Kinh Đà Lân Ni Bát

Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Nghe như vầy: Một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc trong nước Xá Vệ cùng với chúng Đại Tỳ Kheo gồm 1250 người , Bồ Tát gồm một vạn người đến dự

Bấy giờ, cách cõi Phật này một trăm ngàn ức câu lợi cõi Phật, vượt qua các cõi Phật ấy có Thế Giới tên là A Nan Đà Câu Tàm (Đời Tấn nói là: Hoa Tích), Đức Phật của cõi ấy có hiệu là Ca Ba Đề La Gia (Đời Tấn nói là Tối Thượng Thiên Vương) Như Lai Chí Chân Đẳng Chính Giác ngày nay hiện tại sai hai vị Bồ Tát, vị thứ nhất tên là A Di Đà Pháp (Đời Tấn nói là Vô Lượng Quang Minh), vị thứ hai tên là Ma Ha Pháp (Đời Tấn nói là Đại Quang Minh).

Khi ấy hai vị Bồ Tát đi đến nơi Đức Phật ngự, trước tiên cúi đầu lễ bàn chân của Đức Phật rồi quỳ dài, xoa bàn tay bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Từ cõi này, vượt qua trăm ngàn ức câu lợi cõi Phật có Thế Giới tên là Hoa Tích, Đức Phật của cõi ấy có hiệu là Tối Thượng Thiên Vương Như Lai Chí Chân Đẳng Chính Giác, ngày nay sai con đến thăm hỏi Đức Thế Tôn :”Nói Pháp an ổn khiến cho người thọ nhận được tăng tiến đều không có điều gì không đạt được , chẳng bị Trời, Rồng, Dạ Xoa, Quỷ Thần hoặc Bệ Lệ (Preta), hoặc Cưu Hoàn Quỷ Thần, hoặc La Sát Quỷ THần, hoặc cọp, hoặc sói, hoặc Người,hoặc Phi Nhân gây nhiễu hại. Nay Đức Như Lai Chí Chân Chính Đẳng Giác ấy sai con đem Đà Lân Ni Bát đền đây, vì tất cả cho nên muốn khiến cho an ổn, được danh tiếng vang xa, sắc mạo đoan chính, có khí lực cân lực mạnh mẽ”

Như vậy: Xà ly, ma ha xà ly , xà lan ni, úc kỳ, mục xí, tam ba đề, ma ha tam ba đề

凹改卡 砃共 涗扣砃共砃娮仗 淐珋 觜卜 屹囧柼 涗扣屹囧柼

TADYATHÀ : ‘SARI MAHÀ-‘SARI _ ’SARANÏI _ UKHA MUKHE _ SAM-PATTI MAHÀ-SAM-PATTI

Lúc đó, Đức Phật bảo A Nan Đà rằng:”Ông hãy thọ nhận Đà Lân Ni Bát đó , trì phúng đọc tụng. Có Đức Phật Thế Tôn rất khó được gặp, Đà Lân Ni Bát cũng khó được nghe. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì, tụng đọc sẽ biết Túc Mệnh trong bảy đời. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì, phúng, đọc tụng thời tất cả Quỷ Thần, Người, Phi Nhân, rắn, bò cạp đều chẳng thể gây hại, chẳng bị trúng độc, Cổ Đạo chẳng thể hành, chẳng bị đao binh gây thương tích nguy hại, vua chúa chẳng thể có dịp hãm hại, Phạm Thiên chẳng giận dữ.

Như vậy A Nan Đà ! Đà Lân Ni Bát đó là điều mà 77 ức Phật đã nói. Nếu có người bị hại (thì không thể có điều ấy) . Đó là lời nói của chư Phật không có khác

A Dật Đa Bồ Tát (Ajta) tự là Di Lặc (Maitre) bảo Hiền Giả A Nan Đà (Ananda) rằng:”Tôi cũng sẽ lại nói Đà Lân Ni Bát. Tại sao thế ? Vì muốn khiến cho tất cả an ổn, có Đức Độ vang xa, sắc mạo đoan chính, lợi ích cho sức mạnh, sức của gân cốt được mạnh mẽ

Như thị: Át đinh, bạt đinh, diệt chi, xoa ly lặc chi, la lam di, lậu lam di, hề ly, di ly, đề ly

凹改卡唒廿 扔廿 市廿 砃共 娮廿 栯印亦 吐印亦 扛印 亦印 凸印

TADYATHÀ: ATÏI PATÏI NITÏI ‘SARI RATÏI LALIMI LOLIMI HILI MILI TILI

Bấy giờ, Đức Phật bảo A Nan Đà rằng:”Ông hãy thọ nhận Đà Lân Ni Bát đó, trì phúng đọc tụng. Có Đức Phật Thế Tôn rất khó được gặp, Đà Lân Ni Bát đó cũng khó được nghe. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì Đà Lân Ni Bát, phụng trì, phúng tụng đọc sẽ biết Túc Mệnh trong 14 đời. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện phụng trì Đà Lân Ni Bát, phúng tụng, đọc nói thời rốt ráo chẳng bị tất cả Quỷ Thần, Người, Phi Nhân tiếp xúc quấy nhiễu. Rắn, rết, các loài trùng có độc đều chẳng thể gây hại, chẳng bị trúng độc, Cổ Đạo chẳng thể hành, đao binh chẵng thể gây thương tích , vua chúa chẳng thể có dịp hãm hại.Phạm Thiên, Đế Thích, bốn vị Thiên Vương đều cùng ủng hộ

Này A Nan Đà ! Đà Lân Ni Bát đó là điều mà tám vạn bốn ngàn ức Phật đã nói.

Đức Phật bảo A Nan Đà rằng:”Ta cũng muốn nói Đà Lân Ni Bát vì muốn khiến cho tất cả an ổn, có Đức Độ vang xa, sắc mạo đoan chính, lợi ích cho khí lực, sức của gân cốt được mạnh mẽ

凹改卡唒廿 扔廿 市廿 乃傛廿 注州娮扔凸 唒傛扔凸 渨凸矛傛 烿喣市 涗扣烿喣市

TADYATHÀ: ATÏI PATÏI NITÏI KUNATÏI _ TRISÀRA-PATI _ ANAPATI _ PANAPATI _ KAHANI MAHÀ-KAHANI

Thời Đức Phật bảo Hiền Giả A Nan Đà rằng:”Hãy thọ nhận Đà Lân Ni Bát đó, trì phúng tụng đôc, vì tất cả rộng nói. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện thọ nhận Đà Lân Ni Bát đó, trì phúng tụng đôc sẽ biết được Túc Mệnh trong vô ương số đời.

Này A Nan Đà ! Đà Lân Ni Bát đó là điều mà bất khả xưng kế ức Phật đã nói

Như vậy A Nan Đà ! Đà Lân Ni Bát đó, hoặc đi trên đường, hoặc bị giặc cướp, hoặc gặp cọp sói, hoặc ở trong nước, hoặc phạm vào việc của vua chúa, quan huyện thời nên nhớ Đà Lân Ni Bát mà phúng tụng đọc trì.

Này A Nan ! Nếu cột buộc Đà Lân Ni Bát đó vào cây khô tức liền sinh lá, hoa, quả huống chi vì người nói mà bệnh chẳng hết sao !. Nên vì tất cả người bệnh mà Chú.

Đức Phật nói Kinh xong thời Hiền Giả A Nan Đà với các chúng Hội đều vui vẻ, nhận hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Trì Cú Thần Chú - Kinh Tạng
 • Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Hết Thảy Chướng Nạn Thiểm Điện Tùy Cầu Như Ý - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Lục Tự Đại Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Đại Ái - Kinh Tạng
 • Kinh Tinh Yếu Đế Thích Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thần Chú Thập Nhứt Diện - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 139 – Kinh Vô Tránh Phân Biệt (Aranavibhanga sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh – Huyền Thanh dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Hộ Mạng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái - Kinh Tạng
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 9 – Trưởng Lão Ni Kệ - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Thất Bảo - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Đà La Ni Nhứt Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử - Kinh Tạng
 • Hà Da Yết Lợi Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Pháp Đàn - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Lạo Đà La Ni Thân - Kinh Tạng