Kinh Độ Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Nghiêm

Thất dịch

Bản Việt dịch của Thích Nữ Như Phúc

***

Tôi nghe như vầy :

Một thời đức Phật trú tại cung điện Pháp Lâm Bồ Đề Quang Minh, nước Ma Già Đà. Đây là nơi đã tạo công đức lớn, có thể làm cho ai trông thấy cũng đều vô cùng hoan hỷ. Có vô lượng tòa sư tử cao, hình hoa sen công đức, đức Phật ngồi trên tòa ấy Chánh biến tri, Chánh hạnh thanh tịnh không ai bằng, đạt đến pháp như tất cả chư Phật, tâm không chướng ngại, đạt đến pháp không lui sụt vẫn không bỏ vô biên Phật sự, an trú bất khả tư nghì, hướng đến pháp vô tướng ; ba đời bình đẳng, thân ở khắp thế giới, biết pháp vô ngại, thân nhất thiết trí, trí tuệ vô lượng. Đó là chỗ thọ trì của các Đại Bồ tát.

Có những vị đã đạt đến thiền định siêu tuyệt của chư Phật, cứu cánh viên mãn, được trí giải thoát, đại từ đại bi, chuyển bánh xe pháp, rốt ráo vô biên thân hữu sắc, cùng với sáu vạn hai ngàn chúng Tỳ kheo khác. Tên của các vị đó là : Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, A Nậu Lâu Đà, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên, Ma Ha Kiếp Tân Na, Ly Bà Đa, Nan Đà, Na Đề Ca Diếp, Già Da Ca Diếp, Phần Na Di Đa La Ni Tử, Già Phạm Bát Để, Châu Lợi Bàn Đặc, Đạp Lạp Phiếu Mạc Lợi Chí, Ca Đề La Ni Già, Thuần Đà, Ma Ha Câu Hy La, La Hầu La, A Nan Đà. Có sáu vạn hai ngàn chúng như vậy.

Có những vị đã đạt tất cả định, tất cả hạnh, bình đẳng vào các pháp tánh, không trú, không nương tựa, vượt khỏi những phiền não, vào pháp giới của Phật, tùy theo một pháp, hướng Nhất thiết trí, không bỏ đạo Nhất thiết trí, vui ưa Nhất thiết trí không lui sụt. Đã đạt thiền tuệ đệ nhất ba la mật, đã sanh các hành xứ cảnh giới phương tiện ; cùng với sáu vạn Tỳ kheo ni như : Tỳ kheo ni Ma Ha Ba Xà Ba Đề, Tỳ kheo ni Da Thâu Đà La… đều vào trong tất cả pháp thần thông thanh bạch, gần Nhất thiết trí, nhập Nhất thiết trí minh, khéo đạt vô tánh các pháp, vào vô tánh các pháp, vào vô tướng các pháp, đắc thật tế các pháp, biết các pháp không sanh. Tất cả an lập nơi định giải thoát bất tư nghì để giáo hóa chúng sanh, không tác ý, không tư duy nhưng có thể hiện thân đầy đủ bốn oai nghi.

Và có na-do-tha số chúng Đại Bồ tát nhiều như vi trần, với số lượng bất khả thuyết ở trong các thế giới khắp mười phương. Tên của các vị đó là : Đại Bồ tát Phổ Hiền, Bồ tát Phổ Nhãn, Bồ tát Phổ Hóa, Bồ tát Phổ Huệ, Bồ tát Phổ Diệm, Bồ tát Phổ Quang, Bồ tát Phổ Minh, Bồ tát Phổ Quang Minh, Bồ tát Phổ Tràng, Bồ tát Phổ Ý, Bồ tát Đại Dõng Mãnh, Bồ tát Đại Trì Dõng Mãnh, Bồ tát Đại Thần Thông, Bồ tát Đại Thần Thông Vương, Bồ tát Dõng Mãnh Lực, Bồ tát Đại Tần Thân, Bồ tát Đại Tần Thân Lực, Bồ tát Đại Hương Tượng, Bồ tát Đại Nguyệt, Bồ tát Thiện Nguyệt, Bồ tát Phổ Quang Minh Nguyệt, Bồ tát Pháp Vô Cấu Nguyệt, Bồ tát Quang Viên Nguyệt, Bồ tát Minh Nguyệt, Bồ tát Phóng Quang Nguyệt, Bồ tát Mãn Nguyệt, Bồ tát Phạm Đại Tự tại, Bồ tát Phạm Đế Thích Chấn Thinh, Bồ tát Địa Minh Thinh, Bồ tát Pháp Giới Hưởng Thinh, Bồ tát Trừ Nhất Thiết Ma Giới Thinh, Bồ tát Pháp Cổ Hưởng Thinh, Bồ tát Phổ Ngữ Ngôn Thinh, Bồ tát Vô Tư Duy Thinh, Bồ tát Địa Thượng Hưởng Thinh, Bồ tát Nhất Thiết Thinh Tánh Cung Điện Thinh, Bồ tát Phổ Thượng, Bồ tát Phổ Vô Cấu Thượng, Bồ tát Công Đức Tạng, Bồ tát Quang Diệu, Bồ tát Địa Tạng, Bồ tát Bảo Tạng, Bồ tát Nguyệt Tạng, Bồ tát Nhật Tạng, Bồ tát Nhiệt Quang Tạng, Bồ tát Liên Hoa Kiết Tạng, Bồ tát Ý, Bồ tát Đại Ý, Bồ tát Thắng Ý, Bồ tát Chấn Ý, Bồ tát Quảng Ý, Bồ tát Thượng Ý, Bồ tát Tăng Trưởng Ý, Bồ tát Vô Biên, Bồ tát Nghiêm Ý, Bồ tát Giác Ý, Bồ tát Vô Tận Ý, Bồ tát Hải Ý, Bồ tát Di Lâu Đăng, Bồ tát Đại Đăng, Bồ tát Pháp Cự Đăng, Bồ tát Nhất Thiết Quang Diệu Đăng, Bồ tát Phổ Đăng, Bồ tát Trừ Nhất Thiết Ám Đăng, Bồ tát Chiếu Nhất Thiết Thú Đăng, Bồ tát Chuyên Nhất Quang Minh Đăng, Bồ tát Nguyệt Đăng, Bồ tát Nhật Đăng, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi Đồng tử, Bồ tát Quán Thế Am, Bồ tát Đắc Đại Tinh Tấn, Bồ tát Kim Cang Tạng, Bồ tát Mật Thất, Bồ tát Xả Ác Thú, Bồ tát Dược Vương, Bồ tát Dược Thượng, Bồ tát Từ Bất Thinh, Bồ tát Liên Hoa Thủ, Bồ tát Nhật Quang, Bồ tát Vô Vi Trần Dõng Mãnh, Bồ tát Kim Cang Ý, Bồ tát Phục Nhất Thiết Giới, Bồ tát Ma Bất Thắng, Bồ tát Bảo Đảnh, Bồ tát Bách Quang Sở Chiếu Minh, Bồ tát Đại Ma Bất Thắng, Bồ tát Bất Khả Sanh, Bồ tát Bất Khả Thắng, Bồ tát Bất Khả Nhập, Bồ tát Bất Khả Cận Ý, Bồ tát Tảo Ác Thú, Bồ tát Di Lạc.

Các Bồ tát như vậy, vạn ức na-do-tha các đại Bồ tát nhiều như vi trần ở khắp mười phương, còn chỉ một đời nữa họ lần lượt nối tiếp nhau ở các thế giới khác tập họp lại đây, hiểu rõ chúng sanh, thành thục chúng sanh, an trú nơi trí tuệ phương tiện của Bồ tát. Vào pháp thế gian, biết rõ cảnh giới Niết-bàn, quán rõ tất cả, thông suốt các thói quen, chấm dứt hạnh chấp trước đối với sự hiểu rõ mà không gián đoạn sự giáo hóa chúng sanh. Khéo vào tất cả mà không sót chỗ nào, hiểu rõ tất cả nghiệp quả của chúng sanh nhưng không mất. Nơi trí vô sở đắc quán kiết sử của chúng sanh, đầy đủ trí tuệ phương tiện, hiểu rõ quá khứ, tương lai và hiện tại. Đối với giáo pháp của chư Phật khéo có thể thọ trì, trí tuệ phân biệt nhập thế hay xuất thế không vướng mắc. Có thể quán pháp hữu vi và vô vi, hướng đến quá khứ, tương lai, hiện tại trí của chư Như Lai. Biết rõ tâm sanh diệt trong từng sát-na. Từ lúc sanh ra đến xuất gia, phương tiện khổ hạnh, ngồi dưới cội Bồ đề chinh phục quân ma, thành Phật chuyển pháp luân và bát Niết-bàn. Không xa lìa chúng sanh, phát khởi nghiệp Bồ đề.

Các Bồ tát này đem tâm duyên với một chúng sanh, thể nhập vào tất cả tâm duyên với chúng sanh, phương tiện sanh trí tuệ địa, không lui sụt thân Bồ tát, đắc Nhất thiết trí địa, thực hành không lui sụt, không đoạn mất sở hành của Bồ tát, nhập trí tuệ vô công dụng. Vì một việc của chúng sanh, thực hành vô biên việc nhưng không có chỗ hành, chuyển pháp luân giáo hóa thế gian . Hiểu rõ căn bản pháp chư Phật có thể thọ trì, nối tiếp hạt giống Như Lai khiến cho không đoạn mất. Ở đời không có Phật, có thể hiện làm Phật. Nơi thế giới nhơ xấu có thể làm cho trong sạch . Có thể đoạn trừ tất cả nghiệp chướng của Bồ tát, thể nhập vào tương ưng với pháp không chướng ngại. Tương ưng tất cả thế giới, bình đẳng với hư không, tương ưng với thật tế không chướng ngại. Biết tất cả quả báo nghiệp đã tạo khắp cùng pháp giới. Tương ưng với nhân duyên kia để tạo ra quả báo tương ưng với trí tuệ, biết tất cả các pháp do cái này tạo thành cái kia. Tương ưng với Nhất thiết đẳng trí biết về các hiện tượng. Đối với tiếng vang biết các giả danh…

Các Bồ tát này an trú nơi Định giải thoát bất khả tư nghì, Du hí Thủ lăng nghiêm Tam muội, an trú vô biên thân Phật, đầy đủ các Đà la ni. Nơi một lỗ chân lông hiện các thế giới, thành tựu trú xứ thanh tịnh, thọ trì hạnh nguyện thù thắng, thành tựu hạnh nguyện Phổ Hiền, biết rõ lúc sơ sanh và diệt độ của chư Phật để khuyến thỉnh thuyết pháp, lợi ích an lạc cho chúng sanh.

Trong một lỗ chân lông của các Bồ tát này hiện nơi mười phương, từ lúc sơ sanh đến xuất gia, phương tiện khổ hạnh, ngồi dưới cội Bồ đề chinh phục quân ma, đến thành Phật đạo, chuyển pháp luân và Bát Niết-bàn.

Các Bồ tát này dùng trí tuệ tương ưng nên chỉ một chỗ có thể làm động tất cả mười phương thế giới.

Ở nơi một cõi Phật có thể trang nghiêm khắp các thế giới chư Phật. Biết rõ trang nghiêm một thế giới Phật, có thể hiện tất cả thế giới chư Phật.

Ở nơi mười phương thế giới các đức Như Lai, có thể hiện một đức Như Lai. Ở nơi một đức Như Lai có thể hiện mười phương các đức Như Lai.

Biết rõ các pháp không trong không ngoài, có thể ở nơi tự thân hiện tất cả chúng sanh. Nơi một thân Phật có thể hiện nhiều thân Phật. Nơi nhiều thân Phật có thể hiện một thân Phật. Có thể làm cho tự thân hiện khắp mười phương thế giới.

Hiểu rõ ba đời có thể hiện thân một chúng sanh. Ở đời quá khứ hiện đời vị lai, ở đời vị lai hiện đời quá khứ ; ở đời quá khứ hiện đời hiện tại, ở đời hiện tại hiện đời quá khứ ; ở đời vị lai hiện đời hiện tại, ở đời hiện tại hiện đời vị lai.

Có thể dùng một thân xuất nhập vô lượng vô số thiền định Tam ma bát đề. Dùng vô lượng vô số thân xuất nhập một định Tam ma bát đề.

Có thể hiện Bồ đề ở nơi tất cả thân. Có thể ở nơi một thân chúng sanh, hiện tất cả chúng sanh ; ở nơi tất cả thân chúng sanh hiện một thân chúng sanh. Có thể ở nơi thân một đức Phật hiện tất cả chúng sanh, ở nơi tất cả thân chúng sanh có thể hiện nơi một thân Phật. Có thể hiện tất cả thân, pháp thân, chúng sanh thân .

Ở nơi tất cả thế giới có thể hiện một thế giới, phân bố một thế giới có thể hiện nhiều thế giới. Có thể làm cho mười phương thế giới vào một lỗ chân lông.

Có thể hiện các chúng sanh tất cả chỗ nguyện lực đắc quả Bồ đề của chư Phật. Có thể hiện mười phương thế giới thành thục chúng sanh đắc quả Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có thể hiện vô số kiếp trong một thế giới tu hạnh Bồ tát.

Có thể hiện một tâm sanh nơi mười phương tất cả thế giới. Ở nơi tất cả thế giới, những chúng sanh thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, có sắc – không sắc, có tưởng – không tưởng, hai chân – bốn chân, không chân – nhiều chân, trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Thích, Phạm, Tứ thiên vương, nhân và phi nhân… như đã thành thục giáo hóa chúng sanh mà tâm không dụng công, không dùng tư duy phát khởi oai nghi.

Ở nơi một hạt bụi có thể hiện vô lượng vô số bất khả thuyết thế giới tất cả chúng sanh cũng không chật hẹp và dung chứa vô lượng vô số vô biên bất khả thuyết kiếp việc oai nghi quả báo. Có thể ở trong một niệm hiện nơi một niệm việc oai nghi quả báo…. Trong vô lượng vô số bất khả thuyết kiếp hiện những sự việc như vậy mà tâm không dụng công, không tư duy để thân hiện oai nghi và những sự chuyển biến.

Có các Bồ tát khác đầy đủ ức vạn na do tha công đức không thể tính đếm được và có bất khả thuyết các trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Thích, Phạm, Tứ thiên vương, nhân và phi nhân… từ các thế giới Phật đến tập họp nơi đây. Từ trăm ngàn vạn ức Tứ thiên vương ở thế giới này – mỗi một Tứ thiên vương có một đại thiên và các quyến thuộc – đi đến chỗ Phật đảnh lễ, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Và có vô lượng trăm ngàn vạn ức Thiên Đế Thích, có vô lượng trăm ngàn vạn ức Dạ Ma thiên vương, và có vô lượng trăm ngàn vạn ức Đâu Suất Đà thiên, có vô lượng trăm ngàn vạn ức Hóa lạc thiên vương, có vô lượng trăm ngàn vạn ức Tha Hóa Tự Tại thiên vương đi đến chỗ Phật đảnh lễ, cúng dường, lãnh hội chánh pháp.

Có chư thiên ma và quyến thuộc cũng đến chỗ Phật đảnh lễ cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Có vô lượng trăm ngàn vạn ức Phạm Thiên vương, có vô lượng trăm ngàn vạn ức Đại Phạm thiên vương, có vô lượng trăm ngàn vạn ức Thiểu Quang thiên, có vô lượng trăm ngàn vạn ức Vô Lượng Quang thiên, có vô lượng trăm ngàn vạn ức Quang Diệu thiên, có vô lượng trăm ngàn vạn ức Thiểu Tịnh thiên, có vô lượng trăm ngàn vạn ức Vô Lượng Tịnh thiên, có vô lượng trăm ngàn vạn ức Biến Tịnh thiên, cho đến chư thiên A Ca Nị Thác, mỗi mỗi thiên chúng cùng đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Lại có vô lượng trăm ngàn vạn ức chư thiên Tịnh Cư và Đại Tự Tại thiên tử lễ bái cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Và có vô lượng trăm ngàn vạn ức Long vương, vô lượng trăm ngàn vạn ức Dạ xoa vương, vô lượng trăm ngàn vạn ức Càn thát bà vương, vô lượng trăm ngàn vạn ức Khẩn na la vương, vô lượng trăm ngàn vạn ức Ma hầu la già vương… đi đến chỗ Phật lễ bái cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Và có vô lượng vô số nhân, phi nhân đi đến chỗ Phật lễ bái cúng dường, nghe nhận chánh pháp. Có vô lượng trăm ngàn vạn ức Ưu bà tắc, Ưu bà di đi đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Và có thần núi, thần cây, thần thảo mộc… Và có các thần núi Di Lâu, Ma ha Di Lâu, Mục chân lân đà, Ma ha Mục chân lân đà, Tuyết Sơn, Thiết Vi, đi đến chỗ Phật lễ bái cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Có các thần biển nhỏ, biển lớn, sông nhỏ, sông lớn, ao, hồ… đi đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Và có các thần thôn ấp, quốc thành đi đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Có rồng, thần, Dạ xoa, Càn thát bà, Khẩn na la, Ma lầu la già ở chỗ các thần đi đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Nhờ thần lực của Phật nên tất cả đều không thấy chật hẹp.

Và có trăm ngàn vạn ức Nguyệt thiên tử, trăm ngàn vạn ức Nhật thiên tử, mỗi mỗi thiên tử như vậy đều đem vô số quyến thuộc đi đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Có A Nậu Đạt Đa đại Long vương đi đến chỗ Phật lễ bái, cúng dường, nghe nhận chánh pháp.

Khi ấy, đức Thế tôn phóng hào quang chiếu sáng khắp các đại chúng, như trăng rằm trong sáng tròn đầy, không bị những làn mây che khuất, hào quang chiếu sáng rực rỡ hơn cả những vì sao. Hào quang của đức Thế tôn như vậy chiếu soi tất cả chư thiên Thích, Phạm mà thân Phật vẫn bất động như núi chúa Tu Di.

Bấy giờ, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi đồng tử nói với Đại Bồ tát Phục Nhất Thiết Chư Cái :

– Phật tử ! Thân Như Lai đang an trú bất động.

Đại Bồ tát Phục Nhất Thiết Chư Cái nói với Bồ tát Văn Thù :

– Ở trong hội chúng này có người thấy Phật sắp vượt thành xuất gia, có người thấy Phật đã xuất gia, có người thấy Phật đã tu khổ hạnh, có người thấy Phật hướng đến cội Bồ đề, có người thấy Phật đã ngồi nơi cội Bồ đề, có người thấy Phật bị vô lượng vô số ma bao quanh, có người thấy Phật đã phá quân ma, có người thấy vô lượng vô số chư thiên, Long vương, Càn thát bà, Khẩn na la, Ma hầu la già, người, phi nhân, chư thiên Thích, Phạm, nói thế này : “Chúc đức Như Lai thù thắng !” .

Có người thấy Đế Thích thỉnh Phật, có người thấy Phạm thiên vương thỉnh Phật, có người thấy Tứ thiên vương thỉnh Phật. Hoặc có người thấy Phật ở trong chúng hội thuyết pháp bố thí cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp trì giới cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp nhẫn nhục cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp tinh tấn cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp thiền định cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp trí tuệ cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp phương tiện cho họ.

Có người thấy Phật thuyết pháp nguyện cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp Thanh văn cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp Duyên giác cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp Bồ tát cho họ.

Có người thấy Phật thuyết pháp đời sống địa ngục cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống ngạ quỷ cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống súc sanh cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống loài người cho họ.

Có người thấy Phật thuyết pháp đời sống Tứ thiên vương cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống cõi trời Ba mươi ba cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống trời Diệm Ma cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống trời Đâu Suất Đà cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống trời Hóa Lạc cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống trời Tha Hóa Tự tại cho họ, có người thấy Phật thuyết pháp đời sống Chuyển luân vương cho họ.

Hoặc có người thấy thân Như Lai ở trong hội chúng cao mười sáu thước, hoặc thấy thân Phật cao một câu-lô-xá, hoặc thấy thân Phật cao hai câu-lô-xá, hoặc thấy thân Phật cao một do-tuần, hoặc thấy thân Phật cao mười do-tuần, hoặc thấy thân Phật cao ngàn do-tuần, hoặc thấy thân Phật cao mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi ngàn do-tuần, hoặc thấy thân Phật cao trăm ngàn do-tuần, hoặc thấy thân Phật cao mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, trăm ngàn do-tuần, hoặc thấy thân Phật cao tám vạn bốn ngàn do-tuần, hoặc thấy thân Phật cao hơn cả số lượng trăm ngàn do-tuần.

Hoặc thấy thân Phật màu vàng ròng, hoặc thấy thân Phật màu lưu ly báu, hoặc thấy thân Phật màu xanh ngọc ma ni báu nhân-đà-la, hoặc thấy thân Phật màu xanh ngọc ma-ni lớn, hoặc thấy thân Phật màu ngọc ma ni báu hỏa quang, hoặc thấy thân Phật màu ngọc ma-ni hoa sen báu, hoặc thấy thân Phật hơn cả màu ngọc ma-ni của Đế Thích, hoặc thấy thân Phật màu ma-ni báu Kim cang quang minh, hoặc thấy thân Phật màu ngọc báu Nhất thiết thiên bảo quang, hoặc thấy thân Phật màu ngọc báu Nhật nguyệt quang minh, hoặc thấy thân Phật màu ngọc báu thủy tinh, hoặc thấy thân Phật màu ngọc báu Tự tại thiên vương, hoặc thấy thân Phật màu ngọc ma-ni báu tập trung tất cả ánh sáng, hoặc thấy thân Phật màu ngọc báu Sư tử nghiêm mao, hoặc thấy thân Phật màu ngọc báu Sư tử tràng, hoặc thấy thân Phật màu ngọc báu Hải trụ thanh tịnh trang nghiêm biến quang minh, hoặc thấy thân Phật màu ngọc báu Như ý.

Văn Thù Sư Lợi ! Các chúng sanh này thấy thân Như Lai, được nghe thuyết pháp, vào hạnh Như Lai, đến cảnh giới Phật. Tất cả chúng sanh ấy đều thấy Như Lai và cùng sở hành với Ngài.

Văn Thù Sư Lợi ! Ở phương Đông không thể tính số lượng, không thể nghĩ bàn, không thể nói hết, đầy khắp thế giới các trời, rồng, Dạ xoa, Càn-thát-bà, Khẩn na la, Ma hầu la già, Thích, Phạm, Tứ thiên vương, người và phi nhân…

Cũng như ở phương Đông, phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên dưới cũng như vậy, không thể nói số lượng, không thể nghĩ bàn, không thể nói hết số nhiều đầy khắp của các trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Thích, Phạm, Tứ thiên vương, người và phi nhân… đại chúng rất đông như rừng trúc, như vườn mía, như vườn lúa, vườn mè.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu các chúng sanh được thấy đức Như Lai sẽ được giáo hóa. Các chúng sanh đó ở trước đức Như Lai, đứng cách mười thước, chiêm ngưỡng đức Như Lai. Khi ấy chúng sanh tùy theo thấy được đức Như Lai hiện bốn oai nghi, mỗi oai nghi hiện trước mắt họ.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu đem thuyết pháp để thành thục chúng sanh thì các chúng sanh đó đều được nghe thuyết pháp.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu đem hạnh để thành thục chúng sanh thì các chúng sanh đó chỉ thấy hạnh của Phật.

Văn Thù Sư Lợi ! Đức Như Lai đã thị hiện dụng công không khác, tư duy không khác, tùy theo tánh của chúng sanh tự thấy không giống nhau.

Văn Thù Sư Lợi ! Như đêm rằm, mọi người ở Diêm Phù Đề đều thấy trăng hiện. Trăng trên trời cao không tác ý : “Ta hiện trên trời” , cũng không tác ý : “Ta làm cho ai cũng được thấy” . Vì sao ? – Vì pháp bất cộng vậy.

Văn Thù Sư Lợi ! Đức Như Lai Ứng Chánh Biến Tri ở trong đại chúng, các chúng sanh đều thấy Ngài hiện ra trước mặt mình. Phật không tác ý : “Ta hiện ra trước chúng sanh ấy” , cũng không tác ý : “Ta làm cho họ thấy ta” . Người đáng được hóa độ, tùy họ tự thấy. Vì sao ? – Vì pháp bất cộng vậy.

Văn Thù Sư Lợi ! Như ngọc báu ma-ni thủy tinh tốt đẹp nhất, tùy những loại vải nó chiếu vào thành màu sắc khác nhau. Nếu ngọc đặt ở trên vải màu vàng thì ngọc thành màu vàng, ngọc đặt trên vải đỏ thì thành màu đỏ, ngọc đặt trên vải xanh thì thành màu xanh… Ngọc ma-ni này cũng không tác ý, cũng không tư duy làm cho thành màu khác nhau.

Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri cũng như vậy. Do vì chúng sanh nên hiện nhiều loại màu sắc :

Nếu các chúng sanh cần thấy màu vàng để được giáo hóa, thì thấy đức Như Lai thân màu vàng.

Nếu người cần thấy màu ngọc ma-ni thủy tinh để được giáo hóa, liền thấy đức Như Lai màu ngọc ma-ni thủy tinh.

Người cần thấy màu trân châu để được giáo hóa, liền thấy đức Như Lai màu trân châu.

Người cần thấy màu ngọc ma-ni Nhân đà la để được giáo hóa, liền thấy đức Như Lai màu ngọc ma-ni Nhân đà la.

Người cần thấy màu ngọc ma-ni lớn màu xanh để được giáo hóa, liền thấy đức Như Lai màu ngọc ma-ni lớn màu xanh.

Người cần thấy màu ngọc ma-ni tập trung tất cả ánh sáng để được giáo hóa, liền thấy đức Như Lai màu ngọc ma-ni tập trung tất cả ánh sáng.

Người cần thấy màu ngọc ma-ni Sư tử nghiêm để được giáo hóa, liền thấy đức Như Lai màu ngọc ma-ni Sư tử nghiêm.

Người cần thấy màu ngọc ma-ni Sư tử tràng thượng để được giáo hóa, liền thấy đức Như Lai màu ngọc ma-ni Sư tử tràng thượng.

Người cần thấy màu ngọc ma-ni Hải trụ thanh tịnh trang nghiêm phổ quang minh để được giáo hóa, liền thấy đức Như Lai màu ngọc ma-ni Hải trụ thanh tịnh trang nghiêm phổ quang minh.

Người cần thấy dùng màu ngọc ma-ni Lôi đăng để được giáo hóa, liền thấy đức Như Lai màu ngọc ma-ni Lôi đăng.

Người cần thấy màu ngọc ma-ni thủy thanh tịnh để được giáo hóa, liền được thấy đức Như Lai màu ngọc ma-ni thủy thanh tịnh.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu có chúng sanh cần thấy đức Như Lai dùng màu Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ thiên vương để được giáo hóa, liền thấy đức Như Lai màu Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ thiên vương.

Như vậy, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Diêm la vương, đến cõi Vô sắc ; loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, tùy theo thân tướng nào để được giáo hóa thì các chúng sanh đó đều thấy đức Như Lai có nhiều loại tướng ấy.

Đức Như Lai cũng không tác ý phân biệt :

“Các chúng sanh này mong được thấy thân màu vàng của Ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni thủy tinh của Ta.

Các chúng sanh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni thủy tinh của Ta, chớ để cho họ thấy thân màu vàng của Ta.

Các chúng sanh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni thủy tinh của Ta, chớ để cho họ thấy thân màu trân châu của Ta.

Các chúng sanh này mong được thấy thân màu trân châu của Ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni thủy tinh của Ta.

Các chúng sanh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni Nhân đà la của Ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni lớn màu xanh của Ta.

Các chúng sanh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni lớn màu xanh của Ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni Nhân đà la của Ta.

Các chúng sanh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni tập trung tất cả ánh sáng của Ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni Sư tử nghiêm của Ta.

Các chúng sanh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni Sư tử nghiêm của Ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni tập trung tất cả ánh sáng của Ta.

Các chúng sanh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni Sư tử tràng thượng của Ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni Hải trụ thanh tịnh trang nghiêm phổ quang minh của Ta.

Các chúng sanh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni Hải trụ thanh tịnh trang nghiêm phổ quang minh của Ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni Sư tử tràng thượng của Ta.

Các chúng sanh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni ma-ni Lôi đăng của Ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni Thủy thanh tịnh của Ta.

Các chúng sanh này mong được thấy thân màu ngọc ma-ni Thủy thanh tịnh của Ta, chớ để cho họ thấy thân màu ngọc ma-ni Lôi đăng của Ta.

Các chúng sanh này mong được thấy thân màu Đế Thích, Phạm thiên, Tứ thiên vương của Ta, chớ để cho họ thấy thân màu địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Diêm la… của Ta.

Các chúng sanh này mong được thấy thân màu địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Diêm la… của Ta, chớ để cho họ thấy thân màu Đế Thích, Phạm thiên, Tứ thiên vương của Ta” .

Như Lai không tác ý, tư duy vì không dụng công, cũng không phân biệt để thành tựu việc trên.

Văn Thù Sư Lợi ! Như ngọc báu Tự tại vương sanh chỗ nào thì chỗ đó không sanh sắt và các vật dụng khác cũng không được sanh. Ngọc báu Tự tại vương cũng không tác ý rằng : “Chỗ này ta sanh, nên sắt và các vật dụng khác không thể sanh được” .

Văn Thù sư Lợi ! Chỗ nào ngọc báu Tự tại vương tự sanh thì chỗ đó không bao giờ sanh thiết và các vật dụng khác cũng không được sanh.

Văn Thù sư lợi ! Như thế chỗ cảnh giới Phật, chỗ sanh của Như Lai thì ngoại đạo Ni-Càn cũng không được sanh, các tà kiến cũng không được sanh, tất cả các loạn cũng không sanh, ngũ nghịch cũng không sanh, mười nghiệp bất thiện cũng không sanh, pháp chế cũng không sanh, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng cũng không sanh ; các ánh sáng của chư thiên Đế Thích, Phạm thiên, Tứ thiên vương… cũng không sanh ; các ánh sáng ngọc báu cũng không sanh, ánh sáng lửa cũng không sanh, ánh sáng chớp cũng không sanh. Số lượng một niệm, nửa niệm, một tháng, nửa tháng, một năm, nửa năm cũng không sanh.

Văn Thù Sư Lợi ! Đức Như Lai tuy đã thành tựu chúng sanh nhưng không tư duy, tâm không dụng công tất cả sự thành tựu.

Văn Thù Sư Lợi ! Như người tiếp xúc với ánh sáng ngọc báu ma-ni lớn màu xanh, người đó liền thành màu ngọc báu ma-ni lớn màu xanh. Nhưng ngọc báu ma-ni lớn màu xanh không tác ý tư duy.

Nếu người được gặp ánh sáng trí tuệ của Như Lai, người đó liền thành màu Nhất thiết trí. Như Lai cũng không tác ý tư duy, tâm không dụng công.

Văn Thù Sư Lợi ! Như ngọc ma-ni thủy tinh khéo mài trong suốt, tùy chỗ đặt ngọc dùng làm trang sức, hoặc trang sức nơi chân, hoặc trang sức nơi tay, hoặc trang sức nơi đầu, hoặc trang sức nơi cổ… tùy chỗ trang sức, ngọc đều phát ánh sáng lớn, các vật được trang sức đều được sáng theo.

Văn Thù Sư Lợi ! Nơi nào có bốn oai nghi của đức Như Lai Ứng Chánh Biến Tri thì ánh sáng đức Như Lai cũng sáng như vậy. Ngài không sanh tư duy và tâm không dụng công.

Văn Thù Sư Lợi ! Như đất dung chứa tất cả các loại cỏ cây và cây thuốc đều được tăng trưởng, nhưng đất không tác ý tư duy và phân biệt.

Văn Thù Sư Lợi ! Đức Như Lai là nơi an trú của tất cả chúng sanh, làm căn lành thêm lớn, nhưng Như Lai cũng không tác y tư duy, tâm không dụng công.

Văn Thù Sư Lợi ! Cũng như vầng mây lớn che phủ khắp mặt đất, mưa xuống cùng một vị nơi tất cả giống loại, làm cho các cỏ cây trở thành nhiều mùi vị, thành nhiều màu sắc mà mây không tác ý, tư duy phân biệt.

Văn Thù Sư Lợi ! Đức Như Lai Ứng Chánh Biến Tri ở khắp thế giới mười phương, dùng thân mây Phật che phủ khắp các chúng sanh. Bao nhiêu thiện căn, bao nhiêu các nguyện, những loại tâm giải thoát, những loại trụ giải thoát, Như Lai đều mưa xuống pháp lớn làm cho bao nhiêu thiện căn, bao nhiêu nguyện, bao nhiêu tâm giải thoát đều được tăng trưởng. Như Lai cũng không tác ý, tư duy rằng : “Ta làm cho tăng trưởng thiện căn Thanh văn của chúng sanh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn Duyên giác của chúng sanh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn trí tuệ Phật của chúng sanh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống Tứ thiên vương của chúng sanh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống Tam thập tam thiên của chúng sanh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống Diệm Ma thiên của chúng sanh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống Đâu Suất Đà thiên của chúng sanh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống Hóa Lạc thiên của chúng sanh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống Tha Hóa Tự tại thiên của chúng sanh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống cho đến Ngũ Tịnh Cư thiên của chúng sanh này.

Văn Thù Sư Lợi ! Như Lai không tác ý phân biệt. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống các vị vua của chúng sanh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống loài người của chúng sanh này. Ta làm cho tăng trưởng thiện căn đời sống giàu sang của chúng sanh này.

Văn Thù Sư Lợi ! Mặc dầu đức Như Lai không tác ý phân biệt nhưng vẫn trọn vẹn sự lợi ích, như điều mong cầu của chúng sanh, như ý của chúng sanh, như sự yêu thích của chúng sanh, thành tựu thiện căn. Đối với tất cả mọi nơi, Như Lai thường hành tâm xả, không có tư duy, không có phân biệt.

Văn Thù Sư Lợi ! Như khi mặt trời mới mọc, phóng ra vô lượng trăm ngàn vạn ức na-do-tha ánh sáng, xua tan tất cả bóng tối nơi Diêm Phù Đề, nhưng ánh sáng ấy không có nghĩ rằng : “Ta xua tan bóng tối” . Tuy không nghĩ như vậy, công dụng của mặt trời vẫn được hoàn hảo.

Văn Thù Sư Lợi ! Khi mặt trời Phật mới mọc phóng ra vô lượng trăm ngàn vạn ức na-do-tha ánh sáng trí tuệ, diệt trừ bóng tối tà kiến. Ngoài ra, Như Lai ứng hiện vì sự thành thục chúng sanh .

Văn Thù Sư Lợi ! Như Lai cũng không có ý phân biệt rằng : “Ta diệt trừ phiền não tà kiến của chúng sanh” . Không cần dụng công, Như Lai vẫn hoàn thành sự việc.

Văn Thù Sư Lợi ! Như nhà huyễn thuật hiện ra đủ thứ việc mà không dụng công, không suy nghĩ, việc làm ảo thuật tự nhiên vẫn thành công. Những việc ảo thuật người đó đã làm không thể nói, không sanh, không diệt, không văn tự, không âm thanh, không tánh, không tướng, không thể nghĩ bàn, không đến, không đi, không bằng nhau, không đối nhau.

Văn Thù Sư Lợi ! Như Lai Ứng Chánh Biến Tri vì các chúng sanh hành bốn oai nghi, hiện khắp các nơi, nhưng đức Như Lai vẫn không thể nói không sanh, không diệt, không văn tự, không âm thanh, không tánh, không tướng, không thể nghĩ bàn, không đến, không đi, không so sánh, không đối đãi, bình đẳng cùng pháp giới.

Văn Thù Sư Lợi ! Như mặt trời ở bốn đại châu, núi Tu Di, mỗi chúng sanh trông thấy khác nhau : Có người thấy mặt trời mọc, có người thấy mặt trời lặn, có người thấy giữa trưa, có người thấy nửa đêm… mặt trời vẫn không tác ý, tư duy, phân biệt. Vì Tu Di nên thế giới bốn đại châu hiện ra những sự kiện để người thấy không giống nhau.

Văn Thù Sư Lợi ! Đức Như Lai Ứng Chánh Biến Tri ở nơi một hội chúng làm cho các chúng sanh đều trông thấy khác nhau : Có người trông thấy đức Như Lai sẽ được làm Phật, có người trông thấy đức Như Lai sẽ nhập Niết-bàn, có người trông thấy đức Như Lai đã được thành Phật, có người trông thấy đức Như Lai đã Bát Niết-bàn, có người trông thấy chánh pháp của đức Như Lai được hưng thịnh, có người trông thấy chánh pháp của đức Như Lai suy diệt, có người trông thấy đức Như Lai thuyết pháp hoặc mười, hai mươi cho đến bốn mươi năm, có người trông thấy đức Như Lai đã nhập Niết-bàn hoặc mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi,… ức trăm ngàn bất khả thuyết kiếp.

Văn Thù Sư Lợi ! Đức Như Lai cũng không tác ý phân biệt, do vì chúng sanh tự thấy không đồng nhau.

Văn Thù Sư Lợi ! Như ở Diêm Phù Đề gió lớn thổi mạnh làm cho cây cỏ ở phương Đông cùng lúc đều ngã rạp, cây cỏ ở phương Đông cùng lúc vươn lên. Như vậy, tùy theo phương hướng, những hiện tượng ngã xuống hay mọc lên không giống nhau, nhưng cây cỏ này cũng không tác ý tư duy, do vì gió thổi nên làm cho có nhiều hiện tượng.

Văn Thù Sư Lợi ! Đức Như Lai Ứng Chánh Biến Tri vì các chúng sanh nên ở trong vô số kiếp hiện bốn oai nghi. Nếu chúng sanh nào có duyên với đức Như Lai, được sanh các hạnh, vô số kiếp dứt trừ được đời sống nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Diêm la vương, chúng sanh nào nhất niệm tác ý duyên với đức Như Lai sẽ được công đức không hạn lượng, trăm ngàn vạn ức na do tha không thể tính lường. Các Đại Bồ tát đều được bất khả tư nghì giải thoát định, không thể tính đếm được bến bờ của nó.

Văn Thù Sư Lợi ! Như mặt trời xuất phát từ nơi biển lớn, phóng ra vô lượng vô số trăm ngàn vạn ức na do tha ánh sáng, hiện rõ thành ấp, xóm làng, diệt trừ những khổ tối tăm và làm khô nơi đất ẩm ướt, sanh ra cỏ cây, thành tựu các việc… Với những sự kiện như vậy, mặt trời vẫn không tác ý, tư duy phân biệt.

Văn Thù Sư Lợi ! Đức Như Lai Ứng Chánh Biến Tri đi ra từ biển sanh tử, an trú không có số lượng, phóng vô số lượng trăm ngàn vạn ức na do tha ánh sáng trí tuệ, hiện nơi tất cả thế giới mười phương, diệt trừ bóng tối vô minh, làm khô bùn phiền não, để sanh thiện căn, thành tựu tất cả nơi bản xứ bất động ; Như Lai cũng không tư duy phân biệt mà tất cả đều thành tựu.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu có thiện nam thiện nữ đối với chư Phật và chúng Thanh văn nhiều như số vi trần mười phương thế giới, cúng dường thực phẩm ngon nhất và thiên y tốt đẹp, liên tục mỗi ngày, đủ hằng hà sa số kiếp, cho đến lúc các đức Như Lai kia đều nhập Niết-bàn, ở nơi mỗi một thế giới khắp mười phương thế giới xây dựng tháp bằng vàng Diêm Phù Đàn nhiều như số vi trần, dùng ngọc báu ma-ni Lôi Quang trải lên đất tháp ấy, dùng ngọc báu ma-ni Nhất thiết quang minh tụ làm nền, ngọc báu Chân ma-ni làm trụ, ngọc báu ma-ni Tự tại làm lưới phủ lên trên tháp ấy, kiến tạo pháp này bằng báu phủ khắp thế giới đại thiên, mỗi một tràng y, mỗi một tràng hoa, mỗi mỗi những hương vương tự tại, mỗi mỗi ngọc báu ma-ni, mỗi mỗi ngọc báu ma-ni Như ý số nhiều như mây tung rải cúng dường, một ngày ba lần, luôn luôn không nghỉ, suốt hằng sa kiếp. Lại giáo hóa vô lượng vô số chúng sanh, bày các sự cúng dường như trên đã nói.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu có một thiện nam, thiện nữ tin cảnh giới bất khả tư nghì và công đức trí tuệ của đức Như Lai, vượt khỏi các pháp ngôn ngữ, công đức đạt được thù thắng hơn kia vô lượng.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu có Bồ tát tin những lời đã nói đây, có thể làm cho đầy đủ trăm ngàn ức na-do-tha Ba la mật không thể tính kể hết, có thể biết chỗ du hý của vô số trăm ngàn vạn ức na-do-tha đức Phật, có thể phá vô số núi kiêu mạn, có thể làm ngã đổ vô số trụ cờ ganh ghét, có thể làm khô vô số dòng sông khát ái, có thể vượt qua vô số biển sanh tử, có thể đoạn trừ vô số sự trói buộc của ma vương, có thể thù thắng hơn ánh sáng của các mặt trời, mặt trăng, Đế Thích, Phạm thiên vương ; có thể từ cảnh giới Phật này đến cảnh giới Phật khác ; có thể vượt khỏi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Diêm la vương để được gặp Phật và nhóm họp cùng Bồ tát, và đạt được Hải Ấn Tam muội, hiện Nhất thiết giới vô quá Tam muội, Nhất thiết chư pháp tự tại Tam muội, Nhất thiết pháp nhập Tam muội, Vô hành trang nghiêm Tam muội, Bảo sanh tam muội, Tác Du hý Tam muội, Liên Hoa trang nghiêm Tam muội, Phá hư không Tam muội, Tùy hành nhất thiết thế gian Tam muội, Pháp Hoa Tam muội, Cảnh giới tự tại Tam muội, Đại tần thân Tam muội, Tâm hạnh tự tại Tam muội, Sư tử tần thân Tam muội, Nhật đẳng Tam muội, Vô biên chuyển Tam muội, Tùy lưu hành Tam muội, Kim cang duyên Tam muội, Kim cang tràng Tam muội, Kim cang dụ Tam muội, Kim cang Tam muội, Trì địa Tam muội, Sơn đẳng Tam muội, Di lôi tràng Tam muội, Bảo tạng tam muội, Tâm tự tại Tam muội, Nhất thiết chúng sanh tâm tự tại Tam muội, Nhất thiết chư hành cảnh giới hạnh am muội, Thâm mật phương tiện Tam muội, Chủng chủng nhạo thuyết Tam muội, Vô quán Tam muội, Quán nhất thiết chư pháp Tam muội, Du hý Tam muội, Nhất thiết thông hành Tam muội, Thắng ma cảnh giới Tam muội, Hiện nhất thiết sắc Tam muội, Tu thân Tam muội, Tùy nhất thiết pháp tắc Tam muội, Trí tuệ đăng Tam muội, Tác chứng Bồ đề quang minh Tam muội, Thuyết tứ vô ngại Tam muội, Nhập nhất thiết hạnh công đức Tam muội, Nhất thiết phân biệt thuyết Tam muội, Tịch tĩnh phân biệt thần thông Tam muội. Thủ lăng nghiêm Tam muội, Đại thâm bất lượng hải thủy ngạn Tam muội…

Đạt được vô số trăm ngàn ức na do tha Tam muội như vậy và được vô biên các sắc thân Phật đầy đủ Đà la ni như : Trí tuệ Đà la ni, Thanh tịnh âm thanh Đà la ni, Vô tận tạng Đà la ni, Vô biên chuyển Đà la ni, Hải ấn Đà la ni, Liên hoa trang nghiêm Đà la ni, Bất chước nhập môn Đà la ni, Độ phân biệt biện Đà la ni, Phật trang nghiêm thọ trì Đà la ni…

Đạt được vô số trăm ngàn vạn ức na do tha Đà la ni như vậy, đạt được tất cả hạnh thù thắng, đạt được tất cả pháp môn không nhờ người khác mà biết, đạt được tất cả các pháp vô ngại, và được vô số trăm ngàn Du hý thần thông của Phật, đạt được các hạnh phương tiện thù thắng.

Văn Thù Sư Lợi ! Như núi Tu Di có ánh sáng đặc thù hơn tất cả các núi khác. Như vậy, nếu Bồ tát tin vào lời này rất là thù thắng, hơn tất cả ánh sáng thiện căn khác.

Khi đó, đồng tử Văn Thù Sư Lợi nói với Bồ tát Phục Nhất Thiết Chư Cái :

– Phật tử ! Có các pháp thù thắng khác, là chỗ Bồ tát tin ưa, Bồ tát nào có thể tin được, có đạt được công đức thù thắng vô lượng chăng ?

Bồ tát Phục Nhất Thiết Chư cái nói :

– Có năm pháp là chỗ tin ưa của Bồ tát, được công đức thù thắng vô lượng. Năm pháp đó là :

1- Tin tất cả các pháp không đối, không sanh, không diệt, không thể nói.

2- Tin các việc hành oai nghi nhiều hơn số vi trần ở Diêm Phù Đề. Đức Như Lai không dùng công đức, không dùng tư duy, nên niệm tự sanh.

3- Tin thường thành thục chúng sanh, đã thành Phật từ hằng sa kiếp lâu xa.

4- Tin từ đức Phật Nhiên Đăng đến nay, tất cả những hoạt động để trở thành Phật trong tất cả các cảnh giới. Những sự việc ấy từ vô biên vô số kiếp đến nay đều là của Phật.

5- Tin việc dòng họ Thích diệt là thị hiện việc này, thành thục chúng sanh là cảnh giới của Phật.

Văn Thù Sư Lợi ! Đây là năm pháp để Bồ tát tin tưởng được vô biên công đức thù thắng.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu có người thiện nam, thiện nữ trong mỗi ngày dùng thức ăn ngon nhất và y phục tốt đẹp cúng dường các vị A la hán đã đạt lục thông và tám giải thoát đủ hằng sa kiếp, và có người thiện nam, thiện nữ trong một ngày cúng dường một vị Duyên giác, những thức cúng dường như trên, công đức đạt được thù thắng hơn người trước.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu có người thiện nam, thiện nữ xây dựng chùa tháp nhiều như số vi trần nơi thế giới mười phương, ở mỗi một thế giới dùng vàng chân Diêm phù đàn và ngọc báu ma-ni Lôi Đăng để trải đất, ngọc báu ma-ni Nhất thiết quang minh tụ dùng làm nền, ngọc báu ma-ni chân châu dùng làm tràng phan bảo cái, dùng ngưu đầu chiên đàn để tô trên đất ấy, ngọc báu ma-ni Tự tại vương làm lưới giăng lên trên, ngọc báu ma-ni Hải thanh tịnh phổ quang minh trang nghiêm làm trụ, ngọc ma-ni Sư tử nghiêm làm bảng che lên trên, ngọc báu ma-ni Sư tử tràng thượng làm cửa sổ treo các tràng phan bảo cái. Có vô lượng trăm ngàn Duyên giác ở nơi ấy, ngày ngày các thiện nam, thiện nữ đem cúng dường các thực phẩm ngon nhất và y phục tốt đẹp, trải qua hằng sa kiếp.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu có một người thiện nam, thiện nữ nghe danh hiệu Phật, nghe Thế tôn, nghe Như Lai, nghe Nhất thiết trí…, các thiện nam, thiện nữ này đạt được công đức thù thắng hơn người trước vô lượng, không thể tính đếm.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu có người thiện nam, thiện nữ tạo tượng Phật hoặc vẽ hình, hoặc dùng bùn, gỗ, người đó đạt được công đức vượt hơn người kia vô số, không thể tính lường ; huống gì đem hương hoa, tràng phan bảo cái và các thứ cúng dường, công đức đạt được vô lượng vô biên, không thể tính đếm.

Nếu có thiện nam, thiện nữ quy y đức Như Lai, một ngày giữ giới cấm của Như Lai thì công đức của người đó đạt được vượt hơn người kia vô lượng vô số, không thể tính đếm.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu có người thiện nam, thiện nữ đem các thức ăn ngon nhất và trăm loại y phục đẹp để cúng dường tất cả chư Phật mười phương và các đại chúng Bồ tát, Thanh văn trải qua hằng sa kiếp. Khi các đức Như Lai nhập Niết-bàn, người đó vì các đức Như Lai ở trong các thế giới nhiều như vi trần khắp mười phương xây các tháp báu, mỗi một tháp báu ngang rộng bằng bốn thiên hạ, trang hoàng đầy đủ, dùng ngọc báu Đăng-ma-ni và vàng chân Diêm phù đàn để trải trên đất, ngọc báu ma-ni Nhất thiết quang minh tụ làm nền, ngọc báu ma-ni chân châu làm tràng phan bảo cái, dùng bột ngưu đầu chiên đàn tô trên đất ấy, ngọc báu ma-ni Tự tại vương làm lưới giăng lên trên, lại dùng bảo cái che khắp Tam thiên đại thiên thế giới, đem các vòng hoa số nhiều như mây, đem vô số âm nhạc tuyệt vời nhất để cúng dường tháp.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào có thể tin kinh Như Lai công đức trí tuệ bất khả tư nghì này, cho đến đem một vắt cơm bố thí cho súc sanh, công đức người này đạt được vẫn hơn người kia không thể nói hết số lượng.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu có Bồ tát tin vào kinh điển, dùng các thứ cúng dường như trước đã nói, lại có Bồ tát tin kinh pháp này và thấy người khác tin kinh pháp này, sanh đại hoan hỷ, phát tâm phấn chấn, có ý cung kính nghinh đón, chắp tay lễ bái, hỏi han, tùy sự giảng nói dùng để cúng dường. Công đức của người này vượt hơn người kia vô lượng vô biên không thể nói hết. Vì sao ? – Vì công đức này có thể sanh ra trí Phật, được ấn chứng của Thế tôn.

Văn Thù Sư Lợi nghe nói như vậy rồi, đều rất hoan hỷ, cùng các đại chúng Bồ tát, Thanh văn, thiên, nhân, A tu la, Ca lâu la…. tất cả đều tùy hỷ, đảnh lễ lui ra.

  Xem thêm:

 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Thích Thiện Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 1 - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Thích Huyền Tôn dịch - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Truyền Tâm Pháp Yếu Của Thiền Sư Hoàng Bá - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 1 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 2 - Kinh Tạng
 • Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Kinh Tạng
 • Nghi quỹ Đà-la-ni Tùy Cầu Tức Đắc Thần biến gia trì thành tựu Kim cang đảnh Du-già tối thắng Bí mật thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Quyết Nghi - Kinh Tạng
 • Pháp Mật Yếu Trị Bệnh Thiền - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghì - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 4 - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Bí Mật Bốn Mươi Tám Sứ Giả Thắng Quân Bất Động Minh Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Thích Huệ Hưng dịch - Kinh Tạng