1
2
3

Kinh Đà La Ni Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Phục Ngoại Đạo

Khuyết danh,

Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh,

Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận,

Bản Việt dịch (3) của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)

*

Kinh Đà La Ni Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Phục Ngoại Đạo

Việt dịch: Huyền Thanh

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại đại thành Vương Xá. Bấy giờ Bảo Tràng Đà La Ni Bồ Tát (Ratna ketu dhàrani bodhisatva) bạch Phật rằng:” Câu Lợi Già La Đại Long ( Kulika Mahà Nàga) dùng nhân duyên nào mà ăn nuốt được cây kiếm bén và dùng 4 chân quấn kiếm đó ?”

Đức Phật bảo Bảo Tràng Đà La Ni Bồ Tát rằng:” Xưa kia Ma Hê Thủ La (Mahe’svara) ở trời Sắc Cứu Cánh biết Thắng Thành là nơi mà Vô Động Minh Vương (Acala Vidyaràja) cùng với Ngoại Đạo biện luận , cùng làm mọi loại Thần Biến thành Trí . Lúc Vô Động Minh Vương biến thành cây kiếm của Trí Hỏa thì có 95 loại Ngoại Đạo cộng với người đứng đầu ( Thủ nhân) tên là Trí Đạt lại thành cây kiếm Trí Hỏa.

Thời Trí Hỏa Đại Kiếm của Vô Động Minh Vương biến thành Câu Lợi Già La Đại Long có 4 chi là 4 vị Đại Minh Vương của nhóm Giáng Tam Thế ( Trailokya Vijaya), Quân Đà Lợi (Kundali),Diễm Ma Đô Già ( Yamantaka), Kim Cương Dạ Xoa (Yaksa Vajra). Cảnh Vương có hoa sen gọi là chữ Hàm của Trí Hỏa . Câu Lợi Già La (Kulika) cao 10 vạn do tuần, từ miệng phun ra luồng khí như 2 vạn ức tiếng sấm kêu vang lên một lúc.

Ngoại Đạo, Thiên Ma nghe xong thì buông bỏ nghi ngờ ác, tà chấp”

_ Đức Phật nói Đà La Ni là:

“ Nẵng mô tất-để, tất-để, tô tất để, tất để già la, la gia câu diễm tham , ma ma tất-lợi, a xà ma tất để , sa bà ha”

NAMO SIDDHI SIDDHI SUSIDDHI _ SIDDHI KARA _ RÀJA KUJANMAN

MAMA ‘SRÌ ASAMA SIDDHI _ SVÀHÀ

Chú này có uy lực trừ tất cả điều chẳng lành, giáng phục các Thiên Ma. Nếu có người bị Linh Khí não thì viết tên họ , tụng Chú này 21 biến ắt Linh Quỷ đột nhiên bị thiêu đốt. Nhớ đoạn ngũ tân, rượu thịt, chẳng nhiễm phụ nữ uế chấp.Tâm tụng Chú này thì tất cả mong cầu , quyết định được viên mãn. Dù chẳng đúng thời, cây vẫn trổ hoa, 4 biển thành núi, Diệu Cao Sơn Vương thành biển. Đây là uy lực của Chú này. Công đức

của Chú này thiêu đốt băng như dầu , làm lõm lõi cây như nước. Tất cả đều tùy tâm giống như Bạt Già Phạm. Cho nên lại nói Kệ là:

Bậc Phụng Sĩ tu hành

Giống như Bạt Già Phạm ( Bhagavan_ Thế Tôn)

Được Tam Ma Địa Thượng

Đồng vị với Bồ Tát

Rồng Câu Lợi Già La

Xưng niệm danh tự ấy

1 Hiện trừ : sợ, ma chướng

Sau sinh nước An Lạc

Đức Phật nói Kinh này thì tất cả Ma Vương ác, 95 loại Đại Long Vương rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

*

  Xem thêm:

 • Củ Lí Ca Long Vương Tượng Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Lục Tự Đại Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Bí Mật Phật Đỉnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Nhứt Thiết Bí Mật Tối Thượng Danh Nghĩa Đại Giáo Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Kinh Tâm Phật - Kinh Tạng
 • Nghi quỹ Đà-la-ni Tùy Cầu Tức Đắc Thần biến gia trì thành tựu Kim cang đảnh Du-già tối thắng Bí mật thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 1 - Kinh Tạng
 • Kinh Nhứt Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Nhơn Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Minh Thành Tựu Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Kinh Bí Mật Bát Danh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Đại Thánh Diệu Cát Tường Dạy Trừ Tai Giáo Linh Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng