Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh

Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

Khuyết dịch

Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

***

Lúc bấy giờ Hỷ Vương Bồ-Tát bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Nay ở trong chúng hội nơi đây có vị Bồ-Tát Ma-ha-tát nào đắc tam-muội này không, cũng như đã đắc 84.000 môn Ba-la-mật, các môn tam-muội, và các môn đà-la-ni chăng?”

Phật bảo ngài Hỷ Vương:

“Nay ở trong chúng hội nơi đây có chư Bồ-Tát Đại sĩ đã đắc tam-muội này, cũng như có thể nhập 84.000 môn Ba-la-mật, các môn tam-muội, và các môn đà-la-ni. Ở trong Hiền Kiếp này, chư Bồ-Tát đó đều sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác–ngoại trừ bốn Đức Như Lai đã thành Phật ở trong kiếp này rồi.”

Hỷ Vương Bồ-Tát lại bạch Phật rằng:

“Duy nguyện Như Lai hãy tuyên nói các danh tự của chư Bồ-Tát này để làm nhiều lợi ích cho hàng trời người và an ổn thế gian. Lại cũng là vì để hộ trì Phật Pháp khiến được cửu trụ, và cũng là vì để hiển thị Pháp minh cho chư Bồ-Tát cầu Vô Thượng Đạo ở đời vị lai, khiến tâm họ sẽ không chán mỏi.”

Phật bảo ngài Hỷ Vương:

“Ông nay lắng nghe và hãy khéo tư duy. Ta sẽ thuyết giảng cho ông.”

“Dạ vâng, thưa Thế Tôn! Con vui thích muốn nghe.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói các danh tự của chư Phật:

Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật

Nam-mô Câu-na-hàm-mâu-ni Phật

Nam-mô Ca-diếp Phật

Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Phật

Nam-mô Di-lặc Phật

Nam-mô Sư Tử Phật

Nam-mô Minh Diễm Phật

Nam-mô Mâu-ni Phật

Nam-mô Diệu Hoa Phật

Nam-mô Hoa Thị Phật

Nam-mô Thiện Tú Phật

Nam-mô Đạo Sư Phật

Nam-mô Đại Tý Phật

Nam-mô Đại Lực Phật

Nam-mô Tú Vương Phật

Nam-mô Tu Dược Phật

Nam-mô Danh Tướng Phật

Nam-mô Đại Minh Phật

Nam-mô Diễm Kiên Phật

Nam-mô Chiếu Diệu Phật

Nam-mô Nhật Tạng Phật

Nam-mô Nguyệt Thị Phật

Nam-mô Chúng Diễm Phật

Nam-mô Thiện Minh Phật

Nam-mô Vô Ưu Phật

Nam-mô Đề-sa Phật

Nam-mô Minh Diệu Phật

Nam-mô Trì Man Phật

Nam-mô Công Đức Minh Phật

Nam-mô Thị Nghĩa Phật

Nam-mô Đăng Diệu Phật

Nam-mô Hưng Thịnh Phật

Nam-mô Dược Sư Phật

Nam-mô Thiện Nhu Phật

Nam-mô Bạch Hào Phật

Nam-mô Kiên Cố Phật

Nam-mô Phước Uy Đức Phật

Nam-mô Bất Khả Hoại Phật

Nam-mô Đức Tướng Phật

Nam-mô La-hầu Phật

Nam-mô Chúng Chủ Phật

Nam-mô Phạm Thanh Phật

Nam-mô Kiên Tế Phật

Nam-mô Bất Cao Phật

Nam-mô Tác Minh Phật

Nam-mô Đại Sơn Phật

Nam-mô Kim Cang Phật

Nam-mô Tương Chúng Phật

Nam-mô Vô Úy Phật

Nam-mô Trân Bảo Phật

Nam-mô Hoa Nhật Phật

Nam-mô Quân Lực Phật

Nam-mô Hương Diễm Phật

Nam-mô Nhân Ái Phật

Nam-mô Đại Uy Đức Phật

Nam-mô Phạm Vương Phật

Nam-mô Vô Lượng Minh Phật

Nam-mô Long Đức Phật

Nam-mô Kiên Bộ Phật

Nam-mô Bất Hư Kiến Phật

Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật

Nam-mô Thiện Thủ Phật

Nam-mô Hoan Hỷ Phật

Nam-mô Bất Thối Phật

Nam-mô Sư Tử Tướng Phật

Nam-mô Thắng Tri Phật

Nam-mô Pháp Thị Phật

Nam-mô Hỷ Vương Phật

Nam-mô Diệu Ngự Phật

Nam-mô Ái Tác Phật

Nam-mô Đức Tý Phật

Nam-mô Hương Tượng Phật

Nam-mô Quán Thị Phật

Nam-mô Vân Âm Phật

Nam-mô Thiện Tư Phật

Nam-mô Thiện Cao Phật

Nam-mô Ly Cấu Phật

Nam-mô Nguyệt Tướng Phật

Nam-mô Đại Danh Phật

Nam-mô Châu Kế Phật

Nam-mô Uy Mãnh Phật

Nam-mô Sư Tử Hống Phật

Nam-mô Đức Thụ Phật

Nam-mô Hoan Thích Phật

Nam-mô Tuệ Tụ Phật

Nam-mô An Trụ Phật

Nam-mô Hữu Ý Phật

Nam-mô Ương-già-đà Phật

Nam-mô Vô Lượng Ý Phật

Nam-mô Diệu Sắc Phật

Nam-mô Đa Trí Phật

Nam-mô Quang Minh Phật

Nam-mô Kiên Giới Phật

Nam-mô Cát Tường Phật

Nam-mô Bảo Tướng Phật

Nam-mô Liên Hoa Phật

Nam-mô Na-la-diên Phật

Nam-mô An Lạc Phật

Nam-mô Trí Tích Phật

Nam-mô Đức Kính Phật

Trên đây là 100 vị Phật

 

Nam-mô Phạm Đức Phật

Nam-mô Bảo Tích Phật

Nam-mô Hoa Thiên Phật

Nam-mô Thiện Tư Nghị Phật

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật

Nam-mô Danh Văn Ý Phật

Nam-mô Nhạo Thuyết Tụ Phật

Nam-mô Kim Cang Tướng Phật

Nam-mô Cầu Lợi Ích Phật

Nam-mô Du Hí Thần Thông Phật

Nam-mô Ly Ám Phật

Nam-mô Danh Thiên Phật

Nam-mô Di-lâu Tướng Phật

Nam-mô Chúng Minh Phật

Nam-mô Bảo Tạng Phật

Nam-mô Cực Cao Hạnh Phật

Nam-mô Kim Cang Thuẫn Phật

Nam-mô Châu Giác Phật

Nam-mô Đức Tán Phật

Nam-mô Nhật Nguyệt Minh Phật

Nam-mô Nhật Minh Phật

Nam-mô Tinh Tú Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Nghĩa Phật

Nam-mô Vi Lam Vương Phật

Nam-mô Phước Tạng Phật

Nam-mô Kiến Hữu Biên Phật

Nam-mô Điện Minh Phật

Nam-mô Kim Sơn Phật

Nam-mô Sư Tử Đức Phật

Nam-mô Thắng Tướng Phật

Nam-mô Minh Tán Phật

Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật

Nam-mô Cụ Túc Tán Phật

Nam-mô Ly Úy Sư Phật

Nam-mô Ứng Thiên Phật

Nam-mô Đại Đăng Phật

Nam-mô Thế Minh Phật

Nam-mô Diệu Âm Phật

Nam-mô Trì Thượng Công Đức Phật

Nam-mô Cám Thân Phật

Nam-mô Sư Tử Giáp Phật

Nam-mô Bảo Tán Phật

Nam-mô Chúng Vương Phật

Nam-mô Du Bộ Phật

Nam-mô An Ẩn Phật

Nam-mô Pháp Sai Biệt Phật

Nam-mô Thượng Tôn Phật

Nam-mô Cực Cao Đức Phật

Nam-mô Thượng Sư Tử Âm Phật

Nam-mô Nhạo Hí Phật

Nam-mô Long Minh Phật

Nam-mô Hoa Sơn Phật

Nam-mô Long Hỷ Phật

Nam-mô Hương Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Bảo Diễm Sơn Phật

Nam-mô Thiên Lực Phật

Nam-mô Đức Man Phật

Nam-mô Long Thủ Phật

Nam-mô Nhân Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Thiện Hạnh Ý Phật

Nam-mô Trí Thắng Phật

Nam-mô Vô Lượng Nhật Phật

Nam-mô Thật Ngữ Phật

Nam-mô Trì Cự Phật

Nam-mô Định Ý Phật

Nam-mô Vô Lượng Hình Phật

Nam-mô Minh Chiếu Phật

Nam-mô Tối Thắng Đăng Phật

Nam-mô Đoạn Nghi Phật

Nam-mô Trang Nghiêm Thân Phật

Nam-mô Bất Hư Bộ Phật

Nam-mô Giác Ngộ Phật

Nam-mô Hoa Tướng Phật

Nam-mô Sơn Chủ Vương Phật

Nam-mô Thiện Uy Nghi Phật

Nam-mô Biến Kiến Phật

Nam-mô Vô Lượng Danh Phật

Nam-mô Bảo Thiên Phật

Nam-mô Diệt Quá Phật

Nam-mô Trì Cam Lộ Phật

Nam-mô Nhân Nguyệt Phật

Nam-mô Hỷ Kiến Phật

Nam-mô Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Châu Minh Phật

Nam-mô Sơn Đảnh Phật

Nam-mô Đáo Bỉ Ngạn Phật

Nam-mô Pháp Tích Phật

Nam-mô Định Nghĩa Phật

Nam-mô Thí Nguyện Phật

Nam-mô Bảo Tụ Phật

Nam-mô Trụ Nghĩa Phật

Nam-mô Mãn Ý Phật

Nam-mô Thượng Tán Phật

Nam-mô Từ Đức Phật

Nam-mô Vô Cấu Phật

Nam-mô Phạm Thiên Phật

Nam-mô Hoa Minh Phật

Nam-mô Thân Sai Biệt Phật

Nam-mô Pháp Minh Phật

Nam-mô Tận Kiến Phật

Trên đây là 200 vị Phật

 

Nam-mô Đức Tịnh Phật

Nam-mô Nguyệt Diện Phật

Nam-mô Bảo Đăng Phật

Nam-mô Bảo Đang Phật

Nam-mô Thượng Danh Phật

Nam-mô Tác Danh Phật

Nam-mô Vô Lượng Âm Phật

Nam-mô Vi Lam Phật

Nam-mô Sư Tử Thân Phật

Nam-mô Minh Ý Phật

Nam-mô Vô Năng Thắng Phật

Nam-mô Công Đức Phẩm Phật

Nam-mô Hải Tuệ Phật

Nam-mô Đắc Thế Phật

Nam-mô Vô Biên Hạnh Phật

Nam-mô Khai Hoa Phật

Nam-mô Tịnh Cấu Phật

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật

Nam-mô Dũng Lực Phật

Nam-mô Phú Túc Phật

Nam-mô Phước Đức Phật

Nam-mô Tùy Thời Phật

Nam-mô Khánh Âm Phật

Nam-mô Công Đức Kính Phật

Nam-mô Quảng Ý Phật

Nam-mô Thiện Tịch Diệt Phật

Nam-mô Tài Thiên Phật

Nam-mô Tịnh Đoạn Nghi Phật

Nam-mô Vô Lượng Trì Phật

Nam-mô Diệu Lạc Phật

Nam-mô Bất Phụ Phật

Nam-mô Vô Trụ Phật

Nam-mô Đắc-xoa-ca Phật

Nam-mô Chúng Thủ Phật

Nam-mô Thế Quang Phật

Nam-mô Đa Đức Phật

Nam-mô Phất-sa Phật

Nam-mô Vô Biên Uy Đức Phật

Nam-mô Nghĩa Ý Phật

Nam-mô Dược Vương Phật

Nam-mô Đoạn Ác Phật

Nam-mô Vô Nhiệt Phật

Nam-mô Thiện Điều Phật

Nam-mô Danh Đức Phật

Nam-mô Hoa Đức Phật

Nam-mô Dũng Đắc Phật

Nam-mô Kim Cang Quân Phật

Nam-mô Đại Đức Phật

Nam-mô Tịch Diệt Ý Phật

Nam-mô Vô Biên Âm Phật

Nam-mô Đại Uy Quang Phật

Nam-mô Thiện Trụ Phật

Nam-mô Vô Sở Phụ Phật

Nam-mô Ly Nghi Hoặc Phật

Nam-mô Điện Tướng Phật

Nam-mô Cung Kính Phật

Nam-mô Uy Đức Thủ Phật

Nam-mô Trí Nhật Phật

Nam-mô Thượng Lợi Phật

Nam-mô Tu-di Đảnh Phật

Nam-mô Tịnh Tâm Phật

Nam-mô Trị Oán Tặc Phật

Nam-mô Ly Kiêu Phật

Nam-mô Ứng Tán Phật

Nam-mô Trí Thứ Phật

Nam-mô Na-la-đạt Phật

Nam-mô Thường Lạc Phật

Nam-mô Bất Thiểu Quốc Phật

Nam-mô Thiên Danh Phật

Nam-mô Vân Đức Phật

Nam-mô Thậm Lương Phật

Nam-mô Đa Công Đức Phật

Nam-mô Bảo Nguyệt Phật

Nam-mô Trang Nghiêm Đảnh Kế Phật

Nam-mô Nhạo Thiền Phật

Nam-mô Vô Sở Thiểu Phật

Nam-mô Du Hí Phật

Nam-mô Đức Bảo Phật

Nam-mô Ứng Danh Xưng Phật

Nam-mô Hoa Thân Phật

Nam-mô Đại Âm Thanh Phật

Nam-mô Biện Tài Tán Phật

Nam-mô Kim Cang Châu Phật

Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật

Nam-mô Châu Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Đại Vương Phật

Nam-mô Đức Cao Hạnh Phật

Nam-mô Cao Danh Phật

Nam-mô Bách Quang Phật

Nam-mô Hỷ Duyệt Phật

Nam-mô Long Bộ Phật

Nam-mô Ý Nguyện Phật

Nam-mô Diệu Bảo Phật

Nam-mô Diệt Dĩ Phật

Nam-mô Pháp Tràng Phật

Nam-mô Điều Ngự Phật

Nam-mô Hỷ Tự Tại Phật

Nam-mô Bảo Kế Phật

Nam-mô Ly Sơn Phật

Nam-mô Tịnh Thiên Phật

Trên đây là 300 vị Phật

 

Nam-mô Hoa Quan Phật

Nam-mô Tịnh Danh Phật

Nam-mô Uy Đức Tịch Diệt Phật

Nam-mô Ái Tướng Phật

Nam-mô Đa Thiên Phật

Nam-mô Tu-diễm-ma Phật

Nam-mô Thiên Uy Phật

Nam-mô Diệu Đức Vương Phật

Nam-mô Bảo Bộ Phật

Nam-mô Sư Tử Phần Phật

Nam-mô Tối Tôn Thắng Phật

Nam-mô Nhân Vương Phật

Nam-mô Chiên Đàn Vân Phật

Nam-mô Cám Nhãn Phật

Nam-mô Bảo Uy Đức Phật

Nam-mô Đức Thừa Phật

Nam-mô Giác Tưởng Phật

Nam-mô Hỷ Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Hương Tế Phật

Nam-mô Thắng Tuệ Phật

Nam-mô Ly Ái Phật

Nam-mô Từ Tướng Phật

Nam-mô Diệu Hương Phật

Nam-mô Kiên Khải Phật

Nam-mô Uy Đức Mãnh Phật

Nam-mô Châu Khải Phật

Nam-mô Nhân Hiền Phật

Nam-mô Thiện Thệ Nguyệt Phật

Nam-mô Phạm Tự Tại Phật

Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật

Nam-mô Quán Sát Tuệ Phật

Nam-mô Chánh Sanh Phật

Nam-mô Cao Thắng Phật

Nam-mô Nhật Quán Phật

Nam-mô Bảo Danh Phật

Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật

Nam-mô Sơn Quang Phật

Nam-mô Đức Tụ Vương Phật

Nam-mô Cúng Dường Danh Phật

Nam-mô Pháp Tán Phật

Nam-mô Thí Minh Phật

Nam-mô Điện Đức Phật

Nam-mô Bảo Ngữ Phật

Nam-mô Cứu Mạng Phật

Nam-mô Thiện Giới Phật

Nam-mô Thiện Chúng Phật

Nam-mô Kiên Cố Tuệ Phật

Nam-mô Phá Hữu Ám Phật

Nam-mô Thiện Thắng Phật

Nam-mô Sư Tử Quang Phật

Nam-mô Chiếu Minh Phật

Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật

Nam-mô Lợi Tuệ Phật

Nam-mô Châu Nguyệt Quang Phật

Nam-mô Uy Quang Phật

Nam-mô Bất Phá Luận Phật

Nam-mô Quang Minh Vương Phật

Nam-mô Châu Luân Phật

Nam-mô Kim Cang Tuệ Phật

Nam-mô Kiết Thủ Phật

Nam-mô Thiện Nguyệt Phật

Nam-mô Bảo Diễm Phật

Nam-mô La-hầu Thủ Phật

Nam-mô Nhạo Bồ-đề Phật

Nam-mô Đẳng Quang Phật

Nam-mô Chí Tịch Diệt Phật

Nam-mô Thế Tối Diệu Phật

Nam-mô Tự Tại Danh Phật

Nam-mô Thập Thế Lực Phật

Nam-mô Hỷ Lực Vương Phật

Nam-mô Đức Thế Lực Phật

Nam-mô Tối Thắng Đảnh Phật

Nam-mô Đại Thế Lực Phật

Nam-mô Công Đức Tạng Phật

Nam-mô Chân Hạnh Phật

Nam-mô Thượng An Phật

Nam-mô Kim Cang Tri Sơn Phật

Nam-mô Đại Quang Phật

Nam-mô Diệu Đức Tạng Phật

Nam-mô Quảng Đức Phật

Nam-mô Bảo Võng Nghiêm Thân Phật

Nam-mô Phước Đức Minh Phật

Nam-mô Tạo Khải Phật

Nam-mô Thành Thủ Phật

Nam-mô Thiện Hoa Phật

Nam-mô Tập Bảo Phật

Nam-mô Đại Hải Trí Phật

Nam-mô Trì Địa Đức Phật

Nam-mô Nghĩa Ý Mãnh Phật

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật

Nam-mô Đức Luân Phật

Nam-mô Bảo Quang Phật

Nam-mô Lợi Ích Phật

Nam-mô Thế Nguyệt Phật

Nam-mô Mỹ Âm Phật

Nam-mô Phạm Tướng Phật

Nam-mô Chúng Sư Thủ Phật

Nam-mô Sư Tử Hạnh Phật

Nam-mô Nan Thí Phật

Nam-mô Ứng Cúng Phật

Trên đây là 400 vị Phật

 

Nam-mô Minh Uy Đức Phật

Nam-mô Đại Quang Vương Phật

Nam-mô Kim Cang Bảo Nghiêm Phật

Nam-mô Chúng Thanh Tịnh Phật

Nam-mô Vô Biên Danh Phật

Nam-mô Bất Hư Quang Phật

Nam-mô Thánh Thiên Phật

Nam-mô Trí Vương Phật

Nam-mô Kim Cang Chúng Phật

Nam-mô Thiện Chướng Phật

Nam-mô Kiến Từ Phật

Nam-mô Hoa Quốc Phật

Nam-mô Pháp Ý Phật

Nam-mô Phong Hành Phật

Nam-mô Thiện Tư Minh Phật

Nam-mô Đa Minh Phật

Nam-mô Mật Chúng Phật

Nam-mô Quang Vương Phật

Nam-mô Công Đức Thủ Phật

Nam-mô Lợi Ý Phật

Nam-mô Vô Cụ Phật

Nam-mô Kiên Quán Phật

Nam-mô Trụ Pháp Phật

Nam-mô Châu Túc Phật

Nam-mô Giải Thoát Đức Phật

Nam-mô Diệu Thân Phật

Nam-mô Tùy Thế Ngữ Ngôn Phật

Nam-mô Diệu Trí Phật

Nam-mô Phổ Đức Phật

Nam-mô Phạm Tài Phật

Nam-mô Thật Âm Phật

Nam-mô Chánh Trí Phật

Nam-mô Lực Đắc Phật

Nam-mô Sư Tử Ý Phật

Nam-mô Tịnh Hoa Phật

Nam-mô Hỷ Nhãn Phật

Nam-mô Hoa Xỉ Phật

Nam-mô Công Đức Tự Tại Tràng Phật

Nam-mô Minh Bảo Phật

Nam-mô Hy Hữu Danh Phật

Nam-mô Thượng Giới Phật

Nam-mô Ly Dục Phật

Nam-mô Tự Tại Thiên Phật

Nam-mô Phạm Thọ Phật

Nam-mô Nhất Thiết Thiên Phật

Nam-mô Nhạo Trí Phật

Nam-mô Khả Ức Niệm Phật

Nam-mô Châu Tạng Phật

Nam-mô Đức Lưu Bố Phật

Nam-mô Đại Thiên Vương Phật

Nam-mô Vô Phược Phật

Nam-mô Kiên Pháp Phật

Nam-mô Thiên Đức Phật

Nam-mô Phạm Mâu-ni Phật

Nam-mô An Tường Hạnh Phật

Nam-mô Cần Tinh Tấn Phật

Nam-mô Đắc Thượng Vị Phật

Nam-mô Vô Y Đức Phật

Nam-mô Ngọc Lan Hoa Phật

Nam-mô Xuất Sanh Vô Thượng Công Đức Phật

Nam-mô Tiên Nhân Thị Vệ Phật

Nam-mô Đế Tràng Phật

Nam-mô Đại Ái Phật

Nam-mô Tu-mạn Sắc Phật

Nam-mô Chúng Diệu Phật

Nam-mô Khả Lạc Phật

Nam-mô Thế Lực Hạnh Phật

Nam-mô Thiện Định Nghĩa Phật

Nam-mô Ngưu Vương Phật

Nam-mô Diệu Tý Phật

Nam-mô Đại Xa Phật

Nam-mô Mãn Nguyện Phật

Nam-mô Đức Quang Phật

Nam-mô Bảo Âm Phật

Nam-mô Quang Tràng Phật

Nam-mô Phú Quý Phật

Nam-mô Sư Tử Lực Phật

Nam-mô Tịnh Mục Phật

Nam-mô Quán Thân Phật

Nam-mô Tịnh Ý Phật

Nam-mô Tri Thứ Đệ Phật

Nam-mô Mãnh Uy Đức Phật

Nam-mô Đại Quang Minh Phật

Nam-mô Nhật Quang Diệu Phật

Nam-mô Tịnh Tạng Phật

Nam-mô Phân Biệt Uy Phật

Nam-mô Vô Tổn Phật

Nam-mô Mật Nhật Phật

Nam-mô Nguyệt Quang Phật

Nam-mô Trì Minh Phật

Nam-mô Thiện Tịch Hạnh Phật

Nam-mô Bất Động Phật

Nam-mô Đại Thỉnh Phật

Nam-mô Đức Pháp Phật

Nam-mô Nghiêm Độ Phật

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật

Nam-mô Cao Xuất Phật

Nam-mô Diễm Sí Phật

Nam-mô Liên Hoa Đức Phật

Nam-mô Bảo Nghiêm Phật

Trên đây là 500 vị Phật

 

Nam-mô Cao Đại Thân Phật

Nam-mô Thượng Thiện Phật

Nam-mô Bảo Thượng Phật

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật

Nam-mô Hải Đức Phật

Nam-mô Bảo Ấn Thủ Phật

Nam-mô Nguyệt Cái Phật

Nam-mô Đa Diễm Phật

Nam-mô Thuận Tịch Diệt Phật

Nam-mô Trí Xưng Phật

Nam-mô Trí Giác Phật

Nam-mô Công Đức Quang Phật

Nam-mô Thanh Lưu Bố Phật

Nam-mô Mãn Nguyệt Phật

Nam-mô Danh Xưng Phật

Nam-mô Thiện Giới Vương Phật

Nam-mô Đăng Vương Phật

Nam-mô Điện Quang Phật

Nam-mô Đại Diễm Vương Phật

Nam-mô Tịch Chư Hữu Phật

Nam-mô Tỳ-xá-khư Thiên Phật

Nam-mô Hoa Tạng Phật

Nam-mô Kim Cang Sơn Phật

Nam-mô Thân Đoan Nghiêm Phật

Nam-mô Tịnh Nghĩa Phật

Nam-mô Uy Mãnh Quân Phật

Nam-mô Trí Diễm Đức Phật

Nam-mô Lực Hạnh Phật

Nam-mô La-hầu Thiên Phật

Nam-mô Trí Tụ Phật

Nam-mô Sư Tử Xuất Hiện Phật

Nam-mô Như Vương Phật

Nam-mô Viên Mãn Thanh Tịnh Phật

Nam-mô La-hầu-la Phật

Nam-mô Đại Dược Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Hiền Phật

Nam-mô Đệ Nhất Nghĩa Phật

Nam-mô Đức Thủ Phật

Nam-mô Bách Quang Minh Phật

Nam-mô Lưu Bố Vương Phật

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Phật

Nam-mô Pháp Tạng Phật

Nam-mô Diệu Ý Phật

Nam-mô Đức Chủ Phật

Nam-mô Tối Tăng Thượng Phật

Nam-mô Tuệ Đảnh Phật

Nam-mô Thắng Oán Địch Phật

Nam-mô Ý Hạnh Phật

Nam-mô Phạm Âm Phật

Nam-mô Giải Thoát Phật

Nam-mô Lôi Âm Phật

Nam-mô Thông Tướng Phật

Nam-mô Tuệ Long Phật

Nam-mô Thâm Tự Tại Phật

Nam-mô Đại Địa Vương Phật

Nam-mô Đại Ngưu Vương Phật

Nam-mô Lê-đà Mục Phật

Nam-mô Hy Hữu Thân Phật

Nam-mô Thật Tướng Phật

Nam-mô Tối Tôn Thiên Phật

Nam-mô Bất Một Âm Phật

Nam-mô Bảo Thắng Phật

Nam-mô Âm Đức Phật

Nam-mô Trang Nghiêm Từ Phật

Nam-mô Dũng Trí Phật

Nam-mô Hoa Tích Phật

Nam-mô Hoa Khai Phật

Nam-mô Vô Thượng Y Vương Phật

Nam-mô Đức Tích Phật

Nam-mô Thượng Hình Sắc Phật

Nam-mô Công Đức Nguyệt Phật

Nam-mô Nguyệt Đăng Phật

Nam-mô Uy Đức Vương Phật

Nam-mô Bồ-đề Vương Phật

Nam-mô Vô Tận Phật

Nam-mô Bồ-đề Nhãn Phật

Nam-mô Thân Sung Mãn Phật

Nam-mô Tuệ Quốc Phật

Nam-mô Tối Thượng Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Chiếu Phật

Nam-mô Tuệ Đức Phật

Nam-mô Diệu Âm Thanh Phật

Nam-mô Vô Ngại Quang Phật

Nam-mô Vô Ngại Tạng Phật

Nam-mô Thượng Thí Phật

Nam-mô Đại Tôn Phật

Nam-mô Trí Thế Phật

Nam-mô Đại Diễm Phật

Nam-mô Đế Vương Phật

Nam-mô Chế Lực Phật

Nam-mô Uy Đức Phật

Nam-mô Nguyệt Hiện Phật

Nam-mô Danh Văn Phật

Nam-mô Đoan Nghiêm Phật

Nam-mô Vô Trần Cấu Phật

Nam-mô Uy Nghi Phật

Nam-mô Sư Tử Quân Phật

Nam-mô Thiên Vương Phật

Nam-mô Danh Thanh Phật

Nam-mô Thù Thắng Phật

Trên đây là 600 vị Phật

 

Nam-mô Đại Tạng Phật

Nam-mô Phước Đức Quang Phật

Nam-mô Phạm Văn Phật

Nam-mô Xuất Chư Hữu Phật

Nam-mô Trí Đảnh Phật

Nam-mô Thượng Thiên Phật

Nam-mô Địa Vương Phật

Nam-mô Chí Giải Thoát Phật

Nam-mô Kim Kế Phật

Nam-mô La-hầu Nhật Phật

Nam-mô Mạc Năng Thắng Phật

Nam-mô Mâu-ni Tịnh Phật

Nam-mô Thiện Quang Phật

Nam-mô Kim Tề Phật

Nam-mô Chúng Đức Thiên Vương Phật

Nam-mô Pháp Cái Phật

Nam-mô Dũng Mãnh Danh Xưng Phật

Nam-mô Quang Minh Môn Phật

Nam-mô Mỹ Diệu Tuệ Phật

Nam-mô Vi Ý Phật

Nam-mô Chư Uy Đức Phật

Nam-mô Sư Tử Kế Phật

Nam-mô Giải Thoát Tướng Phật

Nam-mô Tuệ Tạng Phật

Nam-mô Sa-la Vương Phật

Nam-mô Uy Tướng Phật

Nam-mô Đoạn Lưu Phật

Nam-mô Vô Ngại Tán Phật

Nam-mô Sở Tác Dĩ Biện Phật

Nam-mô Thiện Âm Phật

Nam-mô Sơn Vương Tướng Phật

Nam-mô Pháp Đảnh Phật

Nam-mô Vô Năng Ánh Tế Phật

Nam-mô Thiện Đoan Nghiêm Phật

Nam-mô Cát Thân Phật

Nam-mô Ái Ngữ Phật

Nam-mô Sư Tử Lợi Phật

Nam-mô Hòa-lâu-na Phật

Nam-mô Sư Tử Pháp Phật

Nam-mô Pháp Lực Phật

Nam-mô Ái Nhạo Phật

Nam-mô Tán Bất Động Phật

Nam-mô Chúng Minh Vương Phật

Nam-mô Giác Ngộ Chúng Sanh Phật

Nam-mô Diệu Minh Phật

Nam-mô Ý Trụ Nghĩa Phật

Nam-mô Quang Chiếu Phật

Nam-mô Hương Đức Phật

Nam-mô Linh Hỷ Phật

Nam-mô Nhật Thành Tựu Phật

Nam-mô Diệt Khuể Phật

Nam-mô Thượng Sắc Phật

Nam-mô Thiện Bộ Phật

Nam-mô Đại Âm Tán Phật

Nam-mô Tịnh Nguyện Phật

Nam-mô Nhật Thiên Phật

Nam-mô Nhạo Tuệ Phật

Nam-mô Nhiếp Thân Phật

Nam-mô Uy Đức Thế Phật

Nam-mô Sát-lợi Phật

Nam-mô Chúng Hội Vương Phật

Nam-mô Thượng Kim Phật

Nam-mô Giải Thoát Kế Phật

Nam-mô Nhạo Pháp Phật

Nam-mô Trụ Hạnh Phật

Nam-mô Xả Kiêu Mạn Phật

Nam-mô Trí Tạng Phật

Nam-mô Phạm Hạnh Phật

Nam-mô Chiên Đàn Phật

Nam-mô Vô Ưu Danh Phật

Nam-mô Đoan Nghiêm Thân Phật

Nam-mô Tương Quốc Phật

Nam-mô Mẫn Trì Phật

Nam-mô Vô Biên Đức Phật

Nam-mô Thiên Quang Phật

Nam-mô Tuệ Hoa Phật

Nam-mô Tần-đầu-ma Phật

Nam-mô Trí Phú Phật

Nam-mô Đại Nguyện Quang Phật

Nam-mô Bảo Thủ Phật

Nam-mô Tịnh Căn Phật

Nam-mô Cụ Túc Luận Phật

Nam-mô Thượng Luận Phật

Nam-mô Bất Thối Địa Phật

Nam-mô Pháp Tự Tại Bất Hư Phật

Nam-mô Hữu Nhật Phật

Nam-mô Xuất Nê Phật

Nam-mô Đắc Trí Phật

Nam-mô Thượng Cát Phật

Nam-mô Mô-la Phật

Nam-mô Pháp Lạc Phật

Nam-mô Cầu Thắng Phật

Nam-mô Trí Tuệ Phật

Nam-mô Thiện Thánh Phật

Nam-mô Võng Quang Phật

Nam-mô Lưu Ly Tạng Phật

Nam-mô Thiện Thiên Phật

Nam-mô Lợi Tịch Phật

Nam-mô Giáo Hóa Phật

Nam-mô Phổ Tùy Thuận Tự Tại Phật

Trên đây là 700 vị Phật

 

Nam-mô Kiên Cố Khổ Hạnh Phật

Nam-mô Chúng Đức Thượng Minh Phật

Nam-mô Bảo Đức Phật

Nam-mô Nhất Thiết Thiện Hữu Phật

Nam-mô Giải Thoát Âm Phật

Nam-mô Cam Lộ Minh Phật

Nam-mô Du Hí Vương Phật

Nam-mô Diệt Tà Khúc Phật

Nam-mô Nhất Thiết Chủ Phật

Nam-mô Ngọc Lan Tịnh Quang Phật

Nam-mô Sơn Vương Phật

Nam-mô Tịch Diệt Phật

Nam-mô Đức Tụ Phật

Nam-mô Cụ Chúng Đức Phật

Nam-mô Tối Thắng Nguyệt Phật

Nam-mô Thiện Thí Phật

Nam-mô Trụ Bổn Phật

Nam-mô Công Đức Uy Tụ Phật

Nam-mô Trí Vô Đẳng Phật

Nam-mô Cam Lộ Âm Phật

Nam-mô Thiện Thủ Phật

Nam-mô Chấp Minh Cự Phật

Nam-mô Tư Giải Thoát Nghĩa Phật

Nam-mô Thắng Âm Phật

Nam-mô Lê-đà Hạnh Phật

Nam-mô Thiện Nghĩa Phật

Nam-mô Vô Quá Phật

Nam-mô Hành Thiện Phật

Nam-mô Thù Diệu Thân Phật

Nam-mô Diệu Quang Phật

Nam-mô Nhạo Thuyết Phật

Nam-mô Thiện Tế Phật

Nam-mô Bất Khả Thuyết Phật

Nam-mô Tối Thanh Tịnh Phật

Nam-mô Nhạo Tri Phật

Nam-mô Biện Tài Nhật Phật

Nam-mô Phá Tha Quân Phật

Nam-mô Bảo Nguyệt Minh Phật

Nam-mô Thượng Ý Phật

Nam-mô Hữu An Chúng Sanh Phật

Nam-mô Đại Kiến Phật

Nam-mô Vô Úy Âm Phật

Nam-mô Thủy Thiên Đức Phật

Nam-mô Tuệ Tế Phật

Nam-mô Vô Đẳng Ý Phật

Nam-mô Bất Động Tuệ Quang Phật

Nam-mô Bồ-đề Ý Phật

Nam-mô Thụ Vương Phật

Nam-mô Bàn-đà Âm Phật

Nam-mô Phước Đức Lực Phật

Nam-mô Thế Đức Phật

Nam-mô Thánh Ái Phật

Nam-mô Thế Hạnh Phật

Nam-mô Hổ Phách Phật

Nam-mô Lôi Âm Vân Phật

Nam-mô Thiện Ái Mục Phật

Nam-mô Thiện Trí Phật

Nam-mô Cụ Túc Phật

Nam-mô Hoa Thắng Phật

Nam-mô Đại Âm Phật

Nam-mô Pháp Tướng Phật

Nam-mô Trí Âm Phật

Nam-mô Hư Không Phật

Nam-mô Từ Âm Phật

Nam-mô Tuệ Âm Sai Biệt Phật

Nam-mô Nguyệt Diễm Phật

Nam-mô Thánh Vương Phật

Nam-mô Chúng Ý Phật

Nam-mô Biện Tài Luân Phật

Nam-mô Thiện Tịch Phật

Nam-mô Bất Thối Tuệ Phật

Nam-mô Nhật Danh Phật

Nam-mô Vô Trước Tuệ Phật

Nam-mô Công Đức Tập Phật

Nam-mô Hoa Đức Tướng Phật

Nam-mô Biện Tài Quốc Phật

Nam-mô Bảo Thí Phật

Nam-mô Ái Nguyệt Phật

Nam-mô Tập Công Đức Uẩn Phật

Nam-mô Diệt Ác Thú Phật

Nam-mô Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Vô Lượng Tịnh Phật

Nam-mô Đẳng Định Phật

Nam-mô Bất Hoại Phật

Nam-mô Diệt Cấu Phật

Nam-mô Bất Thất Phương Tiện Phật

Nam-mô Vô Nhiễu Phật

Nam-mô Diệu Diện Phật

Nam-mô Trí Chế Trụ Phật

Nam-mô Pháp Sư Vương Phật

Nam-mô Đại Thiên Phật

Nam-mô Thâm Ý Phật

Nam-mô Vô Lượng Phật

Nam-mô Vô Ngại Kiến Phật

Nam-mô Thế Cúng Dường Phật

Nam-mô Phổ Tán Hoa Phật

Nam-mô Tam Thế Cung Phật

Nam-mô Ứng Nhật Tạng Phật

Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật

Nam-mô Thượng Trí Nhân Phật

Trên đây là 800 vị Phật

 

Nam-mô Chân Kế Phật

Nam-mô Tín Cam Lộ Phật

Nam-mô Bất Trước Tướng Phật

Nam-mô Ly Phân Biệt Hải Phật

Nam-mô Bảo Kiên Minh Phật

Nam-mô Lê-đà Bộ Phật

Nam-mô Tùy Nhật Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Phật

Nam-mô Minh Lực Phật

Nam-mô Công Đức Tụ Phật

Nam-mô Cụ Túc Đức Phật

Nam-mô Đoan Nghiêm Hải Phật

Nam-mô Tu-di Sơn Phật

Nam-mô Hoa Thí Phật

Nam-mô Vô Trước Trí Phật

Nam-mô Vô Biên Tòa Phật

Nam-mô Ái Trí Phật

Nam-mô Bàn-đà Nghiêm Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Trụ Phật

Nam-mô Sanh Pháp Phật

Nam-mô Tướng Minh Phật

Nam-mô Tư Duy Lạc Phật

Nam-mô Nhạo Giải Thoát Phật

Nam-mô Tri Đạo Lý Phật

Nam-mô Đa Văn Hải Phật

Nam-mô Trì Hoa Phật

Nam-mô Bất Tùy Thế Phật

Nam-mô Hỷ Chúng Phật

Nam-mô Khổng Tước Âm Phật

Nam-mô Bất Thối Một Phật

Nam-mô Đoạn Hữu Ái Cấu Phật

Nam-mô Uy Nghi Tế Phật

Nam-mô Chư Thiên Lưu Bố Phật

Nam-mô Tùy Sư Hạnh Phật

Nam-mô Hoa Thủ Phật

Nam-mô Tối Thượng Thí Phật

Nam-mô Phá Oán Tặc Phật

Nam-mô Phú Đa Văn Phật

Nam-mô Diệu Quốc Phật

Nam-mô Sí Thịnh Vương Phật

Nam-mô Sư Tử Trí Phật

Nam-mô Nguyệt Xuất Phật

Nam-mô Diệt Ám Phật

Nam-mô Vô Động Phật

Nam-mô Thứ Đệ Hạnh Phật

Nam-mô Âm Thanh Trị Phật

Nam-mô Kiều-đàm Phật

Nam-mô Thế Lực Phật

Nam-mô Thân Tâm Trụ Phật

Nam-mô Thường Nguyệt Phật

Nam-mô Giác Ý Hoa Phật

Nam-mô Nhiêu Ích Vương Phật

Nam-mô Thiện Uy Đức Phật

Nam-mô Trí Lực Đức Phật

Nam-mô Thiện Đăng Phật

Nam-mô Kiên Hạnh Phật

Nam-mô Thiên Âm Phật

Nam-mô Phước Đức Đăng Phật

Nam-mô Nhật Diện Phật

Nam-mô Bất Động Tụ Phật

Nam-mô Giới Minh Phật

Nam-mô Trụ Giới Phật

Nam-mô Phổ Nhiếp Thọ Phật

Nam-mô Kiên Xuất Phật

Nam-mô An-xà-Na Phật

Nam-mô Tăng ích Phật

Nam-mô Hương Minh Phật

Nam-mô Vi Lam Minh Phật

Nam-mô Niệm Vương Phật

Nam-mô Mật Bát Phật

Nam-mô Vô Ngại Tướng Phật

Nam-mô Chí Diệu Đạo Phật

Nam-mô Tín Giới Phật

Nam-mô Nhạo Thật Phật

Nam-mô Minh Pháp Phật

Nam-mô Cụ Uy Đức Phật

Nam-mô Đại Từ Phật

Nam-mô Thượng Từ Phật

Nam-mô Nhiêu ích Tuệ Phật

Nam-mô Cam Lộ Vương Phật

Nam-mô Di-lâu Minh Phật

Nam-mô Thánh Tán Phật

Nam-mô Quảng Chiếu Phật

Nam-mô Trì Thọ Phật

Nam-mô Kiến Minh Phật

Nam-mô Thiện Hạnh Báo Phật

Nam-mô Thiện Hỷ Phật

Nam-mô Vô Diệt Phật

Nam-mô Bảo Minh Phật

Nam-mô Cụ Túc Danh Xưng Phật

Nam-mô Nhạo Phước Đức Phật

Nam-mô Công Đức Hải Phật

Nam-mô Tận Tướng Phật

Nam-mô Đoạn Ma Phật

Nam-mô Tận Ma Phật

Nam-mô Qua Suy Đạo Phật

Nam-mô Bất Hoại Ý Phật

Nam-mô Thủy Vương Phật

Nam-mô Tịnh Ma Phật

Nam-mô Chúng Thượng Vương Phật

Trên đây là 900 vị Phật

 

Nam-mô Ái Minh Phật

Nam-mô Phước Đăng Phật

Nam-mô Bồ-đề Tướng Phật

Nam-mô Đại Uy Lực Phật

Nam-mô Thiện Diệt Phật

Nam-mô Phạm Mạng Phật

Nam-mô Trí Hỷ Phật

Nam-mô Thần Tướng Phật

Nam-mô Như Chúng Vương Phật

Nam-mô Chủng Chủng Sắc Tướng Phật

Nam-mô Ái Nhật Phật

Nam-mô La-hầu Nguyệt Phật

Nam-mô Vô Tướng Tuệ Phật

Nam-mô Dược Sư Thượng Phật

Nam-mô Trì Thế Lực Phật

Nam-mô Diễm Tuệ Phật

Nam-mô Hỷ Minh Phật

Nam-mô Hảo Âm Phật

Nam-mô Bất Động Thiên Phật

Nam-mô Diệu Đức Nan Tư Phật

Nam-mô Thiện Nghiệp Phật

Nam-mô Ý Vô Mậu Phật

Nam-mô Đại Thí Phật

Nam-mô Danh Tán Phật

Nam-mô Chúng Tướng Phật

Nam-mô Giải Thoát Nguyệt Phật

Nam-mô Thế Tự Tại Phật

Nam-mô Vô Thượng Vương Phật

Nam-mô Diệt Si Phật

Nam-mô Đoạn Ngôn Luận Phật

Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật

Nam-mô Vô Biên Biện Tướng Phật

Nam-mô Lê-đà Pháp Phật

Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật

Nam-mô Độ Ưu Phật

Nam-mô Nhạo An Phật

Nam-mô Thế Ý Phật

Nam-mô Ái Thân Phật

Nam-mô Diệu Túc Phật

Nam-mô Thanh Liên Phật

Nam-mô Hoa Anh Phật

Nam-mô Vô Biên Biện Quang Phật

Nam-mô Tín Thánh Phật

Nam-mô Đức Tinh Tấn Phật

Nam-mô Chân Thật Phật

Nam-mô Thiên Chủ Phật

Nam-mô Nhạo Cao Âm Phật

Nam-mô Tín Tịnh Phật

Nam-mô Bà-kỳ-la-đà Phật

Nam-mô Phước Đức Ý Phật

Nam-mô Bất Thuấn Phật

Nam-mô Thuận Tiên Cổ Phật

Nam-mô Tụ Thành Phật

Nam-mô Sư Tử Du Phật

Nam-mô Tối Thượng Nghiệp Phật

Nam-mô Tín Thanh Tịnh Phật

Nam-mô Hạnh Minh Phật

Nam-mô Long Âm Phật

Nam-mô Trì Luân Phật

Nam-mô Tài Thành Phật

Nam-mô Thế Ái Phật

Nam-mô Đề-xá Phật

Nam-mô Vô Lượng Bảo Danh Phật

Nam-mô Vân Tướng Phật

Nam-mô Tuệ Đạo Phật

Nam-mô Thuận Pháp Trí Phật

Nam-mô Hư Không Âm Phật

Nam-mô Thiện Nhãn Phật

Nam-mô Vô Thắng Thiên Phật

Nam-mô Châu Tịnh Phật

Nam-mô Thiện Tài Phật

Nam-mô Đăng Diễm Phật

Nam-mô Bảo Âm Thanh Phật

Nam-mô Nhân Chủ Vương Phật

Nam-mô Bất Tư Nghị Công Đức Quang Phật

Nam-mô Tùy Pháp Hạnh Phật

Nam-mô Vô Lượng Hiền Phật

Nam-mô Bảo Danh Văn Phật

Nam-mô Đắc Lợi Phật

Nam-mô Thế Hoa Phật

Nam-mô Cao Đảnh Phật

Nam-mô Vô Biên Biện Tài Thành Phật

Nam-mô Sai Biệt Tri Kiến Phật

Nam-mô Sư Tử Nha Phật

Nam-mô Pháp Đăng Cái Phật

Nam-mô Mục-kiền-liên Phật

Nam-mô Vô Ưu Quốc Phật

Nam-mô Ý Tư Phật

Nam-mô Pháp Thiên Kính Phật

Nam-mô Đoạn Thế Lực Phật

Nam-mô Cực Thế Lực Phật

Nam-mô Diệt Tham Phật

Nam-mô Kiên Âm Phật

Nam-mô Thiện Tuệ Phật

Nam-mô Diệu Nghĩa Phật

Nam-mô Ái Tịnh Phật

Nam-mô Tàm Quý Nhan Phật

Nam-mô Diệu Kế Phật

Nam-mô Dục Lạc Phật

Nam-mô Lâu Chí Phật

Trên đây là 1.000 vị Phật

Các danh hiệu của chư Phật xuất thế ở trong Hiền Kiếp này là như vậy.

Nếu ai nghe được danh tự của 1.000 chư Phật này mà lòng chẳng kinh sợ và nhớ không nhầm lẫn, thời họ chắc chắn sẽ đắc Niết-bàn. Khi có bậc trí giả nào nghe được các danh tự của chư Phật này, thời họ nên nhất tâm, chớ có buông lung, tinh tấn tu hành, và đừng để mất nhân duyên đó, khiến phải sa đọa trở lại vào ác thú để chịu các khổ não. Họ hãy nên an trụ trong tịnh giới, tùy thuận chúng sanh, đa văn học rộng, luôn sống an lạc, rời xa các pháp ác, và đầy đủ Pháp nhẫn thâm sâu, thời người này tất sẽ có thể gặp được 1.000 vị Phật.

Nếu ai trì tụng danh hiệu của 1.000 chư Phật này, thời họ sẽ diệt vô lượng a-tăng-kỳ kiếp nghiệp tội kết tập và tất sẽ thành Phật. Các tam-muội, thần thông, Trí Tuệ Vô Ngại, cùng các Pháp môn, các đà-la-ni, hết thảy kinh thư, đủ mọi trí tuệ, và sự tùy nghi thuyết Pháp–tất cả đều sẽ từ trong tam-muội này xuất sanh. Người tu tập tam-muội này thì phải tu hành tịnh hạnh, chớ sanh tâm dối gạt, rời xa danh lợi, đừng ôm lòng đố kỵ, và thực hành Lục Hòa Kính. Hành giả như thế sẽ mau được Pháp tam-muội này.”

  Xem thêm:

 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Nguyên Thuận dịch (2) - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Thích Huyền Tôn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Kinh Bí Mật Bát Danh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Thích Thiện Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Tâm Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh - Kinh Tạng
 • Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh - Kinh Tạng
 • Kinh Đồng Tử Tô Bà Hô Thưa Hỏi - Kinh Tạng
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Pháp Nghi Quĩ Niệm Tụng - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp Tu Dược Sư - Kinh Tạng