Kinh Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh

Thất dịch

Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

***

Nam-mô Thắng Tuệ Phật

Nam-mô Thiện Thiện Kiến Phật

Nam-mô Tỳ-lưu-ly Sung Phật

Nam-mô Công Đức Thành Phật

Nam-mô Hữu Công Đức Tịnh Phật

Nam-mô Công Đức Thông Vương Phật

Nam-mô Vũ Pháp Hoa Phật

Nam-mô Tạo Quang Minh Phổ Minh Phật

Nam-mô Na-la-diên Thắng Nghiệp Phật

Nam-mô Ái Thanh Tịnh Phật

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật

Nam-mô Phổ Quang Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Phạm Vương Phật

Nếu ai nhất tâm quy mạng và lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 30.600 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Bất Thối Chuyển Luân Thành Thủ Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 1.000 ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Đại Dữ Quang Minh Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 86.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Pháp Chủng Tôn Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 409 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Thành Thủ Phật

Nam-mô Dữ Quang Minh Phật

Nam-mô Pháp Chủng Tôn Phật

Nam-mô Bảo Tạng Trang Nghiêm Phật

 

150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Phương Nam

Đức Phật bảo:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật ở phương nam này, rồi với tâm chẳng có sự hoài nghi, tín ngộ Đạo nhãn, và chấp trì lễ bái, thời họ sẽ đầy đủ công đức ở trong đời hiện tại và cho đến sẽ được năm điều sau:

1. Trừ bỏ bản ngã và luôn gặp Phật tại thế.

2. Làm Chuyển Luân Thánh Vương, bậc tôn quý và có thế lực.

3. Sẽ đắc tổng trì, thọ trì Kinh điển, và thành tín vô lượng.

4. Thành tựu 32 tướng của bậc đại nhân, cho đến đắc Phật Đạo và các hạnh nguyện đều cụ túc.

5. Chứng năm loại thần thông như ý và không gì có thể chướng ngại. Đây là năm điều. Nếu có người nữ nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi chí tâm lễ kính, thời họ sẽ rời bỏ thân nữ và sanh về cõi nước Phật thanh tịnh. Họ sẽ đầy đủ thần thông và có thể diệt trừ 700 vạn ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Thuần Bảo Tạng Phật ở phương nam

Nam-mô Chiên Đàn Đức Phật

Nam-mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật

Nam-mô Danh Văn Quang Phật

Nam-mô Hỏa Diễm Kiên Phật

Nam-mô Tu-di Đăng Phật

Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật

Nam-mô Hư Không Trụ Phật

Nam-mô Thường Diệt Phật

Nam-mô Bảo Biện Phật

Nam-mô Bất Xả Tinh Tấn Phật

Nam-mô Phá Phiền Não Quang Minh Phật

Nam-mô Bảo Diễm Phật

Nam-mô Vô Ưu Phật

Nam-mô Vô Ưu Đức Phật

Nam-mô Bất Thối Chuyển Thượng Thủ Phật

Nam-mô Thụ Căn Hoa Vương Phật

Nam-mô 2.000 ức vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh

Nam-mô Vô Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Minh Đức Tụ Phật

Nam-mô Nhật Ý Phật

Nam-mô Na-la-diên Phật

Nam-mô Ly Cấu Tướng Phật

Nam-mô Cầu Kim Cang Phật

Nam-mô Tịnh Ý Phật

Nam-mô Cầu Lợi An Phật

Nam-mô Thiện Tư Nghiêm Phật

Nam-mô Hoài Oán Tặc Phật

Nam-mô Ưu-bát Đức Phật

Nam-mô Lưu Bố Lực Vương Tạp Hoa Phật

Nam-mô Vô Biên Minh Phật

Nam-mô Chuyển Nam Nữ Tướng Phật

Nam-mô Thượng Hương Đức Phật

Nam-mô Cao Bảo Vương Phật

Nam-mô Hương Di-lâu Phật

Nam-mô Trí Kiến Nhất Thiết Chúng Sanh Sở Lạc Phật

Nam-mô Trí Đức Phật

Nam-mô Vô Ngại Hương Nghiêm Phật

Nam-mô Thuần Trân Bảo Tạng Phật

Nam-mô Bất Động Lực Phật Ca-diếp Phật

Nam-mô Thị Nhất Thiết Duyên Phật

Nam-mô Điều Ngự Phật

Nam-mô Thành Lợi Phật

Nam-mô Sanh Đức Phật

Nam-mô Sanh Đức Vương Phật

Nam-mô Hoại Chúng Nghi Phật

Nam-mô Đức Vị Phật

Nam-mô Tú Vương Phật

Nam-mô Trí Đức Phật

Nam-mô Vô Lượng Tướng Phật

Nam-mô Bất Duyên Nhất Thiết Pháp Phật

Nam-mô Chiên Đàn Phật

Nam-mô Võng Minh Phật

Nam-mô Phạm Âm Phật

Nam-mô Vô Biên Tự Tại Phật

Nam-mô Vô Lượng Tánh Đắc Phật

Nam-mô Vô Năng Đoạn Nghiêm Phật

Nam-mô Thị Nhất Thiết Pháp Phật

Nam-mô Phổ Hiện Chư Pháp Phật

Nam-mô Vô Biên Đắc Sanh Phật

Nam-mô Trí Xuất Quang Phật

Nam-mô Hoa Thượng Phật

Nam-mô Phương Sanh Phật

Nam-mô Hoa Sanh Phật

Nam-mô Ư Chúng Kiên Cố Phật

Nam-mô Trí Minh Phật

Nam-mô Trí Chúng Phật

Nam-mô Ly Thai Phật

Nam-mô Hiền Vương Phật

Nam-mô Hoại Chư Phiền Não Phật

Nam-mô Vô Biên Trí Tán Phật

Nam-mô Chiên Đàn Quật Phật

Nam-mô Cụ Sanh Phật

Nam-mô Hoa Sanh Phật

Nam-mô Bà-la Vương An Lực Phật

Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Phật

Nam-mô Điều Ngự Phật

Nam-mô Tu-di Kiên Phật

Nam-mô Thí Danh Văn Phật

Nam-mô Chuyển Chư Nạn Phật

Nam-mô Danh Thân Phật

Nam-mô Danh Kiên Cố Phật

Nam-mô Ly Ưu Phật

Nam-mô Hoa Sanh Đức Vương Phật

Nam-mô Diễn Hoa Tướng Phật

Nam-mô Phổ Phóng Hương Quang Phật

Nam-mô Thanh Nhãn Phật

Nam-mô Phóng Diễm Phật

Nam-mô Diệc Lưu Thập Phương Phật

Nam-mô Cao Minh Phật

Nam-mô Bảo Chiếu Minh Phật

Nam-mô Hỏa Nhiên Phật

Nam-mô Tam Giới Tự Tại Lực Phật

Nam-mô Danh Luân Phật

Nam-mô Không Tự Tại Phật

Nam-mô Tận Tự Tại Lực Cổ Âm Phật

Nam-mô Phổ Tự Tại Phật

Nam-mô Trí Lưu Bố Phật

Nam-mô Sơn Vương Phật

Nam-mô Minh Lực Cao Vương Phật

Nam-mô An Lập Phật

Nam-mô Tự Tại Nghiêm Phật

Nam-mô Tích Chư Công Đức Phật

Nam-mô Bảo Đức Phật

Nam-mô Trí Sanh Đức Phật

Nam-mô Trí Sanh Minh Đức Phật

Nam-mô Tụ Hoa Sanh Vương Phật

Nam-mô Thượng Pháp Tự Tại Thành Tựu Phật

Nam-mô Bán Nguyệt Quang Phật

Nam-mô Hương Tượng Phật

Nam-mô Vô Lượng Minh Phật

Nam-mô Liên Hoa Tụ Phật

Nam-mô Hoa Sanh Đức Phật

Nam-mô Chiên Đàn Đức Phật

Nam-mô Diễn Tụ Phật

Nam-mô Thượng Danh Tuệ Phật

Nam-mô Tác An Phật

Nam-mô Vô Lượng Đức Sanh Phật

Nam-mô Minh Tướng Phật

Nam-mô Vô Biên Tích Phật

Nam-mô Chúng Đức Sanh Phật

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Sanh Phật

Nam-mô Trì Cự Phật

Nam-mô Hoa Đức Sanh Phật

Nam-mô Cực Cao Vương Phật

Nam-mô Tú Vương Phật

Nam-mô Vô Bảo Di-lâu Phật

Nam-mô Hư Tịnh Vương Phật

Nam-mô Vô Lượng Âm Phật

Nam-mô Vô Lượng Minh Phật

Nam-mô Bảo Di-lâu Phật

Nam-mô Tạp Bảo Hoa Nghiêm Phật

Nam-mô Thượng Chúng Phật

Nam-mô Ly Cấu Nghiêm Phật

Nam-mô Kim Hoa Phật

Nam-mô Bảo Quật Phật

Nam-mô Tạp Hoa Sanh Phật

Nam-mô Phóng Quang Phật

Nam-mô Hoa Sanh Phật

Nam-mô Hoa Cái Phật

Nam-mô Bất Nghiêm Hư Phật

Nam-mô Lưu Bố Lực Vương Phật

Nam-mô Phạm Âm Phật

Nam-mô Tự Tại Lực Phật

Nam-mô Vô Biên Chúng Phật

Nam-mô Điều Ngự Phật

Nam-mô Vô Ngại Phật

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật

Nam-mô Vô Lượng Hoa Phật

Nam-mô Thuần Bảo Tạng Phật

Nam-mô Hư Không Trụ Phật

Nam-mô Thường Diệt Phật

Nam-mô Chiên Đàn Đức Phật

Nam-mô Thụ Căn Hoa Vương Phật

Nam-mô Chiên Đàn Ma-ni Quang Phật”

 

150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Hướng Tây Nam

Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Như Lai này, tức là họ đã từng cúng dường chư Phật thuở quá khứ. Họ hãy nên nhất tâm, tin mến, thọ trì, và tụng niệm, thời người ấy sẽ sanh tâm hoan hỷ vô lượng, siêu việt quảng đại sâu xa, và khiến tâm ý họ an lập nơi Chân Đế.

Như người ấy lại với tâm tin mến hết mực mà xưng niệm chư Như Lai đó, thời họ sẽ được phước vô lượng, vĩnh viễn xa rời ách khổ của chốn tam đồ. Sau khi mạng chung, họ sẽ đều sanh về cõi nước của chư Phật kia. Lúc sắp mạng chung, các Đức Như Lai kia sẽ dẫn theo các đại chúng mà đứng ở trước người ấy, rồi sẽ thuyết Pháp giáo hóa, khiến họ sẽ không còn thối chuyển và nhất định sẽ thành Chánh Giác.

Giả sử có ai nghe người ấy xưng dương và tán thán về công đức danh tự của chư Như Lai này mà sanh lòng phỉ báng, thì kẻ kia sẽ đọa vào địa ngục đến 105 vạn kiếp để chịu toàn thống khổ.

Nếu có ai thọ trì các danh hiệu của chư Như Lai này với nhất tâm chẳng rời xa và lễ bái cung kính, thời sẽ diệt trừ ngàn vạn ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Phổ Minh Phật ở hướng tây nam

Nam-mô Thiện Ai Quán Chúng Sanh Phật

Nam-mô Bảo Thí Phật

Nam-mô Hoa Đức Phật

Nam-mô Pháp Âm Hống Phật

Nam-mô Sư Tử Lôi Âm Phật

Nam-mô Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Phật

Nam-mô Phổ Hóa Phật

Nam-mô Tận Thắng Phật

Nam-mô Tỳ-bà-diếp Phật

Nam-mô Ca-diếp Phật

Nam-mô Đế Tướng Phật

Nam-mô Phạm Tướng Phật

Nam-mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật

Nam-mô Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật

Nam-mô Tu-di Tướng Phật

Nam-mô Kim Hoa Phật

Nam-mô Lôi Âm Vương Phật

Nam-mô Tu-di Phật

Nam-mô Tu-di Quang Phật

Nam-mô Thi-khí Phật

Nam-mô Thường Tinh Tấn Phật

Nam-mô Thiện Trụ Phật

Nam-mô Vô Biên Nghiêm Phật

Nam-mô Vô Tướng Nghiêm Phật

Nam-mô Phổ Nghiêm Phật

Nam-mô Tác Đăng Phật

Nam-mô Tác Minh Phật

Nam-mô Nhất Tạng Phật

Nam-mô Nhất Tụ Phật

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Võng Quang Phật

Nam-mô Đại Thần Phật

Nam-mô Minh Luân Phật

Nam-mô Quán Trí Phật

Nam-mô Bất Hư Xưng Phật

Nam-mô Hoại Chúng Bố Úy Phật

Nam-mô Ly Bố Úy Phật

Nam-mô Vô Biên Đức Vương Phật

Nam-mô Hoại Chư Oán Tặc Phật

Nam-mô Quá Chư Ma Giới Vô Lượng Hoa Phật

Nam-mô Trì Vô Lượng Đức Phật

Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Phật

Nam-mô Quang Tụ Minh Đức Phật

Nam-mô Ly Nhị Biên Phật

Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật

Nam-mô Vô Lượng Giác Hoa Kiến Phật

Nam-mô Minh Di-lâu Phật

Nam-mô Sa-la Vương Phật

Nam-mô Nhật Diện Phật

Nam-mô Diệu Nhãn Phật

Nam-mô Thượng Đức Phật

Nam-mô Bảo Hoa Phật

Nam-mô Bảo Sanh Phật

Nam-mô Nguyệt Hoa Phật

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Nghiêm Phật

Nam-mô Chuyển Nhất Thiết Sanh Tử Phật

Nam-mô Vô Biên Biện Tài Phật

Nam-mô Trì Cự Phật

Nam-mô Hỏa Tướng Phật

Nam-mô Trí Tụ Phật

Nam-mô Thiện Tịnh Đức Quang Phật

Nam-mô Lưu Bố Lực Vương Phật

Nam-mô 6 triệu vị Phật đồng danh hiệu là Nhất Thiết Nghĩa

Nam-mô Công Đức Vương Minh Phật

Nam-mô Hiện Trí Phật

Nam-mô Hoa Cao Sanh Đức Phật

Nam-mô Bảo Hỏa Phật

Nam-mô Xích Liên Hoa Đức Phật

Nam-mô Thiện Chúng Phật

Nam-mô Hoại Nhất Thiết Nghi Phật

Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật

Nam-mô Tướng Vương Phật

Nam-mô Liên Hoa Đức Phật

Nam-mô Phóng Quang Phật

Nam-mô Di-lặc Phật

Nam-mô Liên Hoa Quang Minh Phật

Nam-mô Thượng Pháp Vương Tướng Phật

Nam-mô Vô Lượng Lực Phật

Nam-mô Thắng Sơn Hải Phật

Nam-mô Thích-ca-văn Phật

Nam-mô Bất Hư Kiến Phật

Nam-mô Vô Ngại Âm Phật

Nam-mô Vô Lượng Danh Đức Phật

Nam-mô Vô Phân Biệt Thanh Phật

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật

Nam-mô Diệu Nhãn Phật

Nam-mô Thiện Lợi Phật

Nam-mô Cát Lợi Nghiêm Phật

Nam-mô Bảo Tướng Phật

Nam-mô Tịnh Quang Phật

Nam-mô Hương Tôn Vương Phật

Nam-mô Xuất Pháp Vô Cấu Vương Phật

Nam-mô Vô Cấu Mục Đại Bảo Tạng Phật

Nam-mô Lực Vô Chướng Ngại Vương Phật

Nam-mô Tự Trí Công Đức Lực Phật

Nam-mô Y Phục Tri Túc Phật

Nam-mô Đắc Tự Tại Phật

Nam-mô Vô Chướng Ngại Lợi ích Phật

Nam-mô Trí Tuệ Tạng Phật

Nam-mô Đại Sơn Vương Phật

Nam-mô Nhật Lực Tạng Phật

Nam-mô Cầu Công Đức Phật

Nam-mô Hoa Sung Ba Phật

Nam-mô Chúng Sanh Quang Minh Phật

Nam-mô Vô Si Công Đức Vương Phật

Nam-mô Pháp Tướng Phật

Nam-mô Tôn Âm Vương Phật

Nam-mô Trì Kim Cang Phật

Nam-mô Kiên Tự Nhiên Tràng Phật

Nam-mô Trân Bảo Tự Vương Phật

Nam-mô Sơn Kiếp Phật

Nam-mô Vũ Ngu Lạc Phật

Nam-mô Hoại Cái Thiện Pháp Phật

Nam-mô Ba-la Vương Phật

Nam-mô Biến Mãn Thiên Phật

Nam-mô Hải Công Đức Phật

Nam-mô Trí Tuệ Hòa Hợp Phật

Nam-mô Trí Thức Phật

Nam-mô Hoa Chúng Phật

Nam-mô Thế Gian Tôn Phật

Nam-mô Ưu-đàm Hoa Tràng Phật

Nam-mô Pháp Tràng Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Chiên Đàn Vương Phật

Nam-mô Thiện Trụ Phật

Nam-mô Tinh Tấn Lực Phật

Nam-mô Tràng Đẳng Quang Minh Phật

Nam-mô Chúng Quang Minh Phật

Nam-mô Trí Xuất Minh Phật

Nam-mô Tuệ Khải Xưng Phật

Nam-mô An Ẩn Vương Phật

Nam-mô Trí Âm Phật

Nam-mô Tràng Nhiếp Tụ Phật

Nam-mô Thiên Kim Cang Phật

Nam-mô Vô Vi Tư Duy Phật

Nam-mô Chủng Chủng Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Vô Thắng Tượng Tối Bộ Phật

Nam-mô Đức Tụ Uy Quang Phật

Nam-mô Tuệ Trì Quần Bằng Phật

Nam-mô Tư Tối Tôn Phật

Nam-mô Tu-di Sơn Ý Phật

Nam-mô Giác Thiện Hương Huân Phật

Nam-mô Tự Tại Đức Uy Phật

Nam-mô Nhãn Như Liên Hoa Thú Vô Vi Phật

Nam-mô Phương Đế Tướng Phật

Nam-mô Phạm Phạm Tướng Phật

Nam-mô Bảo Minh Phật

Nam-mô Thiên Đế Kim Cang Phật

Nam-mô Kim Hải Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 600 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Diệu Bảo Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 8.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Đế Tràng Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 896 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Phạm Ức Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 67 kiếp nghiệp tội sanh tử.”

 

150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Phương Tây

Đức Phật bảo:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đang tu học Bồ-Tát Đạo, rồi nghe được các danh hiệu của chư Phật này mà chẳng sa vào lưới nghi và cung kính tin sâu, thì ở mọi nơi sinh ra, họ sẽ có quang minh chiếu đến, nhập tam-muội chánh định, và còn đắc vô lượng môn tam-muội. Khi sắp mạng chung, họ cũng sẽ thấy mười ức na-do-tha chư Phật, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác ở mỗi phương trong mười phương. Sau đó người ấy đều có thể thâm nhập cùng thọ trì Pháp ngữ sâu xa, quyết không bao giờ xao lãng, và cho đến thành Phật Đạo. Họ lại có thể diệt trừ 1.000 kiếp nghiệp tội sanh tử và vĩnh viễn sẽ chẳng còn thọ lấy.

Nam-mô Bảo Thượng Phật ở phương tây

Nam-mô Bảo Sơn Phật

Nam-mô Kim Cang Bộ Tích Phật

Nam-mô Vô Lượng Minh Phật

Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật

Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật

Nam-mô Tôn Âm Vương Phật

Nam-mô Âm Trí Tạng Phật

Nam-mô Nguyệt Tạng Quang Minh Vô Cấu Tôn Phật

Nam-mô Xưng Hoàng Phật

Nam-mô Bảo Sơn Vương Phật

Nam-mô Thắng Quang Vô Ưu Phật

Nam-mô Biến Tạng Hoa Phật

Nam-mô 2.000 vị Phật đồng danh hiệu là Vân Tự Tại Đăng Vương

Nam-mô Phạm Hoa Phật

Nam-mô Thế Tiến Phật

Nam-mô Pháp Đăng Dũng Phật

Nam-mô Bảo Nguyệt Phật

Nam-mô Sư Tử Hống Tướng Tôn Phật

Nam-mô Nhiếp Chư Căn Tịnh Mục Phật

Nam-mô Thế Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Sư Tử Ý Phật

Nam-mô Pháp Ý Phật

Nam-mô Phạm Tướng Phật

Nam-mô Nguyệt Đức Phật

Nam-mô Bảo Hải Phật

Nam-mô Tướng Đức Phật

Nam-mô Hỏa Tướng Phật

Nam-mô Châu Cái Phật

Nam-mô Sư Tử Phát Phật

Nam-mô Phá Vô Minh Phật

Nam-mô Trí Hoa Phật

Nam-mô Siêu Dũng Phật

Nam-mô Đa-ma-la-bạt Chiên Đàn Hương Phật

Nam-mô Trì Đại Công Đức Phật

Nam-mô Vũ Thất Bảo Phật

Nam-mô Ly Sân Khuể Phật

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Vô Tướng Phật

Nam-mô Bảo Tạng Phật

Nam-mô Đức Đảnh Phật

Nam-mô Đa-ca-la Hương Chiên Đàn Phật

Nam-mô Liên Hoa Phật

Nam-mô Trang Nghiêm Đạo Lộ Phật

Nam-mô Long Cái Phật

Nam-mô Vũ Hoa Phật

Nam-mô Tán Hoa Phật

Nam-mô Hoa Quang Minh Phật

Nam-mô Nhật Âm Thanh Phật

Nam-mô Tế Nhật Nguyệt Phật

Nam-mô Lưu Ly Tạng Phật

Nam-mô Phạm Âm Phật

Nam-mô Tịnh Minh Phật

Nam-mô Kim Tạng Phật

Nam-mô Tu-di Đảnh Phật

Nam-mô Sơn Vương Phật

Nam-mô Âm Thanh Tự Tại Phật

Nam-mô Tịnh Nhãn Phật

Nam-mô Nguyệt Minh Phật

Nam-mô Đắc Chúng Phật

Nam-mô Hoa Sanh Phật

Nam-mô Như Tu-di Sơn Phật

Nam-mô Nhật Nguyệt Phật

Nam-mô Phạm Âm Thanh Phật

Nam-mô Thế Chủ Phật

Nam-mô Sư Tử Hạnh Phật

Nam-mô Diệu Pháp Ý Phật

Nam-mô Sư Tử Hống Phật

Nam-mô Châu Bảo Cái San Hô Sắc Phật

Nam-mô Phá Nghi Ám Phật

Nam-mô Thủy Nguyệt Phật

Nam-mô Chúng Hoa Phật

Nam-mô Bồ-đề Phật

Nam-mô Hoa Siêu Xuất Phật

Nam-mô Khai Trí Trì Tạp Bảo Phật

Nam-mô Chân Lưu Ly Minh Phật

Nam-mô Tế Nhật Nguyệt Phật

Nam-mô Trì Đại Công Đức Phật

Nam-mô Đắc Chánh Tuệ Phật

Nam-mô Dũng Kiện Phật

Nam-mô Ly Siểm Khúc Phật

Nam-mô Trừ Ác Căn Tài Phật

Nam-mô Đại Âm Đạo Ương Phật

Nam-mô Thủy Quang Phật

Nam-mô Hải Vân Tuệ Du Phật

Nam-mô Đức Đảnh Hoa Phật

Nam-mô Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Nhật Âm Thanh Phật

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật

Nam-mô Như Lưu Ly Phật

Nam-mô Phạm Thanh Phật

Nam-mô Quang Minh Phật

Nam-mô Kim Tạng Phật

Nam-mô Sơn Vương Phật

Nam-mô Âm Vương Phật

Nam-mô Long Thắng Phật

Nam-mô Vô Nhiễm Phật

Nam-mô Tịnh Diện Phật

Nam-mô Nguyệt Diện Phật

Nam-mô Như Tu-di Phật

Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật

Nam-mô Uy Thế Phật

Nam-mô Nhiên Đăng Phật

Nam-mô Nan Thắng Phật

Nam-mô Bảo Đắc Phật

Nam-mô Ly Cấu Minh Phật

Nam-mô Sư Tử Phật

Nam-mô Vương Vương Phật

Nam-mô Lực Thắng Phật

Nam-mô Hỷ Âm Phật

Nam-mô Quang Minh Phật

Nam-mô Long Thắng Phật

Nam-mô Hoa Xỉ Phật

Nam-mô Vô Úy Minh Phật

Nam-mô Hương Đảnh Phật

Nam-mô Phổ Hiền Phật

Nam-mô Phổ Hoa Phật

Nam-mô Bảo Tướng Phật

Nam-mô Thượng Hương Vương Phật

Nam-mô Thí Nhất Thiết Lạc Phật

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Duyên Phật

Nam-mô Hoại Chư Kinh Úy Phật

Nam-mô An Lập Vương Phật

Nam-mô Bảo Minh Phật

Nam-mô Lợi Nhất Thiết Chúng Phật

Nam-mô Vô Biên Không Nghiêm Đức Phật

Nam-mô Cái Nghiêm Phật

Nam-mô Không Tướng Phật

Nam-mô Uy Hoa Sanh Đức Phật

Nam-mô Thượng Đức Phật

Nam-mô Tịnh Nhãn Phật

Nam-mô Vô Biên Tự Tại Tích Phật

Nam-mô Thế Diệu Phật

Nam-mô Từ Bi Phật

Nam-mô Đại Điều Ngự Phật

Nam-mô Vô Thắng Tướng Phật

Nam-mô Tối Cao Đức Di-lâu Phật

Nam-mô Thế Chủ Phật

Nam-mô Nhân Vương Phật

Nam-mô Chúng Quy Phật

Nam-mô Thiên Hương Di-lâu Phật

Nam-mô Nguyệt Gian Vương Phật

Nam-mô Thượng Di-lâu Phật

Nam-mô Bảo Sanh Đức Phật

Nam-mô Danh Văn Di-lâu Phật

Nam-mô Mỹ Đức Phật

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật

Nam-mô Phạm Đức Phật

Nam-mô Vô Biên Đức Tích Vô Lượng Hoa Phật

Nam-mô Diệt Đức Vương Phật

Nam-mô Bảo Hỏa Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời người ấy lập tức sẽ đắc quả vị bất thối chuyển và mau thành Phật Đạo.

Nam-mô Tịnh Nguyệt Sung Xưng Quang Minh Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 160 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô A-di-đà Phật

Nếu ai nghe được danh hiệu của Đức Phật này, rồi nhất tâm tin mến cùng hoan hỷ tụng niệm, thời họ sẽ được phước vô lượng và rời xa ba đường ác.

Nếu sắp gần mạng chung mà họ chí tâm tụng niệm, thì Đức Phật này sẽ đích thân đến tiếp dẫn.

Nam-mô Thù Thắng Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tin mến tụng niệm, họ sẽ có thể hàng phục chúng ma và diệt trừ 60 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Tập Âm Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tin mến tụng niệm, người ấy sẽ đắc âm thanh của Phật để thuyết Pháp giữa đại chúng và diệt trừ 80 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Kim Cang Bộ Tinh Tấn Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 100 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Tạo Vương Thần Thông Tiêm Hoa Phật

Nam-mô Tảo Vương Thần Thông Phật

Nam-mô Vô Lượng Phan Phật

Nam-mô Tịnh Nhật Ức Xưng Quang Phật

Nam-mô Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Đại Quang Phổ Phật

Nam-mô Thiện Kiến Lập Châu Đài Vương Phật

Nam-mô Bảo Phan Phật

Nam-mô Phổ Quang Thăng Thắng Đài Vương Phật

Nam-mô Tịnh Quang Phật

Nam-mô Lô-xá-na Phật

Nam-mô Phổ Hiền Hoa Phu Phật

Nam-mô Bảo Thượng Phật

Nam-mô Thụ Căn Hoa Phật

Nam-mô Trang Nghiêm Thông Phật

Nam-mô Duy Việt Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Tự Tại Vương Thần Thông Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 59 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật

Nam-mô Tu-di Tướng Phật

Nam-mô Đa-ma-la-bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật

Nam-mô Đại Bi Quang Minh Phật

Nam-mô Liên Hoa Thụ Thế Giới Trường Tinh Tấn Phật

Nam-mô Diệu Lạc Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 500 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Vô Lượng Tràng Phan Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 500 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Vô Lượng Tràng Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 80 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Đại Quang Phổ Biến Phật Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 92 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Bảo Tràng Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 79 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Tịnh Quang Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 200 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Bảo Thượng Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 81 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Thụ Căn Hoa Vương Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 313 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Duy Việt Trang Nghiêm Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 900 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Vô Lượng Minh Phật”

 

150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Hướng Tây Bắc

Phật bảo ngài Vô Năng Thắng:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Như Lai này, rồi hoan hỷ tin mến, thọ trì đọc tụng, và cung kính đảnh lễ, tức là họ đã từng hầu cận 500.000 vị Phật. Ở mọi nơi sinh ra, người ấy sẽ luôn đắc thiên nhãn để thấy các cõi nước trong mười phương. Họ sẽ luôn được nhĩ căn để nghe vô lượng âm thanh. Thân của họ sẽ có thể phi hành để cúng dường chư Phật. Tâm của họ sẽ luôn có thể biết hết thảy mọi ý niệm của chúng sanh. Cho đến người ấy sẽ đắc quả Niết-bàn. Họ sẽ không sanh ở chốn nghèo khổ hạ tiện, không sanh vào ba đường ác, hay rơi vào nơi tám nạn. Thân của họ sẽ như kim cang, đầy đủ các tưởng hảo, tâm yêu mến Pháp

lớn, mọi người kính mến, và khi sanh ở đời sau sẽ không rời xa chư Phật. Cho nên, Vô Năng Thắng! Công đức có được của người cung kính và lễ bái các danh hiệu chư Phật này, duy Phật mới có thể biết. Ngoài ra, họ sẽ vĩnh viễn thoát miễn ngàn vạn ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Bảo Tướng Phật ở hướng tây bắc

Nam-mô Đa Bảo Phật

Nam-mô Bảo Sanh Đức Phật

Nam-mô Bảo Thường Phật

Nam-mô 6.000 vị Phật đồng danh hiệu là Chúng Sanh Hỷ Kiến

Nam-mô Cụ Túc Thiên Vạn Quang Minh Phật

Nam-mô Sư Tử Nguyệt Ương Phật

Nam-mô Ly Cấu Quang Thiêm Phật

Nam-mô Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật

Nam-mô Bất Động Phật

Nam-mô Vân Lôi Âm Tú Hoa Trí Phật

Nam-mô Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật

Nam-mô 60.000 vị Phật đồng danh hiệu là Quang Minh

Nam-mô 600 vị Phật đồng danh hiệu là Tán Hoa

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật

Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Lực Phật

Nam-mô Vô Lượng Lực Phật

Nam-mô Nhất Cái Phật

Nam-mô Vô Lượng Minh Phật

Nam-mô Cái Hạnh Phật

Nam-mô Bảo Cái Phật

Nam-mô Tú Vương Phật

Nam-mô Thiện Tú Phật

Nam-mô Minh Luân Phật

Nam-mô Minh Vương Phật

Nam-mô Cao Quảng Đức Vô Biên Quang Phật

Nam-mô Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Tự Tại Lực Phật

Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Phật

Nam-mô Đại Vân Quang Phật

Nam-mô Võng Tụ Phật

Nam-mô Giác Hoa Quang Phật

Nam-mô Liên Hoa Tự Tại Phật

Nam-mô Sơn Vương Phật

Nam-mô Nguyệt Chúng Tăng Thượng Phật

Nam-mô Phóng Quang Phật

Nam-mô Diệu Kiên Phật

Nam-mô Bất Hư Kiến Phật

Nam-mô Đảnh Sanh Vương Phật

Nam-mô Liên Hoa Sanh Phật

Nam-mô Phổ Hương Quang Phật

Nam-mô Hương Minh Vương Phật

Nam-mô Hương Di-lâu Phật

Nam-mô Hương Tượng Phật

Nam-mô Hương Tự Tại Phật

Nam-mô Hương Quật Phật

Nam-mô Minh Luân Phật

Nam-mô Quang Vương Phật

Nam-mô Liên Hoa Sanh Phật

Nam-mô Pháp Tự Tại Phật

Nam-mô Khả Lạc Phật

Nam-mô Vô Lượng Pháp Tự Tại Phật

Nam-mô Ái Đức Phật

Nam-mô Tán Hoa Phật

Nam-mô Hoa Cái Hàng Liệt Phật

Nam-mô Hoa Quật Phật

Nam-mô Kim Hoa Phật

Nam-mô Hương Hoa Phật

Nam-mô Di-lâu Vương Phật

Nam-mô Thiện Đạo Sư Phật

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Tối Thắng Nghiêm Phật

Nam-mô Chuyển Chư Nạn Phật

Nam-mô Thiện Hạnh Nghiêm Phật

Nam-mô Diệu Hoa Phật Vô Biên Hương Phật

Nam-mô Phổ Phóng Quang Phật

Nam-mô Tán Hoa Sanh Đắc Phật

Nam-mô Bảo Võng Thủ Phật

Nam-mô Cực Cao Vương Phật

Nam-mô Tú Vương Phật

Nam-mô Phổ Chiếu Nhất Thiết Phật Độ Phật

Nam-mô Diệu Kiến Phật

Nam-mô An Lập Vương Phật

Nam-mô Hương Lưu Phật

Nam-mô Vô Biên Trí Tự Tại Phật

Nam-mô Bất Hư Nghiêm Phật

Nam-mô Bất Hư Kiến Phật

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật

Nam-mô Bất Động Phật

Nam-mô Sơ Phát Ý Phật

Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật

Nam-mô Đăng Thượng Phật

Nam-mô Phổ Chiếu Minh Phật

Nam-mô Quang Chiếu Phật

Nam-mô Nhất Thiết Thế Giới Phật

Nam-mô Vô Cấu Lực Phật

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Biện Tài Phật

Nam-mô Vô Lưu Hành Phật

Nam-mô Tập Tinh Tấn Phật

Nam-mô Thượng Tinh Tấn Phật

Nam-mô Nhất Thừa Độ Phật

Nam-mô Liên Hoa Thượng Phật

Nam-mô Pháp Ương Phật

Nam-mô Vô Lượng Đức Tạng Bảo Tích Khoái Kiến Kim Cang Sư Tử Du Vương Phật

Nam-mô Định Quang Phật

Nam-mô Phổ Quang Đức Thượng Nghiêm Vương Phật

Nam-mô Kiên Trụ Công Đức Chú Sơn Nghiêm Vương Phật

Nam-mô Đức Ương Phật

Nam-mô Pháp Tạo Hoằng Phật

Nam-mô Hóa Thiên Phật

Nam-mô Đế Ương Phật

Nam-mô Tập Kim Cang Phật

Nam-mô Chúng Tôn Phật

Nam-mô Lôi Tượng Phật

Nam-mô Nhạo Thanh Tịnh Phật

Nam-mô Xuất Gia Nhạo Hạnh Phật

Nam-mô Hoa Ương Phật

Nam-mô Thắng Thí Phật

Nam-mô Thiện Minh Phật

Nam-mô Thiện Diệu Phật

Nam-mô Tiên Huân Phật

Nam-mô Chuyển Thắng Phật

Nam-mô Hân Nhạo Phật

Nam-mô Thiên Hoa Phật

Nam-mô Chuyển Cát Thần Phật

Nam-mô Thiện Thủ Phật

Nam-mô Thiện Hỷ Phật

Nam-mô Trụ Giác Phật

Nam-mô Trụ Phóng Phật

Nam-mô Đế Pháp Phổ Xưng Phật

Nam-mô Thị Thế Thiện Diệu Phật

Nam-mô Phổ Biện Phật

Nam-mô Bảo Xưng Phật

Nam-mô Uy Cưỡng Phật

Nam-mô Phạm Thần Phật

Nam-mô Vô Úy Thiện Phật

Nam-mô Thiện Âm Phật

Nam-mô Mục Duyệt Phật

Nam-mô Tích Đức Phật

Nam-mô Vũ Âm Phật

Nam-mô Diệu Quán Phật

Nam-mô Thọ Thần Phật

Nam-mô Dữ Nhân Du Phật

Nam-mô Mỹ Cầu Phật

Nam-mô Hàng Oán Quyến Thuộc Phật

Nam-mô Duy Vệ Phật

Nam-mô Thức Phật

Nam-mô Tùy Diệp Phật

Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật

Nam-mô Ca-diếp Phật

Nam-mô Câu-na-hàm-mâu-ni Phật

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật

Nam-mô Tư Hoặc Dự Phật

Nam-mô Bảo Thủ Phật

Nam-mô Vũ Hương Vương Phật

Nam-mô Đa-ma-la-bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật

Nam-mô Tu-di Tướng Phật

Nam-mô Thanh Liên Phật

Nam-mô Liên Hoa Thắng Phật

Nam-mô Diệu Dung Sơn Tướng Phật

Nam-mô Nhân Thiên Vương Phật

Nam-mô Hoa Đức Phật

Nam-mô Vô Thượng Thắng Tôn Phật

Nam-mô Tuệ Quán Phật

Nam-mô Khai Hóa Bồ Tát Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 81 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Kiến Vô Oán Cụ Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 63 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Nhất Thừa Độ Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 64 kiếp nghiệp tội sanh tử.”

 

150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Phương Bắc

Đức Phật bảo:

“Nếu có thiện nam tín nữ nào đang tu học Bồ-Tát Thừa mà nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi tin tưởng quý mến, chẳng khởi lòng nghi, và tâm hoan hỷ lễ kính, thì ở mọi nơi sinh ra, họ sẽ lần lượt đắc đủ mọi tam-muội và thấy mười Hằng Hà sa chư Phật ở mỗi phương trong mười phương. Cũng như ở hiện đời, họ sẽ rời xa các chứng bệnh điên cuồng, oán độc diệt trừ, tu Đạo ngày càng tiến triển, và những ước nguyện lành đều sẽ được toại ý. Họ sẽ gặp bậc Thiện Tri Thức và đắc Pháp nhẫn thâm sâu. Ở mọi nơi sinh ra, họ sẽ luôn được người tôn kính, quyết sẽ không bao giờ chịu khổ ách, và cho đến sẽ thành Phật Đạo. Ngoài ra, họ sẽ có thể diệt trừ 30 vạn ức a-tăng-kỳ nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Nhân Vương Phật

Nam-mô Thắng Vương Phật

Nam-mô Bảo Trí Thủ Phật

Nam-mô Nguyệt Điện Thanh Tịnh Nan Trở Phật

Nam-mô Nhật Sanh Phật

Nam-mô Diễm Kiên Phật

Nam-mô Tối Thắng Âm Phật

Nam-mô Võng Minh Phật

Nam-mô Vô Lượng Đức Bảo Phật

Nam-mô Tế Nhật Nguyệt Quang Phật

Nam-mô Đức Hạnh Tinh Tấn Phật

Nam-mô Vân Tự Tại Phật

Nam-mô Vân Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Tướng Đức Phật

Nam-mô Vương Tướng Phật

Nam-mô Đoạn Ái Vương Phật

Nam-mô Tiếp Thức Phật

Nam-mô 30 ức vị Phật đồng danh hiệu là Thích-ca-văn

Nam-mô Ma-ni Châu Phật

Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Phật

Nam-mô Tôn Âm Vương Phật

Nam-mô Trí Hòa Hợp Phật

Nam-mô Thiện Hoa Phật

Nam-mô Vô Thứ Phật

Nam-mô Nhật Tạng Phật

Nam-mô Tôn Lạc Phật

Nam-mô Thắng Tôn Phật

Nam-mô Thành Hoa Phật

Nam-mô Nhật Minh Phật

Nam-mô Long Đức Phật

Nam-mô Kim Cang Quang Minh Xưng Vương Phật

Nam-mô Vô Thượng Minh Phật

Nam-mô Tứ Tướng Quang Minh Phật

Nam-mô San-ni Luân Phật

Nam-mô Trí Thành Tựu Phật

Nam-mô Hương Vương Phật

Nam-mô Hỏa Diệp Phật

Nam-mô Bà-la Vương Phật

Nam-mô Na-la-diên Phật

Nam-mô Vô Cấu Đăng Xuất Vương Phật

Nam-mô Bảo Cái Tăng Quang Minh Vương Phật

Nam-mô Kim Sơn Vương Phật

Nam-mô Ca-diếp Phật

Nam-mô Tu-di Phật

Nam-mô Hoại Chư Đạo Phật

Nam-mô Phá Nghi Phật

Nam-mô Vô Tướng Âm Phật

Nam-mô Vô Biên Công Đức Thành Tựu Phật

Nam-mô Bảo Sanh Đức Phật

Nam-mô Liên Hoa Sanh Đức Phật

Nam-mô Bảo Thượng Phật

Nam-mô Vô Biên Minh Phật

Nam-mô Bảo Di-lâu Phật

Nam-mô Đăng Cao Đức Phật

Nam-mô Trí Sanh Đức Phật

Nam-mô Cự Đăng Phật

Nam-mô Vô Thượng Quang Phật

Nam-mô Đức Vương Minh Phật

Nam-mô Phí Sanh Phật

Nam-mô Vô Biên Minh Phật

Nam-mô Đức Vị Phật

Nam-mô Phương Đẳng Phật

Nam-mô Hoa Sanh Đức Phật

Nam-mô Bà-la Vương Phật

Nam-mô Sư Tử Vương Phật

Nam-mô Bảo Di-lâu Phật

Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật

Nam-mô Y Vương Phật

Nam-mô Thượng Chúng Phật

Nam-mô Thượng Thiện Đức Phật

Nam-mô Tự Tại Lực Phật

Nam-mô Thượng Hương Đức Phật

Nam-mô Thượng Hương Tướng Phật

Nam-mô Chiên Tướng Quật Phật

Nam-mô Vô Biên Minh Phật

Nam-mô Tăng Thiên Quang Hoa Xuất Phật

Nam-mô Vô Biên Tự Tại Phật

Nam-mô Uy Hoa Sanh Cao Vương Phật

Nam-mô Bảo Võng Phật

Nam-mô An Lập Vương Phật

Nam-mô Bất Hư Xưng Phật

Nam-mô Bất Hư Lực Phật

Nam-mô Bất Hư Tự Tại Lực Phật

Nam-mô Bất Hư Quang Phật

Nam-mô Vô Biên Thích Tiến Phật

Nam-mô Sa-la Vương Phật

Nam-mô Bảo Sa-la Phật

Nam-mô Nhất Cái Nghiêm Phật

Nam-mô Bảo Hiền Phật

Nam-mô Chiên Đàn Quật Phật

Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật

Nam-mô Vô Biên Minh Phật

Nam-mô Minh Luân Phật

Nam-mô Di-lâu Nghiêm Phật

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật

Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật

Nam-mô Bảo Sanh Phật

Nam-mô Chư Đức Phật

Nam-mô Giác Hoa Đức Phật

Nam-mô Thiện Trụ Tràng Phật

Nam-mô Vô Biên Lực Phật

Nam-mô Bất Hư Đức Bảo Lực Phật

Nam-mô Vô Biên Nghiêm Phật

Nam-mô Hư Không Quang Phật

Nam-mô Vân Tướng Âm Phật

Nam-mô Dược Vương Phật

Nam-mô Bất Kinh Úy Phật

Nam-mô Ly Bố Úy Phật

Nam-mô Tịnh Vương Phật

Nam-mô Trí Xuất Phật

Nam-mô Dũng Chúng Phật

Nam-mô Trí Tụ Phật

Nam-mô Tác Phương Phật

Nam-mô Sa-ha Vương Phật

Nam-mô Thượng Ly Phật

Nam-mô Điều Ngự Phật

Nam-mô Trí Thủ Phật

Nam-mô Tối Cao Đức Phật T

Nam-mô Thị Chúng Sanh Thâm Tâm Phật

Nam-mô Vô Ngại Quang Phật

Nam-mô Diệt Chư Ái Tự Tại Phật

Nam-mô Hoa Tối Cao Sanh Đức Phật

Nam-mô Câu-lăng Vương Phật

Nam-mô Nhật Đăng Phật

Nam-mô Thượng Bảo Phật

Nam-mô Trí Sanh Đức Phật

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật

Nam-mô An Lập Công Đức Vương Phật

Nam-mô Vô Úy Phật

Nam-mô Trí Tụ Phật

Nam-mô Kim Cang Phật

Nam-mô Hỏa Y Phật

Nam-mô Minh Đăng Phật

Nam-mô Bất Hư Tinh Tấn Phật

Nam-mô Thiện Tư Nghiêm Tướng Phật

Nam-mô Sư Tử Phật

Nam-mô Diệu Thiện Trụ Vương Phật

Nam-mô Bảo Tụ Cao Đức Phật

Nam-mô Phạm Đức Phật

Nam-mô Vô Ngại Hương Tượng Phật

Nam-mô Di-lâu Minh Phật

Nam-mô Hỏa Đăng Vương Phật

Nam-mô Hoa Thượng Quang Phật

Nam-mô Trụ Danh Văn Phật

Nam-mô Danh Từ Phật

Nam-mô Sa-la Vương Phật

Nam-mô Quán Hoa Phật

Nam-mô Vô Thứ Phật

Nam-mô Nhật Tạng Phật

Nam-mô Tôn Lạc Phật

Nam-mô Đức Nội Phong Nghiêm Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này, rồi tin mến tụng niệm và nhất tâm đảnh lễ, thời họ sẽ đắc quả vị bất thối chuyển, mau thành Chánh Giác, và diệt trừ một kiếp sanh tử. Ở đời sau, người ấy sẽ đắc Lục Thông, tướng mạo đoan chánh, luôn sinh trong gia đình tôn quý, có thể trừ diệt ham muốn của sáu căn, và thường chẳng có bệnh. Ở nơi sinh ra, họ sẽ luôn gặp Phật, nghe Pháp, và thấy chư Tăng. Người ấy sẽ xa rời tám nạn, luôn được đầy đủ tịnh giới, tâm chẳng rối loạn, và cho đến chứng Niết-bàn.

Nam-mô Kim Cang Kiên Cố Tiêu Phục Hoại Nghiêm Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tin mến tụng niệm, họ sẽ được bất thối chuyển và diệt trừ 100.000 ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Bảo Hỏa Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tin mến tụng niệm, họ sẽ được bất thối chuyển và mau thành Chánh Giác.

Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và thọ trì tụng niệm, vào đời sau họ sẽ đắc chánh định, tự thấy chư Phật, và chuyển Pháp luân của Thế Tôn.

Nam-mô Hiền Tối Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và thọ trì tụng niệm, vào đời sau họ sẽ được tướng mạo đoan chánh, tự biết việc của đời trước, và sẽ thành Chánh Giác.

Nam-mô Bảo Liên Hoa Bộ Phật

Nếu ai nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tin mến tụng niệm, ở mọi nơi sinh ra, họ sẽ được tất cả người tôn kính. Giả sử có người nữ nào nhất tâm lễ kính, thời ở đời sau, họ sẽ có thể chuyển thân nữ thành thân nam và đắc quả vị bất thối chuyển.

Nam-mô Liên Hoa Phát Trang Nghiêm Vương Phật

Nam-mô Nguyệt Điện Thanh Tịnh Phật

Nam-mô Tướng Đức Phật”

150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Hướng Đông Bắc

Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi hoan hỷ tin mến và đọc tụng lễ kính, thì công đức có được sẽ vượt hơn hết thảy việc bố thí và những công đức khác gấp cả trăm ngàn ức lần. Họ sẽ tùy ý vãng sanh đến các cõi nước của chư Phật, đắc quả vị bất thối chuyển, và sẽ thành Tối Chánh Giác.

Nếu có ai phỉ báng và hoài nghi chẳng tin, thì sẽ đọa vào địa ngục, lưỡi bị kéo ra để cày bừa và suốt 60.000 ức năm phải chịu vô lượng tội khổ. Nếu có ai tin mến, xưng dương, tán thán, và lễ bái, thì hiện đời sẽ được an ổn và diệt trừ 500 ngàn vạn ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Hoại Nhất Thiết Gian Bố Úy Phật

Nam-mô Đạo Thất Bảo Hoa Phật

Nam-mô Ly Cấu Tâm Phật

Nam-mô Bảo Cái Siêu Quang Phật

Nam-mô Bi Tinh Tấn Phật

Nam-mô Tam Thừa Hạnh Phật

Nam-mô Vô Tịnh Phật

Nam-mô Duyên Nhất Thiết Biện Phật

Nam-mô Bảo Sự Phật

Nam-mô Bảo Tích Phật

Nam-mô Đẳng Hạnh Phật

Nam-mô Nhất Thiết Đức Quang Tướng Phật

Nam-mô Di-lâu Can-na Phật

Nam-mô Tăng Kiên Phật

Nam-mô Bất Hư Hạnh Phật

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật

Nam-mô Phổ Thủ Phật

Nam-mô Đức Vương Minh Phật

Nam-mô Hiền Vương Phật

Nam-mô Nguyệt Biện Phật

Nam-mô Thiện Mục Phật

Nam-mô Phổ Thế Phật

Nam-mô Bảo Thủ Phật

Nam-mô Phổ Quán Phật

Nam-mô Tôn Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Quang Tịnh Chiếu Diệu Phật

Nam-mô Phạm Thủ Thiên Vương Phật

Nam-mô 20.000 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh

Nam-mô Tuệ Kiến Phật

Nam-mô Kim Hoa Phật

Nam-mô Vô Lượng Đức Siêu Sở Hữu Vương Phật

Nam-mô Vô Cấu Tịnh Long Tự Tại Tôn Âm Vương Phật

Nam-mô Bảo Tạng Phật

Nam-mô Vô Lượng Tịnh Vương Phật

Nam-mô Bảo Sơn Vương Phật

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Đức Phật

Nam-mô Bảo Tôn Âm Phật

Nam-mô Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Phật

Nam-mô Bảo Hải Phật

Nam-mô Trí Hoa Vô Cấu Kiên Phật

Nam-mô Phổ Hiền Phật

Nam-mô Bất Động Phật

Nam-mô Vô Cấu Công Đức Quang Minh Vương Phật

Nam-mô Thiện Lạc Tự Tại Âm Quang Minh Phật

Nam-mô Nhật Tạng Phật

Nam-mô Trí Nhật Phật

Nam-mô Long Tự Tại Phật

Nam-mô Kim Cang Xưng Phật

Nam-mô Nhật Tạng Phật

Nam-mô Đại Công Đức Tạng Phật

Nam-mô Quang Minh Âm Tướng Phật

Nam-mô Thường Quang Minh Phật

Nam-mô Quang Minh Âm Tướng Phật

Nam-mô Tự Tại Xưng Phật

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Vương Phật

Nam-mô An Hòa Tự Tại Kiến Sơn Vương Phật

Nam-mô Trí Dự Phật

Nam-mô Nhãn Tịnh Vô Cấu Phật

Nam-mô Bách Công Đức Phật

Nam-mô Hiệu Thắng Phật

Nam-mô Minh Tuệ Phật

Nam-mô Biến Tịnh Phật

Nam-mô Thiện Nhãn Phật

Nam-mô 90.011 na-do-tha vị Phật đồng danh hiệu là Vô Sắc

Nam-mô Vô Cấu Siêu Đức Phật

Nam-mô Dũng Tiến Phật

Nam-mô Ly Bách Ưu Phật

Nam-mô Hỷ Sanh Đức Phật

Nam-mô An Vương Phật

Nam-mô Thượng Di-lâu Phật

Nam-mô Diệu Hương Phật

Nam-mô Kiều-trần-như Phật

Nam-mô Thế Đức Phật

Nam-mô Xích Liên Hoa Đức Phật

Nam-mô Bạch Liên Hoa Sanh Phật

Nam-mô Đại Âm Nhãn Phật

Nam-mô Thượng Chúng Phật

Nam-mô Vô Biên Minh Đức Phật

Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Phật

Nam-mô Danh Lưu Thập Phương Phật

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật

Nam-mô Thượng Hương Di-lâu Phật

Nam-mô Ly Bố Úy Phật

Nam-mô An Ẩn Sanh Đức Phật

Nam-mô Vô Biên Công Đức Nguyệt Phật

Nam-mô Nhất Thiết Đức Nghiêm Phật

Nam-mô Nhật Hoa Vương Phật

Nam-mô Bất Hoại Tướng Phật

Nam-mô Tông Thủ Quang Phật

Nam-mô Vô Lượng Sanh Hạnh Phật

Nam-mô Nhất Thiết Thượng Phật

Nam-mô Đại Uy Đức Liên Hoa Sanh Phật

Nam-mô Hư Không Tịnh Vương Phật

Nam-mô Vô Tướng Âm Thanh Phật

Nam-mô Minh Đức Vương Phật

Nam-mô Đức Minh Vương Phật

Nam-mô Độ Công Đức Biên Phật

Nam-mô Nhiên Đăng Phật Tác Minh Phật

Nam-mô Vô Úy Phật

Nam-mô Đức Vị Phật

Nam-mô Vô Bố Úy Phật

Nam-mô Hoa Đức Phật

Nam-mô Trí Hoa Đức Phật

Nam-mô Bảo Tích Phật

Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật

Nam-mô Bảo Thủ Phật

Nam-mô Vô Biên Công Đức An Lập Vương Phật

Nam-mô Sa-la Vương Phật

Nam-mô Bảo Minh Phật

Nam-mô Bảo Tụ Phật

Nam-mô Thượng Chúng Đức Phật

Nam-mô Vô Biên Nghiêm Phật

Nam-mô Quán Thế Âm Phật

Nam-mô Tu-di Minh Phật

Nam-mô Vô Biên Tự Tại Lực Phật

Nam-mô Cực Cao Hạnh Phật

Nam-mô Bảo Hoa Đức Phật

Nam-mô Vô Biên Thần Thông Tự Tại Phật

Nam-mô Tùy Chúng Sanh Nguyện Nghiêm Phật

Nam-mô Cao Bảo Cái Phật

Nam-mô Thượng Chúng Phật

Nam-mô Vô Lượng Hoa Phật

Nam-mô Bảo Tự Tại Phật

Nam-mô Nguyệt Xuất Đức Phật

Nam-mô Đế-thích Tràng Vương Phật

Nam-mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Phật

Nam-mô 100.000 vị Phật đồng danh hiệu là Lưu Bố

Nam-mô Phổ Quang Tịnh Đức Phật

Nam-mô Thắng Chiến Đấu Phật

Nam-mô Vô Ngại Tôn Thụ Đức Phật

Nam-mô Liên Hoa Phật

Nam-mô Bảo Liên Hoa Đế Trụ Thụ Vương Phật

Nam-mô Đại Quang Diệu Phật

Nam-mô Tuệ Đăng Minh Phật

Nam-mô Đại Hùng Phật

Nam-mô Bạch Vô Cấu Trần Phật

Nam-mô Nội Bảo Phật

Nam-mô Thượng Tượng Sung Thập Cái Vương Phật

Nam-mô Uy Thần Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Cực Thọ Thượng Ảnh Vương Phật

Nam-mô Đại Hải Phật Thập Phương Kiến Phật

Nam-mô Thế Gian Tôn Phật

Nam-mô Thiện Đức Phật

Nam-mô Tu-di Tướng Phật

Nam-mô Liên Hoa Tôn Phật

Nam-mô Nhật Nguyệt Tôn Phật

Nam-mô Bảo Quang Nguyệt Điện Diệu Tôn Âm Phật

Nam-mô Hoại Ma La Võng Độc Bộ Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 100 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Sư Tử Hống Lực Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 210 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Bi Tinh Tấn Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 1.000 ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Tam Thừa Hạnh Phật

Nam-mô Kim Cang Kiên Cường Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Phạm Thiên Phật”

150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Phương Trên

Đức Phật bảo:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đang tu học Bồ-Tát Thừa, rồi nghe được các danh hiệu của chư Phật này mà chẳng sa vào lưới nghi và kính tin Đạo nhãn của Ta, thì đời đời ở nơi sinh ra, họ sẽ không bao giờ lười biếng, không có tập khí của tham dục, và sẽ luôn với Bồ-Tát làm thân quyến, cha mẹ, vợ chồng, con cái, hoặc anh em. Ở tại nơi sinh ra, thân của họ sẽ chẳng hề rời xa 32 tướng. Họ cũng sẽ đắc vãng sanh về quốc độ của chư Phật, không dâm dục, nóng giận, hay ngu si, và thân chẳng có tật bệnh. Hết thảy mọi công đức đều được thành tựu và nghiệp tội trong 35 vạn Hằng Hà sa kiếp thảy đều tiêu diệt.

Nam-mô Hoa Phu Nhật Vương Phật

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Nguyệt Quang Minh Phật

Nam-mô Thắng Quang Phật

Nam-mô Danh Xưng Phật

Nam-mô Nhạo Liên Hoa Thủ Phật

Nam-mô Quảng Chúng Đức Phật

Nam-mô Tư Lạc Thành Thiện Đức Phật

Nam-mô Vô Lâu Tinh Tấn Nguyện Thủ Phật

Nam-mô Thế Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Tiêu Diệt Đẳng Siêu Vương Phật

Nam-mô Vô Hạn Nhãn Vương Phật

Nam-mô Chí Tinh Tấn Phật

Nam-mô Hương Tích Phật

Nam-mô 18.000 vị Phật đồng danh hiệu là Sơn Vương

Nam-mô Vô Cấu Đại Thánh Phật

Nam-mô Cát Tường Phật

Nam-mô Sư Tử Ương Như Quang Tôn Phật

Nam-mô Phạm Âm Phật

Nam-mô Tú Vương Phật

Nam-mô Hương Thượng Phật

Nam-mô Hương Quang Phật

Nam-mô Đại Diễm Kiên Phật

Nam-mô Sa-la Thụ Vương Phật

Nam-mô Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật

Nam-mô Bảo Hoa Đức Phật

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật

Nam-mô Như Tu-di Sơn Phật

Nam-mô Thiện Tịch Phật

Nam-mô Vô Biên Cao Lực Vương Phật

Nam-mô Nguyệt Hướng Phật

Nam-mô Tinh Tấn Tối Cao Lực Vương Phật

Nam-mô Phá Nghi Phật

Nam-mô Thiện Tú Vương Phật

Nam-mô Nhiên Đăng Phật

Nam-mô Tác Minh Phật

Nam-mô Minh Luân Phật

Nam-mô Minh Di-lâu Phật

Nam-mô Tịnh Minh Phật

Nam-mô Bạch Cái Phật

Nam-mô Hương Cái Phật

Nam-mô Bảo Cái Phật

Nam-mô Chiên Đàn Quật Phật

Nam-mô Chiên Đàn Đức Phật

Nam-mô Tu-di Kiên Phật

Nam-mô Bảo Minh Phật

Nam-mô Sa-la Vương Phật

Nam-mô Phạm Đức Phật

Nam-mô Tịnh Minh Phật

Nam-mô Vô Kinh Bố Phật

Nam-mô Ly Bố Úy Phật

Nam-mô Diệu Kiên Phật

Nam-mô Thượng Bảo Phật

Nam-mô Sơn Vương Phật

Nam-mô Chuyển Nữ Tướng Nghiêm Phật

Nam-mô Vô Biên Nghiêm Phật

Nam-mô Vô Thượng Quang Phật

Nam-mô Võng Minh Tướng Phật

Nam-mô Quốc Vương Phật

Nam-mô Đức Thắng Phật

Nam-mô Phổ Minh Phật

Nam-mô Thắng Địch Phật

Nam-mô Tướng Vương Phật

Nam-mô Dược Vương Vô Ngại Phật

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Minh Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Bảo Du Hành Phật

Nam-mô Bảo Hoa Phật

Nam-mô An Trụ Phật Sơn Vương Phật

Nam-mô Vô Cấu Tướng Phật

Nam-mô Đại Sơn Hộ Phật

Nam-mô Tịnh Nhất Thiết Nguyện Uy Đức Thắng Vương Phật

Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật

Nam-mô Nguyệt Vương Phật

Nam-mô Vô Thắng Bộ Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Sa-lân-đà Vương Phật

Nam-mô Phổ Hiền Phật

Nam-mô 80 vị Phật đồng danh hiệu là Sư Tử Bộ Vương

Nam-mô Liên Hoa Tôn Phật

Nam-mô Pháp Tự Tại Phong Vương Phật

Nam-mô Quang Minh Vô Cấu Hiền Hương Phong Vương Phật

Nam-mô Trí Quang Tự Tại Tướng Vương Phật

Nam-mô 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Thức Tôn Âm Vương

Nam-mô 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Tăng Tướng Tôn Âm Vương

Nam-mô 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Thiện Vô Cấu Tôn Âm Vương

Nam-mô 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Ly Bố Úy Tôn Âm Vương

Nam-mô 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Thiện Vô Cấu Quang Tôn Âm Vương

Nam-mô 500 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Tôn Âm Vương

Nam-mô 500 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Tạng Tôn Vương

Nam-mô 500 vị Phật đồng danh hiệu là Dược Âm Tôn Vương

Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Quang Minh

Nam-mô 4 vị Phật đồng danh hiệu là Long Tự Tại Thần

Nam-mô 8 vị Phật đồng danh hiệu là Ly Khủng Bố Xưng Vương Quang Minh

Nam-mô 10 vị Phật đồng danh hiệu là Ly Âm Quang Minh

Nam-mô 8 vị Phật đồng danh hiệu là Thanh Xưng

Nam-mô 11 vị Phật đồng danh hiệu là Hiển Lộ Pháp Âm

Nam-mô 9 vị Phật đồng danh hiệu là Công Đức Pháp Xưng Vương

Nam-mô 20 vị Phật đồng danh hiệu là Bất Tư Nghị Vương

Nam-mô 40 vị Phật đồng danh hiệu là Bảo Ức Vô Minh Tôn Vương

Nam-mô Giác Trí Tôn Tướng Vương

Nam-mô 7 vị Phật đồng danh hiệu là Bất Khả Tư Nghị Âm

Nam-mô 3 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Tạng

Nam-mô 15 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Sơn Ức

Nam-mô 15 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Hải Vương

Nam-mô 30 vị Phật đồng danh hiệu là Đại Trí Lực Tôn Âm Vương

Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Sơn Công Đức Kiếp

Nam-mô 18 vị Phật đồng danh hiệu là Thanh Tịnh Trí Cần

Nam-mô 90 vị Phật đồng danh hiệu là Tôn Tướng Chúng Sanh

Nam-mô 100 vị Phật đồng danh hiệu là Thiện Trí Vô Cấu Lôi Âm Tôn Vương

Nam-mô 80 vị Phật đồng danh hiệu là Thắng Tôn Đại Hải Công Đức Trí Sanh Lực Vương

Nam-mô 40 vị Phật đồng danh hiệu là Thiên Thượng Bồ-đề Tôn

Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Giác Sơn Hoa Vương

Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Công Đức Trí Giác

Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Kim Cang Sư Tử

Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Trì Giới Quang Minh

Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Thị Hiện Tăng Phiên

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật

Nam-mô 3 vị Phật đồng danh hiệu là Sư Tử Du Hí

Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Vô Tận Trí Sơn

Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Bảo Quang Minh

Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Vô Cấu Trí Tuệ

Nam-mô 9 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Tuệ Quang Minh

Nam-mô 50 vị Phật đồng danh hiệu là Na-la-diên Vô Thắng Tạng

Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Vô Cấu Tịnh Trí Tuệ

Nam-mô 9 vị Phật đồng danh hiệu là Đại Trí Tuệ Quang Minh

Nam-mô 70 vị Phật đồng danh hiệu là Tụ Tập Trân Bảo Công Đức

Nam-mô 20 vị Phật đồng danh hiệu là Phân Biệt Tinh Bảo Vương

Nam-mô 3 vị Phật đồng danh hiệu là Công Đức Lực Sa Vương

Nam-mô 90 vị Phật đồng danh hiệu là Diệu Hương Âm

Nam-mô Trì Quốc Vương Phật

Nam-mô 60 vị Phật đồng danh hiệu là Quang Minh Sí Châu Vương

Nam-mô 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Liên Hoa Hương Thích Xưng Tôn Vương

Nam-mô 30 vị Phật đồng danh hiệu là Liên Hoa Hương Lực Tăng

Nam-mô 2 vị Phật đồng danh hiệu là Vô Lượng Công Đức Đại Hải Trí Tăng Tăng

Nam-mô Diêm-phù-đề Hương Phật

Nam-mô 103 vị Phật đồng danh hiệu là Công Đức Sơn Ức

Nam-mô Sư Tử Tướng Phật

Nam-mô 101 vị Phật đồng danh hiệu là Long Lôi Tôn Hoa Vương

Nam-mô Độ Cái Hạnh Phật

Nam-mô Thiện Thú Chủng Vô Ngã Tam Thập Lộ Công Đức Vương Kiếp Phật

Nam-mô 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Ly Trí Long Vương Giải Thoát Giác Thế Giới Hải Nhãn Sơn Vương

Nam-mô Uy Thần Phật

Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật

Nam-mô Chư Hoa Phật

Nam-mô Bảo Thành Phật

Nam-mô Thiện Đức Phật

Nam-mô Vô Số Tinh Tấn Nguyện Thủ Phật

Nam-mô Quảng Chúng Đức Phật

Nam-mô Châu Thắng Nguyệt Vương Phật”

150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Phương Dưới

Đức Phật bảo:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi chí tâm thọ trì, đốt hương, và lễ kính, thì ở mọi nơi sinh ra, họ sẽ đắc Phổ Quang Tam-muội. Lúc gần mạng chung, người ấy sẽ tự nhiên thấy được trăm ngàn ức na-do-tha chư Phật khắp mười phương hiện ra đứng ở trước họ. Tất cả Pháp của chư Phật thuyết giảng, người ấy thảy đều thọ trì và sẽ không bao giờ quên lãng. Thần thông uy đức của họ vang dội đến vô lượng chúng sanh. Ngoài ra, họ cũng có thể diệt trừ 200 vạn ức na-do-tha nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Minh Đức Phật

Nam-mô Sư Tử Phật

Nam-mô Danh Văn Phật

Nam-mô Phổ Quang Phật

Nam-mô Viễn Ma Phật

Nam-mô Pháp Ức Phật

Nam-mô Trì Pháp Phật

Nam-mô Nhất Bảo Cái Phật

Nam-mô Nhiễm Thanh Tịnh Phật

Nam-mô Phổ Hiền Phật

Nam-mô Phạm Tinh Tấn Phật

Nam-mô Bảo Tạng Phật

Nam-mô Sa-la Vương Phật

Nam-mô Ly Khủng Bố Vi Viễn Phật

Nam-mô Nguyệt Điện Phật

Nam-mô Thanh Tịnh Hoa Quang Phật

Nam-mô Ngộ Thần Thông Vương Phật

Nam-mô Kiến Lập Tinh Tấn Phật

Nam-mô Sư Tử Ương Phật

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Tối Thắng Phật

Nam-mô Hư Không Âm Phật

Nam-mô Hư Không Nghiêm Phật

Nam-mô Hỏa Mục Phật

Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật

Nam-mô Thượng Đức Phật

Nam-mô Đại Đức Phật

Nam-mô Hữu Âm Phật

Nam-mô Liên Hoa Đức Phật

Nam-mô Sư Tử Đức Phật

Nam-mô Thành Lợi Phật

Nam-mô Sư Tử Cảnh Phật

Nam-mô Sư Tử Hộ Phật

Nam-mô An Lập Vương Phật

Nam-mô Phạm Di-lâu Phật

Nam-mô Tịnh Minh Phật

Nam-mô Bất Hư Xưng Phật

Nam-mô Hương Tượng Phật

Nam-mô Hương Đức Phật

Nam-mô Hương Di-lâu Phật

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật

Nam-mô Hương Tụ Phật

Nam-mô Bảo Quật Phật

Nam-mô Bảo Di-lâu Phật

Nam-mô An Trụ Phật

Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật

Nam-mô Sa-la Vương Phật

Nam-mô Minh Luân Phật

Nam-mô 70 vị Phật đồng danh hiệu là Phổ Tịnh Quang Minh Vương

Nam-mô Nhiên Đăng Phật

Nam-mô Uy Đức Phật

Nam-mô Đề-sa Phật

Nam-mô Phất-sa Phật

Nam-mô Quang Minh Phật

Nam-mô Thiên Vương Phật

Nam-mô Mật Tích Kim Cang Thiệp Phật

Nam-mô Tịnh Vương Phật

Nam-mô Tức Ý Phật

Nam-mô Vô Lượng Huấn Bảo Phật

Nam-mô Cẩm Tịnh Vương Phật

Nam-mô Sư Tử Bộ Phật

Nam-mô Diệu Ương Ý Quang Minh Vương Phật

Nam-mô Cúng Dường Phật

Nam-mô Diệu Hoa Phật

Nam-mô Phụng Dưỡng Phật

Nam-mô Thiện Mục Phật

Nam-mô Khoái Tý Phật

Nam-mô Diễm Quang Phật

Nam-mô Diễm Vị Phật

Nam-mô Vô Thoái Một Phật

Nam-mô Chấp Công Đức Phật

Nam-mô Bảo Sự Phật

Nam-mô Vô Khi Thế Phật

Nam-mô Vô Lượng Đức Phật

Nam-mô Bảo Xưng Phật

Nam-mô Liên Hoa Thượng Phật

Nam-mô Lôi Âm Vương Phật

Nam-mô Hư Không Tánh Phật

Nam-mô Vi Ly Phật

Nam-mô Đức Vương Minh Phật

Nam-mô Thiện Tư Nguyện Thành Phật

Nam-mô Ca-diếp Phật

Nam-mô Hương Minh Phật

Nam-mô 8.000 vị Phật đồng danh hiệu là Định Quang

Nam-mô Vô Biên Đức Bảo Phật

Nam-mô Phổ Quang Đức Tịnh Uy Phật

Nam-mô Bất Hư Xưng Phật

Nam-mô 500 vị Phật đồng danh hiệu là Hoa Thượng

Nam-mô 5 vị Phật đồng danh hiệu là Uy Đức

Nam-mô 2.000 vị Phật đồng danh hiệu là Kiều-trần-như

Nam-mô Kim Cang Thượng Phật

Nam-mô Phổ Thủ Phật

Nam-mô Ca-diếp Phật

Nam-mô 15 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Minh

Nam-mô 62 vị Phật đồng danh hiệu là Thiện Tịch

Nam-mô Định Quang Phật

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật

Nam-mô Thiện Minh Phật

Nam-mô Vô Thỉ Phật

Nam-mô Trí Quang Minh Phật

Nam-mô Tịnh Thân Phật

Nam-mô Hoa Quang Phật

Nam-mô Nhiên Đăng Phật

Nam-mô Quang Minh Phật

Nam-mô Danh Tướng Phật

Nam-mô Đại Thông Trí Thắng Phật

Nam-mô Diêm-phù-na-đề Phật

Nam-mô Kim Quang Phật

Nam-mô Đa-ma-la-bạt Chiên Đàn Hương Phật

Nam-mô Pháp Minh Phật

Nam-mô 1.200 vị Phật đồng danh hiệu là Phổ Minh

Nam-mô Quang Viễn Phật

Nam-mô Nguyệt Giáo Phật

Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật

Nam-mô Thiện Sơn Cang Phật

Nam-mô Chỉ Niệm Phật

Nam-mô Thế Như Vương Phật

Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật

Nam-mô Ly Cấu Biện Vô Trước Phật

Nam-mô Long Thiên Phật

Nam-mô Âm Vương Phật

Nam-mô An Minh Đảnh Phật

Nam-mô Kim Cang Tạng Phật

Nam-mô Hiểm Quang Tướng Phật

Nam-mô Địa Chủng Phật

Nam-mô Thượng Lưu Ly Phật

Nam-mô Kim Sắc Phật

Nam-mô Nguyệt Tượng Phật

Nam-mô Âm Hoa Phật

Nam-mô Giải Thoát Hoa Phật

Nam-mô Cụ Túc Quang Minh Phật

Nam-mô Hải Ý Lạc Tuệ Phật

Nam-mô Hỏa Quang Phật

Nam-mô Đại Hương Phật

Nam-mô Ly Thai Phật

Nam-mô Xả Yếm Ý Phật

Nam-mô Bảo Hạnh Phật

Nam-mô Dũng Âm Phật

Nam-mô Thủ Tích Phật

Nam-mô Đại Chúng Pháp Tuệ Phật

Nam-mô Tế Nhật Nguyệt Quang Phật

Nam-mô Cực Tối Thủ Phật

Nam-mô Nguyệt Quang Phật

Nam-mô Nhật Quang Phật

Nam-mô Điều Ý Việt Chư Hoa Phật

Nam-mô Trừ Chư Si Minh Phật

Nam-mô Tuyên Long Lôi Âm Phật

Nam-mô Xuất Sơn Hải Tự Tại Vương Phật

Nam-mô Đoạn Nghi Bạt Dục Trừ Minh Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 36 ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Ý Vô Khủng Cụ Uy Mao Bất Kiên Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 80.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Sư Tử Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 60 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Danh Xưng Viễn Văn Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 80.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Pháp Danh Hiệu Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 72 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Phụng Pháp Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 823.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Pháp Tràng Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, thời sẽ diệt trừ 123.100 ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật

Nam-mô Minh Đức Phật

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Vương Phật

  Xem thêm:

 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Bí Mật Bát Danh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Thích Huyền Tôn dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Thích Thiện Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Nguyên Thuận dịch (1) - Kinh Tạng
 • Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh – Nguyên Thuận dịch (2) - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Tâm Phật - Kinh Tạng
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Pháp Nghi Quĩ Niệm Tụng - Kinh Tạng
 • Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh - Kinh Tạng
 • Phẩm Nhứt Thiết Như Lai Liên Hoa Nghi Quỹ Đại Mạn Đồ La Kim Cang Đỉnh Hàng Tam Thế Đại Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng - Kinh Tạng
 • Kinh Đồng Tử Tô Bà Hô Thưa Hỏi - Kinh Tạng