Kinh Đà La Ni Bảo Sinh

Tống Thi Hộ dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Nẵng mô la đát-nẵng , la thấp-di, tán nại-la, bát-la để mạn ni đá vĩ nễ-diễm, đế nhạ , cụ thế thấp-phộc la, la nhạ dã, đát tha nga đá dã, la-hạ đế . tam miệu tam bột đà dã.

Đát nễ-dã tha : La đát-nễ, la đát-nẵng, cát la ni, la đát-nẵng , bát-la để mạn nị đế, la đát-nẵng tam đà ni, la đát-nẵng , bát-la nị , la đát-nỗ nột nga đế, sa-phộc hạ

Nếu có chúng sinh nào đối với danh hiệu Như Lai Đà La Ni này, thọ trì cúng dường thì đời đời người ấy được Địa Vị Chuyển Luân (Chuyển Luân Vị) , thành tựu Phạm Hạnh, đủ đại Thần Thông, được mười loại Đà La Ni. Lại được gặp hằng hà sa đẳng chư Phật Như Lai mà chẳng hề có hư vọng. Trải qua câu đê kiếp thường chẳng đi vào nẻo Luân Hồi, chẳng cắt đứt hạt giống Bồ Đề, chẳng mất Tâm Bồ Đề, diệt hết tất cả tội, được Báo Thân Như Lai.

Nếu có người trì tụng mãn 7 ngày thì người ấy sẽ được Thiên Nhãn thanh tịnh.

Nếu người kia được nghe ( Đà La ni này ) qua lỗ tai thì luôn luôn ghi nhớ và quyết định được Bồ Đề. Hết thảy mọi căn lành đã tạo được ở đời quá khứ đều được hiện tiền.

Nếu truyền cho một người đã gây ra tội nghiệp Vô Gián thì tội đó đều được trừ diệt và cắt đứt hẳn sự luân hồi. Người đó chẳng bị nước, lửa, trộm, cướp, xâm hại,được đầy đủ các căn, chẳng sinh mọi bệnh, chẳng bị dính mắc Quỷ Mỵ, mọi nơi yêu kính, đời sau được thọ trì Pháp vi diệu của Như Lai, cúng dường chư Phật.

Nếu có người nghe xong mà Tâm vui vẻ, lễ bái, ca ngợi thì người ấy có Công Đức vô lượng vô biên, đời đời trong miệng tỏa ra mùi thơm vi diệu bao trùm một Do Tuần. Trên thân thể, trong mọi lỗ chân lông luôn có hào quang thường tự chiếu sáng, thuờng làm mọi việc thắng lợi của Như Lai, như Ngài A Nan Đà, có đủ công đức như vậy chẳng thể luận bàn .

PHẬT THUYẾT BẢO SINH ĐÀ LA NI KINH ( Hết )

BẢO SINH ĐÀ LA NI

Phục hồi và chú thích Phạn Văn

NAMO RATNA LAKSMI CANDRA PRATIMANDITA VIDYAM TEJA KU’SE’SVARA RĀJAYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHĀYA : Quy mệnh Bảo Cát Khánh Nguyệt Nghiêm Sức Minh Uy Quang Tạng Tự Tại Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác

TADYATHĀ :Như vậy, liền nói Chú là

RATNE : Vật báu

RATNA KIRANI : Sự chói sáng của vật báu

RATNA PRATIMANDITE : sự trang hồng bằng vật báu

RATNA SĀDHANI : Nghi thức báu

RATNA PRĀPTI : Đắc được báu

RATNA UDGATE : Phát sinh báu

SVĀHĀ : Quyết định thành tựu

  Xem thêm:

 • Kinh Đại Cát Tường Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Hết Thảy Chướng Nạn Thiểm Điện Tùy Cầu Như Ý - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Đà La Ni Bồ Tát Thiên Nhãn Thiên Tý Quán Thế Âm - Kinh Tạng
 • Kinh 12 Danh Hiệu Của Đại Cát Tường Thiên Nữ - Kinh Tạng
 • Bài chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thần Chú Thập Nhứt Diện - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Minh Thành Tựu Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Nhứt Thiết Bí Mật Tối Thượng Danh Nghĩa Đại Giáo Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Hàn Lâm Thánh Nạn Nã - Kinh Tạng
 • Du Già Thập Bát Hội Chỉ Quy Kinh Kim Cang Đỉnh - Kinh Tạng
 • Hà Da Yết Lợi Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Pháp Đàn - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức - Kinh Tạng
 • Kinh Bất Không Quyến Sách Chú Tâm - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Đà Lân Ni Bát - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thanh Tịnh Quán Thế Âm Phổ Hiền - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Phục Ngoại Đạo - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Bồ Tát Quán Thế Âm Như Ý Ma Ni Luân Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng