1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch

Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

***

QUYỂN 1

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ, cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo.

Lúc bấy giờ ở bên cạnh Thế Tôn có hàng bốn chúng đệ tử, cùng trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo toàn thể đại chúng:

Tất cả hãy lắng nghe! Ta nay sẽ nói các danh hiệu của chư Phật thuở quá khứ, hiện tại, cùng vị lai cho các ông.

Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng các danh hiệu của chư Phật, thời hiện đời người ấy được an ổn, xa lìa mọi hoạn nạn, và các tội chướng tiêu trừ. Trong vị lai, họ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn tiêu trừ các nghiệp tội, thời họ nên tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục tinh sạch, hai gối quỳ, chắp tay, rồi xưng niệm như vầy:

Nam-mô Bất Động Phật ở phương đông

Nam-mô Hỏa Quang Phật

Nam-mô Linh Mục Phật

Nam-mô Vô Úy Phật

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Phật

Nam-mô Đăng Vương Phật

Nam-mô Phóng Quang Phật

Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Đại Thắng Phật

Nam-mô Thành Tựu Đại Sự Phật

Nam-mô Thật Kiến Phật

Nam-mô Kiên Vương Hoa Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở phương đông như vậy.

Nam-mô Phổ Mãn Phật ở phương nam

Nam-mô Uy Vương Phật

Nam-mô Trụ Trì Tật Hành Phật

Nam-mô Hiệt Tuệ Phật

Nam-mô Xưng Thanh Phật

Nam-mô Bất Yếm Kiến Thân Phật

Nam-mô Sư Tử Thanh Phật

Nam-mô Bất Không Kiến Phật

Nam-mô Khởi Hành Phật

Nam-mô Nhất Thiết Hạnh Thanh Tịnh Phật

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật

Nam-mô Đại Sơn Vương Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở phương nam như vậy.

Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật ở phương tây

Nam-mô Sư Tử Phật

Nam-mô Hương Tích Vương Phật

Nam-mô Hương Thủ Phật

Nam-mô Phấn Tấn Phật

Nam-mô Hư Không Tạng Phật

Nam-mô Bảo Tràng Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật

Nam-mô Nhạo Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Bảo Sơn Phật

Nam-mô Quang Vương Phật

Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở phương tây như vậy.

Nam-mô Nan Thắng Phật ở phương bắc

Nam-mô Nguyệt Quang Phật

Nam-mô Chiên Đàn Phật

Nam-mô Tự Tại Phật

Nam-mô Kim Sắc Vương Phật

Nam-mô Nguyệt Sắc Chiên Đàn Phật

Nam-mô Phổ Nhãn Kiến Phật

Nam-mô Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật

Nam-mô Luân Thủ Phật

Nam-mô Vô Cấu Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở phương bắc như vậy.

Nam-mô Trị Địa Phật ở hướng đông nam

Nam-mô Tự Tại Phật

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật

Nam-mô Pháp Tuệ Phật

Nam-mô Pháp Tư Phật

Nam-mô Thường Pháp Tuệ Phật

Nam-mô Thường Lạc Phật

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật

Nam-mô Thiện Trụ Phật

Nam-mô Thiện Tý Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở hướng đông nam như vậy.

Nam-mô Na-la-diên Phật ở hướng tây nam

Nam-mô Long Vương Đức Phật

Nam-mô Bảo Thanh Phật

Nam-mô Địa Tự Tại Phật

Nam-mô Nhân Vương Phật

Nam-mô Diệu Thanh Phật

Nam-mô Hiệt Tuệ Phật

Nam-mô Diệu Hương Hoa Phật

Nam-mô Thiên Vương Phật

Nam-mô Thường Thanh Tịnh Nhãn Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở hướng tây nam như vậy.

Nam-mô Nguyệt Quang Diện Phật ở hướng tây bắc

Nam-mô Nguyệt Quang Phật

Nam-mô Nguyệt Tràng Phật

Nam-mô Dũng Mãnh Phật

Nam-mô Nhật Quang Diện Phật

Nam-mô Nhật Tạng Phật

Nam-mô Nhật Quang Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Hoa Thân Phật

Nam-mô Hồng Liên Tạng Phật

Nam-mô Hồng Liên Tu Phật

Nam-mô Sư Tử Thanh Vương Phật

Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở hướng tây bắc như vậy.

Nam-mô Tịch Chư Căn Phật ở hướng đông bắc

Nam-mô Tịch Diệt Phật

Nam-mô Đại Tướng Phật

Nam-mô Tịnh Thắng Phật

Nam-mô Tịnh Diệu Thanh Phật

Nam-mô Tịnh Thiên Cúng Dường Phật

Nam-mô Thiện Hóa Phật

Nam-mô Hóa Phật

Nam-mô Thiện Ý Phật

Nam-mô Thiện Ý Trụ Trì Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở hướng đông bắc như vậy.

Nam-mô Thật Hạnh Phật ở phương dưới

Nam-mô Tật Hành Phật

Nam-mô Hiệt Tuệ Phật

Nam-mô Kiên Cố Vương Phật

Nam-mô Kim Cang Tề Phật

Nam-mô Sư Tử Phật

Nam-mô Phấn Tấn Phật

Nam-mô Như Thật Trụ Phật

Nam-mô Thành Công Đức Phật

Nam-mô Công Đức Đắc Phật

Nam-mô Thiện An Lạc Phật

Nam-mô Thiên Kim Cang Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở phương dưới như vậy.

Trên đây là 100 vị Phật

Nam-mô Vô Lượng Thắng Phật ở phương trên

Nam-mô Vân Vương Phật

Nam-mô Vân Công Đức Phật

Nam-mô Vô Lượng Xưng Danh Phật

Nam-mô Văn Thân Vương Phật

Nam-mô Đại Công Đức Phật

Nam-mô Đại Tu-di Phật

Nam-mô Hàng Phục Ma Vương Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở phương trên như vậy.

Nam-mô Phổ Hiền Phật ở đời vị lai

Nam-mô Di-lặc Phật

Nam-mô Quán Thế Tự Tại Phật

Nam-mô Đắc Đại Thế Chí Phật

Nam-mô Hư Không Tạng Phật

Nam-mô Vô Cấu Xưng Phật

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật

Nam-mô Thật Thanh Phật

Nam-mô Đại Hải Phật

Nam-mô Vô Tận Ý Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở đời vị lai như vậy.

Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng các danh hiệu của chư Phật này, thời hiện đời được an ổn, xa lìa mọi hoạn nạn, và các tội chướng tiêu trừ. Trong vị lai, họ cứu cánh sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nam-mô Thiên Kim Cang Phật

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật

Nam-mô Nhạo Trang Nghiêm Tư Duy Phật

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật

Nam-mô Hoa Quang Phật

Nam-mô Hỏa Quang Phật

Nam-mô Bảo Thượng Phật

Nam-mô Vô Úy Quán Phật

Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Kinh Bố Phật

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật

Nam-mô Kim Quang Minh Vương Phật Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trong mười ngày mà đọc tụng và tư duy các danh hiệu của chư Phật này, thời họ nhất định sẽ xa lìa tất cả nghiệp chướng.

Nam-mô hết thảy chư Phật đồng danh hiệu

Nam-mô Nhật Long Phấn Tấn Vương Phật

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Nhật Long Phấn Tấn Vương Phật

Nam-mô 60 vị Phật hiệu là Công Đức Bảo

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Công Đức Bảo Phật

Nam-mô 62 vị Phật hiệu là Tỳ-lưu-la

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Tỳ-lưu-la Phật

Nam-mô 84.000 vị Phật hiệu là Danh Tự Tại Tràng

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Tự Tại Tràng Phật

Nam-mô 300 vị Phật hiệu là Đại Tràng

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Đại Tràng Phật

Nam-mô 500 vị Phật hiệu là Tịnh Thanh Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Tịnh Thanh Vương Phật

Nam-mô 500 vị Phật hiệu là Hồng Liên Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Hồng Liên Vương Phật

Nam-mô 500 vị Phật hiệu là Nhật Thanh

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Nhật Thanh Phật

Nam-mô 500 vị Phật hiệu là Nhạo Tự Tại Thanh

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Nhạo Tự Tại Thanh Phật

Nam-mô 500 vị Phật hiệu là Nhật

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Nhật Phật

Nam-mô 500 vị Phật hiệu là Phổ Quang

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Phổ Quang Phật

Nam-mô 500 vị Phật hiệu là Hồng Liên Thượng Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Hồng Liên Thượng Vương Phật

Nam-mô 700 vị Phật hiệu là Pháp Quang Trang Nghiêm

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Pháp Quang Trang Nghiêm Phật

Nam-mô 1.000 vị Phật hiệu là Pháp Trang Nghiêm Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Pháp Trang Nghiêm Vương Phật

Nam-mô 100 ức vi trần vị Phật hiệu là Kim Cang Tạng

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Kim Cang Tạng Phật

Nam-mô 1.800 vị Phật hiệu là Xưng Thanh Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Xưng Thanh Vương Phật

Nam-mô 30.000 vị Phật hiệu là Tán Hoa Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Tán Hoa Vương Phật

Nam-mô 30.300 vị Phật hiệu là Xưng Thanh Vương Phật

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Xưng Thanh Vương Phật

Nam-mô 84.000 vị Phật hiệu là A-nan-đà

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: A-nan-đà Phật

Nam-mô 1.800 vị Phật hiệu là Tịch Diệt

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Tịch Diệt Phật

Nam-mô 500 vị Phật hiệu là Hoan Hỷ

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Hoan Hỷ Phật

Nam-mô 500 vị Phật hiệu là Uy Đức

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Uy Đức Phật

Nam-mô 500 vị Phật hiệu là Thượng Uy Đức

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Thượng Uy Đức Phật

Nam-mô 500 vị Phật hiệu là Nhật Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Nhật Vương Phật

Nam-mô 1.000 vị Phật hiệu là Vân Lôi Thanh Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Vân Lôi Thanh Vương Phật

Nam-mô 1.000 vị Phật hiệu là Nhật Sí Tự Tại Thanh

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Nhật Sí Tự Tại Thanh Phật

Nam-mô 1.000 vị Phật hiệu là Ly Cấu Thanh Tự Tại Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Ly Cấu Thanh Tự Tại Vương Phật

Nam-mô 1.000 vị Phật hiệu là Thế Tự Tại Thanh

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Thế Tự Tại Thanh Phật

Nam-mô 1.000 vị Phật hiệu là Công Đức Cái Tràng An Ẩn Tự Tại Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Công Đức Cái Tràng An Ẩn Tự Tại Vương Phật

Nam-mô 1.000 vị Phật hiệu là Diêm-phù-đàn

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Diêm-phù-đàn Phật

Nam-mô 1.000 vị Phật hiệu là Vô Cấu Thanh Tự Tại Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Vô Cấu Thanh Tự Tại Vương Phật

Nam-mô 1.000 vị Phật hiệu là Viễn Ly Chư Bố Thanh Tự Tại Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Viễn Ly Chư Bố Thanh Tự Tại Vương Phật

Nam-mô 2.000 vị Phật hiệu là Câu-lân

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Câu-lân Phật

Nam-mô 2.000 vị Phật hiệu là Bảo Tràng

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Bảo Tràng Phật

Nam-mô 8.000 vị Phật hiệu là Kiên Tinh Tấn

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Kiên Tinh Tấn Phật

Trên đây là 200 vị Phật

Nam-mô 8.000 vị Phật hiệu là Uy Đức

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Uy Đức Phật

Nam-mô 8.000 vị Phật hiệu là Nhiên Đăng

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Nhiên Đăng Phật

Nam-mô 10.000 vị Phật hiệu là Ca-diếp

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Ca-diếp Phật

Nam-mô 10.000 vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích Phật

Nam-mô 2.000 vạn ức vị Phật hiệu là Uy Âm Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Uy Âm Vương Phật

Nam-mô 10.000 vị Phật hiệu là Trang Nghiêm Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Trang Nghiêm Vương Phật

Nam-mô 10.000 vị Phật hiệu là Tinh Tú

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Tinh Tú Phật

Nam-mô 18.000 vị Phật hiệu là Sa-la Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Sa-la Vương Phật

Nam-mô 18.000 vị Phật hiệu là Sa-la Tự Tại Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Sa-la Tự Tại Vương Phật

Nam-mô 18.000 vị Phật hiệu là Phổ Hộ

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Phổ Hộ Phật

Nam-mô 40.000 vị Phật hiệu là Nguyện Trang Nghiêm

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Nguyện Trang Nghiêm Phật

Nam-mô 3.000 vị Phật hiệu là Tỳ-lô-giá-na

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Tỳ-lô-giá-na Phật

Nam-mô 3.000 vị Phật hiệu là Phóng Quang

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Phóng Quang Phật

Nam-mô 3.000 vị Phật hiệu là Thích-ca-mâu-ni

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Thích-ca-mâu-ni Phật

Nam-mô 30.000 vị Phật hiệu là Nhật Nguyệt Thái Bạch

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Nhật Nguyệt Thái Bạch Phật

Nam-mô 60.000 vị Phật hiệu là Hồng Liên Thượng Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Hồng Liên Thượng Vương Phật

Nam-mô 60.000 vị Phật hiệu là Năng Linh Chúng Sanh Ly Chư Kiến

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Năng Linh Chúng Sanh Ly Chư Kiến Phật

Nam-mô 60 trăm ngàn vạn vị Phật hiệu là Thành Tựu Nghĩa Kiến

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Thành Tựu Nghĩa Kiến Phật

Nam-mô vô lượng trăm ngàn vạn vị Phật hiệu là Danh Bất Khả Thắng

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Bất Khả Thắng Phật

Nam-mô 2 ức vị Phật hiệu là Câu-lân

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Câu-lân Phật

Nam-mô 3 ức vị Phật hiệu là Phất-sa

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Phất-sa Phật

Nam-mô 60 ức vị Phật hiệu là Đại Trang Nghiêm

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Đại Trang Nghiêm Phật

Nam-mô 80 ức vị Phật hiệu là Thật Thể Pháp Quyết Định

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Thật Thể Pháp Quyết Định Phật

Nam-mô 60 ức vị Phật hiệu là Sa-la Tự Tại Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Sa-la Tự Tại Vương Phật

Nam-mô 18 ức vị Phật hiệu là Thật Thể Pháp Quyết Định

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Thật Thể Pháp Quyết Định Phật

Nam-mô 18 ức vị Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật

Nam-mô 100 ức vị Phật hiệu là Quyết Định Quang Minh

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Quyết Định Quang Minh Phật

Nam-mô 20 ức vị Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật

Nam-mô 20 ức vị Phật hiệu là Diệu Thanh Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Diệu Thanh Vương Phật

Nam-mô 200 ức vị Phật hiệu là Vân Tự Tại Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Vân Tự Tại Vương Phật

Nam-mô 30 ức vị Phật hiệu là Thích-ca-mâu-ni

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Thích-ca-mâu-ni Phật

Nam-mô 20 ức ngàn vị Phật hiệu là Bố Úy Thanh Vương

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Bố Úy Thanh Vương Phật

Nam-mô 40 ức na-do-tha vị Phật hiệu là Diệu Thanh

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Diệu Thanh Phật

Nam-mô 1 ức ngàn vị Phật hiệu là Nhạo Trang Nghiêm

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Nhạo Trang Nghiêm Phật

Nam-mô 1 ức na-do-tha trăm ngàn vị Phật hiệu là Giác Hoa

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Giác Hoa Phật

Nam-mô 60 tần-bà-la vị Phật hiệu là Viễn Ly Chư Bố Úy

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Viễn Ly Chư Bố Úy Phật

Nam-mô Đức Phật hiệu là Công Đức Sơn Vương Thắng Danh–số lượng chư Phật đó bằng số đếm được của tất cả vi trần trong một núi Tu-di

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Công Đức Sơn Vương Thắng Danh Phật

Nam-mô Đức Phật hiệu là Phổ Hiền–số lượng chư Phật đó bằng số đếm được của bất khả thuyết ức na-do-tha số vi trần trong mười cõi nước Phật.

Nam-mô hết thảy đồng danh hiệu: Phổ Hiền Phật

Nam-mô quá khứ, hiện tại, cùng vị lai chư Phật

Nam-mô Chiên Đàn Viễn Ly Chư Phiền Não Tạng Phật

Nam-mô Công Đức Phấn Tấn Phật

Nam-mô Thắng Phấn Tấn Phật

Nam-mô Tu Tịch Tĩnh Phật

Nam-mô Thượng Tịch Tĩnh Phật

Nam-mô Trụ Hư Không Phật

Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Oán Phật

Nam-mô Bách Bảo Phật

Nam-mô Nan Thắng Quang Phật

Nam-mô Tự Tại Tác Phật

Nam-mô Nhật Tác Phật

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật

Nam-mô Tự Tại Quán Phật

Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Phật

Nam-mô Vô Cấu Uy Đức Phật

Nam-mô Quán Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Kim Quang Phổ Diệu Phật

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Vô Úy Đăng Phật

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật

Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Phật

Nam-mô Thiện Tĩnh Vương Phật

Nam-mô Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật

Nam-mô Tịch Tĩnh Thượng Phật

Trên đây là 300 vị Phật

Nam-mô Phổ Quang Minh Tích Thượng Công Đức Vương Phật

Nam-mô Phổ Hiện Kiến Phật

Nam-mô Kim Cang Công Đức Phật

Nam-mô Bất Động Phật

Nam-mô Phổ Hiền Phật

Nam-mô Phổ Chiếu Phật

Nam-mô Thật Pháp Thượng Quyết Định Phật

Nam-mô Vô Úy Vương Phật

Nam-mô Vô Cấu Vương Phật

Nam-mô Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật

Nam-mô Câu-tô-ma Trang Nghiêm Quang Minh Tác Phật

Nam-mô Xuất Hỏa Phật

Nam-mô Bảo Thượng Phật

Nam-mô Vô Úy Quán Phật

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật

Nam-mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Xưng Phật

Nam-mô Kim Cang Mâu-ni Phật

Nam-mô Ẩm Cam Lộ Phật

Nam-mô Kim Cang Quang Vương Phật

Nam-mô Thiện Kiến Phật

Nam-mô Thi-khí Phật

Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật

Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật

Nam-mô Nan Thắng Phật

Nam-mô Bất Động Phật

Nam-mô Lô-xá-na Phật

Nam-mô A-di-đà Phật

Nam-mô Ni-di Phật

Nam-mô Bảo Quang Diễm Phật

Nam-mô Di-lưu Phật

Nam-mô Tự Tại Phật

Nam-mô Bảo Tinh Tấn Nguyệt Quang Trang Nghiêm Uy Đức Thanh Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Viễn Ly Nhất Thiết Chư Úy Phiền Não Thượng Công Đức Phật

Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nghi Phát Giải Đoạn Phiền Não Phật

Nam-mô Đoạn Chư Phiền Não Ám Tam-muội Thượng Vương Phật

Nam-mô Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán Phật

Nam-mô Bảo Diễm Phật

Nam-mô Đại Diễm Tích Phật

Nam-mô Chiên Đàn Phật

Nam-mô Thủ Thượng Vương Phật

Nam-mô Bảo Thượng Phật

Nam-mô Thiện Trụ Trí Tuệ Vương Vô Chướng Phật

Nam-mô Hỏa Quang Tuệ Diệt Hôn Ám Phật

Nam-mô Tượng Tăng Thượng Phật

Nam-mô Tiệt Kim Cang Phật

Nam-mô Thiên Vương Phật

Nam-mô Nhất Thiết Nghĩa Thượng Vương Phật

Nam-mô Tam-muội Dụ Phật

Nam-mô Niệm Vương Phật

Nam-mô Quang Minh Quán Phật

Nam-mô Nhất Thiết Sở Y Vương Phật

Nam-mô Thiện Hộ Tràng Vương Phật

Nam-mô Phát Thú Tốc Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Bảo Diễm Phật

Nam-mô Tích Đại Diễm Phật

Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật

Nam-mô Thủ Thượng Vương Phật

Nam-mô Bảo Thượng Phật

Nam-mô Thiện Trụ Tuệ Vương Vô Chướng Phật

Nam-mô Đại Trí Ý Phật

Nam-mô Bảo Tạng Phật

Nam-mô Phóng Diễm Phật

Nam-mô Ca-diếp Phật

Nam-mô Đa-la Trụ Phật

Nam-mô Trí Lai Phật

Nam-mô Năng Thánh Phật

Nam-mô Quá Nhất Thiết Ưu Não Vương Phật

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật

Nam-mô Vô Úy Vương Phật

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Đạo Sư Phật

Nam-mô Nguyệt Điện Diệu Tôn Âm Vương Phật

Nam-mô Bất Động Quang Quán Tự Tại Phật

Nam-mô Vô Lượng Mạng Ni-di Phật

Nam-mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật

Nam-mô Bảo Diễm Di-lưu Kim Cang Phật

Nam-mô Thiện Tịch Tuệ Nguyệt Phật

Nam-mô Thanh Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Nhất Thiết Tỳ-phù Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật

Nam-mô Trụ A-tăng-kỳ Tinh Tấn Công Đức Phật

Nam-mô Vô Tận Ý Phật

Nam-mô Bảo Tràng Phật

Nam-mô Quang Minh Vô Cấu Tạng Phật

Nam-mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật

Nam-mô Vân Phổ Hộ Phật

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Thông Phật

Nam-mô Di-lưu Thượng Vương Phật

Nam-mô Trí Tuệ Lai Phật

Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật

Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

Nam-mô Vô Cấu Thân Phật

Nam-mô Hồng Liên Thân Phật

Nam-mô Đắc Vô Ngại Phật

Nam-mô Đắc Mãn Túc Phật

Nam-mô Phổ Chiếu Tích Thượng Công Đức Vương Phật

Nam-mô Thiện Trụ Như Ý Tích Vương Phật

Nam-mô Phổ Hiện Phật

Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Phật

Trên đây là 400 vị Phật

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật

Nam-mô Phóng Diễm Phật

Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật

Nam-mô Vô Cấu Tuệ Thâm Thanh Vương Phật

Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Phật

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật

Nam-mô Tác Công Đức Phật

Nam-mô Phổ Hương Thượng Phật

Nam-mô Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thanh Vương Phật

Nam-mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật

Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật

Nam-mô Thi-khí Phật

Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật

Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật

Nam-mô Câu-na-hàm-mâu-ni Phật

Nam-mô Ca-diếp Phật

Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Phật

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật

Nam-mô Năng Tác Vô Úy Phật

Nam-mô Tịch Tĩnh Vương Phật

Nam-mô Bất Động Phật

Nam-mô Lô-chí Phật

Nam-mô A-di-đà Phật

Nam-mô Ni-di Phật

Nam-mô Trụ Pháp Phật

Nam-mô Bảo Diễm Phật

Nam-mô Di-lưu Phật

Nam-mô Kim Cang Phật

Nam-mô Trì Pháp Phật

Nam-mô Dũng Mãnh Pháp Phật

Nam-mô Diệu Pháp Quang Minh Phật

Nam-mô Pháp Nguyệt Diện Phật

Nam-mô An Trụ Pháp Phật

Nam-mô Pháp Tràng Phật

Nam-mô Pháp Uy Đức Phật

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật

Nam-mô Thiện Trụ Pháp Phật

Nam-mô Pháp Tịch Phật

Nam-mô Thiện Trí Lực Phật

Nam-mô Di-lặc Đẳng Vô Lượng Phật

Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật

Nam-mô Thi-khí Phật

Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật

Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật

Nam-mô Câu-na-hàm-mâu-ni Phật

Nam-mô Ca-diếp Phật

Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Phật

Nam-mô A-di-đà Phật

Nam-mô Quang Chiếu Vương Phật

Nam-mô Thắng Sắc Phật

Nam-mô Nhạo Ý Phật

Nam-mô Đại Đạo Sư Phật

Nam-mô Đại Thánh Thiên Phật

Nam-mô Na-la-diên Phật

Nam-mô Thụ Đề Phật

Nam-mô Từ Địa Phật

Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Phật

Nam-mô Chiên Đàn Phật

Nam-mô Cụ Túc Phật

Nam-mô Hóa Hiện Phật

Nam-mô Thiện Hóa Phật

Nam-mô Thế Tự Tại Phật

Nam-mô Nhân Tự Tại Phật

Nam-mô Ma-hê-na Tự Tại Phật

Nam-mô Thắng Tự Tại Phật

Nam-mô Thập Lực Tự Tại Phật

Nam-mô Tỳ-đầu-la Phật

Nam-mô Ly Chư Úy Phật

Nam-mô Ly Chư Ưu Phật

Nam-mô Năng Phá Chư Tà Phật

Nam-mô Tán Chư Tà Phật

Nam-mô Phá Dị Ý Phật

Nam-mô Trí Tuệ Nhạc Phật

Nam-mô Bảo Nhạc Phật

Nam-mô Di-lưu Nhạc Phật

Nam-mô Hàng Ma Phật

Nam-mô Thiện Tài Đức Phật

Nam-mô Kiên Tài Phật

Nam-mô Kiên Phấn Tấn Phật

Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật

Nam-mô Kiên Sa-la Phật

Nam-mô Kiên Tịnh Tâm Phật

Nam-mô Dũng Mãnh Phá Trận Phật

Nam-mô Phá Tranh Phật

Nam-mô Thật Thể Phật

Nam-mô Đàm-vô-kiệt Phật

Nam-mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Ni-thi-đà Phật

Nam-mô Ba-la Kiên Phật

Nam-mô Phổ Quang Phật

Nam-mô Phổ Hiền Phật

Nam-mô Thắng Hải Phật

Nam-mô Công Đức Hải Phật

Nam-mô Pháp Hải Phật

Nam-mô Hư Không Tịch Phật

Nam-mô Hư Không Công Đức Phật

Nam-mô Hư Không Khố Tàng Phật

Nam-mô Hư Không Tâm Phật

Nam-mô Hư Không Đa-la Phật

Nam-mô Vô Cấu Tâm Phật

Trên đây là 500 vị Phật

Nam-mô Công Đức Lâm Phật

Nam-mô Hư Không Thắng Ly Trần, Vô Cấu Trần, Bình Đẳng Nhãn Thanh Tịnh, Công Đức Tràng Quang Minh Hồng Liên Hoa, Lưu Ly Quang Bảo Hương Tượng Thân, Thắng Diệu La Võng Trang Nghiêm Đảnh, Vô Lượng Nhật Nguyệt Quang Minh, Chiếu Trang Nghiêm Nguyện Thượng Trang Nghiêm Pháp Giới, Thiện Hóa Vô Chướng Ngại Vương Phật–hiện đang thuyết Pháp ở Thế Giới Phóng Quang

Ở trong thế giới của Đức Phật kia có một vị Bồ-Tát tên là Vô Tỉ. Đức Phật ấy đã thọ ký rằng, ngài không bao lâu nữa sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu là Chủng Chủng Quang Hoa, Bảo Hồng Liên Kim Sắc Thân, Phổ Chiếu Trang Nghiêm Bất Trụ Nhãn, Phóng Quang Chiếu Thập Phương Thế Giới Tràng Vương Phật.

Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào tín tâm thọ trì và đọc tụng danh hiệu của Đức Phật kia cùng Bồ-Tát, thời người thiện nam và người thiện nữ này sẽ siêu việt số kiếp sanh tử nhiều bằng số lượng vi trần ở Diêm-phù-đề. Họ sẽ đắc đà-la-ni và hết thảy mọi ác bệnh đều chẳng thể đến thân.

Nam-mô Thanh Tịnh Bảo Quang Phật

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Phật

Nam-mô Bảo Lạc Tự Tại Phật

Nam-mô Kim Quang Minh Phật

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

Nam-mô Nguyệt Điện Quang Phật

Nam-mô Thiện Lạc Quang Minh Vương Phật

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Bảo Tập Nhạo Thị Hiện Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thanh Vương Phật

Nam-mô Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Giác Bảo Hoa Phật

Nam-mô Bất Đoạn Quang Trang Nghiêm Vương Phật

Nam-mô Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Trí Phật

Nam-mô Công Đức Thanh Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Bảo Hồng Liên Trí Thanh Tịnh Thượng Vương Phật

Nam-mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật

Nam-mô Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật

Nam-mô Câu-tô-ma Phấn Tấn Vương Phật

Nam-mô Hồng Liên Hoa Phật

Nam-mô Thượng Di-lưu Tràng Vương Phật

Nam-mô Pháp Tràng Không Câu-tô-ma Vương Phật

Nam-mô Sa-la Hoa Thượng Quang Vương Phật

Nam-mô Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật

Nam-mô Vô Cấu Ý Sơn Thượng Vương Phật

Nam-mô Chủng Chủng Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Vương Phật

Nam-mô Vô Ngại Dược Vương Thành Tựu Thắng Vương Phật

Nam-mô Thiên Vân Lôi Thanh Vương Phật

Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

Nam-mô Thiện Tịch Trí Tuệ Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Thiện Trụ Ma-ni Sơn Vương Phật

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Thắng Sơn Vương Phật

Nam-mô Phổ Quang Thượng Thắng Công Đức Sơn Vương Phật

Nam-mô Công Đức Tạng Tăng Thượng Sơn Vương Phật

Nam-mô Động Sơn Nhạc Vương Phật

Nam-mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật

Nam-mô Pháp Hải Triều Công Đức Vương Phật

Nam-mô Xưng Công Đức Sơn Vương Phật

Nam-mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Ngân Tràng Cái Vương Phật

Nam-mô Vân Đăng Tràng Vương Phật

Nam-mô Nguyệt Ma-ni Quang Vương Phật

Nam-mô Hồng Liên Thượng Tinh Tú Vương Phật

Nam-mô Vô Lượng Hương Thượng Vương Phật

Nam-mô Giác Vương Phật

Nam-mô Thượng Di-lưu Tràng Vương Phật

Nam-mô Sa-la Hoa Thượng Vương Phật

Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Vương Phật

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

Nam-mô Câu-tô-ma Sanh Vương Phật

Nam-mô Vi Tế Hoa Phật

Nam-mô Thuyết Nghĩa Phật

Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật

Nam-mô Vô Biên Di-lưu Phật

Nam-mô Ly Cấu Phật

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật

Nam-mô Vô Lượng Phát Hạnh Phật

Nam-mô Phát Hạnh Nan Thắng Phật

Nam-mô Vô Sở Phát Hạnh Phật

Nam-mô Vô Lượng Phát Hạnh Phật

Nam-mô Đoạn Chư Nạn Phật

Nam-mô Bất Định Nguyện Phật

Nam-mô Thiện Trụ Chư Nguyện Phật

Nam-mô Vô Niệm Thị Hiện Phật

Nam-mô Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hạnh Phật

Nam-mô Vô Cấu Phấn Tấn Phật

Nam-mô Bất Trụ Phấn Tấn Phật

Nam-mô Diệu Sắc Phật

Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật

Nam-mô Hư Không Tinh Tú Tăng Thượng Vương Phật

Nam-mô Chiên Đàn Thất Phật

Nam-mô Nhạo Ý Phật

Nam-mô Thiện Hạnh Phật

Nam-mô Cảnh Giới Tự Tại Phật

Nam-mô Nhạo Hạnh Phật

Nam-mô Nhạo Giải Thoát Phật

Nam-mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật

Nam-mô Tinh Tấn Tịch Tĩnh Phật

Nam-mô Thế Gian Khả Lạc Phật

Nam-mô Tùy Thế Gian Ý Phật

Nam-mô Tùy Thế Gian Nhãn Phật

Nam-mô Bảo Vương Phật

Nam-mô Bảo Ái Phật

Nam-mô La-hầu-la Phật

Nam-mô La-hầu-la Thiên Phật

Nam-mô La-hầu-la Tịnh Phật

Nam-mô Bảo Tuệ Phật

Nam-mô Bảo Man Phật

Nam-mô Bảo Hình Phật

Nam-mô La Võng Thủ Phật

Nam-mô Ma-ni Luân Phật

Nam-mô Giải Thoát Uy Đức Phật

Nam-mô Thiện Hạnh Phật

Nam-mô Đại Ái Phật

Nam-mô Nhân Diện Phật

Nam-mô Thiện Cát Phật

Nam-mô Mạn-đà-la Phật

Nam-mô Tịnh Thánh Phật

Nam-mô Tịnh Tú Phật

Trên đây là 600 vị Phật

Nam-mô Ly Thai Phật

Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Công Đức Hải Phật

Nam-mô Sư Tử Bộ Phật

Nam-mô Tập Công Đức Phật

Nam-mô Ma-ni Công Đức Phật

Nam-mô Quảng Công Đức Phật

Nam-mô Xưng Thành Phật

Nam-mô Đại Như Ý Luân Phật

Nam-mô Vô Úy Thượng Vương Phật

Nam-mô Câu-tô-ma Quốc Độ Phật

Nam-mô Công Đức Tràng Phật

Nam-mô Uy Đức Phật

Nam-mô Hoa Nhãn Phật

Nam-mô Hỷ Thân Phật

Nam-mô Tuệ Quốc Độ Phật

Nam-mô Hỷ Uy Đức Phật

Nam-mô Ba-đầu-trì-đà Trí Tuệ Phấn Tấn Phật

Nam-mô Công Đức Tụ Phật

Nam-mô Tịch Diệt Tuệ Phật

Nam-mô Hàng Ma Phật

Nam-mô Vô Thượng Quang Phật

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật

Nam-mô Đắc Thế Gian Công Đức Phật

Nam-mô Thật Đế Xưng Phật

Nam-mô Trí Thắng Phật

Nam-mô Trí Ái Phật

Nam-mô Đắc Trí Phật

Nam-mô Trí Tràng Phật

Nam-mô La Võng Quang Tràng Phật Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn cho hết thảy chúng sanh được an ổn và an lạc như chư Phật, thời họ nên đọc tụng các danh hiệu của chư Phật này.” Lại nói lời như vầy: “Nam-mô Ly Chư Vô Trí Ê Phật

Nam-mô Hư Không Bình Đẳng Tâm Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Vô Cấu Phật

Nam-mô Thiện Vô Cấu Tạng Phật

Nam-mô Hỏa Diễm Tích Phật

Nam-mô Kiên Cố Hạnh Phật

Nam-mô Tinh Tấn Thanh Phật

Nam-mô Bất Ly Nhất Thiết Chúng Sanh Môn Phật

Nam-mô Đoạn Chư Quá Phật

Nam-mô Thành Tựu Quán Phật

Nam-mô Bình Đẳng Tu-di Diện Phật

Nam-mô Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tấn Kiên Phật

Nam-mô Sa-la Hoa Vương Phật

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Vương Phật

Nam-mô Di-lưu Đăng Vương Phật

Nam-mô Dược Vương Diệu Thanh Vương Phật

Nam-mô Phạm Thanh Vương Phật

Nam-mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật

Nam-mô Vân Thanh Vương Phật

Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Đà-la-ni Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Thâm Vương Phật

Nam-mô Trị Chư Bệnh Vương Phật

Nam-mô Dược Vương Phật

Nam-mô Tượng Vương Phật

Nam-mô Đăng Vương Phật

Nam-mô Thụ Đề Vương Phật

Nam-mô Hỷ Vương Phật

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật

Nam-mô Vân Vương Phật

Nam-mô Lôi Vương Phật

Nam-mô Sa-la Vương Phật

Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Công Đức Tụ Phật

Nam-mô Hoa Tụ Phật

Nam-mô Bảo Tụ Phật

Nam-mô Bảo Trụ Trì Đình Liệu Phật

Nam-mô Trụ Trì Công Đức Phật

Nam-mô Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật

Nam-mô Trụ Trì Địa Lực Tiến Khứ Phật

Nam-mô Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật

Nam-mô Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trụ Trì Phật

Nam-mô Tự Tại Chuyển Nhất Thiết Pháp Phật

Nam-mô Chuyển Pháp Luân Phật

Nam-mô Thắng Uy Đức Phật

Nam-mô Tịnh Uy Đức Phật

Nam-mô Thánh Uy Đức Phật

Nam-mô Đại Uy Đức Phật

Nam-mô Sư Tử Uy Đức Phật

Nam-mô Sa-la Uy Đức Phật

Nam-mô Đại Bi Uy Đức Phật

Nam-mô Địa Trì Uy Đức Phật

Nam-mô Vô Cấu Uy Đức Phật

Nam-mô Vô Cấu Lưu Ly Phật

Nam-mô Vô Cấu Tý Phật

Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật

Nam-mô Vô Cấu Diện Phật

Nam-mô Hồng Liên Diện Phật

Nam-mô Nguyệt Diện Phật

Nam-mô Nhật Diện Phật

Nam-mô Nhật Uy Đức Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Kim Sắc Phật

Nam-mô Kim Sắc Hình Phật

Nam-mô Khả Lạc Sắc Phật

Nam-mô Ngọc Lan Sắc Phật

Nam-mô Năng Dữ Lạc Phật

Nam-mô Năng Dữ Nhãn Phật

Nam-mô Nan Thắng Phật

Nam-mô Nan Hàng Phục Phật

Trên đây là 700 vị Phật

Nam-mô Nan Thành Phật

Nam-mô Nan Lương Phật

Nam-mô Đoạn Chư Ác Phật

Nam-mô Câu-tô-ma Thành Phật

Nam-mô Cam Lộ Thành Phật

Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật

Nam-mô Công Đức Thành Tựu Phật

Nam-mô Nhật Thành Tựu Phật

Nam-mô Hoa Thành Tựu Phật

Nam-mô Thành Tựu Lạc Hữu Phật

Nam-mô Thành Tựu Công Đức Phật

Nam-mô Đại Thắng Phật

Nam-mô Thượng Diệu Vương Phật

Nam-mô Vô Cấu Phật

Nam-mô Ly Chư Chướng Phật

Nam-mô Bà-lâu-na Phật

Nam-mô Bà-lâu-na Thiên Phật

Nam-mô Dũng Mãnh Tiên Phật

Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật

Nam-mô Vô Cấu Tiên Phật

Nam-mô Kim Cang Tiên Phật

Nam-mô Quán Nhãn Phật

Nam-mô Vô Chướng Ngại Phật

Nam-mô Trụ Hư Không Phật

Nam-mô Trụ Thanh Tịnh Phật

Nam-mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Đức Bảo Phật

Nam-mô Thiện Tích Phật

Nam-mô Thiện Tư Nghĩa Phật

Nam-mô Thiện Hóa Phật

Nam-mô Thiện Ái Phật

Nam-mô Thiện Nhãn Phật

Nam-mô Thiện Thân Phật

Nam-mô Thiện Hạnh Phật

Nam-mô Thiện Sanh Phật

Nam-mô Thiện Hoa Phật

Nam-mô Chiên Đàn Phật

Nam-mô Thiện Hương Phật

Nam-mô Thiện Thanh Phật

Nam-mô Thiện Tý Phật

Nam-mô Thiện Quang Phật

Nam-mô Thiện Sơn Phật

Nam-mô Công Đức Sơn Phật

Nam-mô Bảo Sơn Phật

Nam-mô Trí Sơn Phật

Nam-mô Thắng Sơn Phật

Nam-mô Thượng Sơn Phật

Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Đại Quang Minh Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Hồng Liên Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Thật Trung Phật

Nam-mô Kim Cang Hợp Phật

Nam-mô Kim Cang Tề Phật

Nam-mô Toái Kim Cang Phật

Nam-mô Toái Kim Cang Kiên Phật

Nam-mô Hàng Phục Ma Phật

Nam-mô Bất Không Kiến Phật

Nam-mô Ái Kiến Phật

Nam-mô Hiện Kiến Phật

Nam-mô Thiện Kiến Phật

Nam-mô Đại Thiện Kiến Phật

Nam-mô Phổ Kiến Phật

Nam-mô Vô Cấu Kiến Phật

Nam-mô Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Phật

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật

Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật

Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Bệnh Phật

Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Ái Kiến Phật

Nam-mô Thượng Diệu Phật

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Nhất Thiết Tam-muội Phật

Nam-mô Độ Nhất Thiết Nghi Phật

Nam-mô Độ Nhất Thiết Pháp Phật

Nam-mô Bất Thủ Chư Pháp Phật

Nam-mô Nhất Thiết Thanh Tịnh Phật

Nam-mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Phật

Nam-mô Nhất Thiết Thông Phật

Nam-mô Hoa Thông Phật

Nam-mô Hồng Liên Thụ Đề Phấn Tấn Thông Phật

Nam-mô Câu-tô-ma Thông Phật

Nam-mô Thâm Vương Phật

Nam-mô Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Phấn Tấn Thông Phật

Nam-mô Đa-ma-la-diếp Chiên Đàn Hương Thông Phật

Nam-mô Thường Quán Phật

Nam-mô Thường Vi Nhiễu Phật

Nam-mô Thường Bất Khinh Phật

Nam-mô Thường Ưu Phật

Nam-mô Thường Hỷ Phật

Nam-mô Thường Tiếu Hoan Hỷ Căn Phật

Nam-mô Thường Mãn Túc Thủ Phật

Nam-mô Thường Cử Thủ Phật

Nam-mô Thường Hiệt Tuệ Phật

Nam-mô Thường Tu Hành Phật

Nam-mô Thường Tinh Tấn Phật

Nam-mô Ni-câu-luật Phật

Nam-mô A-thúc-ca Phật

Nam-mô Kim Sắc Phật

Nam-mô Hoa Khai Phật

Nam-mô Thiện Quyết Định Phật

Nam-mô Hồng Liên Quang Phật

Trên đây là 800 vị Phật

Nam-mô Hoa Thân Phật

Nam-mô Thủ Cước Nhu Nhuyễn Xúc Thân Phật

Nam-mô Nhật Luân Phật

Nam-mô Ám Mãn Túc Phật

Nam-mô Tướng Thân Thân Phật

Nam-mô Thắng Uy Đức Phật

Nam-mô Vô Cấu Thân Phật

Nam-mô Hồng Liên Hoa Thân Phật

Nam-mô Đắc Vô Ngại Phật

Nam-mô Đắc Nguyện Mãn Túc Phật

Nam-mô Đắc Phổ Chiếu Thanh Tịnh Phật

Nam-mô Đắc Đại Vô Úy Phật

Nam-mô Chí Đại Phật

Nam-mô Chí Đại Tinh Tấn Cứu Cánh Phật

Nam-mô Đại Cảnh Giới Phật

Nam-mô Đại Hải Phật

Nam-mô Đại Dược Vương Phật

Nam-mô Đại Công Đức Phật

Nam-mô Đại Nhạo Thuyết Phật

Nam-mô Vô Lượng Hương Phật

Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật

Nam-mô Vô Lượng Hạnh Phật

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Phật

Nam-mô Bảo Sanh Phật

Nam-mô Vô Biên Công Đức Bảo Tác Phật

Nam-mô Pháp Tác Phật

Nam-mô Kim Sắc Tác Phật

Nam-mô Thắng Tác Phật

Nam-mô Tự Tại Tác Phật

Nam-mô Nhật Tác Phật

Nam-mô Quang Tác Phật

Nam-mô Hỏa Tác Phật

Nam-mô Vô Úy Tác Phật

Nam-mô Nhạo Tác Phật

Nam-mô Đăng Tác Phật

Nam-mô Hiền Tác Phật

Nam-mô Giác Tác Phật

Nam-mô Hoa Tác Phật

Nam-mô Hoa Thắng Tạng Phật

Nam-mô Câu-tô-ma Thắng Tạng Phật

Nam-mô Thanh Liên Thắng Tạng Phật

Nam-mô Hồng Liên Thắng Tạng Phật

Nam-mô Công Đức Thắng Tạng Phật

Nam-mô Khoái Thắng Tạng Phật

Nam-mô Phước Đức Thắng Tạng Phật

Nam-mô Thiên Thắng Tạng Phật

Nam-mô Hương Thắng Tạng Phật

Nam-mô Hoa Thắng Tạng Phật

Nam-mô Đại Vân Tạng Phật

Nam-mô Na-la-diên Tạng Phật

Nam-mô Như Lai Tạng Phật

Nam-mô Công Đức Tạng Phật

Nam-mô Căn Tạng Phật

Nam-mô Như Ý Tạng Phật

Nam-mô Kim Cang Tạng Phật

Nam-mô Đắc Tạng Phật

Nam-mô Thế-la Tạng Phật

Nam-mô Sơn Tạng Phật

Nam-mô Hồng Liên Tạng Phật

Nam-mô Câu-tô-ma Tạng Phật

Nam-mô Hương Tạng Phật

Nam-mô Ma-ni Tạng Phật

Nam-mô Hiền Tạng Phật

Nam-mô Phổ Tạng Phật

Nam-mô Nguyệt Vô Cấu Tạng Phật

Nam-mô Nhật Tạng Phật

Nam-mô Chiếu Tạng Phật

Nam-mô Quang Minh Tràng Phật

Nam-mô Nguyệt Tràng Phật

Nam-mô Công Đức Tràng Phật

Nam-mô Ly Thế Gian Tràng Phật

Nam-mô Hoa Tràng Phật

Nam-mô Thật Tràng Phật

Nam-mô Pháp Tràng Phật

Nam-mô Tự Tại Tràng Phật

Nam-mô Bảo Tràng Phật

Nam-mô Vô Cấu Tràng Phật

Nam-mô Đại Tràng Phật

Nam-mô Nguyệt Vô Cấu Tràng Phật

Nam-mô Phổ Chiếu Tràng Phật

Nam-mô Di-lưu Tràng Phật

Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật

Nam-mô Phóng Quang Minh Tràng Phật

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Chiếu Tràng Phật

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Quang Minh Tràng Phật

Nam-mô Thiện Quang Minh Phật

Nam-mô Hương Quang Minh Phật

Nam-mô Hư Không Quang Minh Phật

Nam-mô Đại Quang Minh Phật

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật

Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật

Nam-mô Nhật Quang Minh Phật

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật

Nam-mô Hỏa Luân Quang Minh Phật

Nam-mô Bảo Chiếu Phật

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật

Nam-mô Thắng Uy Đức Hương Quang Minh Phật

Nam-mô Nhất Thiết Đại Nguyện Quang Phật

Trên đây là 900 vị Phật

Nam-mô Kim Quang Quang Minh Phật

Nam-mô Phóng Quang Minh Tràng Phật

Nam-mô Chủng Chủng Đa Uy Đức Vương Thắng Quang Minh Phật

Nam-mô Hư Không Thanh Tịnh Kim Sắc Trang Nghiêm Uy Đức Quang Minh Phật

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Huyễn Phấn Tấn Uy Đức Quang Minh Phật

Nam-mô Phước Tạng Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật

Nam-mô Công Đức Bảo Quang Minh Phật

Nam-mô Kim Quang Minh Phật

Nam-mô Cao Quang Minh Phật

Nam-mô Phóng Quang Quang Minh Phật

Nam-mô Câu-tô-ma Quang Minh Phật

Nam-mô Hương Quang Minh Phật

Nam-mô Cam Lộ Quang Minh Phật

Nam-mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật

Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật

Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật

Nam-mô Di-lưu Quang Minh Phật

Nam-mô Tụ Tập Nhật Luân Phật

Nam-mô Vân Quang Minh Phật

Nam-mô Bát-đầu-kỳ-bà-già Hoa Phật

Nam-mô Vô Úy Quang Minh Phật

Nam-mô Pháp Lực Quang Minh Phật

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật

Nam-mô Nhật Quang Minh Phật

Nam-mô Thụ Đề Quang Minh Phật

Nam-mô Nhiên Hỏa Quang Minh Phật

Nam-mô Phần Thiêu Quang Minh Phật

Nam-mô La Võng Quang Minh Phật

Nam-mô Đại Quang Minh Phật

Nam-mô Xưng Quang Minh Phật

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật

Nam-mô Sắc Quang Minh Thanh Phật

Nam-mô Hư Không Thanh Phật

Nam-mô Diệu Cổ Thanh Phật

Nam-mô Sư Tử Thanh Phật

Nam-mô Vân Thanh Phật

Nam-mô Thiên Thanh Phật

Nam-mô Diệu Thanh Phật

Nam-mô Phạm Thanh Phật

Nam-mô Vân Diệu Cổ Thanh Phật

Nam-mô Pháp Cổ Thanh Phật

Nam-mô Pháp Cổ Xuất Thanh Phật

Nam-mô Thanh Mãn Pháp Giới Thanh Phật

Nam-mô Địa Hống Thanh Phật

Nam-mô Phổ Biến Thanh Phật

Nam-mô Sư Tử Hống Thanh Phật

Nam-mô Vô Lượng Hống Thanh Phật

Nam-mô Vô Phân Biệt Hống Thanh Phật

Nam-mô Kinh Bố Nhất Thiết Ma Luân Thanh Phật

Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Thanh Thanh Phật

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nguyệt Tuệ Phật

Nam-mô Pháp Vô Cấu Nguyệt Phật

Nam-mô Phổ Chiếu Nguyệt Phật

Nam-mô Phóng Quang Minh Nguyệt Phật

Nam-mô Lô-xá-na Nguyệt Phật

Nam-mô Giải Thoát Nguyệt Phật

Nam-mô Xưng Nguyệt Phật

Nam-mô Công Đức Nguyệt Phật

Nam-mô Bảo Nguyệt Phật

Nam-mô Mãn Nguyệt Phật

Nam-mô Đại Nguyệt Phật

Nam-mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật

Nam-mô Nhật Nguyệt Phật

Nam-mô Nguyệt Tuệ Phật

Nam-mô Vô Cấu Tuệ Phật

Nam-mô Thâm Tuệ Phật

Nam-mô Giới Tuệ Phật

Nam-mô Nan Thắng Tuệ Phật

Nam-mô A-tăng-kỳ Kiếp Tu Tập Tuệ Phật

Nam-mô Vô Lượng Lạc Công Đức Trang Nghiêm Hạnh Tuệ Phật

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Ly Kiếp Phật

Nam-mô Thắng Công Đức Vương Trang Nghiêm Uy Đức Vương Kiếp Phật

Nam-mô Tự Tại Diệt Kiếp Phật

Nam-mô Di-lưu Kiếp Phật

Nam-mô Tu-di-lưu Kiếp Phật

Nam-mô Bất Khả Thuyết Kiếp Phật

Nam-mô Kim Quang Minh Sắc Quang Thượng Phật

Nam-mô Long Tịch Thượng Phật

Nam-mô Ái Thượng Phật

Nam-mô Độ Thượng Phật

Nam-mô Pháp Thượng Phật

Nam-mô Kim Cang Thượng Phật

Nam-mô Uy Đức Thượng Phật

Nam-mô Vô Cấu Thượng Phật

Nam-mô Long Tịch Thượng Phật

Nam-mô Bảo Thượng Phật

Nam-mô Thắng Bảo Thượng Phật

Nam-mô Sa-lê-la Thượng Phật

Nam-mô Thiên Thượng Phật

Nam-mô Hồng Liên Thượng Phật

Nam-mô Hương Thượng Phật

Nam-mô Phóng Hương Phật

Nam-mô Nhạo Hương Phật

Nam-mô Hương Phấn Tấn Phật

Nam-mô Hương Tượng Phấn Tấn Phật

Trên đây là 1.000 vị Phật

Nam-mô Hương Tượng Phật

Nam-mô Đại Hương Tượng Phật

Nam-mô Đa-la-bạt Hương Phật

Nam-mô Giới Hương Phật

Nam-mô Vô Biên Hương Phật

Nam-mô Phổ Biến Hương Phật

Nam-mô Huân Hương Phật

Nam-mô Đa-già-la Hương Phật

Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật

Nam-mô Mạn-đà-la Hương Phật

Nam-mô Hồng Liên Hương Phật

Nam-mô Hồng Liên Thủ Phật

Nam-mô Hồng Liên Nhãn Phật

Nam-mô Hồng Liên Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Hồng Liên Khởi Phật

Nam-mô Hồng Liên Thắng Phật

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật

Nam-mô Thân Thắng Phật

Nam-mô Kinh Bố Thắng Phật

Nam-mô Man Thắng Vân Phật

Nam-mô Công Đức Thành Tựu Vân Phật

Nam-mô Bảo Vân Phật

Nam-mô Công Đức Vân Phật

Nam-mô Vân Hộ Phật

Nam-mô Phổ Hộ Phật

Nam-mô Thánh Hộ Phật

Nam-mô Công Đức Hộ Phật

Nam-mô Phổ Biến Hộ Phật

Nam-mô Tinh Tấn Hộ Phật

Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật

Nam-mô Thượng Hỷ Phật

Nam-mô Thật Hỷ Phật

Nam-mô Sư Tử Hỷ Phật

Nam-mô Long Hỷ Phật

Nam-mô Bảo Hỷ Phật

Nam-mô Thật Trí Phật

Nam-mô Hỷ Khứ Phật

Nam-mô Thiện Tri Tịch Tĩnh Khứ Phật

Nam-mô Đại Thế Phật

Nam-mô Cam Lộ Thế Phật

Nam-mô Kim Cang Xử Thế Phật

Nam-mô Vô Cấu Xứ Thế Phật

Nam-mô Khai Ngộ Bồ-đề Trí Quang Phật

Nam-mô Quá Tam Giới Xứ Thế Phật

Nam-mô Chánh Định Xứ Thế Phật

Nam-mô Định Xứ Thế Phật

Nam-mô Bất Động Xứ Thế Phật

Nam-mô Cao Khứ Phật

Nam-mô Tịch Diệt Khứ Phật

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật

Nam-mô Thiện Bộ Khứ Phật

Nam-mô Vô Tận Tuệ Phật

Nam-mô Hải Tuệ Phật

Nam-mô Trụ Tuệ Phật

Nam-mô Thắng Tuệ Phật

Nam-mô Diệt Chư Ác Tuệ Phật

Nam-mô Tịch Tĩnh Tuệ Phật

Nam-mô Tu Hành Tuệ Phật

Nam-mô Mật Tuệ Phật

Nam-mô Kiên Tuệ Phật

Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Tuệ Phật

Nam-mô Đại Tuệ Phật

Nam-mô Phổ Tuệ Phật

Nam-mô Vô Biên Tuệ Phật

Nam-mô Uy Đức Tuệ Phật

Nam-mô Thế Tuệ Phật

Nam-mô Thượng Tuệ Phật

Nam-mô Diệu Tuệ Phật

Nam-mô Khoái Tuệ Phật

Nam-mô Vô Quán Tuệ Phật

Nam-mô Xưng Tuệ Phật

Nam-mô Quảng Tuệ Phật

Nam-mô Chiên Đàn Mãn Tuệ Phật

Nam-mô Kim Cang Tuệ Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Tuệ Phật

Nam-mô Giác Tuệ Phật

Nam-mô Pháp Tuệ Phật

Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật

Nam-mô Hổ Tuệ Phật

Nam-mô Thiện Tuệ Phật

Nam-mô Bảo Tuệ Phật

Nam-mô Thắng Tuệ Phật

Nam-mô Thắng Tích Phật

Nam-mô Dũng Mãnh Tích Phật

Nam-mô Bát-nhã Tích Phật

Nam-mô Nhạo Thuyết Tích Phật

Nam-mô Hương Tích Phật

Nam-mô Bảo Tích Phật

Nam-mô Bảo Kế Phật

Nam-mô Thiên Kế Phật

Nam-mô Long Kế Phật

Nam-mô Công Đức Kế Phật

Nam-mô Đại Kế Phật

Nam-mô Di-lưu Tụ Phật

Nam-mô Đại Tụ Phật

Nam-mô Đại Diễm Tụ Phật

Nam-mô Bảo Tụ Phật

Nam-mô Bảo Thủ Phật

Nam-mô Bảo Thủ Nhu Nhuyễn Phật

Nam-mô Bảo Ấn Thủ Phật

Trên đây là 1.100 vị Phật

Nam-mô Bảo Quang Minh Phấn Tấn Tư Duy Phật

Nam-mô Bảo Hỏa Vi Nhiễu Phật

Nam-mô Bảo Thiên Phật

Nam-mô Bảo Thắng Phật

Nam-mô Bảo Cao Phật

Nam-mô Bảo Kiên Phật

Nam-mô Bảo Hồng Liên Phật

Nam-mô Bảo Niệm Phật

Nam-mô Bảo Lực Phật

Nam-mô Bảo Sơn Phật

Nam-mô Bảo Diễm Phật

Nam-mô Bảo Diễm Vi Nhiễu Phật

Nam-mô Bảo Chiếu Phật

Nam-mô Phóng Chiếu Phật

Nam-mô Điệt Cộng Hoa Phật

Nam-mô Diệu Thuyết Phật

Nam-mô Nguyệt Thuyết Phật

Nam-mô Kim Cang Thuyết Phật

Nam-mô Bảo Thuyết Phật

Nam-mô Bảo Trượng Phật

Nam-mô Vô Lượng Bảo Trượng Phật

***

  Xem thêm:

 • Kinh Bí Mật Bát Danh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Nguyên Thuận dịch (1) - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Nguyên Thuận dịch (2) - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Thích Thiện Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Thích Huyền Tôn dịch - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Kinh Tạng
 • Kinh Tâm Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh - Kinh Tạng
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Pháp Nghi Quĩ Niệm Tụng - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng - Kinh Tạng
 • Kinh Đồng Tử Tô Bà Hô Thưa Hỏi - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp Tu Dược Sư - Kinh Tạng
 • Kinh Công Đức Chư Phật Hộ Niệm Không Thể Nghĩ Bàn - Kinh Tạng