Nghi Quỹ Thâm Sa Đại Tướng

Đường Bất Không dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Bấy giờ Quán Thế Am Bồ Tát ngồi trong Đại Chúng Hội, đứng dậy , cúi năm vóc sát đất lễ hai bàn chân Đức Phật rồi bạch Phật rằng:”Con có Pháp thành tựu rộng lớn về một Chân Ngôn, một An và Chân Ngôn của ba vị Sứ Giả. Nguyện vì lợi ích an vui cho các kẻ trai lành, người nữ thiện trong cõi Diêm Phù Đề. Nguyện xin Đức Thế Tôn thương xót nghe hứa. Nay con sẽ nói

Chân Ngôn là:

1_ Na mô la đát na

2_ Đá la dạ gia

3_ Na mô a lội-gia bà lô chỉ đế

4_ Đá chất tha

5_ Xà duệ xà duệ xà dạ

6_ Bà hề nễ xà dụ đá lợi

7_ Ca la, ca la

8_ Ma la, ma la giả la khí noa

9_ Tát bà yết ma đá la noa nễ

10_ Mê bà để sa ha

NAMO RATNATRAYÀYA

NAMAH ÀRYA AVALOKITE

TADYATHÀ: JAYE JAYE JAYA _BHAKENISA CANDARI KARA KARA _ CARAKINDA _ SARVA KARMA PARANDANI MEBHATI _ SVÀHÀ

Tụng Chú này xong thì nghiệp ác tiêu diệt. Tụng đến bảy biến thì diệt tội Năm Nghịch

Nếu mãn một ngàn biến thì không có tội gì không diệt được

Mãn mười vạn biến sẽ thấy Đức Quán Am với mọi thứ trang nghiêm

Trong bảy ngày, lúc bắt đầu tác pháp thì chỉ được ăn sữa, mè, bơ. Một ngày cuối cùng thì đừng ăn. Đêm ngày 15 ở trước mặt Phật niệm tụng không có định hạn số, sẽ thấy từ trong Tượng phát ra âm thanh xướng lên rằng:”Lành thay ! Lành thay !” và phóng ánh sáng rực rỡ. Lại đem chân châu, vật báu đặt trên đỉnh đầu của Chú Sư, liền biết đã thành nghiệm

Lúc nhìn thấy Đức Quán Am xong sẽ được mãn tất cả Nguyện lành

Lại ở trong giấc ngủ, mộng thấy Đức Quán Am với mọi thứ trang nghiêm sẽ thành tựu tất cả việc lành, tiêu diệt tất cả nghiệp ác, Chân chuyển chuyển đổi được diệt tội

Tiếp nói Một An (Nhất An) cũng có tên là Lợi ích chúng sinh . Dùng 32 thứ và mọi loại thành biện của một An . Hai tay cùng giao lưng bàn tay, đem 2 ngón cái đè 2 ngón trỏ làm cây kiếm. Đem An hướng lên hư không làm cái lọng (Thiên Cái) cảnh giới 10 phương trên Trời tùy theo nơi thành Kết Giới . Hướng về Bản Tôn làm Phổ Cúng Dường, tác Pháp làm Phổ Lễ , sau đó làm Hồi Hướng , lại làm Cứu Phát Khiển

Nếu muốn hàng phục người ác thì tác An Vô Nhị , dùng tâm giận dữ tụng 108 biến thì tất cả chỗ làm của Ngoại Đạo đều bị tiêu diệt

Nếu người bị bệnh tim thì gia trì vào đất màu vàng rồi xoa bôi lên trái tim sẽ trừ khỏi bệnh

Nếu người bị bệnh ở đầu thì dùng đất, lửa (?)

Nếu người bị bệnh ở mắt thì gia trì vào dầu của hạt cây Hạnh rồi xoa lên sẽ trừ khỏi

Nếu người bị bệnh phù thủng thì gia trì vào Mễ Vị 108 biến rồi xoa lên sẽ trừ khỏi

Nếu người muốn đuổi việc Ma đi xa thì gia trì vào Khổ Mộc (cây đắng) tám biến thì người ấy sẽ đi xa

Tiếp đến Sứ Giả Tam Sư (3 vị Thầy là Sứ Giả) tổng nhiếp 28 Bộ

Đặt lòng bàn tay trái ngang bằng hướng lên Trời, đưa ngón cái qua lại. Thiên Thượng Sứ Giả Phí Ca La (Pikara) cũng có tên là Tĩnh Mãn. Mật Ngữ là:

Phí Ca la ê hế tứ, sa phộc ha

PIKARA EHYEHI SVÀHÀ

Chắp hai tay lại, đưa 2 Địa (2 ngón út) qua lại. Hư Không Sứ Giả Đại Tiên cũng có tên là Phộc Tư (Vasi) . Mật Ngữ là:

Tất nễ dã, sa bà ha

RSÌNIYA SVÀHÀ

Hai tay hướng lên hư không, đưa 2 ngón cái qua lại.Địa Hạ Sứ Giả Thủy Lôi Tự Tại , cũng có tên là Đại La Nhạ (Mahà Ràja). Mật Ngữ là:

An, xà duệ, xà duệ, sa phộc ha

OM JAYE JAYE SVÀHÀ

Ba loại Sứ Giả này hay diệt Tam Tai, hay diệt ba loại Chấp, hay diệt nghiệp chướng trong đời đời kiếp kiếp, thành tựu Tất Địa trong đời đời kiếp kiếp

Lại nữa, ba loại Sứ Giả này không có tương tranh, sức lực, mau sinh diệt, chuyển Bát (cái bát), cột trói, mộc hợp, Không Bát

Nếu người mãn công của Chú sẽ nương theo Không Giới làm Tiên Nhân. Triệu tập hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, Quỷ Thần…Nhậm tâm phát khiển, thành tựu Pháp Lực vậy

_ A CA ĐÀ MẬT

_ NHẤT ẤN THIÊN LOẠI THIÊN CHUYỂN TAM SỨ GIẢ THÀNH TỰU PHÁP_ MỘT QUYỂN

_THÂM SA ĐẠI TƯỚNG BỒ TÁT NGHI QUỸ YẾU-_ MỘT THỦ

_ VẬN LỤC ghi là: MA HÊ THỦ LA PHÁP_ MỘT QUYỂN

_ DUỆ LỤC ghi là: MA HÊ THỦ LA THIÊN HOÁ SINH CHÚ PHÁP _MỘT QUYỂN (Không có tên người viết, 3 cuốn giấy. Sách Tử nói về Ai Pháp, Giáng Phục Oán Pháp, Bệnh Pháp lại chẳng luận Tịnh hay Bất Tịnh)

  Xem thêm:

 • Kinh Nghi Quỹ Đại Oai Nộ Ô Sô Sáp Ma - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Lạo Đà La Ni Thân - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Đà La Ni Bồ Tát Thiên Nhãn Thiên Tý Quán Thế Âm - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Bí Yếu Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh - Kinh Tạng
 • Kinh Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Xuất Sanh Hết Thảy Pháp Nhãn Như Lai - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Pháp Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Bất Không Quyến Sách Chú Tâm - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Hết Thảy Chướng Nạn Thiểm Điện Tùy Cầu Như Ý - Kinh Tạng
 • Vô Úy Tam Tạng Thiền Yếu - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Tý Ấn Tràng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Bí Mật Bồ Tát Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Huyễn Hoá Võng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Khủng Bố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương - Kinh Tạng
 • Pháp Tì Na Dạ Ca Đại Thánh Thiên Hoan Hỉ Song Thân - Kinh Tạng