Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Diệu Sắc

Tống Pháp Hiền dịch,
Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Bấy giờ Đức Phật bảo A Nan: “ Có Đà La Ni tên là Diệu Sắc (Surūpa) đều được chư Phật ba đời cùng nhau diễn nói, hay cho chúng sinh làm lợi ích lớn.

Nếu lại có người nghe Đà La Ni này xong. Trong đời gặp nạn thì nên tưởng phát tâm dũng mãnh, đọc tụng thọ trì cúng dường cung kính ắt ngay trong đời, người ấy sẽ được nhóm phước lớn , ngày đêm an ổn .

Lại có người dùng Tâm Đại Bi, ở chốn tịch tĩnh cầu mọi thức ăn uống để làm Xuất Sinh . Tụng Đà La Ni này 7 biến, gia trì xong thì nói rằng: “Nay ta muốn Xuất Sinh, cứu tế các Quỷ ở tất cả nẻo ác trong Thế Gian. Nguyện ăn thức sinh này để mau lìa nẻo ác”

Nói xong liền búng ngón tay 3 lần. Tưởng các Quỷ ấy được thức ăn này, mỗi mỗi đều no đủ, biến thân diệu sắc, phát tâm Bồ Đề cho đến ngày sau dần thành Phật Quả.

Liền nói Đà La Ni là:

Na mô bà nga phộc đế tô lỗ bá dã, đát tha nga đa dã, a la-hạt đế, tam miệu ngật-tam một đà dã

Đát nĩnh tha: Án, tô lỗ tô lỗ, bát-la tô lỗ, bát-la tô lỗ, tam-ma la, tam-ma la, bà la bà la, tam bà la, tam bà la, tát lị-phộc tất-lệ đa, tất xả tả nẵng, a ha lãm, nại na di, sa-phộc hạ

NAMO BHAGAVATE SURŪPĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHĀYA

TADYATHĀ: OM _ SURU SURU , PRASURU PRASURU , SMARA SMARA , BHARA BHARA , SAMBHARA SAMBHARA _ SARVA PRETA PI’SĀCANĀM ĀHĀRAM DĀNA MI _ SVĀHĀ

Bấy giờ A Nan nghe Đức Phật nói xong liền vui vẻ tin nhận, làm lễ rồi lui ra.

  Xem thêm:

 • Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Tý Ấn Tràng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thắng Phan Anh Lạc - Kinh Tạng
 • Nghi Tắc Thí Bát Phương Thiên - Kinh Tạng
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Cát Tường Trì Thế - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Sinh - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Vô Lượng Công Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thanh Cảnh Quán Tự Tại Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Mâu Lê Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Nhứt Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thần Chú Thập Nhứt Diện - Kinh Tạng
 • Kinh Tinh Yếu Đế Thích Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Kinh Tạng