Trang Chủ Danh mục Thích Viên Đức

Danh mục: Thích Viên Đức

phap bao 11

Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch, Bản Việt dịch của Thích Viên Đức
phap bao 7

Kinh Đà La Ni Bồ Tát Địa Tạng

Khuyết danh, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức
kinh luat luan 43

Kinh Đà La Ni Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Phục Ngoại Đạo

Khuyết danh, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (3) của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)
kinh luat luan 9

Kinh Đà La Ni Tối Thượng Ý

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức
kinh luat luan 4

Kinh Đà La Ni Túc Mạng Trí

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức
kinh luat luan 11

Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)
phap bao 5

Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương

Tống Thiên Tức Tai dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Viên Đức, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận
kinh luat luan 4

Kinh Phật dạy về Tôn Thắng Đại Minh Vương

Tống - Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)
kinh luat luan 4

Kinh Phổ Biến Quang Minh Thanh Tịnh Sí Thạnh Như Ý Bảo Ấn Tâm Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà La Ni

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức
phap bao 2

Kinh Thần Chú Thập Nhứt Diện Quán Thế Âm

Bắc Châu Da Xá Quật Đa dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức
phap bao 7

Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni

Đường Địa Bà Ha La dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (3) của Thích Viên Đức
kinh luat luan 40

Kinh Tô Tất Địa Yết La

Đường Du Ba Ca La dịch, Bản Việt dịch của Thích Viên Đức
kinh luat luan 8

Kinh Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà-ra-ni

Đường Bảo Tư Duy dịch, Bản Việt dịch của Thích Viên Đức
kinh luat luan 36

Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức
kinh luat luan 43

Ma hê thủ la thiên pháp yếu

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Thích Viên Đức
kinh luat luan 26

Nghi quỹ Kiên Lao Địa Thiên

Đường Thiện Vô Uý dịch, Bản Việt dịch của Thích Viên Đức
phap bao 12

Pháp Thất Phật Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni

Đường Thiện Vô Uý dịch, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức
kinh luat luan 27

Phật dạy thần chú phá trừ những việc xấu ác

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)
phap bao 15

Phật thuyết Trì minh tạng Bát đại Tổng trì vương kinh

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Thích Viên Đức

Xem Nhiều