanh được thấy ta đang đứng trước mặt. Nhưng tùy theo mỗi chúng sanh có thể hóa độ, tự họ sẽ thấy Phật hiện ngay trước mặt. Vì sao? – Vì tùy theo chúng sanh, Phật hiện pháp Bất cộng vậy.

Văn Thù Sư Lợi! Như tất cả chúng sanh do sức nghiệp quả thượng – trung và hạ đã tạo ra các hành cũng có ba bậc, nhưng các hành này không bao giờ tự sanh ba loại phân biệt. Vì do nghiệp cho nên tự nhiên có phát khởi các hành bậc thượng – trung – hạ này. Đức Như Lai cũng vậy, do sức nghiệp của các chúng sanh nên mỗi loài tự thấy Phật khác nhau, nhưng đức Như Lai cũng không có ý niệm thượng – trung – hạ. Tự nhiên Ngài ứng hiện các việc như vậy.

Văn Thù Sư Lợi! Như pha-lê trong sạch đặt trên các tấm vải, tạo thành nhiều màu sắc. Nếu đặt trên vải vàng, liền thành màu vàng, đặt trên vải xanh đỏ, liền thành màu xanh đỏ. Tùy vào vị trí đặt pha lê, tuy tạo thành những sắc màu như vậy, nhưng pha-lê sạch này không bao giờ phân biệt.

Đức Như Lai cũng vậy, do nghiệp cảm của chúng sanh tạo thành nhiều màu sắc:

Nếu các chúng sanh đáng thấy màu vàng để được hóa độ, Phật liền cho thấy màu vàng.

Hoặc có chúng sanh cần thấy lưu ly chân châu màu xanh đậm và xanh nhạt, ngọc Tập chúng quang, ngọc Hải trụ tịnh quang, ngọc Sư tử tiêu, ngọc Sư tử tràng, ngọc Lôi đăng, ngọc Thủy thanh… Các chúng sanh đáng thấy những màu châu báu này để được hóa độ, họ liền thấy đức Như Lai tạo thành những sắc tướng châu báu như vậy.

Hoặc có chúng sanh đáng dùng Thích Phạm hộ thế để được hóa độ, họ liền thấy sắc tướng Thích Phạm hộ thế.

Như vậy cho đến đáng dùng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỗ Diêm la vương, cõi Sắc, cõi Vô sắc, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, tùy theo sanh ở nơi nào với oai nghi sắc tướng để được hóa độ, họ liền thấy đức Như Lai tạo thành những sắc tướng như vậy. Nhưng đức Phật chưa từng có niệm phân biệt rằng: “Ta làm cho chúng sanh này chỉ thấy màu vàng chứ không thấy lưu ly, chỉ thấy lưu ly chứ không thấy màu xanh…”.

Như vậy cho đến chỉ thấy Sư tử tiêu chứ không thấy màu ngọc Sư tử tràng. Mặc dù Như Lai không có ý niệm phân biệt khác nhau như vậy, nhưng tùy theo tất cả nơi nào tự nhiên có các sắc tướng này hiện ra.

Văn Thù Sư Lợi! Thí như chỗ sanh ra Tự tại ma ni vương thì không sanh các sắt, nhưng ma ni vương này không bao giờ có ý niệm rằng: “Làm cho chỗ châu báu kia chỉ sanh có ta, chứ không sanh ra sắt”. Và chỗ châu báu đó tự sắt không sanh.

Sự sanh cõi tịnh của đức Như Lai cũng vậy, tự nó không có tất cả dị luận của ngoại đạo, các loạn oán tặc, năm tội vô gián, mười nghiệp bất thiện và những lời dạy phi pháp. Cũng không có tất cả ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, chư thiên, ngọc báu, sấm chớp, cho đến chỉ trong thoáng chốc mặt trời, mặt trăng che chắn để trừ sự biến hiện của Phật giáo hóa các chúng sanh. Tuy có sự hóa hiện nhưng không có phân biệt. Do vì chúng sanh mà tự nhiên có những sự phát khởi này.

Văn Thù Sư Lợi! Thí như những gì tiếp xúc với ánh sáng của ngọc ma ni xanh lớn đều trở thành màu xanh, nhưng ngọc báu này không bao giờ có ý niệm phân biệt sai khác. Đức Như Lai cũng vậy, người nào được tiếp xúc với ánh sáng tác ý của Phật, đều thành màu Nhất thiết trí, nhưng Phật cũng không có ý niệm phân biệt khác nhau, tự nhiên mà có khởi sự như vậy.

Văn Thù Sư Lợi! Thí như châu báu Thiện ma diễn đại lưu ly tỏa chiếu tùy theo những gì bên cạnh nó. Như đặt những đồ trang sức tay, chân, cổ… Do oai lực của châu báu đó nên các đồ trang sức này đều lấp lánh ánh sáng. Đức Như Lai cũng vậy, tùy nơi trú xứ nào có người tu hành theo oai nghi của Như Lai đã hành, nhờ oai lực của Phật làm cho sự tu hành của người ấy đều tự tăng trưởng tốt đẹp. Nhưng Phật chưa từng động niệm phân biệt, tự nhiên mà có khởi sự như vậy.

Văn Thù Sư Lợi! Như rừng cây sống nương trên đất và từng loại cây được lớn dần, đất vẫn hoàn toàn không có phân biệt. Đức Như Lai cũng vậy, làm cho tất cả thiện căn của các chúng sanh nương vào Như Lai an trú và mỗi loài được tăng trưởng, nhưng đức Như Lai chưa từng có ý niệm sai khác phân biệt, tự nhiên mà có khởi sự như vậy.

Văn Thù Sư Lợi! Thí như đám mây lớn che phủ khắp tất cả cỏ cây, núi rừng và rưới mưa bình đẳng cùng một vị nước thấm nhuần tất cả, làm cho cỏ cây đều được tăng trưởng; nhưng các sắc thái, mùi vị của cỏ cây thì không giống nhau mà đám mây kia chưa từng có sự phân biệt, tự nhiên chúng có những tướng trạng khác nhau như vậy.

Đức Như Lai cũng thế, Ngài nổi lên mây chánh giác phủ khắp tất cả vạn vật, tùy theo thiện căn đã tích lũy bao đời của chúng sanh, bao nhiêu nguyện lực, bao nhiêu tín giải, bao nhiêu giải thoát, Phật đều bình đẳng rưới mưa pháp làm cho tất cả thiện căn của các chúng sanh tùy theo thế lực của họ mà được tăng trưởng.

Đức Như Lai cũng không có ý niệm phân biệt rằng:

“Ta sẽ làm cho thiện căn của các chúng sanh này sanh trí Thanh văn”.

“Ta sẽ làm cho thiện căn của các chúng sanh này sanh trí Độc giác”.

“Ta sẽ làm cho thiện căn của các chúng sanh này sanh trí Như Lai”.

“Ta sẽ làm cho thiện căn của các chúng sanh này sanh Tứ thiên vương thiên, Tam thập tam thiên, cho đến Tịnh Cư thiên…”

“Ta sẽ làm cho thiện căn của các chúng sanh này được làm quốc vương, cho đến sanh vào bất cứ nơi nào trong cõi người”.

Tuy nhiên, đức Phật không có những sự phân biệt, tùy theo những nguyện lực ưa thích và thiện căn đã tích tụ của chúng sanh, tự nhiên có những sự kiện này sanh khởi. Do Phật đã xả bỏ tất cả sự chấp trước nên không có phân biệt.

Văn Thù Sư Lợi! Như mặt trời vừa xuất hiện, phóng ra vô lượng ức trăm ngàn ánh sáng, xóa tan tất cả tối tăm nơi Diêm Phù Đề, tuy nhiên mặt trời này không phân biệt rằng: “Ta sẽ xóa tan bóng tối”. Tự nhiên mà có sanh ra sự xóa tan bóng tối. Mặt trời của đức Như Lai cũng lại như vậy, sau khi xuất hiện ở thế gian, Ngài phóng vô lượng ức ánh sáng trí tuệ, diệt trừ bóng tối tà kiến của thế gian. Ngoại trừ oai lực của Phật mới có thể thị hiện thành thục các chúng sanh như vậy. Tuy nhiên, đức Như Lai vẫn không có ý niệm phân biệt rằng: “Ta làm cho kiến chấp của chúng sanh được phá, sẽ phá”. Ở tất cả mọi nơi tự nhiên có những sự kiện này sanh khởi như vậy. Do Phật đã xả bỏ tất cả sự chấp trước nên không có phân biệt.

Văn Thù Sư Lợi! Thí như nhà ảo thuật giả làm những hình tượng, tuy có những hình loại giống nhau nhưng nhà ảo thuật không phân biệt, không thể nói ra, không đầu tiên, không cuối cùng, không âm thanh, không văn tự, không có nơi chốn, không thể tánh, không tướng trạng, bất khả tư nghì, không hai, không hạnh, không so sánh, không đối đãi. Chỉ do nhà ảo thuật hiện ra các tướng này.

Đức Như Lai cũng vậy, do vì chúng sanh nên vào nơi các hành xứ oai nghi, tất cả đều thấy Ngài, nhưng thật đức Như Lai không thể nói ra, không đầu tiên hay cuối cùng, không âm thanh, không văn tự, không có nơi chốn, không tánh, không tướng, không hai, không hạnh, bình đẳng với pháp giới chân như không thể tiếp xúc hay đối đãi.

Văn Thù Sư Lợi! Thí như ánh mặt trời rọi chiếu qua núi Tu Di, nên chúng sanh nơi bốn châu, hoặc thấy mặt trời mới mọc, hoặc thấy giữa trưa, hoặc thấy về chiều, hoặc thấy mới lặn, hoặc thấy nửa đêm, hoặc thấy rạng đông. Chỉ có một mặt trời mà tùy theo bốn thiên hạ các chúng sanh thấy không đồng nhau. Mặt trời không có phân biệt, chỉ do núi che khuất nên sự thấy của bốn châu khác nhau.

Đức Như Lai cũng vậy, ở trong một hội chúng, hoặc có người thấy Như Lai sắp thành Chánh giác, đã thành Chánh giác; sắp nhập Niết-bàn, đã nhập Niết-bàn; hoặc có người thấy Ngài đã thành Phật trải qua mười năm, cho đến trải qua bất khả thuyết kiếp; hoặc thấy Phật đã Niết-bàn trải qua mười năm cho đến đã trải qua trăm ngàn ức kiếp; hoặc thấy Như Lai trụ thế thuyết pháp mười, hai mươi hay bốn mươi năm; hoặc thấy pháp trụ hoặc thấy pháp diệt,… nhưng Phật chưa từng có ý niệm phân biệt khác. Bởi vì chúng sanh nên có những sự sanh khởi như vậy.

Văn Thù Sư Lợi! Thí như gió lớn thổi tán loạn tất cả cỏ cây, cành lá nơi Diêm Phù Đề ra Đông, Tây, Nam, Bắc, hoặc tan nát, hoặc bay lên. Tự cỏ cây không bao giờ có những sự phân biệt, chỉ vì gió thổi nên sanh ra những tướng trạng này.

Đức Như Lai cũng vậy, thường không phân biệt, do nghiệp lực của chúng sanh ở trong từng niệm, thấy có vô lượng các tướng hạnh oai nghi sanh khởi như vậy. Cho đến tác ý duyên đến các chúng sanh, làm cho họ ở các kiếp như vậy được đoạn tận các nẻo địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Diêm la.

Văn Thù Sư Lợi! Đức Như Lai thành tựu vô lưọng công đức vi diệu như vậy.

Văn Thù Sư Lợi! Đức Như Lai tác ý, chỉ một niệm duyên đến mà các đại Bồ tát trụ nơi Bất tư nghì giải thoát tam muội, trải qua vô lượng trăm ngàn na do tha kiếp vẫn không thể biết hết bờ mé của công đức ấy.

Văn Thù Sư Lợi! Thí như mặt trời xuất hiện từ biển lớn, ở trong hư không phóng ra vô lượng ức na-do-tha ánh sáng, chiếu khắp tất cả thành ấp, thôn xóm, phá tan bóng tối dày đặc và khô cạn nơi ao tù nước đọng, làm tăng trưởng tất cả cỏ cây núi rừng, khiến cho tất cả đều được thành thục, phát sanh những sự nghiệp đã tạo tác. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào khắp các sông hồ nhưng vẫn không lìa nơi vị trí của mình. Tuy vậy, mặt trời này không có những phân biệt, tự nhiên mà có xuất hiện những sự kiện này.

Đức Như Lai cũng thế, ra khỏi các biển nghiệp, trú nơi pháp hư không và phóng vô lượng ức ánh sáng trí tuệ, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, diệt trừ bóng tối vô minh che phủ của chúng sanh, làm khô cạn tất cả dòng phiền não vẩn đục, khiến cho thiện căn phước tuệ của chúng sanh được tăng trưởng và thành thục. Tuy cùng một lúc hiện đủ các việc mà Phật vẫn thường an nhiên, thanh tịnh, bản thể bất động, vì Ngài đã xa lìa niệm tưởng phân biệt, tự nhiên ứng hiện các tướng như vậy.

Văn Thù Sư Lợi! Nếu có người thiện nam, thiện nữ ở nơi hằng hà sa kiếp đem thức ăn ngon nhất của cõi trời và y phục đẹp nhất của cõi trời cúng dường tất cả chư Phật và chúng Thanh văn nhiều như vi trần nơi mười phương cõi; sau khi các đức Phật này diệt độ, người đó vì mỗi một đức Phật – đầy khắp mỗi một thế giới trong mười phương – xây dựng tháp nhiều như vi trần trong mười phương cõi, tháp ấy đều bằng vàng Diêm-phù-đàn xen lẫn ngọc Lôi-quang và tập hợp các châu báu sáng, có lan can xung quanh, màn báu thẳng tắp, phong linh báu ngân vang, Xà-vệ chiên đàn dùng làm bột hương. Lưới Tự tại ma ni vương che phủ trên tháp, trên lưới ấy lại có mây Thiên bảo cái, mây Bảo tràng phan, mây Diệu hoa hương, mây Ma-ni vương, mây Như ý châu… quyện tỏa không trung và đầy khắp cõi ba ngàn. Mỗi ngày ba lần đều cúng dường như vậy, trải qua hằng hà sa kiếp và còn giáo hóa vô số chúng sanh.

Cúng dường những điều như trên, không bằng có người nghe những điều này xong, nhập vào Như Lai trí đức bất tư nghì cảnh giới pháp môn và sanh tâm tin hiểu, phước ấy nhiều hơn phước kia vô lượng vô số.

Văn Thù Sư Lợi! Vị Bồ tát nào tin hiểu được pháp này sẽ mau chóng thành tựu vô lượng ức na-do-tha các ba-la-mật của đại Bồ tát, chứng nhập vô lượng ức na do tha địa, buông bỏ hết vô lượng ức na do tha sanh tử, biết rõ vô lượng ức na do tha thần thông của chư Phật, phá vô lượng a tăng kỳ núi ngã mạn, nghiêng đổ vô lượng a tăng kỳ tràng phan tham lam ganh ghét, làm khô cạn vô lượng a tăng kỳ dòng sông ái, vượt qua vô lượng a tăng kỳ biển sanh tử, chặt đứt vô lượng a tăng kỳ lưới ma, che khuất tất cả oai lực ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, Thích Phạm hộ thế. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác thường cứu giúp khổ não cho chúng sanh ở chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Diêm la vương; thường được thân cận chư Phật, Bồ tát; thành tựu viên mãn Hải-ấn tam muội, Trì nhất thiết pháp tam muội, Pháp tự tại tam muội, Chư tướng trang nghiêm tam muội, Bảo sanh tam muội, An lạc tam muội, Liên hoa trang nghiêm tam muội, Hư không tạng tam muội, Tùy nhập thế gian tam muội, Diệu pháp hoa tam muội, Cảnh giới tự tại tam muội, Đại phấn tấn tam muội, Hư không tâm tam muội, Sư tử phấn tấn tam muội, Nhật đăng tam muội, Vô lượng toàn tam muội, Chú cam lồ tam muội, Kim cang tràng tam muội, Như Kim cang tam muội, Kim cang tề tam muội, Địa trì tam muội, Tu di đăng tam muội, Tu di tràng tam muội, Bảo tạng tam muội, Tâm tự tại tam muội, Nhất thiết chúng sanh tâm tự tại tam muội, Tăng trưởng nhất thiết hạnh tam muội, Thâm mật phương tiện tam muội, Chủng chủng biện tài tam muội, Vô năng kiến tam muội, Liễu chư pháp tam muội, Du hí tam muội, Xuất sanh nhất thiết thần thông tam muội, Hàng ma tam muội, Hiện nhất thiết sắc tướng tam muội, Nhất thiết sắc tối thắng tam muội, Quán thân tam muội, Cụ nhất thiết hạnh tam muội, Trí đăng tam muội, Bồ-đề quang tam muội, Nhạo thuyết biện tài tam muội, Nhật nhất thiết công đức tam muội, Thuyết chư pháp thật tướng tam muội, Tịch tĩnh thần thông tam muội, Thủ lăng nghiêm tam muội, Hải triều tam muội. Và được vô lượng chư Phật thân tướng đà la ni, Đại trí đà la ni, Vô tận tạng đà la ni, Vô lượng toàn đà la ni, Hải ấn đà la ni, Nhập quyết định biện tài đà la ni, chư Phật trụ trì đà la ni và được hạnh thù thắng tùy thuận tất cả chúng sanh, được tất cả pháp Vô sư trí, đoạn tận tất cả nghi ngờ pháp, được thần thông của Phật, đầy đủ phương tiện thiện xảo của hạnh Bồ tát.

Văn Thù Sư Lợi! Thí như núi chúa Tu Di hùng vĩ, xinh đẹp rực rỡ che khuất ánh sáng các núi khác. Bồ tát tin hiểu pháp môn này, nghiêm tịnh công đức, che khuất tất cả thiện căn của các chúng sanh cũng lại như vậy.

Bấy giờ, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi nói với Bồ tát Diệt Chư Cái:

– Phật tử! Ngoài ra còn có pháp thù thắng khác. Nếu các Bồ tát nào có thể tin hiểu sẽ được thành tựu nhiều công đức thù thắng.

Bồ tát Diệt Chư Cái nghe nói như vậy liền thưa với Bồ tát Văn Thù Sư Lợi:

– Nếu có Bồ tát tin hiểu năm pháp thì ngoài pháp thù thắng này sẽ đạt được vô lượng công đức thù thắng khác. Năm pháp đó là:

1- Tin hiểu tất cả các pháp không sanh không diệt, không thể nói ra, không thể so sánh.

2- Tin hiểu Như Lai không dụng công, không phân biệt vào quá số vi trần của Diêm Phù Đề. Hành xứ oai nghi luôn sanh khởi trong từng sát-na không dứt mất.

3- Tin hiểu đức Thích Ca Như Lai thuở xưa giáo hóa vua Tô Đà Bà. Chỉ vì thành thục các chúng sanh chứ thật ra Ngài đã thành chánh giác từ Hằng hà sa kiếp lâu xa.

4- Tin hiểu đức Thích Ca Như Lai thị hiện, được Phật Nhiên Đăng thọ ký cho đến lúc thành Phật, trong suốt thời gian đó tu hạnh Bồ tát, nhưng thật ra từ vô lượng kiếp đến nay Ngài đã thành Đẳng chánh giác và an trú nơi cảnh giới Phật.

5- Tin hiểu đức Thích Ca Như Lai thị hiện sanh ở nơi vương cung, thuộc dòng họ Thích bị hại chỉ vì muốn thành thục chúng sanh, chứ thật ra Ngài đã thành Đẳng chánh giác từ vô lượng kiếp đến nay.

Văn Thù Sư Lợi! Vị Bồ tát nào tin hiểu năm pháp này thì ngoài pháp thù thắng này ra còn được thành tựu công đức thù thắng khác nữa.

Văn Thù Sư Lợi! Nếu người thiện nam, thiện nữ trong Hằng hà sa kiếp, mỗi ngày dùng trăm vị thức ăn cõi trời và y phục trời tốt đẹp nhất cúng dường cho các vị A-la-hán có sáu thần thông, tám giải thoát nhiều như vi trần nơi mười phương cõi, công đức của họ đạt được không bằng có người trong một ngày chỉ đem thức ăn cúng dường cho một vị Độc giác, phước ấy thù thắng gấp bội tam muội tăng kỳ phước của những thiện nam, thiện nữ kia.

Văn Thù Sư Lợi! Có người thiện nam, thiện nữ nào nơi khắp mười phương cõi, vì a tăng kỳ Bích Chi Phật xây dựng tinh xá nhiều như vi trần trong mười phương cõi, mỗi một tinh xá đều được tạo thành bởi vàng Diêm-phù-đàn, trụ bằng ngọc và các châu báu dùng làm bậc thềm, lan can, lầu gác, cửa sổ, cửa chính; các vật dụng trang nghiêm như màn báu lớn tẩm bột thơm chiên đàn… Mỗi ngày các thiện nam, thiện nữ này đều đem thức ăn ngon cõi trời và y trời tốt đẹp nhất cung kính cúng dường trải qua Hằng sa kiếp; không bằng có người hoặc nghe danh hiệu Thế tôn, danh hiệu Như Lai, hoặc danh hiệu Nhất thiết trí, công đức người này đạt được nhiều hơn công đức kia gấp bội a tăng kỳ.

Huống chi họa vẽ, hoặc dùng bùn đất tạc tượng Như Lai cho mọi người chiêm ngưỡng, phước này lại nhiêu hơn kia gấp bội a tăng kỳ.

Huống chi đem dầu đèn, hoa thơm, âm nhạc và các thứ cúng dường, phước này nhiều hơn kia gấp bội a tăng kỳ.

Huống gì có người đối với pháp Phật thậm chí chỉ một ngày giữ gìn một giới, phước nhiều hơn kia gấp bội a tăng kỳ.

Văn Thù Sư Lợi! Nếu có người thiện nam, thiện nữ trong Hằng hà sa kiếp, mỗi ngày đem thức ăn ngon nhất cõi trời và y phục đẹp của cõi trời để cúng dường chư Phật, Bồ tát và chúng Thanh văn nhiều như vi trần trong mười phương cõi, sau khi chư Phật diệt độ, mỗi một đức Phật được họ xây dựng tháp nhiều như số vi trần trong mười phương cõi, diện tích của mỗi tháp rộng khắp bôn thiên hạ, được xây dựng với dáng vẻ kiêu kỳ, trang hoàng bằng nhiều châu báu, các vật cúng dường tốt đẹp nhiều hơn trước. Mặc dù đầy đủ những công đức như vậy nhưng nếu người chưa tin hiểu pháp môn này thì không bằng người có sự tin hiểu pháp môn Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghì Cảnh Giới mà đem một vắt cơm bố thí cho súc vật thì phước này nhiều hơn phước người trước gấp bội a tăng kỳ.

Văn Thù Sư Lợi! Vị Bồ tát nào tin hiểu kinh này và như những lời đã dạy để cúng dường chư Phật, không bằng có những Bồ tát khác nghe kinh này rồi sanh tâm hoan hỷ với niềm tin thanh tịnh, từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay kính lễ, tùy theo khả năng của mình tu hạnh cúng dường. Phước này nhiều hơn phước trước gấp bội a tăng kỳ. Người này không bao lâu sẽ được trí Phật.

Khi đức Phật thuyết kinh này xong, các thầy Tỳ kheo kia và chúng Bồ tát, tất cả thế gian, trời, người, A tu la,… đều hoan hỷ đảnh lễ, tin thọ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Đại Thánh Diệu Cát Tường Dạy Trừ Tai Giáo Linh Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Pháp Nghi Quĩ Niệm Tụng - Kinh Tạng
 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp Tu Dược Sư - Kinh Tạng
 • Kinh Bí Mật Bát Danh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Phẩm Nhứt Thiết Như Lai Liên Hoa Nghi Quỹ Đại Mạn Đồ La Kim Cang Đỉnh Hàng Tam Thế Đại Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Pháp Mật Yếu Trị Bệnh Thiền - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Nhứt Thiết Như Lai Kim Cang Thọ Mạng - Kinh Tạng
 • Nghi quỹ Đà-la-ni Tùy Cầu Tức Đắc Thần biến gia trì thành tựu Kim cang đảnh Du-già tối thắng Bí mật thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng - Kinh Tạng
 • Kinh Nhơn Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Độ Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Bát Nhã Lý Thú Phân Thuật Tán - Kinh Tạng
 • Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực - Kinh Tạng
 • Nghi thức Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực - Kinh Tạng