Trang Chủ Danh mục Nguyên Thuận

Danh mục: Nguyên Thuận

kinh luat luan 2

Kinh Chú Tối Thắng Phật Đỉnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng

Đường Địa Bà Ha La dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Quảng Trí, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận
phap bao 7

Kinh Chữa Bệnh Trĩ

Đường Nghĩa Tịnh dịch, Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (2) của Thích Nguyên Chơn
kinh luat luan 10

Kinh Đà La Ni Bá Thiên Ấn

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch, Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
kinh luat luan 43

Kinh Đà La Ni Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Phục Ngoại Đạo

Khuyết danh, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (3) của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)
kinh luat luan 12

Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

Đường Già Phạm Đạt Ma dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Thiền Tâm, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận
kinh luat luan 11

Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)
phap bao 5

Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương

Tống Thiên Tức Tai dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Viên Đức, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận
phap bao 7

Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni

Đường Địa Bà Ha La dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (3) của Thích Viên Đức
phap bao 16

Kinh Bách Thiên Ấn Thần Chú

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch, Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
kinh luat luan 35

Kinh Đại Thừa Biến Chiếu Quang Minh Tạng Vô Tự Pháp Môn

Đường Địa Bà Ha La Tái dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
kinh luat luan 6

Kinh Phật Vì Hải Long Vương Dạy Pháp Ấn

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (3) của Tuệ Khai
phap bao 14

Kinh Phật Vì Ta Già La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh. Bản Việt dịch (3) của Tuệ Khai
kinh luat luan 10

Kinh Tạc Hình Tượng Phật

Khuyết dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
phap bao 4

Kinh Ân Cha Mẹ Khó Đền Đáp

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Việt dịch 1: Thích Nữ Tịnh Quang. Việt dịch 2: Nguyên Thuận. Việt dịch 3: Huyền Thanh. Việt dịch 4: Thích Nữ Tịnh Hiền
kinh luat luan 29

Kinh Mười Danh Hiệu Của Phật

Tống Thiên Tức Tai dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Thân An - Minh Quý
phap bao 9

Kinh Bốn Mươi Hai Chương

Việt dịch 1: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch 2: Ban phiên dịch Việt ngữ Vạn Phật Thánh Thành. Việt dịch 3: Nguyên Thuận. Việt dịch 4: Thích Tâm Châu
phap bao 13

Kinh Vô Thường

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Hằng Đạt. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận Bản Việt dịch (3) của Thích Trí Thủ
kinh luat luan 21

Kinh Vu Lan Bồn

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh. Bản Việt dịch (3) của Thích Huyền Tôn. Bản Việt dịch (4) của Ban phiên dịch Việt ngữ Vạn Phật Thánh Thành

Xem Nhiều