Kinh Diệu Tý Ấn Tràng Đà La Ni

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe, một thời Đức Phật ngự trong cung điện màu nhiệm là nơi cư trú của các Thú thuộc núi Kê La Sa, cùng với chúng Đại Tỳ Khưu gồm 1250 người và vô lượng vị Bồ Tát Ma Ha Tát đến dự do Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử làm Bậc Thượng Thủ. Tất cả vị Bồ Tát đều có hình trạng như kẻ đồng tử kèm với 16 bậc đại trượng phu của nhóm Hiền Hộ.

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng Chính Niệm Tri, vì các hàng Trời, Người diễn nói Pháp Yếu khiến cho tất cả đều vui vẻ.Thời Đại Phạm Vương với các hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Đạt Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân, Phi Nhân đều đứng dậy , chắp tay bạch với Đức Phật rằng :

“ Thế Tôn ! Có các chúng sinh đã gây ra mọi tội nghiệp ác nên bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Diêm Ma La Giới mà chịu mọi sự khổ sở. Nguyện Xin Đức Thế Tôn Đại Bi hãy vì họ nói phương tiện trừ diệt khổ não khiến cho chúng sinh ấy được thoát khỏi các nạn trong nẻo ác”

Thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát lại cùng với vô lượng Trì Chú Tiên vây quanh trước sau, đỉnh lễ dưới chân Đức Phật và bạch rằng :

“ Thế Tôn ! Xin hãy rũ lòng thương dùng phương tiện khéo léo cứu các Thế Gian ! “

Đức Phật nói rằng :” Này Thiện Nam Tử ! Có Đà La Ni tên là DIỆU TÝ ẤN TRÀNG. Nếu hay thường niệm tụng, tập suy nghĩ sẽ mau chóng trừ diệt được tội Vô Gián ,được giàu có an vui, sinh trong Đại Tính gia “

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Chú là :

1 ) Đát điệt tha: ca la, ca la ( TADYATHÀ : KARA KARA)

2 ) Chỉ lị, chỉ lị ( KIRI KIRI )

3 ) Câu lỗ, câu lỗ ( KURU KURU )

4 ) Sa la, sa la ( SARA SARA )

5 ) Đồ lị, đồ lị ( DHURI DHURI )

6 ) Tô lỗ, tô lỗ ( SURU SURU )

7 ) Tát bà phật đà , a bà lô chỉ đế ( SARVA BUDDHA AVALOKITE )

8 ) Đà la, đà la ( DHÀRA DHÀRA )

9 ) Đạt ma, a bà lô chỉ đế ( DHARMA AVALOKITE )

10 ) Giá la, giá la ( CALA CALA )

11 ) Tăng già, a để sắt xỉ đế ( SAMGHA ADHISTITE )

12 ) Bạt la, bạt la. A nịnh ca ( VARA VARA_ ANISKA )

13 ) Phật đà câu tri bà sắt để ( BUDDHA KUTI VASITE )

14 ) Thân na, thân na ( BHINDHA BHINDHA )

15 ) Tát bà a bạt la na nễ mị ( SARVA AVARNANI ME )

16 ) Tát bà độc khư, a bà na gia ( SARVA DUHKHA AVANÀYA )

17 ) Bột lệ đa, bột lệ đa ( PRETA PRETA )

18 ) Điệt sái đa, điệt sái đa ( TISTA TISTA )

19 ) Đát tra, đát tra ( TRAT TRAT )

20 ) Tát phổ tra gia, tát phổ tra gia (SPHOTÀYA SPHOTÀYA )

21 ) Tát bà a bạt la na, a bá gia ( SARVA AVARNA ABHAYA )

22 ) Đột yết đế ninh ( DURGATINI )

23 ) Tô bà ha ( SVÀHÀ )

Này Thiện Nam Tử ! Đà La Ni này đã được hằng hà sa đẳng chư Phật diễn nói. A Nan ! Thế gian khó gặp Phật, thân người khó được, thọ trì Chú Truyền này lại càng khó hơn.

Này Thiện Nam Tử ! Ta nhớ về đời quá khứ, từ Đức Phật Tỳ Bà Thi cho đến Đức Ca Diếp Như Lai đều vì Ta mà nói Đà La Ni này. Nếu muốn an vui thì khắp các chúng sinh trong các cõi Phật đều nên gần gũi lắng nghe tin nhận “

Khi Đức Thế Tôn nói Chú này xong thì Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đẳng, Tám Bộ Trời Rồng, tất cả chúng Hội nghe điều Đức Phật nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Thắng Phan Anh Lạc - Kinh Tạng
 • Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Huyễn Hoá Võng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Hà Da Yết Lợi Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Pháp Đàn - Kinh Tạng
 • Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thanh Cảnh Quán Tự Tại Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Bất Không Quyến Sách Chú Tâm - Kinh Tạng
 • Bài chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Diệu Sắc - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Nghi Quỹ Thắng Sơ Du Già - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thần Chú Thập Nhứt Diện - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Hết Thảy Chướng Nạn Thiểm Điện Tùy Cầu Như Ý - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Hàn Lâm Thánh Nạn Nã - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Du Già Liên Hoa Bộ - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Minh Thành Tựu Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Kinh Tinh Yếu Đế Thích Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Vân Luân Cầu Mưa - Kinh Tạng