1
2

Kinh Đà La Ni Túc Mạng Trí

Tống Pháp Hiền dịch,

Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh,

Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức

*

Kinh Đà La Ni Túc Mạng Trí

Việt dịch: Huyền Thanh

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Có Đà La Ni tên là Túc Mạng Trí. Nếu có chúng sinh nghe Đà La Ni này, hay chí tâm thọ trì, thì bao nhiêu tội nghiệp cực nặng trong một ngàn kiếp thảy đều tiêu diệt. Nếu có thể cả đời thọ trì chẳng gián đoạn, thì người đó thường biết Túc Mạng trong 7 câu đê đời”. Liền nói Đà La Ni là:

– Na mô la đát-na thất cật nê Đát tha nga đa dã A la-hạt đế, tam miệu ngật-tam một đà dã Đát nãnh tha. Án, la đát-nê, la đát-nê Tô la đát-nê La đát-nỗ nột-bà vị La đát-na tam bà vị, sa-phạ ha.

Khi ấy, A Nan nghe Đức Phật diễn nói khiến cho các chúng sanh được Túc Mạng Trí Đà La Ni xong, thì vui vẻ vô lượng chưa từng có, liền cúi đầu đỉnh lễ Đức Phật rồi lui ra.