Kinh Đại Cát Tường Đà La Ni

Tống Pháp Hiền dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe, một thời Đức Phật ngự tại cõi Phật Tô Kha Phộc Đế ( ‘SUKHAVATI_ Đại Lạc ) cùng với chúng Đại Bồ Tát và chúng Bộ Đa ( BHÙTA ) đến dự.

Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát đi đến nơi Phật ngự, cúi đầu đỉnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi về một bên. Lại có Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Cát Tường cũng đến nơi Phật ngự , nhiễu quanh 3 vòng , cúi đầu đỉnh lễ dưới chân Phật rồi quay về ngồi một bên.

Khi ấy Đức Thế Tôn nhìn thấy Đại Cát Tường Bồ Tát , liền bảo Quán Tự Tại Bồ Tát rằng :” Vị Đại Cát Tường Bồ Tát này có Đà La Ni . Nếu trong đời uế ác của cõi Diêm Phù Đề có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni , Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di… thấy nghe, tùy vui tán tụng, thọ trì, tín giải Pháp này. Suy nghĩ, nghe nhớ thì kẻ nghèo khổ ấy được đại phú quý cho đến khắp cả chúng Bộ Đa đều yêu thích. Công Đức như vậy chẳng thể nói đủ.”

Thời Quán Tự Tại Bồ Tát nghe Đức Phật nói xong liền vui vẻ hớn hở , từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay bạch với Đức Phật rằng :” Thế Tôn ! Nay con muốn nghe. Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con mà diễn nói “.

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Đại Cát Tường Đà La Ni là :

1 ) Đát nĩnh tha ( TADYATHÀ )

2 ) Lạc sất-di ( LAKSMI )

3 ) Thất-lị bát nại-di , phộc tứ ni ( ‘SRÌ PADME _ VASÌNI )

4 ) Đà nẵng đề bát đề ( DHÀNÀDHIPATI )

5 ) Ngẫu lị ( GAURI )

6 ) Ma hạ dã xá ( MAHÀ YASA )

7 ) Bát nại-ma nễ đát-lị ( PADMA NETRE )

8 ) Ma hạ nễ-dụ để ( MAHÀ JYOTI )

9 ) Án, Nẵng na duệ ( OM_DÀNÀYE )

10 ) La đát-nẵng bát-la bà , ma hạ thất-lị ( RATNA PRABHA_ MAHÀ ‘SRÌ )

11 ) Bà dạ thế na ( BHAYA SENA )

12 ) Khất-lị nễ, khất-lị nễ ( ‘SRÌNI ‘SRÌNI )

13 ) Tát lị-phộc hạt, ca lị-dã, thước di ( SARVATHÀ KÀRYA SÀDHANI )

14 ) Đề nễ, đề nễ ( SINI SINI )

15 ) Tất tất tất tất ( NI NI NI NI )

16 ) Nễ để, nễ để ( NÌTI NÌTI )

17 ) Tứ nễ, tứ nễ ( ÌNI ÌNI )

18 ) A lạc-xoa di ( ALAKSMI )

19 ) Di nẵng xá-dã ( NÀ’SAYA )

20 ) Tát phộc lạc-xoa di, di xoa nãnh na dã, sa ha ( SARVA LAKSMI DE’SA DÀNÀYA_ SVÀHÀ )

21 ) Nẵng mô tát lị-phộc một đà ( NAMO SARVA BUDDHA )

22 ) Mạo đề tát đát-phệ tỳ-dã, sa hạ ( BODHISATVE BHYAH_ SVÀHÀ )

Khi Đức Thế Tôn nói Kinh ấy xong . Quán Tự Tại Bồ Tát , Đại Cát Tường Bồ Tát với chúng Bộ Đa nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng, tin nhận phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh 12 Danh Hiệu Của Đại Cát Tường Thiên Nữ - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Sinh - Kinh Tạng
 • Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Kinh Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Xuất Sanh Hết Thảy Pháp Nhãn Như Lai - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Nghi Quỹ Thắng Sơ Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Cát Tường Trì Thế - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Minh Thành Tựu Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Đỉnh Nhứt Thiết Như Lai Chơn Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Đà La Ni Bồ Tát Thiên Nhãn Thiên Tý Quán Thế Âm - Kinh Tạng
 • Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Vân Luân Cầu Mưa - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Đại Tì Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sanh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Nhứt Thiết Bí Mật Tối Thượng Danh Nghĩa Đại Giáo Vương - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Ma Lợi Chi Thiên - Kinh Tạng