Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Hết Thảy Chướng Nạn Thiểm Điện Tùy Cầu Như Ý

Tống Thi Hộ dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong Tịnh Xá tại nước Xá Vệ

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn Giả A Nan Đà (Ananda) rằng:”Nay ông hãy lắng nghe. Có Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Thiểm Điện Chướng Nạn Tùy Cầu Như Ý Đà La Ni mà đấng Như Lai Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác đời quá khứ đã tuyên nói. Như Ta ngày nay thường thương xót , vì muốn lợi ích an vui cho tất cả Quần Sinh trong Nhân Gian và cõi Trời nên cũng lại tuyên nói”

A Nan Đà nói:”Như vậy Thế Tôn ! Con xin vui nguyện muốn nghe”

Đức Thế Tôn bảo rằng:”A nAn Đà ! phương đông có thiểm điện tên là A Già Nẵng (Agate: Đời Tống dịch là Vô Hậu) , phương Nam có thiểm điện tên là Xá Đa Lỗ (Satadru: Đời Tống dịch là Thuận Lưu) phương Tây có thiểm điện tên là Phóng Quang Minh (Cyutaprabha), phương Bắc có thiểm điện tên là Táo Na Ma Ni (Sutamanïi: Đời Tống dịch là Bách Sinh Thụ)

Này A Nan Đà ! Nếu có tộc tính nam, tộc tính nữ biết danh hiệu của Minh này thì nơi người ấy cư trú không có sợ hãi tất cả sấm sét (lôi điện) này

Nếu nơi cư trú có sấm chớp (Thiểm Điện) như vậy chỉ cần viết Chân Ngôn này an trí nơi ấy thì tất cả sấm chớp chẳng thể phát tán

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói Nại-La Nhị Noa Chân Ngôn Chương Cú này là:

Đát nễ-dã tha (1) nễ di , nễ mẫn đạt lệ (2) đát-lý lộ ca, lộ chỉ nễ (3) thú la bá nê nễ (4) la khất-xoa, la khất-xoa hàm (5) tát phộc vĩ nễ-dữu na-bà duệ tỳ-dược (6) sa-phộc hạ (7)

TADYATHÀ: NIMI NIMINDRE STRAILOKA LOKANI ‘SULAPÀNÏINE RAKSÏA RAKSÏA MÀMÏ _ SARVA VIDYUDBHAYEBHYAHÏ SVÀHÀ

Lúc đó Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát cùng với chúng đẳng của mình đều đến tập hội , ngồi ở một bên. Thời Quán Tự Tại Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch rằng:”Thế Tôn ! con cũng nói Chính Pháp Nại-La Nhị Noa Chân Ngôn Chương Cú này là:

Đát nễ-dã tha (1) vĩ nẵng xá , bát-la đế-dã lý-thế kế (2) bát-la đế-dã di đát-lệ (3) mạt đệ mục cật-đế (4) vĩ ma lễ (5) bát-la bà sa-ca lệ (6) át noa lệ (7) bán noa lệ (8) tất-phệ đế (9) bán noa la phộc tỷ nễ (10) ma đế ca la la (11) kiếp tất la, băng nga la (12) khất-sử na địa mục , khất-sử (13) la khất-xoa , la khất-xoa hàm (14) tát phộc ca la mật-lật đế-dữu bội duệ tỳ-dược (15) ma minh (16) bả xá diễn đổ (17) tát phộc ca la mật-lật đế-dã phộc (18) a lý-dã p[hộc lộ chỉ đế thấp-phộc la , đế nhạ, sa-phộc hạ (19)

TADYATHÀ: VINA’SA PRATYADTÏHIKE PRATYA -MITRE ‘SUDDHE MUKTE VIMALE PRABHÀSVARE ANÏDÏARI PANÏDÏARI ‘SVETE PANÏDÏARAVASINI MÀTI KARA , KAPILA PI

GALA KSÏI DADHIMUKHE KSÏI , RAKSÏA RAKSÏA MÀMÏ _ SARVA KARA MRÏTYU BHAYEBHYAHÏ MÀ ME PA’SYAMÏTU SARVA KARA MRÏTYA VA _ ÀRYA AVALOKITE’SVARA TEJA SVÀHÀ

Khi ấy Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ hướng Phật, chắp tay cung kính, bạch Đức Thế Tôn rằng:”Con cũng nói Chính Pháp Đà La Ni Chân Ngôn Chương Cú này là:

Đát nễ-dã tha (1) mẫu nễ mẫu nễ (2) mẫu nễ ma đế (3) ma đế, tố ma đế (4) ma hạ ma đế (5) hạ hạ hạ hạ (6) ma đái la-nẵng tất-đế bá băng (7) phộc nhật-la bá nê, la xá (8) nễ-lý trà, sa-phộc hạ (9)

TADYATHÀ: MUNÏI MUNÏI , MUNÏI MATI MUNÏI MATI , SUMATI MAHÀ MATI , HÀ HÀ HÀ HÀ , MABHA INASTHITE PÀPAMÏ VAJRAPÀNÏI RÀJA DRÏDÏHA SVÀHÀ

Thế Tôn ! Chương Cú này của con tên là Vô Năng Thắng . Nếu có người ghi nhớ, thọ trì, viết chép, cúng dường thì con thường che giúp liền được giải thốt tất cả sự sợ hãi , tất cả sự chết yểu

Lúc đó Sa Ha Thế Giới Chủ Đại Phạm Thiên Vương bạch rằng:”Thế Tôn ! Con cũng nói Chính Pháp Đà La Ni Chương Cú này vì muốn lợi ích an vui cho các Hữu Tình”

Liền nói Đà La Ni là:

Đát nễ-dã tha (1) hề lý mật lý (2) chỉ lý sa-phộc hạ (3) một-la hám-ma bố lệ (4) ma hạ một-la hám-ma nê (5) một-la hám-ma nghiệt bệ (6) bố sắt-băng tăng sa-đá lệ, sa-phộc hạ (7)

TADYATHÀ: HILI MILI KILI SVÀHÀ _ BRAHMAPURE , MAHÀ BRAHMANÏI , BRAHMAGARBHE PUSÏPA SAMÏSTHIRE SVÀHÀ

Thế Tôn ! Đây gọi là Phạm Thiên Nan Noa Đà La Ni hay cứu hộ , đối với tất cả sự chết yểu đạt được sự sống lâu, thảy đều tiêu diệt tất cả tội nghiệp

Bấy giờ Đế Thích Thiên Chủ hướng vễ chỗ của Đức Thế Tôn , chắp tay cung kính bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Con cũng nói Chính Pháp Đà La Ni Chân Ngôn Chương Cú là:

Đát nễ-dã tha (1) một đà ma đặng nị (2) ma nễ nễ (3) kiểu lý hiến đà lý (4) tán noa lý ma đặng nghĩ (5) bốc ca tỷ (6) sa la một-la đế (7) hứ nẵng ma đệ (8) đá la nê (9) ma cấu lý nễ kế (10) tác cật-la phộc chỉ (11) xá phộc lý, xả phộc lý, sa-phộc hạ (12)

TADYATHÀ: BUDDHA MADANÏDÏE MANÏINE GAURI GANDHARI _ CANÏDÏALI MATA

GI PUKKASI SARA AMRÏTE HINAMATYA UTTARANI MAMÏ DHÀRANÏIKE CAKRAVAKE ‘SAVARI ‘SAVARI SVÀHÀ

Thế Tôn ! Minh Chú của con tên là Kim Cương Tọa . Hết thảy tất cả sợ kinh sợ với các sự chết yểu đều được giải thốt không có chướng ngại

Lúc đó Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương , Đa Văn Thiên Vương chắp tay hướng Phật rồi bạch Phật rằng:”Chúng con cũng nói Chính Pháp Đà La Ni Chương Cú này là

Đát nễ-dã tha (1) bố sắt-bế , tô bố sắt-bế (2) độ bả ba lý hạ lệ (3) a lý-dã bát-la xá tất đế (4) phiến đế nễ mục cật-đế (5) mãng nghiệt lễ duệ (6) ích lan nê-dã nghiệt bệ (7) tốt- đổ nị sa-đa vĩ nị, sa-phộc hạ (8)

TADYATHÀ: PUSPÏE SUPUSÏPE DHÙPA PARIHÀRE ÀRYA PARISASIDDHE ‘SÀNTI NIRMUKTE MAMÏGALYE HIRANÏYAGARBHE STUTE SÀDHAVITE SVÀHÀ

Thế Tôn ! Bốn Thiên Vương chúng con như tên của Chân Ngôn Chương Cú ở trên không có sợ hãi , mà tác che giúp cho các nơi sợ hãi , khiến cho tất cả thọ mệnh không bị chết yểu

Khi ấy nhóm Sa Nga Lỗ Long Vương, Ma Nẵng Tất-Phệ Long Vương, Điện Quang Long Vương, Vô Nhiệt Não Trì Long Vương, Điện Thiệt Long Vương, Bác Quang Long Vương cũng hướng trước mặt Đức Thế Tôn, chắp tay cung kính rồi đứng ở một bên

Đức Thế Tôn bảo rằng:”Nơi nào có Như Ý Chương Cú này sẽ che giúp tất cả chướng nạn của sấm chớp. Cũng hay cứu hộ tất cả sự chết yểu, trừ các độc. Thảy đều phá hoại tất cả hàng Yết Khư Na, Phệ Đá Noa, lồi gây ra việc chẳng lành. Các ông hãy lắng nghe ! Nên phát tâm hiền lành. Trong nẻo Rồng của các ông đều sinh tâm giận dữ, ngã mạn, cống cao cho nên phải hàng phục”

Các Rồng bạch rằng:” Làm sao mà hàng phục được ?”

Đức Thế Tôn đáp rằng:”Ta có Đà La Ni khiến cho tâm ngã mạn cống cao của lồi Rồng các ông liền ngưng ngay. Chân Ngôn là:

Đát nễ-dã tha (1) A nhạ lệ (2) ma ma lệ (3) a mật-lật đế (4) a khất-xoa duệ (5) a vĩ-dã duệ (6) bôn nê-dã bả lý-dã duệ (7) tát phộc bá bả (8) bát-la xá ma nễ , sa-phộc hạ (9) a lý-dã bán noa (10) táo bá chỉ duệ, sa-phộc hạ (11) Aán nại-la thiết ninh duệ , sa-phộc hạ (12) minh gìa thiết ninh, sa-phộc hạ (13)

TADYATHÀ: ACALE AMALE AMRÏTE AKSÏAYE ABHAYE PUNÏYA PARYAYE _ SARVA PÀPA PRA’SAMANE SVÀHÀ _ ÀRYA PUNÏYA ‘SUBHAKIYE SVÀHÀ _ INDRA ‘SANÌYE SVÀHÀ _ MEGHA ‘SANÌYE SVÀHÀ

Đức Thế Tôn bảo rằng:”Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện đối với Chân Ngôn Chương Cú này mà thọ trì, đọc tụng, viết chép, cúng dường thì các hàng Long Thần, Thiểm Điện đáng sợ ấy chẳng thể gây hại. Lại nữa chất độc không có gốc (vô căn độc) với chất độc do hòa hợp (hòa hợp độc) , các chất độc do chế tạo (sở tác độc) chẳng thể hại chúng ta với tất cả chúng sinh

Bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương với Thiên Đế Thích, Hộ Thế Tứ Vương, các Long Vương… khen rằng:”Lành thay ! Lành thay ! Hiền Giả vì muốn lợi ích an vui cho đa số các Quần Sinh cho nên khéo nói Chính Pháp Nại-La Di Noa Chân Ngôn Chương Cú này. Chúng con xin một lòng thọ trì

Đức Phật nói Kinh này thời tất cả Thế Gian, Trời, Người, A Tô Lạc, Kiền Thát Bà … với các Đại Chúng nghe điều Phật nói đều vui vẻ phụng hành

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Đại Hàn Lâm Thánh Nạn Nã - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Tự Tại Tùy Tâm Chú - Kinh Tạng
 • Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Tý Ấn Tràng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Tinh Yếu Đế Thích Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Xuất Sanh Hết Thảy Pháp Nhãn Như Lai - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Khủng Bố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Cát Tường Trì Thế - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Phật Nói Văn Thù Sư Lợi 108 Danh Phạn Tán - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thâm Sa Đại Tướng - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Cúng Dường Dược Sư Thất Phật Kinh Như Ý Vương - Kinh Tạng