Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái

Nguyên Sa La Ba dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe, một thời Đức Bạc Già Phạm ngự tại Thiện Pháp Đường trên cõi Tam Thập Tam Thiên cùng với các vị Tỳ Kheo, các Đại Bồ Tát, Thiên Chủ Đế Thích, vô lượng chúng đến dự.

Bấy giờ Đức Bạc Già Phạm ngồi kiết già, liền nhập vào Ô SẮT VĨ SA Tam Muội ( Usïnïìsïa Samàdhi _ Đỉnh Kế Tam Muội ) . Thời đột nhiên từ nhục kế của Đức Bạc Già Phạm diễn ra Pháp Hạnh vi diệu bí mật:

Nam mô tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát chúng

Nam mô Phật Đà Gia

Nam mô Đạt Ma gia

Nam mô Tăng Già gia

Nam mô bảy câu đê ( 700 Triệu ) Phật, chư Đại Thanh Văn chúng

Nam mô hết thảy chúng A La Hán của Thế Gian

Nam mô tất cả Dự Lưu chúng

Nam mô tất cả Nhất Lai chúng

Nam mô tất cả Bất Hồn chúng

Nam mô Thế Gian chư Chính Hạnh chúng

Nam mô chư Hướng Chính Hạnh chúng

Nam mô chư Đại Thiên Tiên chúng hay dùng Chú Trớ Yểm đảo cũng hay làm việc nhiêu ích

Nam mô Thành tựu Trì Minh chúng

Nam mô Đại Phạm Thiên Vương chúng

Nam mô Thiên Chủ Đế Thích chúng

Nam mô Lô Đà La Gia ( Tự Tại Thiên ) Ô Ma Bát Đế ( Thiên Hậu ) Sa Hê Dạ Gia ( cùng với hàng quyến thuộc ) chúng

Nam mô Vô ái Tử Ngũ Đại Thủ Aán mà chúng kính lễ

Nam mô Tồi Tam Giới Thành Lạc Xứ Hàn Lâm Mẫu quỷ cung kính Ma Ha Ca Lạt chúng

Nam mô Bạc Già Phạm Như Lai câu la gia ( Thế Tôn Như Lai Bộ Tộc )

Nam mô Liên Hoa Câu La gia ( Liên Hoa Bộ Tộc )

Nam mô Kim Cương câu la gia ( Kim Cương Bộ Tộc )

Nam mô Bảo Châu câu La Gia ( Bảo Bộ Tộc

Nam mô Đại Tượng câu la gia ( Đại Tượng Bộ Tộc )

Nam mô Nhu Đồng câu la gia ( Nhu Đồng Bộ Tộc )

Nam mô Long Chủng câu la gia ( Long chủng Bộ Tộc )

Nam mô Bà Già Phạm Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác Dũng Kiên Bộ Khí Giới Vương Phật

Nam mô Bà Già Phạm Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác Vô Lượng Quang Phật

Nam mô Bà Già Phạm Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác Bất Động Tôn Phật

Nam mô Bà Già Phạm Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Bà Già Phạm Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác Sa La Thọ Hoa Phổ Biến Khai Phu Vương Phật

Nam mô Bà Già Phạm Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Bà Già Phạm Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác Bảo Tràng Vương Phật

Nam mô Bà Già Phạm Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác Phổ Hiền Vương Phật

Nam mô Bà Già Phạm Như Lai Ứùng Chính Đẳng Giác Tỳ Lô Giá Na Phật

Nam mô Bà Già Phạm Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác Quảng Mục Ưu Bát La Hoa Hương Tràng Vương Phật

Như vậy kính lễ các Phật đẳng xong.

Đức BÀ GIÀ BÀ ĐẾ ( Thế Tôn ) PHẬT ĐỈNH ĐẠI BẠCH TẢN CÁI VÔ HỮU NĂNG CẬP BÁT-LA ĐƯƠNG KÊ LA Mẫu hay diệt tất cả Bộ Đa Quỷ Mỵ, cắt đứt các Minh Chú, giải thốt sự trói buộc. Mau chóng xa lìa sự chết yểu, chết đột ngột, ưu não, mộng ác. Tồi hoại 84 ngàn yêu Ma với 8 vị Chấp Diệu, lại hay khiến cho 28 vị Tinh Tú sinh vui vẻ lớn. Cũng hay dời qua tất cả ốn hại, tiêu diệt hết thảy tất cả lồi khởi độc hại và các mộng ác. Lại hay cứu trừ các nạn về thuốc độc, khí giới, nước, lửa…

Vô Địch đại thế lực

Bạo ác đại lực Mẫu

Xí thịnh uy quang Mẫu

Bạch Cái đại lực Mẫu

Diễm man Bạch Y Mẫu

Đa La Tần Tức Tướng

Xưng Man thắng Kim Cương

Liên Tướng Kim Cương Tướng

Cụ Man Vô Năng Địch

Kim Cương Tường Tồi Mẫu

Chư Thiện Thiên cung kính

Thiện Tướng Đại uy Quang

Cứu Độ Đại lực Mẫu

Kim Cương Đĩnh (khối Kim Cương), các Đẳng

Kim Cương Đồng Trì chủng

Trì Xử chủng Kim Man

Xích Sắc Bảo Châu Mẫu

Quang Minh Kim Cương Man

Yểu Điệu Mẫu Trì Xử

Nhãn như Kim Quang Mẫu

Kim Cương Cự, Bạch Mẫu

Liên Hoa, Nhật Nguyệt Quang

Các chúng Thủ Aán, nguyện ủng hộ cho con, nguyện ủng hộ cho con

– Aùn lị sắt yết noa bát-la xả tất-đa gia ( OMÏ RÏSÏI GANÏA PRA’SASTA )

– Tát lị-phộc đát tha già đá ( SARVA TATHÀGATA )

– Ô sắt ni sa tất đát đa bát đế-lị, hồng đỗ-lô-úng ( USÏNÏÌSÏA SITÀTAPATRE HÙMÏ TÏRÙMÏ)

– Tạm bát noa ca lị, hồng đỗ-lô-úng ( JAMBHANA KARI HÙMÏ TÏRÙMÏ)

– Tất-đam phộc noa ca lị, hồng đỗ-lô-úng (STAMBHANA KARI HÙMÏ TÏRÙMÏ )

– Ma nghiệt noa già lị, hồng đỗ-lô-úng ( MABHANA KARI HÙMÏ TÏRÙMÏ)

– Ma ha bức điệt-gia ma la khư noa ca lị, hồng đỗ-lô-úng ( MAHÀ VIDYÀ SAMBHAKSÏANÏA KARI HÙMÏ TÏRÙMÏ)

– Bát-la bức điệt-gia tam phộc khư noa ca lị, hồng đỗ-lô-úng (PARAVIDYÀ SAMBHAKSÏANÏA KARI HÙMÏ TÏRÙMÏ )

– Tát lị-phộc đỗ sắt-đát nẫm ( SARVA DUSÏTÏANÀMÏ )

– Tất đam bát noa ca lị, hồng đỗ-lô-úng ( STAMBHANA KARI HÙMÏ TÏRÙMÏ )

– Tát lị-phộc dược xoa la sát tát khất-la ha nẫm ( SARVA YAKSÏA RÀKSÏASA GRAHÀNÀMÏ )

– Tỳ đam tát noa ca lị, hồng đỗ-lô-úng ( VIDHVAMÏSANA KARI HÙMÏ TÏRÙMÏ )

– Tạt đỗ la thi để nẫm ( CATUR A‘SÌTÌNÀMÏ )

– Khất-la ha tát ha tất-la nẫm ( GRAHA SAHASRÀNÀMÏ )

– Tỳ đam tát noa ca lị, hồng đỗ-lô-úng (VIDHVAMÏSANA KARI HÙMÏ TÏRÙMÏ )

– A thất-đán tần xá đế nẫm ( ASÏTÏA VIMÏ‘SATÌNÀMÏ )

– Noa xoa đát-la nẫm ( NAKSÏATRÀNÀMÏ )

– Bát-la tát đát noa ca lị, hồng đỗ-lô-úng ( PRASADÀNA KARI HÙMÏ TÏRÙMÏ )

– A thất-đán nẫm ( ASÏTÏANÀMÏ )

– Ma ha khất-la ha nẫm ( MAHÀ GRÀNÀMÏ )

– Tỳ tát noa ca lị, hồng đỗ-lô-úng ( VIDHVAMÏSANA KARI HÙMÏ TÏRÙMÏ)

– La xoa la xoa hàm ( RAKSÏA RAKSÏA MÀMÏ )

Nguyện ủng hộ cho con, nguyện ủng hộ cho con

Bà Già Bà Đế PHẬT ĐỈNH ĐẠI BẠCH TẢN CÁI KIM CƯƠNG ĐỈNH MAN BÁT-LA ĐƯƠNG KẾ LA Mẫu là vị Mẫu Kim cương Quảng Đại có tướng Xí thịnh không hai, có ngàn bàn tay ngàn cánh tay, trăm ngàn câu đê na con mắt được tự tại trong tam giới

Nguyện ủng hộ cho con, nguyện ủng hộ cho con.

ÁN – quốc vương bố, tặc quan bố, hỏa bố, thủy bố, độc dược bố, binh khí bố, tha binh lai xâm bố, cơ cận ( đói khát ) bố, oan nạn bố, bệnh tật bố, phích lịch ( sét đánh ) bố, phi thời yểu tử bố, địa chấn động bố, tinh xạ ( sao sa )bố, ngục bố, thiên (Trời ) bố, Long ( rồng ) bố, Điểu ( Chim ) bố, phi không ( Bay trên hư không ) bố, ác mộng bố

Lại có : Thiên mỵ, Long Mỵ, Phi Thiên Mỵ, Phong Thần mỵ, Phi Không Mỵ, Tầm hương mỵ, Nhân phi nhân mỵ, Đại Phúc hành mỵ, Thí ngại mỵ, La xoa mỵ, Ngạ quỷ mỵ, Không hành mẫu mỵ, Thực nhục ( Ăn thịt ) mỵ, Bộ Đa mỵ, Úng phúc (bụng như cái lọ ) mỵ, Xú quỷ ( Quỷ có mùi hôi thối ) mỵ, Cực Xú quỷ mỵ, Tắc Kiền Đà mỵ, Hôn vọng Mỵ, Điên mỵ, Ma mỵ Phục ( nằm sát ) mỵ, Lị Bát Đế mỵ

Đối với các quỷ mỵ, nguyện cho con được an ổn

– Lại có : Lồi ăn tinh thần, lồi ăn tinh khí, lồi ăn thai, lồi ăn máu, lồi ăn dầu mỡ, lồi ăn thịt, lồi ăn mỡ, lồi ăn tủy, lồi ăn thứ sinh sản, lồi cướp đoạt mệnh, lồi ăn thứ nhổ ra, lồi ăn thứ bất tịnh, lồi ăn thứ tiểu tiện, lồi ăn nước dò rỉ, lồi ăn thứ dư sót, lồi ăn thứ nôn mửa, lồi ăn nước rãi, lồi ăn nước mũi, lồi ăn mủ, lồi ăn đồ thí thực, lồi ăn tóc, lồi ăn hương, lồi ăn mùi thơm, lồi cướp đoạt ý, lồi ăn hoa, lồi ăn qủa, lồi ăn ngũ cốc, lồi ăn thứ thiêu đốt bố thí,

Đối với nhóm này, nguyện cho con được an ổn

Minh Chú tuyên nói của các Quỷ mỵ với nhóm như vậy thảy đều đoạn trừ, đóng Kim Cương quyết

Minh Chú tuyên nói của hàng Biến Hành thảy đều đoạn trừ , đóng Kim Cương Quyết

Minh Chú tuyên nói của Không hành Không Hành Mẫu thảy đều đoạn trừ, đóng Kim Cương quyết

Minh Chú tuyên nói của Đại Bát Tu Bát Đế thảy đều đoạn trừ, đóng Kim Cương Quyết

Minh Chú tuyên nói của Vô ái Tử thảy đều đoạn trừ, đóng Kim Cương Quyết

Minh Chú tuyên nói của Phi Không Chính Chúng thảy đều đoạn trừ, đóng Kim Cương Quyết

Minh Chú tuyên nói của Ma Ha Ca Lạt ( Đại Hắc Thiên Thần ), chư Mẫu Quỷ chúng thảy đều đoạn trừ, đóng Kim Cương Quyết

Minh Chú tuyên nói của kẻ cầm đầu lâu thảy đều đoạn trừ, đóng Kim Cương Quyết

Minh Chú tuyên nói của kẻ Năng Thắng, Tác Mật, biện chư sự nghiệp thảy đều đoạn trừ, đóng Kim Cương Quyết

Minh Chú tuyên nói của bốn chị em Thần Nữ thảy đều đoạn trừ, đóng Kim Cương Quyết

Minh Chú tuyên nói của Tỳ Ngật lợi Đế Dục Lạc Tự Tại Tập Chủ Đẳng chúng thảy đều đoạn trừ, đóng Kim Cương Quyết

Minh Chú tuyên nói của Vô Y Động Thiện thảy đều đoạn trừ, đóng Kim Cương Quyết

Minh Chú tuyên nói của a La Hán thảy đều đoạn trừ, đóng Kim Cương Quyết

Minh Chú tuyên nói của hàng Ly Dục thảy đều đoạn trừ, đóng Kim Cương Quyết

Minh Chú tuyên nói của Mật Tích Kim Cương Thủ thảy đều đôn trừ, đóng Kim Cương Quyết

Nam mô Bà Già Bà Đế Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái Mẫu nguyện ủng hộ cho con, nguyện ủng hộ cho con.

1 ) Aùn, a tất đát, a noa lạt la-ca bát-la bà tất-phổ tra tỳ ca, tất đát đát bát đế-lị ( OMÏ ASITA ANALA ARAKAHÏ PRABHA SPHUTÏA VIKACA SITÀTAPATREHÏ )

2 ) Tạt lạt, tạt lạt ( JVALA JVALA )

3 ) Ca đát ca đát đà la đà la ( KHÀDA KHÀDA , DARA DARA )

4 ) Tỳ đà la, tỳ đà la ( VIDARA VIDARA )

5 ) Đỗ đà , đỗ đà ( CCHINDA CCHINDA )

6 ) Tần đà, tần đà ( BHINDA BHINDA )

7 ) Hồng hồng ( HÙMÏ HÙMÏ )

8 )Phát tra, phát tra, sa-phộc ha ( PHATÏ PHATÏ SVÀHÀ )

9 ) Hê hê, phát tra ( HE HE PHATÏ )

10 ) Hô hô phát tra ( HO HO PHATÏ )

11) A mâu nghiệt gia phát tra ( AMOGHÀYA PHATÏ )

12 ) A bát-la đế ha đát gia, phát tra ( APRATIHATÀYA PHATÏ )

13 )Bát la bát-la đát gia, phát tra (VARA PRADÀYA PHATÏ )

14 ) A tố la mạo đát-la bà noa ca la gia, phát tra ( ASURA VIDRAPANÏA KARÀYA PHATÏ )

15 ) Tát lị-phộc đề bệ tỳ-dược, phát tra ( SARVA DEVEBHYAHÏ PHATÏ )

16 ) Tát lị-phộc noa ca tỳ-dược, phát tra( SARVA NAGEBHYAHÏ PHATÏ )

17 ) Tát lị-phộc A tố lị tỳ-dược, phát tra ( SARVA ASUREBHYAHÏ PHATÏ)

18 ) Tát lị-phộc Ma lộ đế na tỳ-dược, phát tra ( SARVA MARUDÌYE BHYAHÏ PHATÏ )

19 ) Tát lị-phộc ca lô đế tỳ-dược, phát tra ( SARVA GARUDEBHYAHÏ PHATÏ )

20 ) Tát lị-phộc kiến đạt-lị mạo tỳ-dược, phát tra (SARVA GANDHARVEBHYAHÏ PHATÏ )

21 ) Tát lị-phộc khẩn na la tỳ-dược , phát tra ( SARVA KINNARE BHYAHÏ PHATÏ )

22 ) Tát lị-phộc ma hô la khất tỳ-dược, phát tra ( SARVA MAHARAGE BHYAHÏ PHATÏ)

23 ) Tát lị-phộc dạ xoa tỳ-dược , phát tra ( SARVA YAKSÏEBHYAHÏ PHATÏ )

24 ) Tát lị-phộc la xoa sa tỳ-dược, phát tra ( SARVA RÀKSÏASEBHYAHÏ PHATÏ )

25 ) Tát lị-phộc tỳ-lị đế tỳ-dược, phát tra ( SARVA PRETEBHYAHÏ PHATÏ )

26 ) Tát lị-phộc bệ xà chất tỳ-dược, phát tra ( SARVA PI’SACE BHYAHÏ PHATÏ )

27 ) Tát lị-phộc bộ đế tỳ-dược , phát tra ( SARVA BHÙTEBHYAHÏ PHATÏ)

28 ) Tát lị-phộc câu-lô ban đế tỳ-dược, phát tra ( SARVA KUMBHANÏDÏEBHYAHÏ PHATÏ )

29 ) Tát lị-phộc bổ đát vĩ tỳ-dược, phát tra ( SARVA PÙTANEBHYAHÏ PHATÏ )

30 ) Tát lị-phộc ca tra bổ đan ni tỳ-dược, phát tra ( SARVA KATÏA PUTANEBHYAHÏ PHATÏ )

31 ) Tát lị-phộc tất kiền đế tỳ-dược, phát tra ( SARVA SKANDE BHYAHÏ PHATÏ )

32 ) Tát lị-phộc ngộ ma đế tỳ-dược, phát tra ( SARVA UNMÀDE BHYAHÏ PHATÏ )

33 ) Tát lị-phộc xà di tỳ-dược, phát tra ( SARVA CCHÀYEBHYAHÏ PHATÏ )

34 ) Tát lị-phộc a bá tất-ma lị tỳ-dược, phát tra ( SARVA APASMÀRE BHYAHÏ PHATÏ )

35 ) Ô tất-đát la khất đế tỳ-dược, phát tra ( AUSTARAKEBHYAHÏ PHATÏ)

36 ) Tát lị-phộc đổ-lô cái khất-lị đế tỳ-dược, phát tra (SARVA DURLAMÏGHYEBHYAHÏ PHATÏ )

37 ) Tát lị-phộc cứu sắt tỳ-lị khế để tỳ-dược, phát tra (SARVA DUSÏPREKSÏITEBHYAHÏ PHATÏ )

38 ) Tát lị-phộc tạt lị tỳ-dược, phát tra ( SARVA JVAREBHYAHÏ PHATÏ )

39 ) Tát lị-phộc khất-lị đát-na ca-la ma vĩ ca-la đế tỳ-dược, phát tra (SARVA KRITYA KARMANÏI KÀKHORDEBHYAHÏ PHATÏ )

40 ) Khất la noa bệ đát đát-la tỳ-dược, phát tra ( KIRANÏA VETÀDÏE BHYAHÏ PHATÏ )

41 ) Chất xa bát-la sa ca , tát lị-phộc đột xà-lị địa đế tỳ-dược, phát tra (CICCHA PRE’SÀKA SARVA TU’SCARDETEBHYAHÏ PHATÏ )

42 ) Đột-lô bổ đế tỳ-dược, phát tra ( DURU BHUKTEBHYAHÏ PHATÏ )

43 ) Tát lị-phộc để-lị đề khất tỳ-dược, phát tra SARVA TÌRTHIKE BHYAHÏ PHATÏ )

44 ) Tát lị-phộc sa-la ma ni tỳ-dược, phát tra ( SARVA ‘SRAMANI BHYAHÏ PHATÏ )

45 ) Tát lị-phộc tỳ chí-gia đát lị tỳ-dược, phát tra ( SARVA VIDYÀ DHAREBHYAHÏ PHATÏ )

46 ) Tạt gia yết la ma độ yết la gia tỳ-dược, phát tra ( JAYA KARA, MADHU KARÀYA EBHYAHÏ PHATÏ )

47 ) Tát lị-phộc a lị-đạt tát đát ngật tỳ-dược, phát tra ( SARVA ARTHA SÀDHAKEBHYAHÏ PHATÏ )

48 ) Tỳ điệt-gia tạt lị tỳ-dược, phát tra ( VIDYÀ CARYEBHYAHÏ PHATÏ )

49 ) Tạt bộ-lô tất-dược bà ngật ni di tỳ-dược, phát tra ( CATURBHYO BHAGENÌBHYAHÏ PHATÏ )

50 ) Tát lị-phộc qua ma lị di tỳ-dược, phát tra ( SARVA KAUMÀRI BHYAHÏ PHATÏ )

51 ) Bệ điệt-gia la già di tỳ-dược, phát tra (VIDYÀRÀJEBHYAHÏ PHATÏ )

52 ) Ma ha bát-la đương kê la tỳ-dược, phát tra (MAHÀ PRATYUNÕGIREBHYAHÏ PHATÏ )

53 ) Phộc nhật-la thương ca lạt bát-la đương kê la la gia, phát tra (VAJRA ‘SANÕKARÀYA PRATYUNÕGIRA RÀJAYA PHATÏ )

54 ) Ma ha ca lạt gia ma đế-lị già noa gia ma tất ngật-lị đát di, phát tra (MAHÀ KÀLÀYA MATRÏGANÏÀYA NAMASKRÏTÀYE PHATÏ )

55 ) Giải sắt-noa bệ di, phát tra ( VISÏNÏÏAVÌYE PHATÏ )

56 ) Bột-la ha-mâu ni di, phát tra ( BRÀHMÌNÏÌYE PHATÏ )

57 ) A kỳ ni di, phát tra ( AGNIYE PHATÏ )

58 ) Ma ha yết lị di, phát tra ( MAHÀ KÀLÌYE PHATÏ )

59 ) Yết lạt đàn trì di, phát tra ( KÀLADANÏDÏIYE PHATÏ )

60 ) Nhân đế-lị di, phát tra ( AINDRÌYE PHATÏ )

61 ) Lô đế-lị di, phát tra ( RAUDRÌYE PHATÏ )

62 ) Qua ma lị di, phát tra ( KAUMARÌYE PHATÏ )

63 ) Bà la hê di, phát tra ( VÀRÀHÌYE PHATÏ )

64 ) Tạt môn đế di, phát tra ( CAMUNÏDÏÌYE PHATÏ )

65 ) Lô để-lị di, phát tra ( RUDRÌYE PHATÏ )

66 ) Yết lạt la để-lị di, phát tra ( KÀLARÀTRÌYE PHATÏ )

67 ) Gia ma đan đế di, phát tra ( YAMADANÏDÏÌYE PHATÏ )

68 ) Yết bát lật di, phát tra ( KAPÀLÌYE PHATÏ )

69 )A địa mục đế thi ma xá noa bà tất ni di, phát tra (ADHIMUKTE ‘SMA ‘SÀNA VASINÌYE PHATÏ )

Nếu có chúng sinh đối với ta là : kẻ khởi tâm ốn hại, kẻ khởi tâm ác độc, lồi ăn tinh thần, lồi ăn tinh khí, lồi ăn thai, lồi ăn máu, lồi ăn dầu mỡ, lồi ăn thịt, lồi ăn mỡ, lồi ăn tủy, lồi ăn thứ sinh sản, lồi cướp đoạt mệnh, lồi ăn thứ khạc nhổ, lồi ăn đồ bất tịnh, lồi ăn thứ tiểu tiện, lồi ăn chất nước dò rỉ tuôn chảy, lồi ăn thực phẩm dư thừa, lồi ăn thứ nôn mửa, lồi ăn nước rãi, lồi ăn nước mũi, lồi ăn mủ, lồi ăn thực phẩm bố thí, lồi ăn tóc, lồi ăn hương, lồi ăn mùi thơm, lồi cướp đoạt ý, lồi ăn hoa, lồi ăn qủa, lồi ăn ngũ cốc, lồi ăn thứ thiêu đốt bố thí.

Lại có lồi khởi tâm sân hận, lồi khởi tâm độc hại, lồi khởi tâm bạo ác, chúng Thiên mỵ, chúng Long mỵ, chúng Phi Thiên Mỵ, chúng Phong Thần mỵ, chúng Tầm Hương mỵ, chúng Nhân Phi Nhân mỵ, chúng Đại Phúc Hành mỵ, chúng Dược Xoa mỵ, chúng La Sát mỵ, chúng Ngạ Quỷ mỵ, chúng Không Hành Mẫu mỵ, chúng Thực Nhục mỵ, chúng Bộ Đa mỵ, chúng Ung Phúc ( Bụng như cái lọ ) mỵ, chúng Xú Quỷ mỵ, chúng Cực Xú Quỷ mỵ, chúng Tắc Kiền Đà mỵ, chúng Hôn Vọng mỵ, chúng Điên mỵ, chúng Ma mỵ, chúng Phục ( nằm sát đất ) mỵ, Chúng Lỵ Bát Đế mỵ, chúng Diễm Ma mỵ, chúng Cầm ( lồi chim ) mỵ , chúng Mẫu quỷ hỷ mỵ, chúng Biến La mỵ, chúng Trừ Cức (cây nhiều gai ) mỵ…

Hoặc có bệnh sốt rét phát bệnh theo chu kỳ : 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày phát một lần. Hoặc thường bị bệnh nhiệt, bệnh cực phiền nhiệt, bệnh phát theo thời tiết, bệnh do quỷ Bộ Đa gây ra, bệnh Phong Hồng Đàm, bệnh do mọi thứ hòa hợp.

Hết thảy bệnh nhiệt, bệnh đau đầu, bệnh đau nửa đầu… nguyện đều tiêu trừ.

Lại có bệnh ngạnh ế ( mắt có hột cứng che mờ) bệnh về mắt, bệnh mũi, bệnh miệng, bệnh sau cổ, bệnh tim, bệnh cổ họng, bệnh tai, bệnh răng, đau tim, đau óc, đau lưng, đau bụng, đau eo, đau nơi ẩn mật, đau dạ dày, đau ngón tay, đau bàn tay, đau bàn chân, đau nhức mọi chi tiết… Nguyện khiến tiêu trừ, nguyện khiến ủng hộ cho con.

Đại Bạch Tản Cái Kim Cương Đỉnh Kế Bát-La Đương Kế La Mẫu kết Kim Cương Giới trong 12 do tuần. Hết thảy lồi Bộ Đa, Không Hành Mẫu và Quỷ, bệnh nhiệt, bệnh ghẻ chóc, bệnh hắc lào, bệnh cùi, bệnh thần kinh, bệnh ung thư, bệnh nhọt ngứa, bệnh kinh phong, Bảo độc trùng, yểm đảo độc , nước ,lửa, oan gia ốn hận não hại, chết yểu đột ngột…lồi Để Ma Bổ Già, Phong Để Lạt Đát, lồi rắn lớn, bò cạp, chuột độc, rồng, cọp, gấu chó, gấu heo, chó, sói, như các lồi ong độc cướp đoạt hại mạng.

Như vậy đều dùng Minh Chú cột trói ( Hệ Phộc ) , cột buộc uy thần, cột buộc các Minh Chú, hết thảy Quỷ Mỵ cũng đều cột buộc

1 ) Đát chí-gia tha : Aùn ( TADYATHÀ : OMÏ

2 ) A noa lê, a noa lê ( ANALE ANALE )

3 ) Bí sắt đế, bí sắt đế ( VI’SUDDHE VI’SUDDHE )

4 ) Tị la, tị la ( VIRE VIRE )

5 ) Phộc nhật-la đà lị ( VAJRA DHÀRI )

6 ) Ban đà, ban đà ( BANDHA BANDHA )

7 ) Phộc nhật-la bạt ni, phát tra ( VAJRAPÀNÏI PHATÏ )

8 ) Hồng hồng, phát tra phát tra (HÙMÏ HÙMÏ PHATÏ PHATÏ )

9 ) Hồng đổ-lỗ-úng ban đà , phát tra, sa-phộc ha (HÙMÏ TÏRÙMÏ BANDHA PHATÏ SVÀHÀ )

( ND : câu Chú trên là Lăng Nghiêm Tâm Chú )

Nếu nhập vào ngang bằng với Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái Bát-la Đương Kê La Mẫu Đà La Ni Kinh này. Hoặc dùng vỏ cây hoa, Cụ Diệp Tố giao (chất keo dán) viết chép Kinh này rồi đeo trên thanâ hoặc đeo trên cổ, nên biết người đó cho đến cuối đời chẳng thể bị chất độc làm hại. Các khí giới, nước, lửa, Bảo Độc Trùng, Chú Trớ độc chẳng thể hại, cũng không bị chết yểu chết đột ngột. Hết thảy chúng Quỷ Mỵ nhìn thấy đều sinh vui vẻ, lại có 84000 Kim Cương Bộ chúng sinh vui vẻ lớn thường theo phòng hộ. Ở trong 84000 kiếp được Túc Mệnh Trí. Đời đời kiếp kiếp chẳng sinh vào lồi Dạ Xoa, La Sát, Phú Đan Na, Ca Tra Phú Đan Na, Tất Độ Đa quỷ… với các nẻo ác. Cũng chẳng thọ sinh vào nơi bần cùng hạ tiện (nghèo túng thấp hèn ) đắc được nhóm phước đức của vô lượng vô biên hằng hà sa số chư Phật.

Nếu có người trì Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái Bát-La Đương Kê La Mẫu Đà La Ni Kinh này thì chẳng có Phạm Hạnh cũng thành Phạm Hạnh, chẳng Trì Giới cũng thành Trì Giới, chẳng Thanh Tịnh cũng thành Thanh Tịnh, Chẳng có Bố Tát cũng thành Bố Tát, chẳng có Thanh Trai cũng thành Thanh Trai.Nếu bị 5 tội Vô Gián và hết thảy tai họa có từ thời vô thủy đến nay, tội nghiệp xa xưa thảy đều diệt hết không còn sót.

Nếu gặp người bị bệnh, gia súc bị bệnh, bệnh dịch não hại, đấu tranh bức bách, binh nước khác xâm nhiễu với tất cả ách nạn thì đem Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái Vô Hữu Năng Địch Bát-La Đương Kê La Mẫu Đà La Ni này cột trên đầu cây phướng rồi cúng dường rộng rãi , làm đại Phật Sự, phụng nghinh Chú đó đặt ở 4 cửa Thành hoặc ở các tụ lạc, đô ấp, thôn dã lễ bái cung kính nhất tâm cúng dường thì hết thảy binh trận liền tiêu diệt ngay. Các bệnh dịch lệ, các bệnh não hại, đấu tranh, binh nước khác xâm nhiễu , tất cả tai ách thảy đều tiêu diệt .

1 ) Đát điệt-gia tha

2 ) Aùn, sắt đổ lô-úng

3 ) Ban đà ban đà

4 ) Nguyện ủng hộ con, nguyện ủng hộ con, sa-phộc ha_ La xoa la xoa hàm

TADYATHÀ : OMÏ _ SÏTÏOMÏ BANDHA BANDHA MAMA RAKSÏA RAKSÏA MÀMÏ

1 ) Aùn, hồng sắt, đổ-lô-úng

2 ) Ban đà ban đà

3 ) Phộc nhật-la nguyện ủng hộ con

4 ) La xoa la xoa hàm

5 ) Phộc nhật-la bát ni di, hồng phát tra, sa-phộc ha

OMÏ HÙMÏ SÏTÏOMÏ BANDHA BANDHA VAJRA MAMA RAKSÏA RAKSÏA MÀMÏ _ VAJRAPÀNÏIYE HÙMÏ PHATÏ SVÀHÀ

( ND: Hai câu Chú trên chính là Đại Bạch Tản Cái phẫn nộ Kim Cương khiển Ma ủng hộ Chú )

1 ) Aùn, tát lị-phộc đa tha già đá

2 ) Ô sắt ni sa

3 ) A phộc lô kê đế

4 ) Mâu-lị đà đế tả la sắt

OMÏ SARVA TATHÀGATA USÏNÏÌSA AVALOKITEC URNÏATE JVARASÌ

1 ) Aùn, tạt lạt tạt lạt

2 ) Già đà già đà

3 ) Đà la đà la

4 ) Bí đà la, bí đà la

5 ) Thân đà, thân đà

6 ) Tần đà, tần đà

7 ) Hồng hồng, phát tra phát tra, sa-phộc ha

OMÏ _ JVALA JVALA _ DHAKA DHAKA _ DARA DARA _VIDARA VIDARA _ CCHINDHA CCHINDHA _ BHINDHA BHINDHA _ HÙMÏ HÙMÏ PHATÏ PHATÏ_ SVÀHÀ

(ND: Hai câu Chú trên là Đại Bạch Tản Cái thường hằng trì Tâm Chú )

Aùn, tát lị-phộc đa tha già đá_ Ô sắt ni sa _ Hồng phát tra phát tra_ sa-phộc ha

OMÏ _ SARVA TATHÀGATA USÏNÏÌSÏA HÙMÏ PHATÏ PHATÏ _ SVÀHÀ

( ND: Câu chú trên là : Đại Bạch Tản Cái tăng trưởng thân ( gần gũi ) thân (thể xác ) Tâm Chú )

1 ) Đát điệt-gia tha

2 ) Aùn, a noa lệ

3 ) A noa lệ

4 ) Già tát di

5 ) Già tát di

6 ) Tị la

7 ) Tị la

8 ) Sá di

9 ) Sá di

10 ) Tát lị-phộc phật đà

11 ) A đế sắt-tha noa

12 ) A đế sắt-đề đế

13 ) Tát lị-phộc đa tha già đá

14 ) Ô sắt ni sá

15 ) Tất đát đa bát để-lị

16 ) Hồng phát tra, sa-phộc ha

TADYATHÀ : OMÏ _ ANALE ANALE _ KHASAMI KHASAMI _ VAIRE VAIRE _ SOME SOME _ SARVA BUDDHA ADHISÏTHÏANA ADHISÏTHÏITE _ SARVA TATHÀGATA USÏNÏÌSÏA SITÀTAPATRE HÙMÏ PHATÏ_ SVÀHÀ

(ND: Câu Chú trên là : Đại Bạch Tản Cái Nhiếp Thụ Chú )

17 ) Hồng ma ma hồng ni

18 ) Sá-phộc ha

HÙMÏ MAMA HÙMÏ NI SVÀHÀ

(ND: Câu Chú trên là :Đại Bạch Tản Cái Kiên Giáp Chú )

Nếu hay y theo Phật tu tập thì hết thảy các Trời Long Vương đều tùy thuận giáng mưa ngon ngọt đúng theo thời tiết

Bấy giờ tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Trời, Rồng, Dược Xoa, Kiền đạt Phộc, A tố Lạc, Yết Lộ Trà, Khẩn Nại Lạc, Mạc Hô Lạc Già, Nhân Phi Nhân… Tất cả Đại Chúng nghe lời Phật nói thảy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Tự Tại Tùy Tâm Chú - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Khủng Bố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Oai Nộ Ô Sô Sáp Ma - Kinh Tạng
 • Kinh Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Xuất Sanh Hết Thảy Pháp Nhãn Như Lai - Kinh Tạng
 • Mười Tám Khế Ấn - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Minh Thành Tựu Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Túc Diệu - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Hết Thảy Chướng Nạn Thiểm Điện Tùy Cầu Như Ý - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Dược Sư Như Lai Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Cát Tường Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Pháp Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh - Kinh Tạng
 • Kinh Phổ Biến Quang Minh Thanh Tịnh Sí Thạnh Như Ý Bảo Ấn Tâm Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Mâu Lê Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Bí Mật Bồ Tát Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại - Kinh Tạng