1
2
3

Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni

Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh

Đường Bất Không dịch

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

***

QUYỂN THƯỢNG

Nẵng mạc tát phộc đát tha nghiệt đa nam. Án, vĩ bổ la nghiệt bệ, ma nê, bát la bệ, đát tha đa, nễ nại xả ninh, ma nê ma nê, tô bát la bệ, vĩ ma lê sa nghiệt la, nghiễm tỳ lệ, hồng hồng, nhập phộc la nhập phộc la, một đà, vĩ lô chỉ đế, ngu tứ dạ, địa sắt xỉ đa nghiệt bệ, sa phộc ha

巧休 屹楠 凹卡丫凹  合旦匡丫慌 亙仗 盲立 凹卡出 市叨瞀弁 亙仗 亙仗 鉏盲立 合亙同 州丫先 庌刑 嫟嫟 捂匡 捂匡 后盍合吐丁包 圩災囚泏凹 丫慌 送扣

NAMAHÏ SARVA TATHÀGATANÀMÏ_ OMÏ VIPULAGARBHA MANÏI PRABHE TATHÀTÀ NIDAR’SANE MANÏI MANÏI SUPRABHE VIMALE SÀGARA GAMBHÌRE HÙMÏ HÙMÏ JVALA JVALA BUDDHÀVILOKITE GÙHYÀDHISÏTÏITA GARBHE SVÀHÀ

Kinh ghi là: “Đà La Ni này có uy đức lớn. Đức Phật do Đà La Ni này mà thành Đạo, do Đà La Ni này mà hàng phục chúng Ma, hay diệt ác chướng, hay thành sáu Độ (6 Ba La Mật)

Nếu viết trên tờ giấy, tơ trắng, bảng, vách tường, phướng, lầu gác…mà có người tạm nhìn vào, đọc tụng thọ trì với nghe tiếng, đeo trên thân kèm chuyển chạm vào người khác thì nhóm tội 5 Nghịch, 4 Trọng, 10 Ác của người ấy đều được tiêu diệt. Không bị vướng vào dao, chất độc, nước, Hỏa kiếp, giặc cướp, Tà Mỵ, sốt rét, bệnh dịch, bệnh nóng lạnh…thảy đều xa lìa tất cả bệnh khổ. Gặp được Phúc Khánh, mong cầu toại ý. Lúc lâm chung thời được chư Phật an ủi khiến sinh về cõi Tịnh Độ. Hết thảy lồi cầm thú, Phi nga, muỗi, mòng, sâu bọ… gặp được bóng ảnh, nương vào chút bụi (của người này) đều được giải thốt

*

TỰA _PHẨM THỨ NHẤT_

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm trụ tại đại thành Vương Xá. Ở hội đầu tiên thời hàng phục câu tri (Kotïi: một trăm triệu) quân Ma với điều phục tất cả Ngoại Đạo buông lìa sinh tử vượt qua các bộc lưu

Khi ấy Na do tha trăm ngàn căng già la tần bà la quân Ma tràn khắp cõi Thiệm Bộ Châu, thời Đức Thế Tôn dùng Thần Lực của Phật biến cả cõi đại địa thành Kim Cương khiến cho lồi Hữu Tình của cõi Thiệm Bộ Châu chẳng nghe sợ hãi. Lúc đó quân Ma ấy tuôn mưa các khí thượng đều biến thành bông hoa

Ở trong ngã tư đường của thành Vương Xá tự nhiên từ dưới đất trồi ra một hoa sen lớn. Hoa sen ấy có một ngàn cánh được trang nghiêm bằng bảy báu, đài hoa bằng vàng ròng, cọng bằng lưu ly, cao đến cõi Phạm Thiên, tuôn ra mọi loại ánh sáng tràn khắp mười phương

Ở trong hoa sen ấy tự nhiên phát ra âm thanh nói Đà La Ni tên là Cảnh Giác. Đà La Ni là:

Nẵng mạc tát phộc đát tha nghiệt đế tỳ-dụ, duệ đế sắt-trán để, na xả, nễ thế. Án, ma nê phộc nhật-lệ, hột-lý na dã, phộc nhật-lệ, ma la, tái nễ-dã, vĩ nại-la bả ninh, hạ nẵng hạ nẵng, phộc nhật-la nghiệt bệ, đát-la tế dã, đát-la tế dã, sa-phộc ma la, bà phộc nẵng nễ, hồng hồng, tán đà la tán đà la, một đà, muội đế-lợi, tát phộc đát tha nghiệt đa, phộc nhật-la ca lạp-bả, địa sắt-xỉ đế, sa-phộc ha

桮巧休 屹楠 凹卡丫包芍  炄凸 叨憀 司多  亙仗向忝 剝叨伏 向怔 交先 忙沈 合泡扔吐 成巧成巧 向忝丫想 泣屹伏 泣屹伏 屹楠 交先 矛向左市 碢碢 叻先戌叻先 后盍 伊泳 屹楠 凹卡丫凹 向忝丫想 狣囚泏包 送扣

NAMAHÏ SARVA TATHÀGATEBHYO ME TISÏTÏATI DA’SA DI’SE _ OMÏ MANÏI VAJRA HRÏDAYA VAJRE MÀRA SAINYA VIDRÀPALO HANA HANA VAJRAGARBHA TRÀSAYA TRÀSAYA_ SARVA MÀRA BHAVANÀNI HÙMÏ HÙMÏ SAMÏDHARA SAMÏDHARA BUDDHÀ MAITRÌ SARVA TATHÀGATA VAJRAGARBHA ADHISÏTÏITE SVÀHÀ

Thời trong hoa sen ấy phát ra Đà La Ni này xong, lại tuôn ra âm thanh màu nhiệm tràn khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới khen ngợi rằng: “Lành Thay! Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai đã vượt qua biển lớn sinh tử, diệt hết quân Ma, lìa bụi phiền não, phá mầm giống Vô Minh, thắp đuốc Pháp lớn. Do sức Uy Đức của Đà La Ni này khiến cho Đại Địa biến thành Kim Cương, hàng phục quân Ma”

Bấy giờ Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ vui vẻ hớn hở, lông trên mình dựng đứng, đỉnh lễ chân của Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay Đà La Ni này ở Phật Hội nào, thoạt đầu mà được Từ xưa đến nay con ở các Thế Gian chưa từng nghe thấy”

Bấy giờ Đức Phật bảo Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát: “Có Đà La Ni tên là Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật. Do sức Uy Đức của Đà La NI này hay khiến cho ba ngàn Đại Thiên Thế Giới biến thành Kim Cương, hết thảy khí trượng của tất cả quân Ma đều biến thành bông hoa. Do sức Uy Thần của Đà La Ni này hay giáng phục các chúng Ma với hố câu tri Hữu Tình khác đều khiến điều phục. Do sức Uy Thần của Đà La Ni này mà ở ngã tư đường phun ra hoa sen”

Lại bảo Kim Cương Thủ rằng: “Nếu Ta chẳng nhân vào Đà La Ni này thì chẳng thể thành Chính Giác, chẳng thể hàng phục câu tri chúng Ma, chẳng thể làm cạn khô biển lớn phiền não, chẳng thể thắp được cây đuốc Pháp lớn

Này Kim Cương Thủ! Ta ở vô lượng câu tri trăm ngàn kiếp, tuy cực nhọc hành Khổ Hạnh nhưng vẫn chẳng thể thành Quả Bồ Đề. Do vừa mới nghe Đại Đà La Ni này rồi gia hạnh tương ứng cho nên được thành Chính Giác

Kim Cương Thủ! Đà La Ni này có uy lực lớn, có đại thù thắng, là Pháp Tính chân thật của tất cả Như Lai, khiến các Như Lai viên chứng Pháp Thân

Kim Cương Thủ! Do xưng danh hiệu của Đà La Ni này ắt đã xưng danh hiệu danh hiệu của các Như Lai ở mười phương. Nếu có thể vừa mới niệm ắt đã lễ bái cúng dường tất cả Như Lai.

Khi ấy Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát dùng mọi loại hoa, mọi loại hương xoa, hương bột cúng dường Đức Phật. Cúng dường xong, nhiễu theo bên phải ba vòng, đỉnh lễ bàn chân của Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Đà La Ni này có uy đức lớn, có đại thù thắng. Nguyện xin Đức Thế Tôn vì khắp tất cả Hữu Tình mà nói. Thế Giới ấy hiện Công Đức thù thắng gì mà tất cả Hữu Tình chẳng dùng chút căn lành lại được nghe Đà La Ni này? Nhóm Đà La Ni này đồng với Thân Như Lai, đồng với Pháp Tính Xá Lợi”

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng: “Này Kim Cương Thủ! Chúng sinh thấp kém, chẳng siêng năng tinh tiến, tâm nhiều hoặc loạn, ngu si ám độn, tham dính các Dục, chẳng tin Chính Pháp, chẳng kính cha mẹ, chẳng kính Sa Môn Bà La Môn, chẳng kính Tôn Giả. Vì thế cho nên Đà La Ni này chẳng vào tay người đó. Như chúng sinh bạc phước, kém Trí, kém Tuệ chẳng thể được nghe, chẳng thể thọ trì, chẳng sinh niềm tin trong sạch. Đà La Ni này hay diệt tất cả tội, là Tạng Bí Mật của các Như Lai”

Khi ấy Đức Thế Tôn lại bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng: “Thiện Nam Tử! Nay Ta vì ông mà nói. Từ Thế Giới này về phương Đông, vượt qua vô lượng hằng hà sa số câu tri na dữu đa Thế Giới Phật. Nơi đó có Thế Giới tên là Bảo Đăng, Thế Giới ấy do bảy báu tạo thành. Cái thành ấy có bốn mặt rộng một Do Tuần, phần lớn các nhân dân đều an ổn giàu có vui vẻ. Các người nam người nữ với đồng nam, đồng nữ ở đấy đều dùng tất cả Anh Lạc trang nghiêm thân, mão báu thượng diệu nghiêm sức trên đầu, dung mạo đoan nghiêm, có uy lực lớn, mạnh mẽ tinh tiến, đầy đủ Trí Tuệ, thông đạt mọi nghề.

Trong thành có vị vua tên là Diệu Bảo, có tám mươi câu tri Đại Thần phụ tá vây quanh. Hồng Hậu của đức vua ấy tên là Quang Minh Bảo, có hai vạn cung nhân đều như Thiên Nữ trước sau hầu cận phụng sự.

Trong Thế Giới ấy sinh ra các cây hoa với các cây hương đều là bảy báu tạo thành. Các hoa sinh dưới nước cũng là bảy báu tạo thành, các hoa sinh trên mặt đất đều là vàng Diêm Phù Đàn tạo thành.

Nhân dân nước ấy đều thọ tám vạn kiếp, đều thành tựu mười Thiện Nghiệp Đạo, phát niềm tin trong sạch to lớn nơi Phật Pháp Tăng. Vị vua ấy dùng chính Pháp dưỡng dục chẳng dùng Phi Pháp, đối với Hữu Tình thường làm lợi ích.

Trong Thế Giới ấy có Đức Phật tên là Đoan Nghiêm Ma Ni Chủng Chủng Thanh Tịnh Kiến Lập Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác ở Thế Giới đó thành Phật, rộng làm việc Phật cùng với vô lượng Chúng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát với câu tri chúng Đại Trì Minh Tiên dùng làm quyến thuộc.

Đức Như Lai ấy có thân màu vàng tía đầy đủ 32 Tướng 80 tùy hình tốt đẹp, hào quang tròn rộng khoảng một tầm, ánh sáng vòng khắp giống như bảy báu chiếu diệu rực rỡ.

Thân của các Bồ Tát đều có màu vàng sáng, tướng màu nhiệm tốt đẹp, đoan nghiêm ngồi trên hoa sen bảy báu. Các vị ấy đều có biện tài vô ngại, Trí Cảnh Thông, đạt minh xứ … cùng nhau suy tư Đại Bảo Ma Ni Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni. Do sức uy thần của Đà La Ni này nên sinh ra Công Đức thù thắng như vậy.

Đức Phật Thế Tôn ấy vì tất cả Hữu Tình diễn nói Pháp Đà La Ni này. Các Hữu Tình ấy do nghe Đà La Ni này cho nên thường được an vui.

Tất cả Hữu Tình ấy lìa các Địa Ngục, Bàng Sinh với cõi Diêm Ma, thân A Tu La … đều được giải thốt, thảy đều đóng kín các cổng của nẻo ác, khai mở các cổng Trời với mở các nẻo lành

Hữu Tình của Thế Giới ấy đều an trụ Vô Thượng Bồ Đề. Tất cả Hữu Tình ấy đều trụ Tạm Từ như nước hồ hợp với sữa.

Xưa kia, cách nay lâu xa khi Đức Phật Thế Tôn ấy hành Đạo Bồ Tát thời tu Pháp Đà La Ni này và phát Nguyện như vầy:

Tất cả Hữu Tình sinh vào cõi nước của Ta thì kẻ ấy đều quyết định chẳng thối chuyển Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề

Nếu có chúng sinh nghe Đà La Ni này, thọ trì đọc tụng và tinh cần tu tập, ghi nhớ chẳng bỏ, cầu Đại Thành Tựu cho đến nghe tên hoặc đưa tay chạm vào, hoặc đeo trên thân, hoặc mới đưa mắt nhìn, hoặc viết Kinh Quyển, hoặc viết trên lụa trắng, hoặc viết trên tường vách. Tất cả chúng sinh như: Kẻ Hữu Kiến, 5 nghịch, 4 trọng, phỉ báng Chính Pháp, phỉ báng Thánh Nhân, thợ săn, Người bán thịt, Nhi Khôi Quái, Nam Bà, Bố Yết Sa, người mù, người điếc, người chột mắt, người gù lưng, người gây điều ác, người câm, người hủi, người nghèo túng thấp kém, người có nghiệp Bất Định, người bị lưới Ma trói buộc, người bị rơi vào Tà Kiến, người tiếp chạm với lồi Tỳ Na Dạ Ca, người bị Ác Tinh (sao xấu ác) lấn bức, người bị 7 sao Diệu gây hại… Các người thuộc nhóm như vậy nghe Đà La Ni này đều quyết định sẽ chứng Vô Thượng Chính Giác

Cho đến lồi Bàng Sinh, hươu, chim, muỗi, ruồi trâu, con ngài, con dế, con kiến với các lồi khác, Nỗn Sinh, Thai Sinh, Hố Sinh, Thấp Sinh… Các chúng sinh thuộc nhóm như vậy nghe tên của Đà La Ni này đều quyết định chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẵng Chính Giác) chẳng nên nghi hoặc

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói lời này xong thời tất cả Đại Chúng đều rất vui vẻ, lông trên thân dựng đứng. Lúc đó Trời tuôn mưa hoa Ba Đầu Ma, hoa Phân Đà Lợi, hoa Mạn Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà La…Ở trong hư không có mọi thứ nhạc vi diệu của Trời chẳng đánh tự kêu

Khi ấy Đại Chúng trong Hội, mỗi mỗi đều thấy thân của mình có ánh sáng. Ở trước Đức Như Lai tự nhiên phun ra một tòa lầu gác đoan nghiêm xinh đẹp khiến người nhìn thấy đều ưa thích

Lầu gác báu ấy đều có 4 trụ, 4 cửa với 4 thềm bậc, ánh sáng chiếu diệu. Bốn góc của lầu gác có bốn báu lớn như mặt trời sáng rực. Lại có vô lượng Ma Ni, ngọc báu nối kết nhau như lưới võng. Vô lượng chuông lắc treo bên trên, vô lượng phan lụa dùng để trang nghiêm, mọi thứ hoa màu nhiệm xen kẽ nhau buông rũ xuống

Lúc đó Đại Địa chấn động theo 6 cách, ấy là các tướng: chuyển động, lay động, rung động, gầm rống, trồi lên, sụp xuống. Cung điện của chư Thiên có ánh sáng chiếu chạm, chỗ nào có ánh sáng soi đến thảy đều giác ngộ. Các hàng bốn Đại Thiên Vương, Trì Minh Tiên cũng lại như vậy. Tất cả cung Ma bốc lửa sáng rực. Tất cả lồi gây chướng, Tỳ Na Dạ Ca đều rất sợ hãi, chạy tán mười phương, la lớn than khóc

Bấy giờ từ sợi lông xốy màu trắng (Hào Tướng) ở tam tinh của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng to lớn. Ánh sáng ấy chiếu soi khắp, cảnh giác chư Phật trong tất cả cõi Phật ở mười phương. Cảnh giác xong, ánh sáng ấy lại thu vào đỉnh đầu của Đức Phật

Thời chư Phật mười phương cùng nhau đồng thanh khen ngợi Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai rằng: “Lành thay! Lành thay Thích Ca Mâu Ni Như Lai! Nay ông có thể đi đến Thế Giới Bảo Đăng, nơi Đức Đoan Nghiêm Ma Ni Chủng Chủng Thanh Tịnh Kiến Lập Như Lai ngư. Khiến cho Đại Chúng này được đi theo hầu cận chiêm ngưỡng cúng dường. , lại được rộng nghe Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Pháp, Tại sao thế? Vì Đà La Ni này có uy đức lớn, có công năng lớn được tất cả các Như Lai đời quá khứ cùng chung gia trì. Nếu có người được nghe Đà La Ni này cho đến

Khi ấy Đức Thích Ca Như Lai nghe các Như Lai trong mười phương Thế Giới thỉnh xong, lại phóng ra vô lượng câu tri trăm ngàn vạn ức ánh sáng bảo các Đại Hội, các hàng người rằng: “Nay Ta muốn đến Thế Giới Bảo Đăng, sắp đến lúc đi rồi, các ngươi hãy cũng nhau sửa soạn mau chóng để đi theo”

Bấy giờ Đức Như Lai từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến bay lên lầu gác bảy báu, đưa tay chạm vào thì trong lầu gác ấy đột nhiên sinh ra tòa Kim Cương Sư Tử màu nhiệm. Tòa ngồi ấy do bảy báu tạo thành rất trang nghiêm thù thắng, người thấy đều ưa thích. Lại ở trên Tòa sinh ra hoa sen màu nhiệm do bảy báu tạo thành với vàng ròng làm cọng, Hồng Bảo làm Đài. Thời Đức Phật Thế Tôn ngồi Kiết Già ở trên hoa sen

Lúc đó Thế Giới đều chấn động lớn. Đức Như Lai liền nhập vào Đại Bảo Thanh Tịnh Tam Ma Địa, dùng sức Tam Muội an ủi tất cả Đại Chúng. Tiếp theo lại bay lên hư không cùng với tất cả Chúng Hội và các quyến thuộc cùng với các hàng Đại Bồ Tát quyến thuộc, Đại Thiên Long, Dược Xoa, Ngạn Đạt Phộc, A Tô La, Nga Lỗ Noa, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, người với Phi Nhân, vô lượng câu tri chúng Trì Minh Tiên, Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ với tất cả hàng Thích, Phạm, Hộ Thế, 4 Đại Thiên Vương… bay lên hư không qua nơi phương Đông, vượt qua vô lượng hằng hà sa số câu tri na dữu đa trăm ngàn cõi Phật. Trong khoảng một sát na đã đến Thế Giới Bảo Đăng, từ trên hư không hạ xuống, đến nơi Đức Đoan Nghiêm Ma Ni Chủng Chủng Thanh Tịnh Kiến Lập Như Lai ngự, cung kính thăm hỏi: “Ngài có ít bệnh, ít phiền não, đi đứng nhẹ nhàng…. chăng?”

Thời Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai đem hoa sen ngàn cánh do bảy báu tạo thành dâng hiến Đức Phật ấy

Lúc đó Đức Như Lai ấy ở tại Đại Chúng Hội trong cung điện màu nhiệm của Trời, duỗi cánh tay màu vàng ròng an ủi Đức Thích Ca Mâu Ni Ứng Chính Đẳng Giác. An ủi xong, ngồi ở trong lầu gác báu nói với Thích Ca Mâu Ni Như Lai rằng:

Bạc Già Phạm đã chuyển bánh xe Pháp lớn hàng phục quân Ma, đốt ngọn đuốc Pháp to lớn, kiến lập cây phướng Pháp, đánh trống Đại Pháp, thổi loa Đại Pháp. Ở Thế Giới ấy làm việc Phật, chứng Tát Bà Nhược Trí

Nay Bạc Già Phạm lại chuyển bánh xe Pháp thứ hai, sẽ ở cõi Diêm Phù Đề khai mở Tạng Chính Pháp

Vừa mới nói lời này xong thì các cõi Phật ấy chấn động theo 18 cách là: chuyển động, chuyển động mạnh, chuyển động khắp, lay động, lay động mạnh, lay động khắp, rung động, rung động mạnh, rung động khắp, gầm rống, gầm rống mạnh, gầm rống khắp, va chạm, va chạm mạnh, va chạm khắp, trồi lên, trồi mạnh lên, trồi lên khắp

Khi ấy trời tuôn mưa hoa màu nhiệm, hiện đại thần biến. Ở trong hư không có mọi thứ âm nhạc chẳng đánh tự kêu, phát ra âm thanh yêu thích. Lại có các Thiên Tử tấu các âm nhạc

Hết thảy Trời Rồng tuôn mưa mọi loại báu, mọi thứ hương, mọi thứ nước thơm Chiên Đàn, mọi thứ quần áo, mọi loại vật dụng trang nghiêm. Tuôn mưa Xích Châu, Mã Não, Tỳ Lô Giá Na Đại Bảo, Nhật Tạng, Nguyệt Ái, Nhật Ái màu nhiệm của cõi Trời. Tuôn mưa Cát Tường Tạng Đại Ma Ni Bảo. Tuôn mưa hoa Ô Bát La, hoa sen, hoa sen Câu Vật Đầu, hoa sen Phân Đà Lợi màu nhiệm của cỡi Trời. Tuôn mưa Diêm Phù Đàn Kim Hoa màu nhiệm của cõi Trời. Tuôn Ngân Hoa màu nhiệm của cõi Trời. Tuôn mưa Chân Châu màu nhiệm của cõi Trời.

Các Thiên Tử ở trong hư không phát ra âm thanh vi diệu vui vẻ khen ngợi, âm thanh ấy triển chuyển cùng nhau thông báo rằng: “Lành thay! Lành thay! Nay Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai lại chuyển bánh xe Pháp lần nữa ngay lúc này. Ở cõi Diêm Phù Đề dựng cây phướng Pháp Đại Diệu Bảo Như Ý, ấy là Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Đại Giáo Pháp Vương. Nay lưu bố rộng lớn ở cõi Diêm Phù Đề

Bấy giờ từ sợi lông màu trắng xốy vòng ở tam tinh của Đức Đoan Nghiêm Ma Ni Chủng Chủng Kiến Lập Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác phát ra ánh sáng. Ánh sáng ấy chiếu khắp cõi Phật ở mười phương, cảnh giác tất cả Như Lai. Ánh sáng ấy lại chiếu soi ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, các cung Trời, tất cả cung Rồng, tất cả Địa Ngục, Bàng Sinh, Diêm Ma La Giới, A Tô La Chúng. Chiếu diệu đều khắp, cảnh giác xong thì ánh sáng ấy lại thu về nhiễu quanh bên phải Đức Phật ấy với Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ba vòng rồi ẩn chìm trong đỉnh đầu.

Lúc đó vô lượng hằng hà sa số tất cả chư Phật ở mười phương Thế Giới mỗi mỗi đều ở quốc độ của mình tác Đại Thần Biến. Hiện Thần Biến xong liền đi đến Thế Giới ấy, mỗi mỗi đều dùng Đại Thần Thông biến hóa lầu gác bảy báu. Ở trong lầu gác sinh ra Tòa Sư Tử Diêm Tịnh Đàn Kim, tất cả Đức Phật ấy và các quyến thuộc đều ngồi ở trong lầu gác đó.

Khi ấy Đoan Nghiêm Ma Ni Chủng Chủng Thanh Tịnh Kiến Lập Như Lai an ủy tất cả Như Lai của nhóm ấy, dùng Đại Thần Thông tác Đại Cùng Dường tất cả Như Lai của nhóm ấy. Cúng dường xong, quay về ngồi trên Tòa Sư Tử.

Bấy giờ Ma Ni Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đi đến nơi Đức Đoan Nghiêm Ma Ni Chủng Chủng Thanh Tịnh Kiến Lập Như Lai ngự, cúi đầu áp mặt lễ chân Phật xong rồi bạch Phật rằng:

“Thế Tôn! Hiện nay đại tập hội các Phật Bồ Tát với Trời, Rồng, Dược Xoa, Ngạn Đạt Phộc, A Tô La, Nghiệt Lỗ Noa, Ma Hộ La Nga, Người, Phi Nhân… và Đại Trì Minh Tiên Hội do Kim Cương Thủ Bồ Tát làm Bậc Thượng Thủ cùng với Đại Bồ Tát hiện Đại Thần Biến. Nguyện xin tuyên nói Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni. Nay chính là lúc”

Cho đến lần thứ hai, lần thứ ba đều thỉnh như vậy.

Lúc đó, Đức Đoan Nghiêm Ma Ni Chủng Chủng Thanh Tịnh Kiến Lập Như Lai bảo Ma Ni Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Ông hãy đến nơi Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ngự để thưa thỉnh. Đức Phật ấy sẽ vì ông mà nói”

Thời Ma Ni Tạng Bồ Tát đi đến nơi Đức Thích Ca Mâu Ni Ứng Chính Đẳng Giác ngự, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, chắp tay đỉnh lễ, trụ trước mặt rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con kính thỉnh Đức Thế Tôn nói Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni. Vì thương xót để làm lợi ích cho tất cả Hữu Tình”

Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai nhận lời thỉnh cầu của Ma Ni Tạng Bồ Tát xong, liền bảo Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ Bồ Tát rằng: “Này Bí Mật Chủ! Ông hãy đến chỗ Đại Chúng dùng chày Kim Cương gõ đâm vào mặt đất”

Thời Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ vâng theo Thánh Chỉ của Đức Phật, ở trong Đạo Trường của Đại Chúng dùng chày đâm vào mặt đất. Vừa mới đâm vào mặt đất xong thì đất ấy nứt ra bốn đường. Thời ba ngàn Thế Giới chấn động theo sáu cách. Nơi chỗ nứt ấy trồi ra lầu gác bảy báu

Lầu gác đó có 4 góc, 4 trụ, 4 cửa trang nghiêm xinh đẹp thù thắng đặt biệt, tròn đầy tướng tốt đẹp với ánh sáng chói rực. Lại có 4 thềm bậc cao ba Do Tuần, rộng rãi bằng phẳng đến 5 Do Tuần. Ở trong lầu gác hiện ra Tốt Đổ Ba (cái tháp nhiều tầng) bằng vàng Điêm Phù Đàn với mọi thứ châu báu trang sức, bên trên có lưới võng bảy báu che phủ, 4 góc treo vô lượng chuông báu. Diệu hoa, lụa là xen kẽ nhau. Ở trong Tốt Đổ Ba ấy có ba thân Như Lai

Bấy giờ tất cả Như Lai và các Bồ Tát, Đại Chúng cùng nhau cúng dường ba Đức Như Lai trong Tốt Đổ Ba ở Lầu Gác Báu. Ấy là: vòng hoa, hương đốt, hương xoa bôi, hương bột, phương, phan, lọng báu, tấu các âm nhạc, chắp tay lễ kính

Thời các hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, Ngạn Đạt Phộc, Nghiệt Lỗ Noa, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, người, Phi Nhân, tất cả Chúng Hội thảy đều chiêm ngưỡng, sinh tâm lạ kỳ hiếm có rồi cùng nhau nói rằng: “Tốt Đỏ Ba trong lầu gác báu này từ đâu mà đến?” Lại cao giọng khen rằng: “Lạ thay! Thật là hiếm có!”. Xong liền nhiễu quanh ca vịnh. Đem hoa, hương, hương xoa bôi, hương bột và các âm nhạc cúng dường Tốt Đổ Ba trong lầu gác báu. Chắp tay đỉnh lễ, chiêm ngưỡng rồi trụ.

Lúc đó ở trong lầu gác phát ra tiếng nói bảo rằng: “Đại Chúng các ngươi có thể quán trong hư không”

Đại Chúng nghe tiếng nói này xong, đều quán trong hư không liền thấy báu Đại Phệ Lưu Ly tạo thành Vân Diệp (lá cây lớn như đám mây) ở trong không trung. Trên Vân Diệp báu ấy dùng vàng viết Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni này

Ở bờ mé của hư không lạ phát ra tiếng nói là: “Các ngươi, tất cả Như Lai và Bồ Tát, Đại Chúng đều có thể đọc Đà La Ni trên Vân Diệp báu này

Phát ra tiếng nói này xong thời chư Phật đã đến từ mười phương, mỗi mỗi đến trước mặt Đức Phật, đều hiện báu Phệ Lưu Ly tạo thành vân diệp, dùng vàng viết Đà La Ni này trên chiếc lá.

Lại phát ra tiếng nói là: “Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Nay có thể mở cửa Tốt Đổ Ba trong lầu gác báu. Ở trong Tốt Đổ Ba ấy có ba thân Như Lai. Do sức uy thần của ba Đức Như Lai này hiện ra tướng Đại Thần Biến thù thắng. Ba Đức Như Lai ấy ở trong Hội này sẽ nói đủ Pháp Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni và Mạn Trà La, Thành Tựu Minh

Bấy giờ chư Phật cùng đến từ mười phương đều nói rằng: “Nguyện xin Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác vì các Đại Chúng mà mở cửa Tốt Đổ Ba này khiến cho các Đại Hội nhìn thấy ba Đức Như Lai. Ấy là: Ma Ni Bảo Hoa Tràng Vương Như Lai, Chủng Chủng Ma Ni Như Lai, Kim Cương Siêu Dũng Vương Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác”

Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai hiện Đại Thần Thông đi đến Tốt Đổ Ba trong lầu gác báu duỗi cánh tay màu vàng ròng được trang nghiêm bằng trăm Phước, mở cánh cửa của Tốt Đổ Ba bày ra ba thân Như Lai.

Thời ba Đức Như Lai khen ngợi Thích Ca Mâu Ni rằng: “Lành thay! Lành thay! Nay Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở cõi Chiêm Bộ Châu lại chuyển bánh xe Pháp lần nữa. Này Bạc Già Phạm có thể ngồi ở chỗ này”

Lúc đó Đức Thích Ca Như Lai liền bay lên tháp báu cùng ngồi chung Tòa với ba Đức Như Lai

Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát đỉnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay lầu gác với ba Đức Như Lai trong Tốt Đổ Ba này, từ đâu mà đến?”

Đức Phật bảo: “Cách nay rất xa xưa vượt qua vô lượng vô tỷ vô số kiếp chẳng thể nghĩ bàn, ở cõi Diêm Phù Đề này, phần lớn các người dân đều an vui giàu có, gạo thơm chẳng cần gieo trồng tự nhiên chín vàng. Con người không có khởi ý phân chia ta, người cũng không có sự gom chứa của cải

Ngay thời ấy không có Phật ra đời. Nơi ấy có một ngọn núi báu (bảo sơn vương), trong ngọn núi ấy có ba vi Tiên cư ngụ, một vị tên là Bảo Kế, một vị tên là Kim Kế, một vị tên là Kim Cương Kế. Ba vị Tiên Nhân ấy quyết định suy tư về Phật Pháp Tăng, lại tác niệm là: “Khi nào chúng tôi thành Phật, chứng Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác sẽ cứu độ Hữu Tình”

Thời nhóm Tiên ấy tác suy tư này xong, trong khoảng khắc lặng yên lại khởi niệm lúc trước liền chứng được Ư Chư Hữu Tình Từ Tâm Hoan Hỷ Chủng Chủng Lâu Các Tam Ma Địa. Liền được Thiên Nhãn, quán lên phương trên nhìn thấy cõi Trời Tịnh Cư

Lại ở trong hư không có tiếng nói là: “Lành thay! Lành thay! Chính Sĩ hay phát Thắng Tâm, ấy là Tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác). Ông đã từng nghe Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni chưa? Tất cả Như Lai đời quá khứ vì lợi ích các Hữu Tình cho nên đã từng diễn nói. Vừa mới nghe Đà La Ni này sẽ được Bất Thối Chuyển nơi Vô Thượng Bồ Đề. Tất cả Phật Pháp sẽ được hiện tiền, chứng đắc tất cả Tam Ma Địa. Tất cả Đà La Ni Pháp thảy đều hiện tiền, khéo hay hàng phục tất cả quân Ma, thắp cây đuốc Pháp lớn. Tất cả căn lành sẽ được hiện tiền, đầy đủ sáu Ba La Mật. Hay giải thốt tất cả Địa Ngục, Bàng Sinh, Diệm Ma Giới, A Tô La Chúng với sinh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ não vĩnh viễn được giải thốt

Đối với đời sau thời ở cõi Thiệm Bộ Châu này, Hữu Tình bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính Bà La Môn, chẳng kính người già cả, phỉ báng Chính Pháp, phỉ báng Thánh Nhân đáng bị đọa vào Địa Ngục. Kẻ phỉ báng chư Phật Bồ Tát, giết A La Hán, tạo 5 tội Vô Gián. Kẻ giết Bà La Môn với giết bò. Kẻ cướp bóc, trộm cắp, dối trá. Kẻ chẳng cho mà lấy. Kẻ ham ưa Tà Hạnh. Kẻ ly gián sự hòa hợp. Kẻ nói lời tạp nhiễm. Kẻ buôn bán gian trá. Kẻ cưỡng đoạt tài vật. Kẻ trộm giấu tài vật của người khác. Kẻ dốt gạt bội tín. Kẻ bị nghiệp ác đời trước níu giữ

Tất cả loại Hữu Tình ấy do uy lực của Đà La Ni này. Hoặc đọc, hoặc tụng thọ trì, hoặc đeo trên thân, hoặc viết trên áo, hoặc để trên cây phướng, hoặc viết trên quyển Kinh. Hoặc viết trên lụa, vải với tường, vách, bảng, ván cho đến nghe tiếng, đua tay tiếp xúc với bóng ảnh chạm vào thân và chuyển chạm người khác… thì quyết định sẽ được Vô Thượng Bồ Đề chẳng thối chuyển. Hay ở đời này được vô lượng trăm ngàn Công Đức, xa lìa các tội, thành tựu tất cả căn lành, tồi phục các Ma.

Ở các Thế Gian đều được kính yêu. Ở tất cả chốn đều được cúng dường. Tất cả quốc vương, vương tử, Tể Quan, Hậu Cung và các quyến thuộc đều được vui vẻ. Tất cả Bà La Môn cũng đều vui vẻ. Ngôn âm đủ uy khiến người thích nghe. Tay chân mềm mại, tiếng nói hòa nhã. Lìa nơi nghèo túng. Chẳng bị nạn về thuốc độc, đao, gậy, nước lửa …. Của Thế Gian. Các thú ác sợ hãi chẳng thể gây hại

Không bị giặc cướp gây sợ hãi, không ï bị trộm cắp gây sợ hãi, không bị Chiên Đà La gây sợ hãi, không bị Nam Ma gây sợ hãi, đi trên đường lớn nhỏ thảy đều không có sợ hãi. Không bị Quỷ Thần gây sợ hãi, không bị La Sát, Tỳ Xá Già gây sợ hãi, Không bị Noa Cát Nễ gây sợ hãi, không bị rắn độc gây sợ hãi cho đến bệnh sốt rét phát ra theo chu kỳ một ngày, hai ngày, ba ngày bốn ngày; bệnh sốt rét thường xuyên, tất cả bệnh sốt rét đều chẳng vướng vào thân

Bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh lưỡi, bệnh răng, bệnh môi, bệnh cổ họng, bệnh cổ, bệnh các chi phần, bệnh bàn tay, bệnh lưng, bệnh eo, bệnh rốn, bệnh trĩ, bệnh ghẻ, bệnh kiết lỵ, bệnh nhọt nhỏ, bệnh bắp đùi, bệnh bắp chân, bệnh bàn chân, bệnh đau nhức, đinh sang (nhọt sưng cứng), bệnh thũng, bệnh tràng nhạc (một loại hạch lao), bệnh ban, đau bụng (hay đau dạ dày), bệnh ghẻ, bệnh nốt phồng trên da, bệnh què, bệnh hủi, bệnh hắc lào (loại bệnh nấm trên da)… (người ấy) không bị các bệnh như vậy

Không bị đau đầu, không bị đui, không bị mù lòa, không bị gù, không bị chết bởi tai nạn đột ngột, không bị điếc, không bị câm, không bị khinh khi. Đời này không bị các loại bệnh như vậy

Được Biện Tài vô ngại. Lúc lâm chung thời Tâm chẳng tán động, tất cả chư Phật hiện ỡ trước mặt an ủi. Thân cũng chẳng bị vướng vào sự ếm đối (Yểm Đảo), Cổ Độc, Chú Trớ (Trù ếm), ngủ yên thức yên. Ở trong mộng thấy trăm ngàn cõi Phật với thấy Phật và cá Bồ Tát vây quanh. Do uy lực của Đà La Ni bí mật này cho nên được Công Đức thù thắng như vậy.

Thời Tiên Nhân ấy đắc Pháp xong liền vui vẻ, tâm sinh hớn hở. Ở ngay chỗ cư ngụ đó liền buông xả thân mệnh. Thân đã buông bỏ giống như Sinh Tô (bơ sữa) hồ tan vào lòng đất. Tức ở nơi ẩn mất ấy sinh ra ba cây trúc với cành lá bằng vàng ròng, rễ bằng bảy báu. Ở trên cành nhánh đều có Chân Châu, hương thơm phưng phức, thường có ánh sáng, hết thảy người nhìn thấy đều ưa thích

Cây trúc ấy sinh trưởng được mười tháng liền tự nứt ra. Ở bên trong mỗi cây trúc đều sinh ra một Đồng Tử với dung mạo đoan chính khiến người ưa nhìn, hào quang tối thắng đoan nghiêm, hình sắc đẹp đẽ, thành tựu tướng tốt

Thời ba vị Đồng Tử ngồi Kiết Già dưới cây trúc trên đất ấy, liền nhập vào Chính Định cho đến ngày thứ bảy, Ngay giữa đêm đều thành Chính Giác có thân màu vàng ròng, 32 tướng tốt, 80 loại tùy hình xinh đẹp, hào quang tròn nghiêm sức. Thời ba cây trúc ấy biến thành lầu gác báu

Lại ở trong hư không có Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni với chữ viết bằng vàng ròng hiện ra

Thời có bốn Đại Thiên Vương là: Bảo Kế Long Chủ Thiên Vương, Bảo Tạng Cưu Bàn Trà Chủ Thiên Vương, Thù Diệu Quang Ma Hộ La Nga Chủ Thiên Vương, Ma Ni Kim Cương Dược Xoa Chủ Thiên Vương đều cầm cây lọng báu che phủ bên trên, xướng Công Đức của Phật. Bốn vị Thiên Vương ấy đều có vô lượng trăm ngàn quyến thuộc cầm hoa màu nhiệm đem đến cúng dường, đều nói lời này: “Nay Đức Phật Thế Tôn đã xuất hiện ở đời”

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng: “Ba vị Tiên Nhân xưa kia nào phải là người khác, nay là ba Đức Như Lai trong Tốt Đổ Ba của Lầu Gác Báu này, Ba cây trúc trong thời đó, nay là làu gác Kim Diệu. Khu đất lúc đó, nay là khu đất này. Thế Giới lúc ấy, nay là Thế Giới này. Ba vị Tiên Nhân ấy do nghe Đà La Ni này mà thinh cần tu tập cho nên buông xả thân Tiên ấy thành Đẳng Chính Giác

Lại nữa Kim Cương Thủ! Vị Tỉnh Cư Thiên Chủ khen ngợi Đà La Ni ở trong hư không lúc đó, đâu phải là ai khác mà chính là thân Ta vậy.

Thời đó lại có vị Thị Giả tên là Tịnh Cư thường siêng năng phụng sự ba vị Tiên Nhân ấy. Khi ba vị Tiên thành Chính Giác xong, cũng lại cúng dường. (Ba vị Chính Giác ấy) vì vị Tịnh Cư mà thọ ký rằng: “Ngày sau, ông sẽ được thành Phật”. Vị Tịnh Cư ấy đâu phải là ai khác, nay là Đoan Nghiêm Ma Ni Chủng Chủng Kiến Lập Như Lai vậy

Bấy giờ tất cả chư Phật đã đến từ mười phương đều khen ngợi Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông hay dùng Thần Thông của Như Lai gia trì, nói nhân duyên xa xưa này, thị hiện Đà La Ni bí mật của Như Lai

Đà La Ni này là bí mật của tất cả Như Lai. Là khuôn mẫu của tất cả Như Lai

Là Đà La Ni bí mật của tất cả Như Lai Tâm

Là Đà La Ni bí mật cuyển báng xe Pháp của tất cả Như Lai

Là Đà La Ni bí mật đi đến Bồ Đề Đạo Trường của tất cả Như Lai

Là Đà La Ni bí mật đi đến tòa Kim Cương Sư Tử của tất cả Như Lai

Là Đà La Ni bí mật thuộc Thần Thông Du Hý của tất cả Như Lai

Là Đà La Ni bí mật thuộc Ba La Mật Viên Mãn của tất cả Như Lai

Là Đà La Ni bí mật thuộc Bát Nhã Ba La Mật nhiếp thọ của tất cả Như Lai

Là Đà La Ni bí mật thuộc Chân Ngôn của tất cả Như Lai

Là Đà La Ni bí mật thuộc Mạn Trà La của tất cả Như Lai

Là Đà La Ni bí mật thuộc Kiên Trì Ấn của tất cả Như Lai

Là Đà La Ni bí mật phóng ra câu tri ánh sáng của tất cả Như Lai

Là Đà La Ni bí mật thuộc thật tế của tất cả Như Lai

Là Đà La Ni bí mật thuộc Tam Ma Địa Thần Biến Gia Trì của tất cả Như Lai

Là Đà La Ni bí mật thuộc Tâm Bồ Đề của tất cả Bồ Tát

Là Đà La Ni bí mật an lập Như Lai Địa của tất cả Bồ Tát

Là Đà La Ni bí mật thông đạt tất cả Tam Ma Địa

Là Đà La Ni bí mật nghiền nát tất cả chướng

Nay ông hãy nói đi

Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác trụ chính niệm Trí quan sát tất cả Như Lai phát ra Đại Phạm âm. Lại phóng ra trăm ngàn vạn câu tri na dữu đa mọi loại ánh sáng là: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu tím tràn khắp các Thế Giới của Phật ở mười phương. Chiếu diệu xong, cảnh giác tất cả Như Lai. Ánh sáng ấy lại thu về nhiễu quanh Đức Phật ba vòng rồi ẩn mất ở đỉnh đầu của Đức Phật.

Ánh sáng đã ẩn mất xong thời Đức Thế Tôn dùng Phạm Aâm tịnh diệu ở trong Đại Chúng liền nói Cảnh Giác Đà La Ni là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa ma nê, xả đa nễ bả-đế, nhập-phộc la nhập-phộc la, đạt ma đà đổ, bách lý tỳ, ma nê, ma nê, ma ha ma nê, đát tha bách đa hột-lý đát dã, ma nê, sa-phộc a

 屹楠 凹卡丫凹 亙仗 在注 司昡 捂同捂同 叻廕四加 丫慌 亙仗 亙仗 亙扣亙仗 凹卡丫凹 剝叨伏 亙仗 送扣

OMÏ SARVA TATHÀGATA MANÏI ‘SATRI DIPTO JVALE JVALE DHARMADHÀTU GARBHE MANÏI MANÏI MAHÀ MANÏI TATHÀGATA HRÏDAYA MANÏI SVÀHÀ

Nói Cảnh Giác Đại Minh Đà La Ni này xong thì núi, rừng, đại địa cấn động theo sáu cách, tất cả Như Lai đồng thanh khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Thích Ca Mâu Ni

Ở trong hư không hiện ra đám mây vàng ròng của cõi Thiệm Bộ Châu tràn khắp mười phương. Ở trong đám mây ấy tuôn xuống mưa bảy báu. Lại tuôn mưa Long Kiên Hương, Chiên Đàn Hương, Mạt Hương. Lại tuôn mưa Ưu Đàm Bát Hoa dùng để cúng dường cùng với mọi loại hoa màu nhiệm khác

Lại tuôn mưa hoa sen, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lợi, hoa Tô Hiến Địa Ca, hoa Mạn Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà La, hoa Lô Già, hoa Ma Ha Lô Già, hoa Mạn Thù Sa, hoa Ma Ha Mạn Thù Sa, hoa Tô Ma Na, hoa Mạt Lợi Sư, Hoa Chiêm Bặc để cúng dường Đức Phật

Tất cả cung Ma bốc lửa mạnh mẽ. Tất cả chúng Ma buồn rầu tiều tụy đều rất sợ hãi. Tất cả lồi gây chướng, Tỳ Na Dạ Ca kinh sợ, thân tuôn chảy mồ hôi, bốc mùi hôi thối trốn chạy khắp mười phương

Hết thảy chư Thiên ở trong Phật Giáo sinh niềm tin trong sạch cùng với các hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, Ngạn Đạt Phộc, A Tô La, Nghiệt Lỗ Noa, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, người, Phi Nhân đều cầm vật cúng, chân thành cúng dường Đức Như Lai

Lại có Ma Ni Chiếu Diệu Tư Duy Bồ Tát là bậc thượng thủ cùng với vô lượng câu tri na dữu đa trăm ngàn Bồ Tát đều cầm mọi loại báu màu nhiệm đến cúng dường Đức Phật

Thời Kim Cương Thủ Bồ Tát là bậc thượng thủ cùng với vô lượng trăm ngàn Trì Minh Tiên đều cầm mọi loại áo của cõi Trời đến cúng dường Đức Phật

Lại có bốn vị Đại Thiên Vương cùng với vô lượng trăm ngàn vạn ức Chúng của bốn Thiên Vương đem mọi thứ hương, hoa, hương xoa bôi, hương bột, vòng hoa, quần áo, phan, lọng đến cúng dường Đức Phật

Lại có Phạm Thiên cùng với Phạm Chúng, chư Thiên đi đến cúng dường

Lại có 33 Trời cùng với trăm ngàn vạn ức Thiên Tử do Đế Thích làm bậc thượng thủ đến cúng dường Đức Phật

Như vậy nhóm Na La Diên, Đại Tự Tại Thiên, Bảo Hiền, Mãn Hiền, Hiền Lực Thiên cùng đến cúng dường

Lại có Nhật Nguyệt Thiên Tử ở tại không trung mà cúng dường Đức Phật

Lại có Đại Cát Tường Thiên Nữ, Đại Biện Tài Thiên Nữ, Hướng Xí Ni Thiên Nữ, Ha Lợi Để Dược Xoa Nữ cùng với vô lượng trăm ngàn Dược Xoa là quyến thuộc. Lại có Tỳ Ma Đại Thiên Nữ, Kim Cương Ca Ly Thiên Nữ, Hoa Xỉ Thiên Nữ, Sứ Giả Đại Thiên Nữ. Trăm ngàn vạn ức mỗi mỗi đều đem cung điện của cõi Trời đến cúng dường Đức Phật

Lại có vô lượng chúng Ngạn Đạt Phộc tấu trăm ngàn loại âm nhạc màu nhiệm của cõi Trời để cúng dường Đức Phật

Lại có vô lượng trăm ngàn Long Vương tập hội. Ấy là: Sa Kiệt La Long Vương, Nan Đà Long Vương, Ổ Ba Nan Đà Long Vương, Phộc Lỗ Noa Long Vương, Thiện Trụ Long Vương, Bảo Kế Long Vương, Phổ Biến Hình Viên Mãn Long Vương đem mọi loại báu Quang Vị đến cúng dường Đức Phật

Lại có Chuyển Luân Vương cùng với vô lượng trăm ngàn vạn ức Đại Thần, Cung Nhân, Thể Nữ và Thiên Tử vây quang đến cúng dường Đức Phật

Bấy giờ Đại Địa biến thành Kim Cương. Ở trước mặt Đức Như Lai, từ dưới đất trồi lên một hoa sen bảy báu, hoa ấy có trăm cánh. Ở trong hoa ấy có Thiệm Bộ Kim Cương Thiên Phúc Bảo Luân (Bánh xe báu có ngàn cây căm bằng Kim Cương của cõi Thiệm Bộ Châu) tỏa ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Ánh sáng ấy chiếu khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới

Ở trong Tề Luân (trục xe) phát ra âm thanh màu nhiệm, nói như vầy: “Lành thay! Lành thay! Thích Ca Mâu Ni Như Lai hay nói Đà La Ni bí mật như vậy, hay chuyển bánh xe Đại Pháp Vô Thượng, hay đi đến Đại Bồ Đề Trường

Đà La Ni này là Tâm bí mật minh của các Như Lai, là tâm chân thật lý thú minh của các Như Lai. Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con mà lại nói Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Đà La Ni này

Đức Thế Tôn đã nói Cảnh Giác Tâm Đà La Ni. Do Đà La Ni này cảnh giác tất cả Như Lai và Đại Chúng ấy đều đến tập hội.

Đức Thế Tôn hãy nói Đà La Ni bí mật này. Nay chính là lúc

Thế Tôn! Đà La Ni này là căn bản để thành Phật, hay trừ tất cả tội, hay làm khô cạn tất cả biển khổ, hay chận đứng tất cả chốn hoang vu sống chết, hay vượt qua tất cả Bộc Lưu phiền não. Nếu không có Đà La Ni Đại Minh Vương này thì rốt ráo chẳng thể thành Vô Thượng Chính Giác

Đà La Ni này là hạt giống để thành Phật, là chuyển bánh xe Đại Pháp, là thắp ngọn đưốc Đại Pháp, là dựng cây phướng Đại Pháp, là thổi cái loa Đại Pháp, là ràng buộc cái trống Đại Pháp, là Pháp Sư Tử Tòa

Lành thay Thế Tôn! Nguyện xin rộng vì Đại Chúng nói Mạn Trà La, Ấn Pháp, Pháp vẽ tượng của Đà La Ni này

Khi ấy Đại Hội vân tập. Các hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, Ngạn Đạt Phộc, Nghiệt Lỗ Noa, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, Người, Phi Nhân đều sinh tâm lạ lùng hiếm có, đều lễ Đức Thế Tôn, chiêm ngưỡng rồi trụ

Lúc đó Đức Thế Tôn nghe Đại Chúng chân thành cầu thỉnh xong, liền vì họ rộng nói Pháp Đại Giáo Vương của Đà La Ni này

*

CĂN BẢN ĐÀ LA NI _PHẨM THỨ HAI_

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Đại Chúng: “Nay Ta nói Đà La Ni Giáo Vương này. Đà La Ni này hay thành tựu Vô Thượng Bồ Đề. Nếu có người thọ trì, hay trừ tất cả tội nghiệp, thân được thanh tịnh”

Liền nói Đà La Ni là:

Nẵng mạc tát phộc đát tha nghiệt đa nam (1) Án (2) vĩ bộ la nghiệt bệ (3) ma nê, bát-la bệ (4) đát tha đa (5) nễ nại xả ninh (6) ma nê, ma nê (7) tô bát-la bệ (8) vĩ ma lê (9) sa nghiệt la (10) nghiễm tỳ lệ )11) hồng (12) hồng (13) nhập-phộc la, nhập-phộc la (14) một đà vĩ lô chỉ đế (15) ngu tứ-dạ (16) địa sắt-xỉ đa nghiệt bệ (16) sa-phộc ha (17)

巧休 屹楠凹卡丫凹  合旦匡丫慌 亙仗 渨立 凹卡丫凹 市叨瞀弁 亙仗 亙仗 鉏盲立 合亙同 州丫先 庌刑   詷匡 詷匡 后盍 合吐丁包 慺囚泏凹 丫慌 送扣

NAMAHÏ SARVA TATHÀGATANÀMÏ _ OMÏ VIPULAGARBHE MANÏI PRABHE TATHÀGATA NIDAR’SANE MANÏI MANÏI SUPRABHE VIMALE SÀGARA GAMBHÌRE HÙMÏ HÙMÏ JVALA JVALA BUDDHÀ VILOKITE GÙHYA ADHISÏTÏITA GARBHE SVÀHÀ

Khi Đức Thế Tôn nói Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Căn Bản Đà La Ni này xong thì ở Đại Địa này chấn động theo sáu cách, tuôn mưa Đại Bảo với Đại Diệu Hoa. Tất cả Đại Chúng đã đến đều vui vẻ khen ngợi: “thật là hiếm có!”

Lúc đó các Như Lai ở mười phương đồng thanh khen ngợi Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai rằng: “Lành thay Thích Ca Mâu Ni Như Lai! Ông hay nói Nhập Bồ Đề Đạo Trường Đà La Ni này. Nếu vừa mới nghe Đà La Ni này sẽ trừ diệt tất cả nẻo ác. Vừa mới ghi nhớ Đà La Ni này ắt đã đem các hương hoa, hương xoa, hương bột vi diệu, cúng dường tất cả chư Phật ở mười phương

Nếu có thể vừa mới tụng liền được Bất Thối Chuyển Vô Thượng Chính Giác cho đến trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, tất cả Như Lai chẳng thể khen ngợi hết Công Năng đó được

Đà La Ni này có uy lực lớn, tất cả các Ma rốt cuộc chẳng thể gây chướng ngại được. Tất cả Oan Gia, bạn ác, Quỷ Thần, Dược Xoa, La Sát, người, Phi Nhân …. chẳng được dịp thuận tiện hãm hại. Tăng trưởng vô lượng căn lành

Nếu vừa mới niệm Đà La Ni này sẽ được Phước vô lượng huống chi hay tụng trì lâu dài, Phước ấy chẳng thể đo lường được.

Khi ấy Chấp Kim Cương Thủ Dược Xoa Tướng với bốn vị Đại Thiên Vương đi đến nơi Đức Phật ngự, cung kính chắp tay đỉnh lễ chân Phật, cúng dường rồi trụ, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chúng con ủng hộ Hữu Tình trì Đà La Ni này, gia trì nuôi dưỡng đều khiến cho vui vẻ”

Thời Đức Thế Tôn duỗi bàn tay màu vàng xoa đỉnh đầu của Chấp Kim Cương Bồ Tát với an ủi bốn vị Đại Thiên Vương rồi nói như vầy: “Ta đem Đà La NI này giao phó cho ông. Nếu có người trì Đà La Ni này thì ông nên ủng hộ”

Lúc ấy Chấp Kim Cương Thủ Bồ Tát với bốn vị Đại Thiên Vương bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chúng con xin nhận lời Phó Chúc này, đem Đại Giáo Vương này thường sẽ ủng hộ cho kẻ Hữu Tình thọ trì Đà La Ni ấy

*

TÂM với TÙY TÂM ĐÀ LA NI _PHẨM THỨ BA_

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói Tâm Đà La Ni là:

Án, ma nê phộc nhật-lễ, hồng

 亙仗 向怵 嫟桭

OMÏ MANÏI VAJRE HÙMÏ

Khi ấy Đức Thế Tôn lại nói Tùy Tâm Đà La Ni là:

Án (1) ma nê đà lễ (2) hồng, phán tra

 亙仗四刑  民誆

OMÏ MANÏIDHÀRE HÙMÏ PHATÏ

Nếu tụng trì Căn Bản Đà La Ni này, chẳng cần phải chọn lựa giờ giấc, ngày, Tú Diệu, chẳng hạn định Trai Giới chỉ tụng đủ một vạn biến xong.

Sau đó ở trước Đức Phật hoặc trước Tháp Xá Lợi. Vào ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, khiết tịnh, tắm rửa, mặc áo mới sạch, tùy sức cúng dường, đốt 4 chén đèn, rải các hương hoa

Người thọ trì Đà La Ni ăn Tam Bạch Thực, nhiễu quanh Chế Để (Caitye: Tháp Miếu thờ) 108 vòng, tụng Đà La Ni 108 biến, liền ngủ nghỉ ở nơi đó. Lúc trời sắp sáng thời Đức Như Lai liền hiện thân, Kim Cương Thủ Bồ Tát cũng hiện ở trước mặt thì hết thảy ước nguyện đều được như ý.

Nếu người gây tạo 5 tội Vô Gián, tác Pháp như vậy đến lần thứ ba mới được cảm hiện, đừng sinh nghi hoặc. Thường vào lúc sáng sớm, tụng 108 biến thì mọi việc mong cầu đều được thành tựu. Cổ Độc, các chất độc chẳng thể gây hại. Nước chẳng thể cuốn chìm, lửa chẳng thể thiêu đốt, Giặc chẳng thể cướp bóc, bệnh chẳng thể xâm phạm. Không bị người khác gây điều oan ức sợ hãi, thường không có bệnh nặng cũng không bị bệnh về mắt, bệnh về tai, bệnh về mũi, bệnh về lưỡi, bệnh về miệng, bệnh về răng, bệnh về môi, bệnh đau đầu, bệnh đau nhức chi tiết. Bệnh sốt rét sau một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày phát ra một lần đều chẳng vướng vào thân. Các lồi ác, rắn độc, cọp, sói, chim thú chẳng thể gây hại. Cầu Đảo Chú Trớ cũng chẳng vướng vào thân.

Đà La Ni này có uy lực như vậy. Hay chận đứng tất cả sự sợ hãi, hay diệt tất cả chướng ác, hay sinh tất cả Công Đức, hay thành tựu 6 Ba La Mật, hay thành tựu cảnh giới của Như Lai. Vừa mới tụng Đà La Ni này đều hay thành biện tất cả sự nghiệp

Nếu có người lên đỉnh núi cao lớn, tụng Đà La Ni này thì hết thảy chúng sinh ở trong nơi chốn mà mắt người ấy nhìn thấy đều diệt được tất cả tội nghiệp, cũng lìa tất cả nghiệp Địa Ngục, miễn đọa vào tất cả thân Bàng Sinh

Nếu vào trong miếu thờ Trời, tụng Đà La NI này thì sai khiến Thiên Thần thảy đều phụng giáo

Nếu vào trong ao Rồng, tụng Đà La Ni này thí tất cả chúng Rồng đều đến quy mệnh

Nếu ở trước Mặt Trời, tụng Đà La Ni này thì Nhật Thiên Tử liền đến hiện thân ở trước mặt người ấy, mọi ý nguyện mong cầu đều có thể ban cho.

Nếu có người ở trước mặt Kim Cương Thủ Bồ Tát, tụng Đà La Ni này thì Kim Cương Thủ Bồ Tát hiện ở trước mặt người ấy, mọi điều cầu nguyện cũng được tùy ý.

Nếu có người lấy rễ Xương Bồ, tụng Đà La Ni này 1008 biến rồi ngậm trong miệng. Khi vào trong cung vua diễn nói mọi điều thì Phi Hậu, Thể Nữ đều vui vẻ tin tưởng

Nếu gia trì vào Hồ Tiêu rồi ngậm trong miệng cùng với người khác nói chuyện thì mọi ngôn từ nói ra đều được tin nhận, sẽ sinh vui vẻ.

Nếu gia trì vào hạt cải trắng 1008 biến, ném vào hư không thì tất cả gió ác, sấm sét, mưa đá đều được tiêu tan.

Nếu gia trì vào muối 108 biến rồi cho Bà La Môn có Tịnh Hạnh thì họ đều đến kính yêu. Người ăn muối này đều được vui vẻ.

Nếu muốn khiến hàng Sát Lợi kính yêu. Lấy hạt cải trắng Hộ Ma 1008 biến liền được kính yêu

Nếu gia trì vào An Tức Hương 1008 biến rồi thiêu đốt trước mặt người bị tất cả Quỷ Mỵ gây bệnh thì tùy theo ước nguyện, lồi Quỷ Mỵ ấy đều tự hạ ngữ (nói lời thua thấp) người kia liền được khỏi bệnh

Nếu lúc hạn hán thời trước tiên dùng Cồ Ma Di (phân bò) xoa tô mặt đất làm cái Đàn vuông vức rộng 4 khuỷu tay. Chính giữa vẽ một ao nước vuông 2 khủy tay, dùng màu xanh vẽ làm. . Ở trong ao lấy Cồ Ma Di hòa với đất làm bùn đắp làm một con Rồng. Từ eo lưng trở lên là thân Bồ Tát. Làm mặt Bồ Tát, ở trên đầu ló ra ba cái đầu rắn. Từ eo lưng trở xuống làm thân Rắn co khuất quanh cái mâm ở trong ao. Khắp thân Rồng ấy dùng Hồng Đan xoa bôi làm màu đỏ. Dùng vàng bạc thiếp trên tim Rồng.

Bốn bên chung quanh Đàn, dùng phấn trắng vẽ làm hoa sen

Ở 4 góc Đàn cắm 4 mũi tên, dùng chỉ Ngũ Sắc quấn quanh mũi tên. Chu vi Đàn ấy, lại ở trên chỉ, treo phan nhỏ Ngũ Sắc

Bốn góc an 4 bình nước

Bốn cửa an 4 lò hương

Lại dùng 4 cái bình nhỏ, một bình chứa đầy sữa, một bình chứa đầy Lạc, một bình chứa đầy cháo sữa, một bình chứ đầy bơ với đường cát

Thắp 4 chén đèn, đốt 4 loại Hương là: An Tất, Huân Lục, Bạch Đàn, Tô Hợp

Ở trên Đàn rải 7 loại hạt cốc (Đại Mạch, Tiểu Mạch, gạo nếp, Đậu Xanh, Dầu Mè, hạt cải, hạt cải trắng) cúng dường thức ăn uống 5 màu và các hoa quả

Người Niệm Tụng ngồi hướng mặt về phương Đông, lấy hạt cải trắng. Trước hết tụng Đà La Ni gia trì 1008 biến xong, sau đó lấy một hạt cải trắng tụng Đà La Ni một biến rồi đóng trên đầu Rồng một lần, mãn 1008 lần thì Rồng ấy liền giáng mưa, tất cả Rồng đều hàng phục

Nếu muốn dứt mưa. Gia trì vào hạt cải trắng 108 biến rồi ném trong ao Rồng thì mưa ấy liền ngưng

Nếu có gió ác, mưa đá. Lấy cây Khư Đà La làm cây cọc, đóng bên ao Rồng liền được sương, mưa đá chẳng rơi xuống, gió ác liền dừng

Nếu muốn cột trói Tỳ Na Dạ Da. Lấy hạt cải trắng gia trì 108 biến rồi để trên đầu Tỳ Na Dạ Ca thì chúng chẳng thể gây chướng nạn. Dùng sữa tẩy rửa thì Tỳ Na Dạ Ca liền được giải thốt. Mọi sự nghiệp đã làm đều được thành tựu

Người Trì Tụng ấy thường nên thanh khiết, mặc áo mới sạch

Đây là Pháp Đà La Ni căn bản

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Mâu Lê Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Du Già Liên Hoa Bộ - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Pháp Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Nhứt Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Đỉnh Nhứt Thiết Như Lai Chơn Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Bí Mật Phật Đỉnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Đại Tì Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sanh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu - Kinh Tạng
 • Nghi Thức Thọ Trì Tâm Giới Bồ Đề - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Dược Sư Như Lai Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng