1
2
3

QUYỂN HẠ

HỘ MA _PHẨM THỨ CHÍN (CHI KHÁC)_

Bấy giờ Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ Bồ Tát với diện mạo vui vẻ, mỉm cười, lông trên thân dựng đứng, cầm vành xe chày Kim Cương ném quay vòng trên hư không. Đem mọi thứ hương hoa, quần áo, vật dụng trang nghiêm, các bài ca, khen ngợi, vịnh của các chúng Trì Minh Tiên đi đến nơi Đức Phật ngự dùng các hương hoa, quần áo, vật dụng trang nghiêm rải bên trên Đức Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng, đỉnh lễ chân Đức Phật, tiến dần đến trước mặt Phật, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay bạch Phật rằng:

“Thế Tôn! Nay Đức Như Lai ở Thế Gian thắp ngọn đuốc Pháp to lớn, nơi Thiệm Bộ Châu xây dựng Đà La Ni Giáo Vương. Nếu có người thấy nghe Đà La Ni này thì ngang bằng thấy Đức Phật xuất thế làm hưng vượng cho đời. Nên biết như vầy: Đức Thế Tôn nói Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đại Ấn Mạn Đồ La Giáo Minh Vương Pháp này

Thế Tôn! Nếu có người vừa mới nghe Đà La Ni này thì quyết định chẳng thối lùi nơi Vô Thượng Bồ Đề, mau chứng Vô Thượng Đẳng Giác Bồ Đề, giải thốt tất cả tội chướng. Nguyện xin Đức Thế Tôn vì các chúng sinh mà nói Đà La Ni Ấn Pháp này

Liền dùng Già Tha mà hỏi Phật rằng:

Ấn Bí Mật ở đây

Vì sao mà Luân Kết

Tại sao an ngón tay

Vì sao lại an tý (cánh tay)

Tay đè tay thế nào

Vì sao dùng Ấn chạm

Mà tác ở Gia Trì?

Vì sao ấn tại tim

Tại sao duỗi cánh tay?

Tam Muội Gia thế nào

Ấn An Ủy ra sao

Làm sao dùng Thần Lực

Gia trì mau thành tựu?

Sao là Kim Cương Tọa

Ấn Quán Đỉnh ra sao

Ấn Pháp Luân thế nào

Làm sao trì Vô Thượng

Vô Năng Thắng Mật Ấn?

Sao là Ấn Chuyển Luân

Với Ấn Như Ý Bảo

Ấn Tứ Vương ra sao

Cát Tường Thiên thế nào

Khế Ấn của Bí Mật

Sao là Hướng Thi Khí

Với Nữ Sứ Giả Ấn?

Làm sao trì trong Đàn

Tất cả Ấn Thánh Chúng

Ấn Nghinh Thỉnh ra sao

Ấn Căn Bản thế nào

Tâm với Tùy Tâm Ấn?

Các Ấn Pháp như trên

Nguyện Xin Đại Mâu Ni

Vì con mà giải nói

Do kết Ấn này nên

Thành tựu tất cả Nghiệp

Vừa mới kết Ấn này

Các tội đều thanh tịnh

Nếu tu Chân Ngôn Pháp

Thành Tất Địa vô thượng

Nguyện Phật nói chân thật

Do kết Ấn này nên

Thế Tôn vì con nói

Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai duỗi cánh tay màu vàng ròng như cái vòi của Tượng Vương được trang nghiêm bởi trăm ngàn Phước, đặt lên đỉnh đầu của Bí Mật Chủ Bồ Tát để an ủi rồi nói rằng:

Này Kim Cương Thủ! Ấn Pháp như vậy của Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Ấn Phẩm này. Nay ông hãy khéo lắng nghe! Lắng nghe cho thật khéo rồi tác ý suy tư!

Nay Ta ủy thác cho ông. Ông nên hết lòng sinh cung kính Ấn Phẩm với Pháp thành tựu Mạn Đồ La. Nên ở đời sau kính trọng Ấn Phẩm, biết tất cả Ấn ngang bằng với Như Lai, như Bạc Già Phạm đi đến Đạo Trường, như chuyển bánh xe Pháp, như Xá Lợi của Phật

Ở đời sau thời chẳng nên giao cho người thuộc Tộc Loại thấp kém, Hữu Tình có tính ác, Hữu Tình phá Giới, Hữu Tình lười biếng, Kẻ chẳng có niềm tin trong sạch, Hữu Tình tham trước, Hữu Tình ngã mạn. Những loại như thế chẳng nên vì họ nói

Đà La Ni này ngang bằng với Xá Lợi của Phật, đừng để cho ẩn mất. Nếu có Hữu Tình bạc phước nghe Pháp này của Ta liền sinh hủy báng. Nên biết điều này cũng ngang bằng với sự hủy báng Phật, không có sai khác

Chính vì thế cho nên Kim Cương Thủ khéo nên cầm giữ. Đà La Ni này ở tại chỗ nào thì cũng như Phật không có khác

Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát đỉnh lễ chân Phật rồi bạch rằng: “Thế Tôn! Như vậy! Như vậy! Điều Đức Thế Tôn đã nói, con sẽ chuyên tâm thọ trì cung kính cúng dường để báo ân của Phật. Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con diễn nói. Con sẽ thủ hộ Tam Muội Gia của Như Lai, chẳng dám làm trái ngược, chẳng dám vứt bỏ, chẳng dám nghi ngờ khiến cho người Trì Minh mau được thành tựu.

Bấy giờ Đức Bạc Già Phạm tác niệm Chính Tri, ở trong Đại Chúng dùng Nghi Quỹ Cát Tường nói phương cách tu hành Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Ấn Phẩm này

Người Trì Minh khéo nên y theo Pháp: tắm gội với uống 5 thứ tịnh, y Pháp gia trì với tự Hộ Thân, mặc áo mới sạch. Trước tiên dùng Bạch Đàn Hương xoa bôi khắp bàn tay, cánh tay. Sau đó lại dùng Uất Kim Hương xoa bôi cột ở Thần Tuyến, vòng xuyến trên cánh tay, vòng bằng cỏ rồi an ở cánh tay phải. Xa lìa chỗ ồn ào náo nhiệt, ở nơi an tĩnh kín đáo xây dựng Tinh Thất. Hoặc ở trước tháp Xá Lợi, đối trước tượng Phật, hướng mặt về phương Đông, ngồi theo thế Cát Tường với thế Kiết Già.

Trước tiên đối với tất cả Hữu Tình khởi tâm Đại Từ, sinh lòng thương xót sâu xa. Liền nên tụng Căn Bản Đà La Ni. Tiếp theo tụng Tâm Đà La Ni, Tùy Tâm Đà La Ni. Đem vòng hoa, hương đốt chúng dường tất cả Như Lai và cúng dường nhóm Trì Kim Cương, Quán Tự Tại, Mạn Thù Thất Lợi, Từ Thị … xót thương chúng Hữu Tình, lễ khắp tất cả Như Lai ở mười phương, bậc đã phụng hiến. Chắp hai tay lại nên nói lời như vầy

Trụ ở tại mười phương

Chư Phật nhiếp thọ con

Ở khắp cả mười phương

Quá khứ với hiện tại

Vị lai: các Thế Tôn

Bồ Tát, bậc uy Đức

Nay con thảy đều lễ

Án, mâu ni ma ni bát-la phộc la, bát-la phộc lệ, ngu tứ-gia, bát nạp-minh, ma ha bát-la bệ, sa-phộc hạ

 亙仗亙仗 盲向先 盲向刑  扔晚 亙扣 盲立 送扣

OMÏ MANÏI MANÏI PRAVARA PRAVARE GÙHYA PADME MAHÀ PRABHE SVÀHÀ

Tiếp kết Phổ Biến Quang Minh Bảo Thanh Tịnh Như Lai Tâm Ấn.

Trước hết, tay phải: ngón cái vịn trên móng ngón trỏ như cái vòng, mở rộng ba ngón còn lại. Tiếp dùng tay trái, mở rộng ngón trỏ, co ngón cái đè trên móng của ba ngón kia. Hai tay cùng đối nhau để ở trước trái tim

Nên trụ tâm tịch tĩnh

Quán tưởng hình tượng Phật

Thân nghi nên vắng lặng

Lại dùng thân tịch tĩnh

Thân chẳng nên động lay

Bất động ở tĩnh lự (Thiền định)

Kết Ấn tụng Mật Ngôn

Hạn số hai mươi mốt

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa hột-lý nại gia, ma nê nhập-phộc la ninh, a vĩ sắt-tra dã, hồng

 屹楠 凹卡丫凹 剝叨伏 亙仗 捂匡包 玅合沰伏 狫桭

OMÏ SARVA TATHÀGATA HRÏDAYA MANÏI JVALATE ÀVISÏTÏAYA HÙMÏ

Vừa mới kết Ấn này, tức trì Tâm Ấn của tất cả Như Lai, gom chứa nhóm Phước rộng lớn như hằng hà sa na dữu đa trăm ngàn chư Phật nhiều như bụi nhỏ

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đem bảy báy tràn khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới với quần áo, hương xoa bôi, hương bột, hương đốt, vòng hoa, Anh Lạc, các vật dụng trang nghiêm, phướng, phan, lọng báu. . màu nhiệm của cõi Trời, cùng dường mỗi một Đức Phật mãn một trăm kiếp. Như vậy cúng dường tất cả Phật xong. Nếu có người kết Ấn này tụng Chân Ngôn một biến thì căn lành đã sinh, trăm phần chẳng thua một phần như hằng hà sa Phật bên trên. Chẳng thể nói hết Nhóm Phước tụ ấy, Đại Uy Đức như vậy có Thần Nghiệm to lớn.

Vừa mới kết Ấn này tụng Chân Ngôn, quán niệm tất cả chúng sinh ở Địa Ngục thì chúng sinh ở Địa Ngục ấy đều được giải thốt. Do Quán Hạnh này đều được sinh vào Thế Giới Cực Lạc. Hàng A Tu La, Diệm Ma Giới, Bàng Sinh của nhóm như vậy đều được giải thoát tất cả sự dơ bẩn của thân, vượt qua thân hiện tại được thanh tịnh. Tất cả Như Lai nhiếp thọ hộ niệm liền thành, thấy tất cả Như Lai đều do uy lực kết Phổ Biến Quang Minh Bảo Thanh Tịnh Như Lai Ấn này

Tiếp kết Nhất Thiết Như Lai Tâm Ấn cũng có tên là An Ủy Nhất Thiết Như Lai Ấn

Trước tiên đưa chỏ trái ngang hông, mở rộng ngang bằng, ngửa lòng bàn tay. Liền co ngón vô danh, ngón út. Đem ngón cái dè lên. Tay phải dựa theo Ấn trước, chẳng sửa đổi. Nhăn mày trợn mắt tự nhìn thân ấy, hơi cúi thân, răng cắn môi dưới. Nên tụng Chân Ngôn là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, bát-la phộc la, nghiệt la la ma nê, hồng

 屹楠 凹卡丫凹 盲向先 珈奇 亙仗 

OMÏ_ SARVA TATHÀGATA PRAVARA UGRA MANÏI HÙMÏ

Vừa mới kết Ấn này tụng Chân Ngôn liền thành: nhập vào hết thảy Tam Muội Gia Mạn Trà La của tất cả Như Lai, ắt thành Câu Tri Tam Muội Gia (một trăm triệu Tam Muội Gia)

Nếu có người bị Túc Chướng (chướng ngại của đời trước) trong trăm ngàn kiếp trở lại, do thấy Ấn này liền được tiêu diệt, đóng tất cả cửa của nẻo ác, liến thành: kết một vạn bốn ngàn câu chi na dữu đa trăm ngàn Phật Tam Muội Ấn với tụng Chân Ngôn. Lại đồng với kết tất cả Như Lai Bộ Tộc Ấn. Tất cả hàng Dạ Xoa, La Sát, Bộ Đa, các Tỳ Na Dạ Ca thảy đều bị thiêu đốt như một đám lữa. Lồi gây chướng này úp mặt xuống đất đều thuận theo Tam Muội Gia chẳng dám làm trái ngược. Tất cả chư Thiên đội 2 chân của người trì tụng trên đỉnh đầu, đều trụ Tam Muội Gia

Do vừa mới thấy nghe Ấn này, liền thành: biết tất cả Tam Muội Gia. Không có Tam Muội Gia, Giáo Quỹ Nghi của Mạn Trà La bí mật nào mà người này không biết, thảy đều thành nhập

Do kết Ấn tụng Chân Ngôn cho nên người ác, người chẳng kính tín, ngoại đạo, ốn địch của chư Hữu đều khởi Tâm hiền lành (Từ Tâm) sinh cung kính thâm sâu. Tất cả lồi ôm ý ác, các sự phiền não thảy đều bị tiêu diệt. Liền thành đầy đủ Tam Muội Gia, liền lìa tất cả tội chướng, liền thành Quy Y Tam Bảo, liền thành tựu nhóm Đại Phước Đức, xa lìa tất cả bệnh tật, Lìa tất cả sự keo kiệt, phiền não dơ bẩn

Tiếp kết Nhất Thiết Như Lai Phổ Biến Đại Bảo Tam Muội Gia Bí Mật Ấn

Trước tiên đem tay phải đặt trên gối phải, đem ngón cái vịn trên móng ngón giữa. Tiếp ngửa tay phải nằm ngang an trên trái tim, đem ngón cái đè trên móng ngón giữa và ngón vô danh, duỗi ngón trỏ với ngón út. Phát Tâm Từ, mở mắt rồi trụ. Liền tụng Chân Ngôn là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, tỳ tam mạo đà na, phộc nhật-lê, hồng hồng

 屹楠 凹卡丫出石戌回叻巧 向怔 狫桭

OMÏ SARVA TATHÀGATA ABHISAMÏBODHANA VAJRE HÙMÏ

Vừa mới kết Ấn này tụng Chân Ngôn, liền được tất cả Như Lai đi đến an ủi, đều xưng: “Lành thay!” duỗi bàn tay án trên đỉnh đầu, thương như con yêu, ắt được làm con của tất cả Như Lai, một ngàn câu chi na dữu đa hằng hà sa chư Phật cùng nhau an ủi. Tất cả tội chướng của người ấy đều được thanh tịnh, tất cả phiền não thảy đều tiêu diệt. Tất cả Bồ Tát thảy đều lễ kính. Tất cả chư Thiên thảy đều thị vệ. Tất cả Quỷ Thần và tất cả Dạ Xoa, La Sát thảy đều chẳng dám xâm lấn. Tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng ngại chẳng dám gây não hại, chạy tán mười phương, tất cả đều khởi tâm hiền lành

Do thấy Ấn này cho nên không có nghi ngờ. Thấy người Trì Minh trì Ấn tối thắng này nên biết Phật Bồ Tát hiện ở trước mặt an ủi

Do tụng Chân Ngôn này nên biết đây là âm thanh của Phật ngang bằng với chư Phật, là lời Phật dạy thâm sâu khó được nghe

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ổ Ba Tác Ca, Ổ Ba Tư Ca, hoặc người Trì Minh ngồi Kiết Già, kết Ấn tụng Chân Ngôn. Nếu được thấy người trì Chân Ngôn này ắt thành: thấy 62 hằng hà sa trăm ngàn câu tri na dữu đa chư Phật Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, chẳng nên khởi nghi ngờ, cần phải cúng dường người ấy, dâng hiến quần áo, nên khởi cung kính như bậc Đại Sư. Tưởng quán người Trì Minh ngang bằng với chư Phật. Nên biết người này ắt đồng với chư Phật. Tất cả mong cầu, Thắng Nguyện đều được mãn túc

Nếu một thời gian kết Ấn tụng Chân Ngôn, dùng Tâm Từ duyên khắp các Hữu Tình hai chân, bốn chân, nhiều chân đang bị luân hồi trong sáu nẻo. Suy tư khởi Tâm Từ, thương xót Hữu Tình với Bàng Sinh đang bị luân hồi đều được an ủi, không lâu sẽ được Phật Bồ Đề (Tuệ Giác của Phật), chư Thiên ủng hộ. Nơi tất cả Mạn Trà La thành biết Tam Muội Gia, liền thành tụng tất cả Chân Ngôn, liền thành kết tất cả Ấn

Tiếp kết Nhất Thiết Như Lai Trang Nghiêm Đại Bảo Quang Gia Trì Bí Mật Đại Ấn

Hai tay, bên phải đè bên trái, cùng chung lưng, cài chéo các ngón tay. Co hai ngón trỏ đều như móc câu, 2 ngón út đều dựng đứng, co ngón cái ngay trong lòng bàn tay. Ngồi Kiết Già.

Đưa Ấn ngang trên rốn, nghiêng thân hướng bên phải, nhăn mày, mắt vắng lặn ngó nhìn. Quán tưởng chư Phật trụ Tâm Đại Từ, nên tụng Chân Ngôn thương xót tất cả Hữu Tình, Quán sắc tướng của Phật rồi để Ấn trên đỉnh đầu

Lúc kết Ấn thời tụng chữ Án (輆_ OMÏ), chữ Hồng (嫟_ HÙMÏ), chữ Phán (民誆_PHATÏ)

Do tụng chữ Án (輆_ OMÏ) thành Gia Trì Bồ Đề Trường. Do tụng chữ Hồng (嫟_ HÙMÏ) gia trì chuyển bánh xe Pháp. Do tụng chữ Phán (民誆_PHATÏ) gia trì cây Bồ Đề như núi Tu Di chẳng nghiêng động. Là nơi tất cả Như lai đã gia trì. Tất cả Phật đều cho Thọ Ký. Tất cả chốn gia trì Người, Trời. Người đó, thân được thanh tịnh như ánh sáng mặt trời, ngọc Ma Ni chiếu diệu. Lìa tất cả tội, tăng trưởng nhóm Phước Đức. Nơi ấy giống như Tốt Đổ Ba (Stùpa: Tháp Xá Lợi của Phật)

Do kết Ấn này cho nên giống như Bồ Đề Trường là nơi chư Phật đã gia trì. Gia trì nơi Thập Địa cũng gia trì nơi chẳng thối chuyển. Hay tĩnh các chướng nạn của đời trước (túc chướng), giải thốt các nẻo ác, đóng kín các cửa Địa Ngục, khai mở các cửa Trời.

Người đó ở chỗ của 72 hằng hà sa số câu đê na dữu đa trăm ngàn chư Phật gieo trồng căn lành chân thật, đắc được thọ ký. Tất cả Quỷ Thần, Dạ Xoa, La Sát với các lồi Tỳ Na Dạ Ca gây chướng úp mặt xuống đất như bị đám lửa thiêu đốt với tồi hoại các lồi khó điều phục khác. Không nên nghi ngờ.

Ấn này khó thấy khó nghe, lìa tất cả tội với lìa 8 Địa Ngục lớn, thành tựu tất cả Chân Ngôn Giáo Pháp. Liền thành: vào tất cả Mạn Đồ La, tất cả Tam Muội Gia Ấn. Đức Như Lai đã nói đều được gia trì, cũng hay gia trì tất cả Ấn, thành Bồ Đề Tối Thắng của Phật

Vừa mới kết Ấn này thì tất cả chốn thường được gia trì. Chân Ngôn là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, địa sắt-xá na, ma ni ma ni, hồng, phán tra

 屹楠 凹卡丫出囚泹巧 亙仗亙仗  民誆

OMÏ SARVA TATHÀGATA ADHISÏTÏÀNA MANÏI MANÏI HÙMÏ PHATÏ

Tiếp kết Như Lai Bảo Đại Kim Cương An Lập Kim Cương Sư Tử Tòa Ấn

Trước tiên nên kết Kim Cương Già Tọa. Liền kết Kim Cương Hợp Chưởng Ấn, tưởng thân là hình cái chày Kim Cương, hơi gập thân, tưởng các đầu sợi lông tiếp chạm khắp. Sau đó chắp 2 tay lại, co 2 ngón trỏ vịn móng 2 ngón cái, dựng đứng 2 ngón giữa như hình chày Kim Cương, dựng thẳng 2 ngón vô danh, đem 2 ngón út cắm ở lưng ngón vô danh. Đưa Ấn chạm mặt đất với chạm vào 2 đầu gối. Đây gọi là Nhị Kim Cương Sư Tử Tòa Ấn

Đất ấy giống như Kim Cương, mười phương chung quanh như bức tường Kim Cương, cũng thành Tòa ngồi của tất cả Như Lai. Do tất cả Như Lai gia trì cho nên thành Kim Cương Tòa Lâu Các. Tất cả hàng khó điều phục chẳng thể tự phá hoại, tất cả chốn được không sợ hãi

Đối với lồi gây chướng, Tỳ Na Dạ Ca, tất cả các Ma do kết Ấn này đều được siêu thắng (vượt hơn), nhóm ấy thảy đều chạy tan. Các hàng Dạ Xoa, La Sát, Đại Lực, lồi gây chướng thảy đều xa lìa. Lồi khó phục chẳng thấy hình với các Bất Hữu (không phải bạn bè), Oán Địch, chúng sinh có tâm ác… thảy đều diệt hết.

Do kết Ấn này cho nên tất cả Hữu Tình, hoặc nam hoặc nữ đều được kính yêu. Vua với Hâu Cung đều được vui vẻ cùng với các Hữu Tình khác ở tại địa phương đều được kính phục, tất cả tùy thuận ngày đêm không gián đoạn

Do chư Phật gia trì thành điện báu Kim Cương, xây dựng Tòa Sư Tử. Do Thần Thông của Phật gia trì cho nên như nơi chốn của câu chi hằng hà sa số trăm ngàn Ứng Cúng Chính Biến Tri, thành Tòa Kim Cương Sư Tử

Do vừa mới kết Ấn này, ở nơi chốn của Như Lai thuộc nhóm như vậy được thành Phụng Hiến Kim Cương Tòa, đều được Thần Lực gia trì của tất cả Như Lai

Do vừa mới kết Như Lai Bảo Đại Kim Cương Kiến Lập Kim Cương Sư Tử Tòa Ấn này thì tất cả thân Địa Ngục, Bàng Sinh, Diệm Ma Giới, Ngạ Quỷ, A Tô La; tất cả nhóm Địa Ngục…. do nghiệp chướng đời trước. Dùng Kim Cương Tường này khiến tồi hoại, khiến cột trói đều khiến tiêu diệt. Thân ấy được thanh tịnh thành thân Kim Cương bất hoại

Do tụng Chân Ngôn, kết Ấn cho nên ở các nẻo ác đều được giải thoát với giải thoát tất cả tội. Chân Ngôn là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, bát-la phộc la, ma ni, lô chỉ lê, hồng hồng, phán tra

 屹楠 凹卡丫凹 盲向先 亙仗 冰才刑 狫漡 民誆

OMÏ SARVA TATHÀGATA PRAVARA MANÏI RUCIRE HÙMÏ HÙMÏ PHATÏ

Tiếp kết Nhất Thiết Như Lai Đại Bảo Xuất Sinh Quán Đỉnh Đại Ấn

Chắp 2 tay lại như chày Kim Cương, duỗi 2 ngón trỏ qua 2 bên, co lóng của 2 ngón giữa sao cho mặt ngón hợp nhau, dựng thẳng 2 ngón vô danh như chày Kim Cương, 2 ngón cái đè trên móng 2 ngón út. Ngồi theo thế Cát Tường, để Ấn trên đỉnh đầu. Nên tụng Chân Ngôn là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, vĩ ma la, tam bà phệ, hồng hồng

 屹楠 凹卡丫凹 合亙匡 戌矛吒 狫狫桭

OMÏ SARVA TATHÀGATA VIMALA SAMÏBHAVE HÙMÏ HÙMÏ

Vừa mới kết Ấn này tụng Chân Ngôn thì người Trì Minh ấy được 68 trăm ngàn hằng hà sa số vi trần đẳng Như Lai Ứng Cúng Chính Biên Tri dùng Thần Biến của Như Lai gia trì khiến cho đắc được Quán Đỉnh. Tức người ấy được các Như Lai như trên dùng lụa Vô Cấu cột buộc quanh đầu, dùng tất cả Mạn Đồ La Ấn Phẩm Minh Chân Ngôn rưới rót vào đỉnh đầu, thành tựu vô lượng a tăng lỳ nhóm Phước Đức, đắc được vô lượng căn lành

Tất cả Bồ Tát, Kim Cương Thủ đối với Tiên Nhân Trì Minh dùng trăm ngàn biến rưới rót vào đỉnh đầu ấy.

Tất cả Trời, Rồng, Dạ Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tô La, Nghiệt Lỗ Noa, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, 4 Thiên Vương cùng thành Quán Đỉnh của người Trì Minh ấy. Tất cả Luân Vương trong Trì Minh Tiên cùng thành Quán Đỉnh ấy. Làm Quán Đỉnh Tối Thắng cho con trưởng của tất cả Như Lai, thành Tam Muội Gia Bí Mật Mạn Đồ La Quán Đỉnh của tất cả Như Lai.

Dùng Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Bí Mật thành Quán Đỉnh cho nên tất cả lồi Bất Hữu, Oán Địch, lồi gây chướng, Tỳ Na Dạ Ca, Dược Xoa ác, La Sát, Bộ Đa, Quỷ Thần chẳng thể nhìn thấy người Trì Minh ấy.

Người Trì Tụng ấy, thân như hư không, ẩn hình chẳng hiện. Đối với tất cả Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri trong tất cả cõi Phật tràn khắp mười phương. Rộng lớn dùng quần áo, lụa là, bảy báu, Anh Lạc trang nghiêm, mão trên đầu…ở chỗ của tất cả Như Lai làm biển mây cúng dường rộng lớn, thành Cúng Dường Quán Đỉnh

Do vừa mới kết Ấn này được Thần Thông Tự Tại, căn lành như vậy. Thành tựu đại uy đức, đại phước lợi như vậy

Tiếp kết Nhất Thiết Như Lai Quang Minh Đại Bảo Tồi Ma Xí Nhiên Pháp Luân Thần Thông Gia Trì Đại Ấn

Chắp 2 tay lại để ở trái tim. Tay phải: ngón cái, cùng vịn móng ngón trỏ, duỗi thẳng 3 ngón còn lại che trái tim. Tay trái: Co ngón cái vào trong lòng bàn tay vịn trên móng ngón giữa, hơi co 3 ngón còn lại. Hai tay cùng chạm lưng nhau, hướng lòng bàn tay trái về phía trước. Ngồi Kiết Già, nên tụng Chân Ngôn, trụ Từ Tam Ma Địa, nội tâm an định vắng lặng

Do kết Ấn này liền chuyển Đại Pháp Luân thanh tịnh. Ba ngàn Đại Thiên Thế Giới chấn động theo 6 cách. Chư Phật Bồ Tát đều quán sát người Trì Minh. Kim Cương Thủ vui vẻ cùng với chư Thiên, quyến thuộc Trì Minh, Chuyển Luân Vương thường đến thị vệ người Trì Minh. Bốn vị Đại Thiên Vương ngày đêm thường hộ trì 4 phương. Tất cả Như Lai thường gia trì.

Do chuyển bánh xe Pháp, đối với các Chúng vượt hơn hẳn tất cả lồi gây chướng, Tỳ Na Dạ Ca

Người Trì Minh nếu trì Ấn này thì Tâm được vắng lặng, lìa các chướng nạn. Người đó ngang bằng với Đức Như Lai hiện ra làm hưng vượng cho đời chuyển bánh xe Pháp lớn.

Ta thấy người ấy ngang bằng với chư Phật, cần phải cúng dường, Phước lành gặt được như cúng dường Phật

Người Trì Tụng nên để Tâm thanh tịnh. Đối với các Hữu Tình thường khởi xót thương, nên kết Ấn tụng Chân Ngôn. Hơi cau mày, môi răng hợp nhau. Quán tưởng hình Phật như chuyển bánh xe Pháp. Tâm tác suy tư này: “Hàng phục các Ma, chế các chướng nạn”

Do kết Ấn này tụng Chân Ngôn cho nên hay thắp ngọn đuốc Đại Pháp, dựng cây phướng Đại Pháp, đánh cái trống Đại Pháp, thổi cái loa Đại Pháp, tác tiếng rống của Đại Sư Tử, tăng trưởng nhóm Phước Đức

Do vừa mới kết Ấn này như kết Chân Ngôn Mật Ấn của 80 câu tri hằng hà sa chư Phật. Các Như Lai ấy cũng gia thêm Uy Thần cho người ấy, đều xưng rằng: “Lành thay! Lành thay!” và trao cho Bồ Đề Ký

Chân Ngôn là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, tam ma gia, ma nê, phộc nhật-lê, hồng hồng

 屹楠 凹卡丫凹 屹亙伏 亙仗 向怔 狫狫桭

OMÏ SARVA TATHÀGATA SAMAYA MANÏI VAJRE HÙMÏ HÙMÏ

Tiếp kết Vô Năng Thắng Ấn

Tay phải: đem ngón cái vịn đầu ngón trỏ rồi co lại như cái vòng, dựng thẳng 3 ngón còn lại. Tay trái cũng vậy. Dựng đứng 2 tay, các ngón đã duỗi cùng dính lưng nhau. Đem ngón út của Ấn để ở lỗ rốn, nhăn mày hướng xuống dưới quán thân. Đem bàn chân phải đè bàn chân trái. Dùng Yết Trá Cật Xoa nhãn (trợn mắt) nhìn ngó, ý tụng Chân Ngôn liền nhấc bàn chân phải, đem ngón cái tiếp chạm mặt đất

Do vừa mới kết Ấn tụng Chân Ngôn cho nên liền hay hàng phục các Ma và được thắng các Doanh Tòng. Hàng phục tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng, lồi chẳng hiện hình, tất cả Dạ Xoa La Sát. Nơi các Oán Địch được thông đạt không ngại. Được thắng các Bất Hữu, Oán Địch. Lìa các khổ phiền não với được thắng các nẻo Quỷ (Quỷ Thú). Ở trong thân ấy: nhóm Tham Sân Si với mọi loại phiền não khác đều được tịch tĩnh

Do vừa mới kết Ấn này cho nên giải thốt các tội. Tất cả nơi chốn đã đi đến đều được thắng. Đối với Chân Ngôn Pháp, được không chướng ngại, được thành việc không có chướng ngại, được lìa tất cả các bệnh cho đến chứng Bồ Đề. Chư Thiên ở tất cả nơi chốn đều ủng hộ khắp mười phương.

Vô Năng Thắng Chân Ngôn là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, nhạ gia, vĩ nhạ gia, a nhĩ đa, phộc nhật-lê, hồng hồng

 屹楠 凹卡丫凹 介伏 合介伏 狣元凹 向怔 狫狫桭

OMÏ SARVA TATHÀGATA JAYA VIJAYA AJITA VAJRE HÙMÏ HÙMÏ

Tiếp kết Nhất Thiết Như Lai Chuyển Pháp Luân Ấn

Trước tiên đem tay phải nắm ngón cái rồi nắm lại thành quyền. Tay trái cũng vậy. Đem quyền phải đặt ở trên quyền trái

Do kết Ấn này nên được sự ấn khả của tất cả Như Lai. Như hằng hà sa câu chi trăm ngàn Như Lai thảy đều vui vẻ trao cho Tất Địa Vô Thượng. Các Như Lai đó quyết định hiện thân. Được làm Chuyển Luân Vương ở trong tất cả chúng Trì Minh. Thảy đều thông đạt tất cả Chân Ngôn, Ấn Khế, Giáo Pháp. Thông đạt tối thắng các Mạn Đồ La ở tại trái tim. Tất cả chư Thiên mười phương ủng hộ

Chuyển Pháp Luân Chân Ngôn là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, đạt ma đà đô, ma ha ma nê, thi khư lê, hát la hát la, hồng, phán tra

 屹楠 凹卡丫凹 叻廕四加 亙扣亙仗 圬几刑 成先成先 漡漡 民誆

OMÏ SARVA TATHÀGATA DHARMADHÀTU MAHÀMANÏI ‘SIKHARE HARA HARA HÙMÏ HÙMÏ PHATÏ

Tiếp kết Kim Cương Thủ Bồ Tát Ấn

Trước tiên chắp 2 tay lại, 2 ngón giữa, bên phải đè bên trái cùng cài chéo nhau bên trong. Hai ngón trỏ và 2 ngón cái như hình Kim Cương, dựng 2 ngón vô danh sao cho mặt ngón tay dính nhau. Dựng thẳng 2 ngón cái, mở giương 2 ngón út, nâng chỏ trái lên, hạ chỏ phải xuống, nhìn ngó chỏ trái, bàn chân phải đè bàn chân trái, ngồi Bán Già hơi giương bàn chân trái, tác tướng nhăn mày trợn mắt giận dữ, răng cắn môi dưới, xưng tiếng Hồng (HÙMÏ) trong cổ họng, ý tụng Chân Ngôn, quán thân của mình như Kim Cương Thủ

Vừa mới kết Ấn tụng Chân Ngôn cho nên ba ngàn cõi Trời đều rất kinh sợ. Tất cả cung Trời thảy đều chấn động. Tất cả Dã Xoa, La Sát Vương với hàng khó điều phục, các Rồng, Quỷ Thần, Tỳ Na Dạ Ca, các lồi gây chướng đều úp mặt xuống đất kêu khóc chạy tán 4 phương. Kim Cương Thủ đều rất vui vẻ trao cho Tất Địa, thảy đều thành tựu Chân Ngôn Giáo Pháp, tăng trưởng nhóm Phước, làm bậc chủ tể trong hàng Trì Minh

Nếu có thể tương ứng với Tam Ma Địa, tắm rửa thanh tịnh, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo mới sạch. Chư Phật Như Lai quán sát người ấy, tất cả Thánh Chúng trong Mạn Đồ La đều rất vui vẻ

Chân Ngôn là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, ma ha phộc nhật-la, hạ phộc gia, đà la đà la, hồng hồng, phán tra

 屹楠 凹卡丫凹 亙扣向忠 捂先 叻先叻先 狫狫 民誆

OMÏ SARVA TATHÀGATA MAHÀVAJRÀ JVARA DHARA DHARA HÙMÏ HÙMÏ PHATÏ

Tiếp kết Bảo Kim Cương Bồ Tát Ấn

Dựa theo Ấn trước, chỉ mở giương 2 ngón trỏ. Để Ấn ngang trái tim, ngồi Kiết Già, khởi Tâm Từ, mắt vắng lặng nhìn ngó, đoan nghiêm nhu nhuyễn tụng Chân Ngôn. Tùy theo ý muốn đều được mãn túc mọi sự mong cầu. Kim Cương Thủ thường vui vẻ xem người ấy như đứa con yêu dấu của mình. Chân Ngôn là:

Án, đỗ-lô đỗ-lô, ma ni ma ni ma ha mật nễ-dữ, đát mạt-ni, sa-phộc ha

 鉡冰鉡冰 亙仗 亙仗 亙扣亙仗 合你 亙仗 送扣

OMÏ DHURU DHURU MANÏI MANÏI MAHÀMANÏI VICYU MANÏI SVÀHÀ

Tiếp kết Tứ Đại Thiên Vương Ấn

Trước tiên đem tay phải đặt ở trên rốn, co ngón cái vòo lòng bàn tay, đem ngón trỏ vịn đầu ngón cái, duỡi thẳng 3 ngón còn lại. Đặt bàn tay trái trên háng trái, duỗi thẳng ngón trỏ, 3 ngón còn lại nắm ngón cái thành quyền. Tác thế tính tốn, thân hướng về phía trước hơi cúi xuống, mắt nhìn bàn tay phải, tác hình phẫn nộ, trợn mắt chẳng chuyển con ngươi. Nên tụng Chân Ngôn là:

Án, lô ca bá lý đê, nhạ gia nhạ gia, hồng

 吐了 扒印包 介伏介伏 狫桭

OMÏ LOKEPÀLITE JAYA JAYA HÙMÏ

Tiếp kết Cát Tường Thiên Nữ Ấn

Trước tiên chắp hai tay lại, giữa trống rỗng (Hư Tâm Hợp Chưởng). Mở bung 2 ngón trỏ, 2 ngón giữa, 2 ngón vô danh rồi hơi co lại như hình hoa sen hé nở. Do kết Ấn tụng Chân Ngôn, hay mãn tất cả ước nguyện mong cầu, là bậc có uy đức lớn. Chân Ngôn là:

Án, vĩ ma la, nghiệt-la phộc để, tam bà la, hồng

 合亙全奇 向凸 戌矛先 

OMÏ VIMARA AGRA VATI SAMÏBHARA HÙMÏ

Tiếp kết Hướng Khí Ni Thiên Nữ Ấn

Để bàn tay phải bên cạnh vú phải, dựng thẳng ngón trỏ, co ngón cái vào trong lòng bàn tay. Đem ngón giữa, ngón vô danh, ngón út nắm lại thành quyền. Bàn tay trái che trên đầu gối trái và tiếp chạm trên gối. Cúi thân về phía trước, trợn mắt nhìn. Nên tụng Chân Ngôn là:

Án, năng sắt-trí-lý nê, vĩ sa la, hồng

 句僦仗 合屹先 狫桭

OMÏ DAMÏSÏTÏRINÏI VISARA HÙMÏ

Tiếp kết Sứ Giả Thiên Nữ Ấn

Trước tiên, ngửa lòng bàn tay phải để ngang trái tim giương ngang bằng, hạ khuỷu tay ấy xuống. Tiếp giương bàn tay trái ngang bằng úp lòng bàn tay bên dưới bàn tay phải sao cho hai bàn tay chung lưng. Nâng cánh tay và khuỷu tay ấy lên đến đầu hướng về phía trước hơi cúi thân. Tụng Chân Ngôn là:

Án, a nga ma dã, địa la môn, giả tra, ha tất nễ, hồng

 玅丫亙伏 外先  但洨 扣帆市 狫桭

OMÏ ÀGAMAYA DHÌRA MAMÏ CYÀTÏTÏA HÀSINI HÙMÏ

Tiếp kết Mạn Đồ La Trung Nhất Thiết Thánh Chúng Ấn

Hai tay cùng cài chéo các ngón với nhau, móc kết rồi để ở rốn. Dơ bàn chân trái án mặt đất liền thành. Tụng Chân Ngôn là:

Án, tam mạn đa ca la, bả lý bố la nê, đà ca đà ca, hồng

 屹亙阤 乙匡 扔共觢先仗 叻一 叻一 狫狫桭

OMÏ SAMANTÀ KÀLA PARIPÙRANÏI DHAKA DHAKA HÙMÏ HÙMÏ

Tiếp kết Hoa Xỉ Thiên Nữ Ấn

Trước tiên, co 5 ngón tay phải như hình hoa sen để trên lỗ tai trái. Tay trái dựa theo trước để ở trái tim. Chân Ngôn là:

Án, sa la sa la, vĩ sa la, hồng hồng

 屹先 屹先 合屹先 狫狫

OMÏ SARA SARA VISARA HÙMÏ HÙMÏ

Bấy giờ Kim Cương Thủ

Lại bạch Thế Tôn rằng

Căn Bản Ấn ra sao?

Thế nào là Tâm Ấn?

Tùy Tâm Ấn thế nào?

Mâu Ni vì con nói

Đức Thế Tôn bảo rằng

Chắp hai bàn tay lại

Nên để trên trái tim

Co ở hai ngón trỏ

Với đem hai ngón cái

Vịn nhau như cái vòng

Hai ngón giữa co ép

Giống như là hình báu

Dựng hợp hai vô danh

Mở giương hai ngón út

Đây là Căn Bản Ấn

Bậc Trí kết Ấn này

Tụng Căn Bản Mật Ngôn

Liền thành Pháp Tiên Hạnh (Pháp hành trước tiên)

Tiếp nói tướng Tâm Ấn

Trước tiên đem tay phải

Ngửa chường an ở tim

Ngón cái và Vô Danh

Hai đầu ngón vịn nhau

Duỗi ngang ba ngón khác

Tiếp đem bàn tay trái

Ngón cái vịn móng Út

Duỗi thẳng ba ngón khác

Che bên trên gối trái

Đây gọi là Tâm Ấn

Cũng là An Ủy Ấn

Công năng như Căn Bản

Tiếp Pháp Tùy Tâm Ấn

Dựa tướng Tâm Ấn trước

Ngón cái và ngón trỏ

Vịn nhau giống cái vòng

Y trước, trên gối trái

Kết Ấn này hay hồn thành tất cả sự nghiệp, diệt tất cả tội, trừ tất cả phiền não, chẳng bao lâu quyết định sẽ được Bồ Đề của Phật

Nếu có người kết mỗi mỗi Ấn thì Phước ấy chẳng thể đo lường được

Do kết Ấn này, đối với vô lượng a tăng kỳ hằng hà sa số câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác tuôn mưa biển mây Đại Chúng Dường, hương xoa bôi, hương bột, vòng hoa, quần áo, phướng, phan, Anh Lạc, vật dụng trang nghiệm, bảy báu ở tất cả Như Lai thành Cúng Dường. Mọi loại thức ăn uống có trăm vị, tùy theo sự thích hợp của Như Lai thành Xuất Sinh Cúng Dường. Tùy theo thuốc men (y dược) tư duyên do ý ưa thích ở trước tất cả Như Lai thành Cúng Dường rộng lớn

Do kết Ấn tụng Chân Ngôn, đối với tất cả Như Lai, bình đẳng ở mười phương, liền cảnh giác. Các Như Lai ấy khen rằng: “Lành thay!” thảy đều trao cho Thọ Ký. Tất cả Như Lai an ủi người ấy, vui thấy người ấy. Kim Cương Thủ Trì Minh Vương và các Chúng quyến thuộc ngày đêm thường ủng hộ người ấy. Bốn vị Đại Thiên Vương quyết định ủng hộ chốn ấy ngang bằng với Tốt Đổ Ba (Stùpa: Tháp Xá Lợi)

Do kết Ấn này cho nên Như Lai nói đất ấy như có Tháp Xá Lợi đều được quyết định chẳng thối chuyển

Chính vì thế cho nên Kim Cương Thủ! Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào có niềm tin trong sạch nơi Pháp Trì Minh thì cần phải sinh tâm rất cung kính, thọ trì, đọc tụng, cúng dường

Nếu tự mình viết chép, khuyên người khác viết chép thì cần phải kết ấn, dùng Đại Tín Tâm, dùng Đại Cung Kính, dùng mọi loại vật cần phải cúng dường. Kẻ trai lành, người nữ thiện, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ô Ba Tác Ca, Ô Ba Tư Ca ấy được thành tựu Phước lớn, thành tựu tất cả Giới, thành tựu Đại Tinh Tiến với Đại Nhẫn Nhục, thành tựu Đại Thiền Định, thành tựu Đàn Na, thành tựu Đại Trí Tuệ, thành tựu Công Đức rộng lớn, viên mãn sáu Ba La Mật

Nếu có người được Ấn, Đàn Trường, Pháp của Đà La Ni này sẽ thành tựu Công Đức rộng lớn như vậy

Đức Phật nói Kinh này xong thời Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát với tất cả Đại Chúng, Trời, Rồng, Dược Xoa, Ngạn Đạt Phộc, A Tô La, Nghiệt Lỗ Noa, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, Người, Phi Nhân…. . đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Mâu Lê Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Du Già Liên Hoa Bộ - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Pháp Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Nhứt Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Đỉnh Nhứt Thiết Như Lai Chơn Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Bí Mật Phật Đỉnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Đại Tì Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sanh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu - Kinh Tạng
 • Nghi Thức Thọ Trì Tâm Giới Bồ Đề - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Dược Sư Như Lai Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng