1
2

Kinh Đà La Ni Túc Mạng Trí

Tống Pháp Hiền dịch,

Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh,

Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức

*

Kinh Đà La Ni Túc Mạng Trí

Việt dịch: Huyền Thanh

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Có Đà La Ni tên là Túc Mạng Trí. Nếu có chúng sinh nghe Đà La Ni này, hay chí tâm thọ trì, thì bao nhiêu tội nghiệp cực nặng trong một ngàn kiếp thảy đều tiêu diệt. Nếu có thể cả đời thọ trì chẳng gián đoạn, thì người đó thường biết Túc Mạng trong 7 câu đê đời”. Liền nói Đà La Ni là:

– Na mô la đát-na thất cật nê Đát tha nga đa dã A la-hạt đế, tam miệu ngật-tam một đà dã Đát nãnh tha. Án, la đát-nê, la đát-nê Tô la đát-nê La đát-nỗ nột-bà vị La đát-na tam bà vị, sa-phạ ha.

Khi ấy, A Nan nghe Đức Phật diễn nói khiến cho các chúng sanh được Túc Mạng Trí Đà La Ni xong, thì vui vẻ vô lượng chưa từng có, liền cúi đầu đỉnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Đà La Ni Kim Cang Bí Mật Thiện Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Kim Cang Bí Mật Thiện Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ - Kinh Tạng
 • Kinh Những Điều Trái Nghịch Của Ma - Kinh Tạng
 • Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Đà La Ni Nhứt Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Hết Thảy Chướng Nạn Thiểm Điện Tùy Cầu Như Ý - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Thần Chú Cứu Ngạ Quỷ Diện Nhiên - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Nhất Thiết Chư Như Lai Tâm Quang Minh Gia Trì Bồ Tát Phổ Hiền Đà La Ni Diên Mạng Kim Cang Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kim Cang Tràng Trang Nghiêm Bát Nhã Ba La Mật Đa Giáo - Kinh Tạng
 • Kinh Tôn Thắng Phật Đảnh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Diên Thọ Diệu Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Cứu Bạt Ngạ Quỷ Diệm Khẩu - Kinh Tạng