Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai

Tống Pháp Hiền dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe, một thời Đức Phật ngự tại Đạo Trường Đại Bồ Đề Pháp Dã trong nước Ma Già Đà.Khi mới thành Chính Giác, có các chúng Bồ Tát Ma Ha Tát gồm tám vạn người đến dự, lại có 8 vạn 4 ngàn vị Đại Phạm Thiên Tử cũng ở tại Đạo Trường, hết thảy đều vây quanh chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn.

Bấy giờ trong Hội có Vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Quán Tự Tại từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật rồi bạch rằng :” Thế Tôn ! Có danh hiệu của tất cả Như Lai và Đà La Ni. Danh hiệu của tất cả Như Lai và Đà La Ni đó chính là điều mà chư Phật Như Lai trong Trang Nghiêm Kiếp, Hiền Kiếp, Tinh Tú Kiếp đã nói đang nói. Nay con vâng theo uy lực của Đức Phật cũng vì lợi ích an vui cho các chúng sinh nên vui muốn diễn nói. Nguyện xin Đức Thế Tôn hãy rũ lòng thương chở che giúp đỡ.”

Lúc ấy, Đức Thế Tôn khen ngợi Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng :” Lành thay ! Lành thay Quán Tự Tại ! Ông hay vì lợi ích cho tất cả chúng sinh mà phát Tâm Đại Bi. Ông hãy diễn nói như ý ông muốn”

Thời Quán Tự Tại Bồ Tát nương vào lời Đức Phật hứa liền bạch Phật rằng :” Thế Tôn ! Nếu có người muốn tụng Đà La Ni ấy. Trước tiên nên chí thành tụng danh hiệu của chư Phật Như Lai. Ấy là : BẢO SƯ TỬ TỰ TẠI Như Lai, BẢO VÂN Như Lai, BẢO TRANG NGHIÊM TẠNG Như Lai, SƯ TỬ ĐẠI VÂN Như Lai, VÂN SƯ TỬ Như Lai, TU DI Như Lai, SƯ TỬ HỐNG Như Lai, SƯ TỬ LỢI Như Lai, PHẠM ÂM Như Lai, LIÊN HOA THƯỢNG Như Lai, NHIÊN ĐĂNG Như Lai, LIÊN HOA SINH Như Lai, TỐN NA LA Như Lai, TRÌ HOA Như Lai, TRÌ BẢO Như Lai, PHÁP SINH Như Lai, NHẬT QUANG Như Lai, NHẬT CHIẾU Như Lai, NGUYỆT QUANG Như Lai, VÔ LƯỢNG TẠNG Như Lai, VÔ LƯỢNG TRANG NGHIÊM TẠNG Như Lai, VÔ LƯỢNG QUANG Như Lai, LIÊN HOA TẠNG Như Lai, THIÊN DIỆU ÂM Như Lai, CÂU CHỈ LA ÂM Như Lai. Nếu có người được nghe danh hiệu của các Vị Phật Như Lai như vậy rồi vì người khác diễn nói thì người đó trong 60 ngàn kiếp chẳng hề nghe tên các nẻo ác, huống chi bị đọa vào A Tỳ Địa Ngục “

Quán Tự Tại Bồ Tát nói danh hiệu của chư Phật Như Lai ấy xong, liền nói Đà La Ni là :

1 ) Đát nãnh tha

2 ) Tạt đổ la thi đế, dụ nhạ na thiết đa tát hạ tát-la ni

3 ) Nhạ trạch bà la mạt cô tra lãng khất-lị đa.

4 ) Đà la ni, sa hạ

5 ) Tát lị-phộc đát tha nga đa mậu lị-để đa

6 ) Đà La ni, sa hạ

7 ) A phộc lộ cát đế thuyết la dã, sa hạ

8 ) Tát lị-phộc đát tha nga đô ô sắt-nị sa

9 ) Đà la ni, sa hạ

10 ) Tát lị-phộc đát tha nga đa bà thỉ đa

11 ) Đạt lị-ma tắc-kiến đà

12 ) Đà la ni, sa hạ

13 ) Tát lị-phộc đát tha nga đa bà thỉ đa

14 ) Táp bát-đa đà la ni, sa hạ

15 ) Bát nạp-ma a bà ni ca dã, sa hạ

16 ) A sắt-tra ma hạ bạt dã đà la ni, sa hạ

17 ) Thuế đa phộc lan-noa dã, sa hạ

18 ) Tát lị-phộc đát tha nga đa na ma đà la ni, sa hạ

19 ) A thi đế bát nạp-ma thiết nễ ca dã, đát tha nga đa đà la ni, sa hạ

20 ) Bát nạp-ma hạ tất-đa dã, sa hạ

21 ) Tát lị-phộc mãn đát-la đà la ni, sa hạ

* ) TADYATHÀ : CATURA ‘SITÌ YOJANA AJITA SAHASRANÀMÏ_ JAYA VARA MAKUTÏA LUMÏKRÏTA DHÀRANÏI SVÀHÀ

SARVA TATHÀGATA MÙRTTA DHÀRANÏI SVÀHÀ

AVALOKITE’SVARÀYA SVÀHÀ

SARVA TATHÀGATA USÏNÏÌSÏA DHÀRANÏI SVÀHÀ

SARVA TATHÀGATA BHASÏITÏA DHARMA SKANDA DHÀRANÏI SVÀHÀ

SARVA TATHÀGATA BHASÏITÏA SAPTA DHÀRANÏI SVÀHÀ

PADMA PÀNÏI KÀYA SVÀHÀ

ASÏTÏA MAHÀ PÀYA DHÀRANÏI SVÀHÀ

‘SUDDHA AVARNÏÀYA SVÀHÀ

SARVA TATHÀGATA NAMA DHÀRANÏI SVÀHÀ

AJITA PADMA JINI KÀYA TATHÀGATA DHÀRANÏI SVÀHÀ

PADMA HASTÀYA SVÀHÀ

SARVA MANTRA DHÀRANÏI SVÀHÀ

Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát nói Đà La Ni này xong, lại bạch Phật rằng :” Thế Tôn ! Nhất Thiết Như Lai Danh Hiệu Đà La Ni này. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì, đọc tụng, suy tư, ghi nhớ và vì người khác mà nói thì bao nhiêu nghiệp Ngũ Vô Gián của người đó đều được tiêu diệt. Sau khi chết được tái sinh làm vị vua của cõi Trời, thọ 84 ngàn câu đê kiếp số. Sau cùng được địa vị Chuyển Luân Vương, thọ 60 trung kiếp. Trải qua kiếp đó xong, người ấy sẽ được thành Phật tên là LIÊN HOA TẠNG Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác “

Khi Đức Thế Tôn nói Kinh này xong thì 8 vạn chúng Bồ Tát Ma Ha Tát với 8 vạn 4 ngàn Vị Đại Phạm Thiên Tử nghe lời Đức Phật nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Du Già Liên Hoa Bộ - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Bài chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Đỉnh Nhứt Thiết Như Lai Chơn Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Mâu Lê Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Bí Mật Phật Đỉnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Pháp Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Dược Sư Như Lai Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Nhứt Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng