Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh

Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

Khuyết dịch

Bản Việt dịch của Thích Huyền Tôn

***

Lúc bấy giờ Bồ-tát Hỷ Vương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế-tôn, có phải nay trong chúng hội này, các bậc Bồ-tát lớn đã chứng được Tam-muội và đã được tám vạn bốn ngàn pháp môn Ba-la-mật?

Phật bảo Hỷ Vương: Thật vậy, nay trong chúng hội nầy có các bậc Đại-sĩ Bồ-tát, đã được Tam-muội, cũng đã vào được tám vạn bốn ngàn cửa pháp tột cùng của bờ bên kia (ba-la-mật), tóm lại có đủ các môn Tam-muội và Đà-la-ni. Các bậc Bồ-tát nầy trong đời Hiền Kiếp đều sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; trừ bốn Đức Như-lai đã thành Phật rồi trong Hiền Kiếp nầy.

Bồ-tát Hỷ vương lần nữa lại bạch Phật rằng: Cúi xin Như-lai tuyên nói danh tự của các Bồ-tát thành Phật sau nầy, để thêm nhiều lợi ích cho các cõi trời người và an ổn cho thế gian, hơn nữa hộ trì cho Phật Pháp được tồn tại lâu dài hiển bày pháp sáng suốt của Bồ-tát trong vị lai và tâm cầu đạo vô thượng không mỏi mệt.

Phật bảo Hỷ-Vương: Các ông hãy lắng nghe và sống trong thiện niệm, tôi vì các ông mà nói.

Chúng con xin nghe lời dạy của Thế-tôn.

Bấy giờ Đức Thế-tôn liền nói một ngàn danh hiệu của chư Phật đời Hiền Kiếp, mà Phật Câu Lưu Tôn là thượng thủ:

Từ, 1 – 100 Phật hiệu:

(1-20 )

*Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật (Câu Na Đề)

-Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật

-Nam Mô Ca Diếp Phật

-Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

(Về trước là tứ Như-lai đã thành Phật. Về sau, từ Phật Di-Lặc là 996 Phật sẽ ra đời…)

Nam Mô Di Lặc Phật

Nam Mô Sư Tử Phật

Nam Mô Minh Diễm Phật

Nam Mô Hoa Thị Phật

Nam Mô Thiện Tú Phật

Nam Mô Đạo Sư Phật

Nam Mô Đại Tý Phật

Nam Mô Đại Lực Phật

Nam Mô Tú Vương Phật

Nam Mô Tu Dược Phật

Nam Mô Danh Tướng Phật

Nam Mô Đại Minh Phật

Nam Mô Diễm Kiên Phật

Nam Mô Chiếu Diệu Phật

(21-40)

Nam Mô Nhật Tạng Phật

Nam Mô Nguyệt Thị Phật

Nam Mô Chúng Diễm Phật

Nam Mô Thiện Minh Phật

Nam Mô Vô Ưu Phật

Nam Mô Đề Sa Phật

Nam Mô Minh Diệu Phật

Nam Mô Trì Mang Phật

Nam Mô Công Đức Minh Phật

Nam Mô Thị Nghĩa Phật

Nam Mô Đăng Diệu Phật

Nam Mô Hưng Thạnh Phật

Nam Mô Dược Sư Phật

Nam Mô Thiện Nhu Phật

Nam Mô Bạch Hào Phật

Nam Mô Kiên Cố Phật

Nam Mô Phước Oai Đức Phật

Nam Mô Bất Khả Hoại Phật

Nam Mô Đức Tướng Phật

Nam Mô La Hầu Phật

(41-60)

Nam Mô Chúng Chủ Phật

Nam Mô Phạn Thinh Phật

Nam Mô Kiên Tế Phật

Nam Mô Bất Cao Phật

Nam Mô Tác Minh Phật

Nam Mô Đại Sơn Phật

Nam Mô Kim Cang Phật

Nam Mô Tương Chúng Phật

Nam Mô Vô Úy Phật

Nam Mô Trân Bảo Phật

Nam Mô Hoa Nhựt Phật

Nam Mô Quân Lực Phật

Nam Mô Hương Diễm Phật

Nam Mô Nhơn Ái Phật

Nam Mô Đại Oai Đức Phật

Nam Mô Phạm Vương Phật

Nam Mô Vô Lượng Minh Phật

Nam Mô Long Đức Phật

Nam Mô Kiên Bộ Phật

Nam Mô Bất Hư Kiến Phật

(61-80)

Nam Mô Tinh Tấn Đức Phật

Nam Mô Thiện Thủ Phật

Nam Mô Hoan Hỷ Phật

Nam Mô Bất Thối Phật

Nam Mô Sư Tử Tướng Phật

Nam Mô Thắng Tri Phật

Nam Mô Pháp Thị Phật

Nam Mô Hỷ Vương Phật

Nam Mô Diệu Ngự Phật

Nam Mô Ái Tác Phật

Nam Mô Đức Tý Phật

Nam Mô Hương Tượng Phật

Nam Mô Quán Thị Phật

Nam Mô Vân Âm Phật

Nam Mô Thiện Tư Phật

Nam Mô Thiện Cao Phật

Nam Mô Ly Cấu Phật

Nam Mô Nguyệt Tướng Phật

Nam Mô Đại Danh Phật

Nam Mô Châu Kế Phật

(81-100)

Nam Mô Oai Mãnh Phật

Nam Mô Sư Tử Hống Phật

Nam Mô Đức Thọ Phật

Nam Mô Hoan Thích Phật

Nam Mô Huệ Tụ Phật

Nam Mô An Trụ Phật

Nam Mô Hữu Ý Phật

Nam Mô Ương Già Đà Phật

Nam Mô Vô Lượng Ý Phật

Nam Mô Diệu Sắc Phật

Nam Mô Đa Trí Phật

Nam Mô Quang Minh Phật

Nam Mô Kiên Giới Phật

Nam Mô Kiết Tường Phật

Nam Mô Bảo Tướng Phật

Nam Mô Liên Hoa Phật

Nam Mô Na La Diên Phật

Nam Mô An Lạc Phật

Nam Mô Trí Tích Phật

Nam Mô Đức Kỉnh Phật

( 100 Danh Hiệu Phật. )

(Về trước đã lạy đủ trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật)

(101-120)

Nam Mô Phạm Đức Phật

Nam Mô Bảo Tích Phật

Nam Mô Hoa Thiên Phật

Nam Mô Thiện Tư Nghì Phật

Nam Mô Pháp Tự Tại Phật

Nam Mô Danh Văn Ý Phật

Nam Mô Nhạo Thuyết Tụ Phật

Nam Mô Kim Cang Tướng Phật

Nam Mô Cầu Lợi Ích Phật

Nam Mô Du Hý Thần Thông Phật

Nam Mô Ly Ảm Phật

Nam Mô Danh Thiên Phật

Nam Mô Di Lầu Tướng Phật

Nam Mô Chúng Minh Phật

Nam Mô Bảo Tạng Phật

Nam Mô Cực Cao Hạnh Phật

Nam Mô Kim Cang Thuẩn Phật

Nam Mô Châu Giác Phật

Nam Mô Đức Tán Phật

Nam Mô Nhựt Nguyệt Minh Phật

(121-140)

Nam Mô Nhựt Nguyệt Phật

Nam Mô Tinh Tú Phật

Nam Mô Thanh Tịnh Nghĩa Phật

Nam Mô Vi Lam Vương Phật

Nam Mô Phước Tạng Phật

Nam Mô Kiến Hữu Biên Phật

Nam Mô Điển Minh Phật

Nam Mô Kim Sơn Phật

Nam Mô Sư Tử Đức Phật

Nam Mô Thắng Tướng Phật

Nam Mô Minh Tán Phật

Nam Mô Kiên Tinh Tấn Phật

Nam Mô Cụ Túc Tán Phật

Nam Mô Ly Úy Sư Phật

Nam Mô Ứng Thiên Phật

Nam Mô Đại Đăng Phật

Nam Mô Thế Minh Phật

Nam Mô Diệu Âm Phật

Nam Mô Trì Thượng Công Đức Phật

Nam Mô Cám Thân Phật

(141-160)

Nam Mô Sư Tử Hiệp Phật

Nam Mô Bảo Tán Phật

Nam Mô Chúng Vương Phật

Nam Mô Du Bộ Phật

Nam Mô An Ổn Phật

Nam Mô Pháp Sai Biệt Phật

Nam Mô Thượng Tôn Phật

Nam Mô Cực Cao Đức Phật

Nam Mô Thượng Sư Tử Âm Phật

Nam Mô Lạc Hý Phật

Nam Mô Long Minh Phật

Nam Mô Hoa Sơn Phật

Nam Mô Long Hỷ Phật

Nam Mô Hương Tự Tại Vương Phật

Nam Mô Bảo Diệm Sơn Phật

Nam Mô Thiên Lực Phật

Nam Mô Đức Mang Phật

Nam Mô Long Thủ Phật

Nam Mô Nhân Trang Nghiêm Phật

Nam Mô Thiện Hạnh Ý Phật

(161-180)

Nam Mô Trí Thắng Phật

Nam Mô Vô Lượng Nhựt Phật

Nam Mô Thật Ngữ Phật

Nam Mô Trì Cự Phật

Nam Mô Định Ý Phật

Nam Mô Vô Lượng Hình Phật

Nam Mô Minh Chiếu Phật

Nam Mô Tối Thắng Đăng Phật

Nam Mô Đoạn Nghi Phật

Nam Mô Trang Nghiêm Thân Phật

Nam Mô Bất Hư Bộ Phật

Nam Mô Giác Ngộ Phật

Nam Mô Hoa Tướng Phật

Nam Mô Sơn Chủ Vương Phật

Nam Mô Thiện Oai Nghi Phật

Nam Mô Biến Kiến Phật

Nam Mô Vô Lượng Danh Phật

Nam Mô Bảo Thiên Phật

Nam Mô Diệt Quá Phật

Nam Mô Trì Cam Lồ Phật

(181-200)

Nam Mô Nhơn Nguyệt Phật

Nam Mô Hỷ Kiến Phật

Nam Mô Trang Nghiêm Phật

Nam Mô Châu Minh Phật

Nam Mô Sơn Đảnh Phật

Nam Mô Đáo Bỉ Ngạn Phật

Nam Mô Pháp Tích Phật

Nam Mô Định Nghĩa Phật

Nam Mô Thí Nguyện Phật

Nam Mô Bảo Tụ Phật

Nam Mô Trụ Nghĩa Phật

Nam Mô Mãn Ý Phật

Nam Mô Thượng Tán Phật

Nam Mô Từ Đức Phật

Nam Mô Vô Cấu Phật

Nam Mô Phạm Thiên Phật

Nam Mô Hoa Minh Phật

Nam Mô Thân Sai Biệt Phật

Nam Mô Pháp Minh Phật

Nam Mô Tận Kiến Phật

( 200 Danh Hiệu Phật. )

(Về trước đã lạy đủ hai trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả. Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật)

(201-220)

Nam Mô Đức Tịnh Phật

Nam Mô Nguyệt Diện Phật

Nam Mô Bảo Đăng Phật

Nam Mô Bảo Đang Phật

Nam Mô Thượng Danh Phật

Nam Mô Tác Danh Phật

Nam Mô Vô Lượng Âm Phật

Nam Mô Vi Lam Phật

Nam Mô Sư Tử Thân Phật

Nam Mô Minh Ý Phật

Nam Mô Vô Năng Thắng Phật

Nam Mô Công Đức Phẩm Phật

Nam Mô Hải Tuệ Phật

Nam Mô Đắc Thế Phật

Nam Mô Vô Biên Hạnh Phật

Nam Mô Khai Hoa Phật

Nam Mô Tịnh Cấu Phật

Nam Mô Kiến Nhứt Thế Nghĩa Phật

Nam Mô Dũng Lực Phật

Nam Mô Phú Túc Phật

(221-240)

Nam Mô Phúc Đức Phật

Nam Mô Tùy Thời Phật

Nam Mô Khánh Âm Phật

Nam Mô Công Đức Kỉnh Phật

Nam Mô Quảng Ý Phật

Nam Mô Thiện Tịch Diệt Phật

Nam Mô Tài Thiên Phật

Nam Mô Tịnh Đoạn Nghi Phật

Nam Mô Vô Lượng Trì Phật

Nam Mô Diệu Lạc Phật

Nam Mô Bất Phụ Phật

Nam Mô Vô Trụ Phật

Nam Mô Đắc Xoa Ca Phật

Nam Mô Chúng Thủ Phật

Nam Mô Thế Quang Phật

Nam Mô Đa Đức Phật

Nam Mô Phất Sa Phật

Nam Mô Vô Biên Oai Đức Phật

Nam Mô Nghĩa Ý Phật

Nam Mô Dược Vương Phật

(241-260)

Nam Mô Đoạn Ác Phật

Nam Mô Vô Nhiệt Phật

Nam Mô Thiện Điều Phật

Nam Mô Danh Đức Phật

Nam Mô Hoa Đức Phật

Nam Mô Dũng Đắc Phật

Nam Mô Kim Cang Quân Phật

Nam Mô Đại Đức Phật

Nam Mô Tịch Diệt Ý Phật

Nam Mô Vô Biên Âm Phật

Nam Mô Đại Oai Quang Phật

Nam Mô Thiện Trụ Phật

Nam Mô Vô Sở Phụ Phật

Nam Mô Ly Nghi Hoặc Phật

Nam Mô Điển Tướng Phật

Nam Mô Cung Kỉnh Phật

Nam Mô Oai Đức Thủ Phật

Nam Mô Trí Nhựt Phật

Nam Mô Thượng Lợi Phật

Nam Mô Tu Di Đảnh Phật.

(261-280)

Nam Mô Tịnh Tâm Phật

Nam Mô Trị Oán Tặc Phật

Nam Mô Ly Kiêu Phật

Nam Mô Ưng Tán Phật

Nam Mô Trí Thứ Phật

Nam Mô Na La Đạt Phật

Nam Mô Thường Lạc Phật

Nam Mô Bất Thiểu Quốc Phật

Nam Mô Thiên Danh Phật

Nam Mô Vân Đức Phật

Nam Mô Thậm Lương Phật

Nam Mô Đa Công Đức Phật

Nam Mô Bảo Nguyệt Phật

Nam Mô Trang Nghiêm Đảnh Kế Phật

Nam Mô Nhạo Thiền Phật

Nam Mô Vô Sở Thiểu Phật

Nam Mô Du Hý Phật

Nam Mô Đức Bảo Phật

Nam Mô Ứng Danh Xưng Phật

Nam Mô Hoa Thân Phật

(281-300)

Nam Mô Đại Âm Thinh Phật

Nam Mô Biện Tài Tán Phật

Nam Mô Kim Cang Châu Phật

Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật

Nam Mô Châu Trang Nghiêm Phật

Nam Mô Đại Vương Phật

Nam Mô Đức Cao Hạnh Phật

Nam Mô Cao Danh Phật

Nam Mô Bá Quang Phật

Nam Mô Hỷ Duyệt Phật

Nam Mô Long Bộ Phật

Nam Mô Ý Nguyện Phật

Nam Mô Diệu Bảo Phật

Nam Mô Diệt Kỷ Phật

Nam Mô Pháp Tràng Phật

Nam Mô Điều Ngự Phật

Nam Mô Hỷ Tự Tại Phật

Nam Mô Bảo Kế Phật

Nam Mô Ly Sơn Phật

Nam Mô Tịnh Thiên Phật

( 300 Danh Hiệu Phật. )

( Về trước đã lạy đủ ba trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật)

(301-320)

Nam Mô Hoa Quan Phật

Nam Mô Tịnh Danh Phật

Nam Mô Oai Đức Tịch Diệt Phật

Nam Mô Ái Tướng Phật

Nam Mô Đa Thiên Phật

Nam Mô Tu Diệm Ma Phật

Nam Mô Thiên Oai Phật

Nam Mô Diệu Đức Vương Phật

Nam Mô Bảo Bộ Phật

Nam Mô Sư Tử Phận Phật

Nam Mô Tối Tôn Thắng Phật

Nam Mô Nhơn Vương Phật

Nam Mô Chiên Đàn Vân Phật

Nam Mô Cám Nhãn Phật

Nam Mô Bảo Oai Đức Phật

Nam Mô Đức Thừa Phật

Nam Mô Giác Tưởng Phật

Nam Mô Hỷ Trang Nghiêm Phật

Nam Mô Hương Tế Phật

Nam Mô Thắng Tuệ Phật

(321-340)

Nam Mô Ly Ái Phật

Nam Mô Từ Tướng Phật

Nam Mô Diệu Hương Phật

Nam Mô Kiên Khải Phật

Nam Mô Oai Đức Mãnh Phật

Nam Mô Châu Khải Phật

Nam Mô Nhân Hiền Phật

Nam Mô Thiện Thệ Nguyệt Phật

Nam Mô Phạm Tự Tại Phật

Nam Mô Sư Tử Nguyệt Phật

Nam Mô Quan Sát Tuệ Phật

Nam Mô Chánh Sanh Phật

Nam Mô Cao Thắng Phật

Nam Mô Nhựt Quang Phật

Nam Mô Bảo Danh Phật

Nam Mô Đại Tinh Tấn Phật

Nam Mô Sơn Quang Phật

Nam Mô Đức Tụ Vương Phật

Nam Mô Cúng Dường Danh Phật

Nam Mô Pháp Tán Phật

(341-360)

Nam Mô Thí Minh Phật

Nam Mô Điển Đức Phật

Nam Mô Bảo Ngữ Phật

Nam Mô Cứu Mệnh Phật

Nam Mô Thiện Giới Phật

Nam Mô Thiện Chúng Phật

Nam Mô Kiên Cố Tuệ Phật

Nam Mô Phá Hữu Ám Phật

Nam Mô Thiện Thắng Phật

Nam Mô Sư Tử Quang Phật

Nam Mô Chiếu Minh Phật

Nam Mô Bảo Thành Tựu Phật

Nam Mô Lợi Tuệ Phật

Nam Mô Châu Nguyệt Quang Phật

Nam Mô Oai Quang Phật

Nam Mô Bất Phá Luận Phật

Nam Mô Quang Minh Vương Phật

Nam Mô Châu Luân Phật

Nam Mô Kim Cang Tuệ Phật

Nam Mô Kiết Thủ Phật

(361-380)

Nam Mô Thiện Nguyệt Phật

Nam Mô Bảo Diễm Phật

Nam Mô La Hầu Thủ Phật

Nam Mô Lạc Bồ Đề Phật

Nam Mô Đẳng Quang Phật

Nam Mô Chí Tịch Diệt Phật

Nam Mô Thế Tối Diệu Phật

Nam Mô Tự Tại Danh Phật

Nam Mô Thập Thế Lực Phật

Nam Mô Hỷ Lực Vương Phật

Nam Mô Đức Thế Lực Phật

Nam Mô Tối Thắng Đảnh Phật

Nam Mô Đại Thế Lực Phật

Nam Mô Công Đức Tạng Phật

Nam Mô Chơn Hạnh Phật

Nam Mô Thượng An Phật

Nam Mô Kim Cang Tri Sơn Phật

Nam Mô Đại Quang Phật

Nam Mô Diệu Đức Tạng Phật

Nam Mô Quảng Đức Phật

(381-400)

Nam Mô Bảo Võng Nghiêm Thân Phật

Nam Mô Phúc Đức Minh Phật

Nam Mô Tạo Khải Phật

Nam Mô Thành Thủ Phật

Nam Mô Thiện Hoa Phật

Nam Mô Tập Bảo Phật

Nam Mô Đại Hải Trí Phật

Nam Mô Trì Địa Đức Phật

Nam Mô Thiện Ý Mãnh Phật

Nam Mô Thiện Tư Duy Phật

Nam Mô Đức Luân Phật

Nam Mô Bảo Quang Phật

Nam Mô Lợi Ích Phật

Nam Mô Thế Nguyệt Phật

Nam Mô Mỹ Âm Phật

Nam Mô Phạm Tướng Phật

Nam Mô Chúng Sư Thủ Phật

Nam Mô Sư Tử Hành Phật

Nam Mô Nan Thi Phật

Nam Mô Ứng Cúng Phật

(400 danh hiệu Phật)

( Về trước đã lạy đủ bốn trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật)

(401-420)

Nam Mô Minh Oai Đức Phật

Nam Mô Đại Quang Vương Phật

Nam Mô Kim Cang Bảo Nghiêm Phật

Nam Mô Chúng Thanh Tịnh Phật

Nam Mô Vô Biên Danh Phật

Nam Mô Bất Hư Quang Phật

Nam Mô Thánh Thiên Phật

Nam Mô Trí Vương Phật

Nam Mô Kim Cang Chúng Phật

Nam Mô Thiện Chướng Phật

Nam Mô Kiên Từ Phật

Nam Mô Hoa Quốc Phật

Nam Mô Pháp Ý Phật

Nam Mô Phong Hành Phật

Nam Mô Thiện Tư Minh Phật

Nam Mô Đa Minh Phật

Nam Mô Mật Chúng Phật

Nam Mô Quang Vương Phật

Nam Mô Công Đức Thủ Phật

Nam Mô Lợi Ý Phật

(421-440)

Nam Mô Vô Cụ Phật

Nam Mô Kiên Quán Phật

Nam Mô Trụ Pháp Phật

Nam Mô Châu Túc Phật

Nam Mô Giải Thoát Đức Phật

Nam Mô Diệu Thân Phật

Nam Mô Tùy Thế Ngữ Ngôn Phật

Nam Mô Diệu Trí Phật

Nam Mô Phổ Đức Phật

Nam Mô Phạm Tài Phật

Nam Mô Thật Âm Phật

Nam Mô Chánh Trí Phật

Nam Mô Lực Đắc Phật

Nam Mô Sư Tử Ý Phật

Nam Mô Tịnh Hoa Phật

Nam Mô Hỷ Nhãn Phật

Nam Mô Hoa Xỉ Phật

Nam Mô Công Đức Tự Tại Tràng Phật

Nam Mô Minh Bảo Phật

Nam Mô Hy Hữu Danh Phật

(441-460)

Nam Mô Thượng Giới Phật

Nam Mô Ly Dục Phật

Nam Mô Tự Tại Thiên Phật

Nam Mô Phạm Thọ Phật

Nam Mô Nhứt Thiết Thiên Phật

Nam Mô Nhạo Trí Phật

Nam Mô Khả Ức Niệm Phật

Nam Mô Châu Tạng Phật

Nam Mô Đức Lưu Bố Phật

Nam Mô Đại Thiên Vương Phật

Nam Mô Vô Phược Phật

Nam Mô Kiên Pháp Phật

Nam Mô Thiên Đức Phật

Nam Mô Phạm Mâu Ni Phật

Nam Mô An Tường Hạnh Phật

Nam Mô Cần Tinh Tấn Phật

Nam Mô Đắc Thượng Vị Phật

Nam Mô Vô Y Đức Phật

Nam Mô Đảm (Chiêm) Bặc Hoa Phật

Nam Mô Xuất Sanh Vô Thượng Công Đức Phật

(461-480)

Nam Mô Tiên Nhơn Thị Vệ Phật

Nam Mô Đế Tràng Phật

Nam Mô Đại Ái Phật

Nam Mô Tu Man Sắc Phật

Nam Mô Chúng Diệu Phật

Nam Mô Khả Lạc Phật

Nam Mô Thế Lực Hạnh Phật

Nam Mô Thiện Định Nghĩa Phật

Nam Mô Ngưu Vương Phật

Nam Mô Diệu Tý Phật

Nam Mô Đại Xa Phật

Nam Mô Mãn Nguyện Phật

Nam Mô Đức Quang Phật

Nam Mô Bảo Âm Phật

Nam Mô Quang Tràng Phật

Nam Mô Phú Quý Phật

Nam Mô Sư Tử Lực Phật

Nam Mô Tịnh Mục Phật

Nam Mô Quán Thân Phật

Nam Mô Tịnh Ý Phật

(481-500)

Nam Mô Tri Thứ Đệ Phật

Nam Mô Mãnh Oai Đức Phật

Nam Mô Đại Quang Minh Phật

Nam Mô Nhựt Quang Diệu Phật

Nam Mô Tịnh Tạng Phật

Nam Mô Phân Biệt Oai Phật

Nam Mô Vô Tổn Phật

Nam Mô Mật Nhựt Phật

Nam Mô Nguyệt Quang Phật

Nam Mô Trì Minh Phật

Nam Mô Thiện Tịch Hạnh Phật

Nam Mô Bất Động Phật

Nam Mô Đại Thỉnh Phật

Nam Mô Đức Pháp Phật

Nam Mô Nghiêm Độ Phật

Nam Mô Trang Nghiêm Vương Phật

Nam Mô Cao Xuất Phật

Nam Mô Diệm Xí Phật

Nam Mô Liên Hoa Đức Phật

Nam Mô Bảo Nghiêm Phật

(500 danh hiệu Phật)

(Về trước đã lạy đủ năm trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật)

(501-520)

Nam Mô Cao Đại Thân Phật

Nam Mô Thượng Thiện Phật

Nam Mô Bảo Thượng Phật

Nam Mô Vô Lượng Quang Phật

Nam Mô Hải Đức Phật

Nam Mô Bảo Ấn Thủ Phật

Nam Mô Nguyệt Cái Phật

Nam Mô Đa Diễm Phật

Nam Mô Thuận Tịch Diệc Phật

Nam Mô Trí Xưng Phật

Nam Mô Trí Giác Phật

Nam Mô Công Đức Quang Phật

Nam Mô Thinh Lưu Bố Phật

Nam Mô Mãn Nguyệt Phật

Nam Mô Danh Xưng Phật

Nam Mô Thiện Giới Vương Phật

Nam Mô Đăng Vương Phật

Nam Mô Điển Quang Phật

Nam Mô Đại Diệm Vương Phật

Nam Mô Tịch Chư Hữu Phật

(521-540)

Nam Mô Tỳ Xá Khư Thiên Phật

Nam Mô Hoa Tạng Phật

Nam Mô Kim Cang Sơn Phật

Nam Mô Thân Đoan Nghiêm Phật

Nam Mô Tịnh Nghĩa Phật

Nam Mô Oai Mãnh Quân Phật

Nam Mô Trí Diễm Đức Phật

Nam Mô Lực Hạnh Phật

Nam Mô La Hầu Thiên Phật

Nam Mô Trí Tụ Phật

Nam Mô Sư Tử Xuất Hiện Phật

Nam Mô Như Vương Phật

Nam Mô Viên Mãn Thanh Tịnh Phật

Nam Mô La Hầu La Phật

Nam Mô Đại Dược Phật

Nam Mô Thanh Tịnh Hiền Phật

Nam Mô Đệ Nhất Nghĩa Phật

Nam Mô Đức Thủ Phật

Nam Mô Bách Quang Minh Phật

Nam Mô Lưu Bố Vương Phật

(541-560)

Nam Mô Vô Lượng Công Đức Phật

Nam Mô Pháp Tạng Phật

Nam Mô Diệu Ý Phật

Nam Mô Đức Chủ Phật

Nam Mô Tối Tăng Thượng Phật

Nam Mô Tuệ Đảnh Phật

Nam Mô Thắng Oán Địch Phật

Nam Mô Ý Hạnh Phật

Nam Mô Phạm Âm Phật

Nam Mô Giải Thoát Phật

Nam Mô Lôi Âm Phật

Nam Mô Thông Tướng Phật

Nam Mô Tuệ Long Phật

Nam Mô Thâm Tự Tại Phật

Nam Mô Đại Địa Vương Phật

Nam Mô Đại Ngưu Vương Phật

Nam Mô Lê Đà Mục Phật

Nam Mô Hy Hữu Thân Phật

Nam Mô Thật Tướng Phật

Nam Mô Tối Tôn Thiên Phật

(561-580)

Nam Mô Bất Một Âm Phật

Nam Mô Bảo Thắng Phật

Nam Mô Âm Đức Phật

Nam Mô Trang Nghiêm Từ Phật

Nam Mô Dũng Trí Phật

Nam Mô Hoa Tích Phật

Nam Mô Hoa Khai Phật

Nam Mô Vô Thượng Y Vương Phật

Nam Mô Đức Tích Phật

Nam Mô Thượng Hình Sắc Phật

Nam Mô Công Đức Nguyệt Phật

Nam Mô Nguyệt Đăng Phật

Nam Mô Oai Đức Vương Phật

Nam Mô Bồ Đề Vương Phật

Nam Mô Vô Tận Phật

Nam Mô Bồ Đề Nhãn Phật

Nam Mô Thân Sung Mãn Phật

Nam Mô Tuệ Quốc Phật

Nam Mô Tối Thượng Phật

Nam Mô Thanh Tịnh Chiếu Phật

(581-600)

Nam Mô Tuệ Đức Phật

Nam Mô Diệu Âm Thinh Phật

Nam Mô Vô Ngại Quang Phật

Nam Mô Vô Ngại Tạng Phật

Nam Mô Thượng Thí Phật

Nam Mô Đại Tôn Phật

Nam Mô Trí Thế Phật

Nam Mô Đại Diệm Phật

Nam Mô Đế Vương Phật

Nam Mô Chế Lực Phật

Nam Mô Oai Đức Phật

Nam Mô Nguyệt Hiện Phật

Nam Mô Danh Văn Phật

Nam Mô Đoan Nghiêm Phật

Nam Mô Vô Trần Cấu Phật

Nam Mô Oai Nghi Phật

Nam Mô Sư Tử Quân Phật

Nam Mô Thiên Vương Phật

Nam Mô Danh Thinh Phật

Nam Mô Thù Thắng Phật.

(600 danh hiệu Phật)

(Về trước đã lạy đủ sáu trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật)

(601-620)

Nam Mô Đại Tạng Phật

Nam Mô Phước Đức Quang Phật

Nam Mô Phạm Văn Phật

Nam Mô Xuất Chư Hữu Phật

Nam Mô Trí Đảnh Phật

Nam Mô Thượng Thiên Phật

Nam Mô Địa Vương Phật

Nam Mô Chí Giải Thoát Phật

Nam Mô Kim Kế Phật

Nam Mô La Hầu Nhựt Phật

Nam Mô Mạc Năng Thắng Phật

Nam Mô Mâu Ni Tịnh Phật

Nam Mô Thiện Quang Phật

Nam Mô Kim Tề Phật

Nam Mô Chủng Đức Thiên Vương Phật

Nam Mô Pháp Cái Phật

Nam Mô Dũng Mãnh Danh Xưng Phật

Nam Mô Quang Minh Môn Phật

Nam Mô Mỹ Diệu Tuệ Phật

Nam Mô Vi Ý Phật

(621-640)

Nam Mô Chư Oai Đức Phật

Nam Mô Sư Tử Kế Phật

Nam Mô Giải Thoát Tướng Phật

Nam Mô Tuệ Tạng Phật

Nam Mô Ta La Vương Phật

Nam Mô Oai Tướng Phật

Nam Mô Đoạn Lưu Phật

Nam Mô Vô Ngại Tán Phật

Nam Mô Sở Tác Dĩ Biện Phật

Nam Mô Thiện Âm Phật

Nam Mô Sơn Vương Tướng Phật

Nam Mô Pháp Đảnh Phật

Nam Mô Vô Năng Ánh Tế Phật

Nam Mô Thiện Đoan Nghiêm Phật

Nam Mô Kiết Thân Phật

Nam Mô Ái Ngữ Phật

Nam Mô Sư Tử Lợi Phật

Nam Mô Hòa Lâu Na Phật

Nam Mô Sư Tử Pháp Phật

Nam Mô Pháp Lực Phật

(641-660)

Nam Mô Ái Lạc Phật

Nam Mô Tán Bất Động Phật

Nam Mô Chúng Minh Vương Phật

Nam Mô Giác Ngộ Chúng Sanh Phật

Nam Mô Diệu Minh Phật

Nam Mô Ý Trụ Nghĩa Phật

Nam Mô Quang Chiếu Phật

Nam Mô Hương Đức Phật

Nam Mô Linh Hỷ Phật

Nam Mô Nhựt Thành Tựu Phật

Nam Mô Diệt Nhuế Phật

Nam Mô Thượng Sắc Phật

Nam Mô Thiện Bộ Phật

Nam Mô Đại Âm Tán Phật

Nam Mô Tịnh Nguyện Phật

Nam Mô Nhựt Thiên Phật

Nam Mô Lạc Tuệ Phật

Nam Mô Nhiếp Thân Phật

Nam Mô Oai Đức Thế Phật

Nam Mô Sát Lợi Phật

(661-680)

Nam Mô Chúng Hội Vương Phật

Nam Mô Thượng Kim Phật

Nam Mô Giải Thoát Kế Phật

Nam Mô Lạc Pháp Phật

Nam Mô Trụ Hạnh Phật

Nam Mô Xả Kiêu Mạn Phật

Nam Mô Trí Tạng Phật

Nam Mô Phạm Hạnh Phật

Nam Mô Chiên Đàn Phật

Nam Mô Vô Ưu Danh Phật

Nam Mô Đoan Nghiêm Thân Phật

Nam Mô Tướng Quốc Phật

Nam Mô Mẫn Trì Phật

Nam Mô Vô Biên Đức Phật

Nam Mô Thiên Quang Phật

Nam Mô Tuệ Hoa Phật

Nam Mô Tần Đầu Ma Phật

Nam Mô Trí Phú Phật

Nam Mô Đại Nguyện Quang Phật

Nam Mô Bảo Thủ Phật

(681-700)

Nam Mô Tịnh Căn Phật

Nam Mô Cụ Túc Luận Phật

Nam Mô Thượng Luận Phật

Nam Mô Bất Thối Địa Phật

Nam Mô Pháp Tự Tại Bất Hư Phật

Nam Mô Hữu Nhựt Phật

Nam Mô Xuất Nê Phật

Nam Mô Đắc Trí Phật

Nam Mô Thượng Kiết Phật

Nam Mô Mô La Phật

Nam Mô Pháp Lạc Phật

Nam Mô Cầu Thắng Phật

Nam Mô Trí Tuệ Phật

Nam Mô Thiện Thánh Phật

Nam Mô Võng Quang Phật

Nam Mô Lưu Ly Tạng Phật

Nam Mô Thiện Thiên Phật

Nam Mô Lợi Tịch Phật

Nam Mô Giáo Hóa Phật

Nam Mô Phổ Tùy Thuận Tự Tại Phật

(700 danh hiệu Phật)

(Về trước đã lạy đủ bảy trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật)

(701-720)

Nam Mô Kiên Cố Khổ Hạnh Phật

Nam Mô Chúng Đức Thượng Minh Phật

Nam Mô Bảo Đức Phật

Nam Mô Nhất Thế Thiện Hữu Phật

Nam Mô Giải Thoát Âm Phật

Nam Mô Cam Lồ Minh Phật

Nam Mô Du Hý Vương Phật

Nam Mô Diệt Tà Khúc Phật

Nam Mô Nhất Thế Chủ Phật

Nam Mô Chiêm Bặc Tịnh Quang Phật

Nam Mô Sơn Vương Phật

Nam Mô Tịch Diệt Phật

Nam Mô Đức Tụ Phật

Nam Mô Cụ Chúng Đức Phật

Nam Mô Tối Thắng Nguyệt Phật

Nam Mô Thiện Thí Phật

Nam Mô Trụ Bản Phật

Nam Mô Công Đức Oai Tụ Phật

Nam Mô Trí Vô Đẳng Phật

Nam Mô Cam Lồ Âm Phật

(721-740)

Nam Mô Thiện Thủ Phật

Nam Mô Chấp Minh Cự Phật

Nam Mô Tư Giải Thoát Nghĩa Phật

Nam Mô Thắng Âm Phật

Nam Mô Lê Đà Hạnh Phật

Nam Mô Thiện Nghĩa Phật

Nam Mô Vô Quá Phật

Nam Mô Hành Thiện Phật

Nam Mô Thù Diệu Thân Phật

Nam Mô Diệu Quang Phật

Nam Mô Nhạo Thuyết Phật

Nam Mô Thiện Tế Phật

Nam Mô Bất Khả Thuyết Phật

Nam Mô Tối Thanh Tịnh Phật

Nam Mô Nhạo Tri Phật

Nam Mô Biện Tài Nhựt Phật

Nam Mô Phá Tha Quân Phật

Nam Mô Bảo Nguyệt Minh Phật

Nam Mô Thượng Ý Phật

Nam Mô Hữu An Chúng Sanh Phật

(741-760)

Nam Mô Đại Kiến Phật

Nam Mô Vô Úy Âm Phật

Nam Mô Thủy Thiên Đức Phật

Nam Mô Huệ Tế Phật

Nam Mô Vô Đẳng Ý Phật

Nam Mô Bất Động Tuệ Quang Phật

Nam Mô Bồ Đề Ý Phật

Nam Mô Thụ Vương Phật

Nam Mô Bàn Đà Âm Phật

Nam Mô Phước Đức Lực Phật

Nam Mô Thế Đức Phật

Nam Mô Thánh Ái Phật

Nam Mô Thế Hạnh Phật

Nam Mô Hổ Phách Phật

Nam Mô Lôi Âm Vân Phật

Nam Mô Thiện Ái Mục Phật

Nam Mô Thiện Trí Phật

Nam Mô Cụ Túc Phật

Nam Mô Hoa Thắng Phật

Nam Mô Đại Âm Phật

(761-780)

Nam Mô Pháp Tướng Phật

Nam Mô Trí Âm Phật

Nam Mô Hư Không Phật

Nam Mô Từ Âm Phật

Nam Mô Tuệ Âm Sai Biệt Phật

Nam Mô Nguyệt Diệm Phật

Nam Mô Thánh Vương Phật

Nam Mô Chúng Ý Phật

Nam Mô Biện Tài Luận Phật

Nam Mô Thiện Tịch Phật

Nam Mô Bất Thối Tuệ Phật

Nam Mô Nhựt Danh Phật

Nam Mô Vô Trước Tuệ Phật

Nam Mô Công Đức Tập Phật

Nam Mô Hoa Đức Tướng Phật

Nam Mô Biện Tài Quốc Phật

Nam Mô Bảo Thí Phật

Nam Mô Ái Nguyệt Phật

Nam Mô Tập Công Đức Uẩn Phật

Nam Mô Diệt Ác Thú Phật

(781-800)

Nam Mô Tự Tại Vương Phật

Nam Mô Vô Lượng Tịnh Phật

Nam Mô Đẳng Định Phật

Nam Mô Bất Hoại Phật

Nam Mô Diệt Cấu Phật

Nam Mô Bất Thất Phương Tiện Phật

Nam Mô Vô Náo Phật

Nam Mô Diệu Diện Phật

Nam Mô Trí Chế Trụ Phật

Nam Mô Pháp Sư Vương Phật

Nam Mô Đại Thiên Phật

Nam Mô Thâm Ý Phật

Nam Mô Vô Lượng Phật

Nam Mô Vô Ngại Kiến Phật

Nam Mô Thế Cúng Dường Phật

Nam Mô Phổ Tán Hoa Phật

Nam Mô Tam Thế Cúng Phật

Nam Mô Ứng Nhựt Tạng Phật

Nam Mô Thiên Cúng Dường Phật

Nam Mô Thượng Trí Nhân Phật

(800 danh hiệu Phật)

(Về trước đã lạy đủ tám trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật)

(801-820)

Nam Mô Chân Kế Phật

Nam Mô Tín Cam Lồ Phật

Nam Mô Bất Trước Tướng Phật

Nam Mô Ly Phân Biệt Hải Phật

Nam Mô Bảo Kiên Minh Phật

Nam Mô Lê Đà Bộ Phật

Nam Mô Tùy Nhựt Phật

Nam Mô Thanh Tịnh Phật

Nam Mô Minh Lực Phật

Nam Mô Công Đức Tụ Phật

Nam Mô Cụ Túc Đức Phật

Nam Mô Đoan Nghiêm Hải Phật

Nam Mô Tu Di Sơn Phật

Nam Mô Hoa Thí Phật

Nam Mô Vô Trước Trí Phật

Nam Mô Vô Biên Tòa Phật

Nam Mô Ái Trí Phật

Nam Mô Bàn Đà Nghiêm Phật

Nam Mô Thanh Tịnh Trụ Phật

Nam Mô Sanh Pháp Phật

(821-840)

Nam Mô Tướng Minh Phật

Nam Mô Tư Duy Lạc Phật

Nam Mô Nhạo Giải Thoát Phật

Nam Mô Tri Đạo Lý Phật

Nam Mô Đa Văn Hải Phật

Nam Mô Trì Hoa Phật

Nam Mô Bất Tùy Thế Phật

Nam Mô Hỷ Chúng Phật

Nam Mô Khổng Tước Âm Phật

Nam Mô Bất Thối Một Phật

Nam Mô Đoạn Hữu Ái Cấu Phật

Nam Mô Oai Nghi Tế Phật

Nam Mô Chư Thiên Lưu Bố Phật

Nam Mô Tùy Sư Hạnh Phật

Nam Mô Hoa Thủ Phật

Nam Mô Tối Thượng Thí Phật

Nam Mô Phá Oán Tặc Phật

Nam Mô Phú Đa Văn Phật

Nam Mô Diệu Quốc Phật

Nam Mô Xí Thạnh Vương Phật

(841-860)

Nam Mô Sư Tử Trí Phật

Nam Mô Nguyệt Xuất Phật

Nam Mô Diệt Ám Phật

Nam Mô Vô Động Phật

Nam Mô Thứ Đệ Hạnh Phật

Nam Mô Âm Thanh Trị Phật

Nam Mô Kiều Đàm Phật

Nam Mô Thế Lực Phật

Nam Mô Thân Tâm Trụ Phật

Nam Mô Thường Nguyệt Phật

Nam Mô Giác Ý Hoa Phật

Nam Mô Nhiêu Ích Vương Phật

Nam Mô Thiện Oai Đức Phật

Nam Mô Trí Lực Đức Phật

Nam Mô Thiện Đăng Phật

Nam Mô Kiên Hạnh Phật

Nam Mô Thiên Âm Phật

Nam Mô Phước Đức Đăng Phật

Nam Mô Nhựt Diện Phật

Nam Mô Bất Động Tụ Phật

(861-880)

Nam Mô Giới Minh Phật

Nam Mô Trụ Giới Phật

Nam Mô Phổ Nhiếp Thọ Phật

Nam Mô Kiên Xuất Phật

Nam Mô An Xà Na Phật

Nam Mô Tăng Ích Phật

Nam Mô Hương Minh Phật

Nam Mô Vi Lam Minh Phật

Nam Mô Niệm Vương Phật

Nam Mô Mật Bát Phật

Nam Mô Vô Ngại Tướng Phật

Nam Mô Chí Diệu Đạo Phật

Nam Mô Tín Giới Phật

Nam Mô Nhạo Thật Phật

Nam Mô Minh Pháp Phật

Nam Mô Cụ Oai Đức Phật

Nam Mô Đại Từ Phật

Nam Mô Thượng Từ Phật

Nam Mô Nhiêu Ích Tuệ Phật

Nam Mô Cam Lồ Vương Phật

(881-900)

Nam Mô Di Lầu Minh Phật

Nam Mô Thánh Tán Phật

Nam Mô Quảng Chiếu Phật

Nam Mô Trì Thọ Phật

Nam Mô Kiến Minh Phật

Nam Mô Thiện Hạnh Báo Phật

Nam Mô Thiện Hỷ Phật

Nam Mô Vô Diệt Phật

Nam Mô Bảo Minh Phật

Nam Mô Cụ Túc Danh Xưng Phật

Nam Mô Nhạo Phước Đức Phật

Nam Mô Công Đức Hải Phật

Nam Mô Tận Tướng Phật

Nam Mô Đoạn Ma Phật

Nam Mô Tận Ma Phật

Nam Mô Quá Suy Đạo Phật

Nam Mô Bất Hoại Ý Phật

Nam Mô Thủy Vương Phật

Nam Mô Tịnh Ma Phật

Nam Mô Chúng Thượng Vương Phật

(900 danh hiệu Phật)

( Về trước đã lạy đủ chín trăm Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật)

(901-920)

Nam Mô Ái Minh Phật

Nam Mô Phước Đăng Phật

Nam Mô Bồ Đề Tướng Phật

Nam Mô Đại Oai Lực Phật

Nam Mô Thiện Diệt Phật

Nam Mô Phạm Mạng Phật

Nam Mô Trí Hỷ Phật

Nam Mô Thần Tướng Phật

Nam Mô Như Chúng Vương Phật

Nam Mô Chủng Chủng Sắc Tướng Phật

Nam Mô Ái Nhựt Phật

Nam Mô La Hầu Nguyệt Phật

Nam Mô Vô Tướng Tuệ Phật

Nam Mô Dược Sư Vương Phật

Nam Mô Trì Thế Lực Phật

Nam Mô Diệm Tuệ Phật

Nam Mô Hỷ Minh Phật

Nam Mô Hảo Âm Phật

Nam Mô Bất Động Thiên Phật

Nam Mô Diệu Đức Nan Tư Phật

(921-940)

Nam Mô Thiện Nghiệp Phật

Nam Mô Ý Vô Mậu Phật

Nam Mô Đại Thí Phật

Nam Mô Danh Tán Phật

Nam Mô Chúng Tướng Phật

Nam Mô Giải Thoát Nguyệt Phật

Nam Mô Thế Tự Tại Phật

Nam Mô Vô Thượng Vương Phật

Nam Mô Diệt Si Phật

Nam Mô Đoạn Ngôn Luận Phật

Nam Mô Phạm Cúng Dường Phật

Nam Mô Vô Biên Biện Tướng Phật

Nam Mô Lê Đà Pháp Phật

Nam Mô Ứng Cúng Dường Phật

Nam Mô Độ Ưu Phật

Nam Mô Lạc An Phật

Nam Mô Thế Ý Phật

Nam Mô Ái Thân Phật

Nam Mô Diệu Túc Phật

Nam Mô Ưu Bát La Phật

(941-960)

Nam Mô Hoa Anh Phật

Nam Mô Vô Biên Biện Quang Phật

Nam Mô Tín Thánh Phật

Nam Mô Đức Tinh Tấn Phật

Nam Mô Chân Thật Phật

Nam Mô Thiên Chủ Phật

Nam Mô Lạc Cao Âm Phật

Nam Mô Tín Tịnh Phật

Nam Mô Bà Kỳ La Đà Phật

Nam Mô Phước Đức Ý Phật

Nam Mô Bất Thuấn Phật

Nam Mô Thuận Tiên Cổ Phật

Nam Mô Tụ Thành Phật

Nam Mô Sư Tử Du Phật

Nam Mô Tối Thượng Nghiệp Phật

Nam Mô Tín Thanh Tịnh Phật

Nam Mô Hạnh Minh Phật

Nam Mô Long Âm Phật

Nam Mô Trì Luân Phật

Nam Mô Tài Thành Phật

(961-980)

Nam Mô Thế Ái Phật

Nam Mô Đề Xá Phật

Nam Mô Vô Lượng Bảo Danh Phật

Nam Mô Vân Tướng Phật

Nam Mô Tuệ Đạo Phật

Nam Mô Thuận Pháp Trí Phật

Nam Mô Hư Không Âm Phật

Nam Mô Thiện Nhãn Phật

Nam Mô Vô Thắng Thiên Phật

Nam Mô Châu Tịnh Phật

Nam Mô Thiện Tài Phật

Nam Mô Đăng Diệm Phật

Nam Mô Bảo Âm Thanh Phật

Nam Mô Nhân Chủ Vương Phật

Nam Mô Bất Tư Nghì Công Đức Quang Phật

Nam Mô Tùy Pháp Hành Phật

Nam Mô Vô Lượng Hiền Phật

Nam Mô Bảo Danh Văn Phật

Nam Mô Đắc Lợi Phật

Nam Mô Thế Hoa Phật

(981-1000)

Nam Mô Cao Đảnh Phật

Nam Mô Vô Biên Biện Tài Thành Phật

Nam Mô Sai Biệt Tri Kiến Phật

Nam Mô Sư Tử Nha Phật

Nam Mô Pháp Đăng Cái Phật

Nam Mô Mục Kiền Liên Phật

Nam Mô Vô Ưu Quốc Phật

Nam Mô Ý Tư Phật

Nam Mô Pháp Thiên Kỉnh Phật

Nam Mô Đoạn Thế Lực Phật

Nam Mô Cực Thế Lực Phật

Nam Mô Diệt Tham Phật

Nam Mô Kiên Âm Phật

Nam Mô Thiện Tuệ Phật

Nam Mô Diệu Nghĩa Phật

Nam Mô Ái Tịnh Phật

Nam Mô Tàm Quý Nhan Phật

Nam Mô Diệu Kế Phật

Nam Mô Dục Lạc Phật

Nam Mô Lầu Chí Phật

(1000 danh hiệu Phật)

(Về trước đã lạy đủ một ngàn Phật, đệ tử quy mạng sám hối, cầu ở vị lai diện kiến chư Phật và cầu chứng Phật quả! Vì thế cho nên ngày nay chúng con quy y chư Phật)

Danh hiệu các Đức Phật đã ra đời trong Hiền kiếp, nếu những người được nghe một ngàn Danh tự nầy rồi, chí thành lễ bái và quy y thì mau được quả niết bàn, những người có trí tuệ nghe các Danh hiệu Phật, một lòng gìn giữ chớ có buông bỏ, siêng năng tinh tấn, chớ để mất duyên tốt nầy, mà sa đọa vào vòng ác thú chịu các khổ não, nên an trụ giữ giới, tùy thuận đa văn thường ưa hạnh viễn ly, đầy đủ đức nhẫn thâm sâu; người đó được gặp ngàn Đức Phật nầy, như thường trì tụng lễ lạy ngàn Danh hiệu Phật đó, thời diệt được các tội chướng đã tạo trong vô lượng A-tăng-kỳ kiếp. Quyết được Tam-muội thần thông, trí tuệ vô ngại, và các pháp môn Đà-la-ni như chư Phật, tùy nghi thuyết pháp theo tất cả các kinh thơ, các trí tuệ đều hợp với pháp Tam-muội. Thường cầu tu tập pháp Tam-muội, thường làm hạnh thanh tịnh, chớ sanh lòng khi dối, ôm giữ lòng ghen ghét, rời bỏ lợi danh, thường hành sáu hòa kỉnh, công hạnh được như vậy, tất mau chứng được các pháp Tam-muội.

  Xem thêm:

 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Thích Thiện Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 1 - Kinh Tạng
 • Kinh Độ Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 1 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Truyền Tâm Pháp Yếu Của Thiền Sư Hoàng Bá - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 2 - Kinh Tạng
 • Kinh Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Nguyên Thuận dịch (1) - Kinh Tạng
 • Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Thích Huệ Hưng dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Nguyên Thuận dịch (2) - Kinh Tạng
 • Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Kinh Hồng Danh Lễ Sám - Kinh Tạng
 • Kinh Bí Mật Bát Danh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Nghi quỹ Đà-la-ni Tùy Cầu Tức Đắc Thần biến gia trì thành tựu Kim cang đảnh Du-già tối thắng Bí mật thành Phật - Kinh Tạng
 • Ngữ Lục Của Thiền Sư Đàm Châu Quy Sơn Linh Hựu - Kinh Tạng