Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni

Tống Pháp Thiên dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại Mạn Noa La ( Đạo Trường ) trong cung điện Chúng Bảo Trang Nghiêm Bồ Tát của cung Trời Đâu Suất Đà. Vô số Bồ Tát có tướng tốt trang nghiêm, là con của Như Lai, biết rõ Chân Tế ( bờ mé chân thật ) của Pháp đều từ mỗi mỗi cõi Phật đi đến lễ dưới chân Đức Phật rồi lui ra ngồi ở một bên.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Chúng rằng :” Này các Thiện Nam Tử ! Có Đà La Ni tên là PHẬT TÂM ẤN mà hằng hà sa đẳng Như Lai diễn nói. Nay Ta vì lợi ích cho người ở Trời Đâu Suất khiến cho được tương ứng với điều khoái lạc.

Nếu Thiện Nam Tử thọ trì, đọc tụng, giải nói, lắng nghe Đà La Ni này thì nên biết người ấy sẽ được Túc Mệnh Trí, tiêu trừ nghiệp nặng, hằng thọ khoái lạc, chẳng bị đọa vào nẻo ác, được mọi người yêu thích hộ trì, sung mãn đầy đủ tiền của thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian, người và Phi Nhân chẳng dám lấn bức gây hại, trong một ngàn kiếp luân hồi chẳng bị sinh vào Ma Giới, mau chóng chứng được Vô Thượng Bồ Đề “

Thời Đức Thế Tôn liền nói Chú là :

“ Đát nễ dã-tha: Một đệ, một đệ, một đệ ma đế_ Tam mãn đa một đà nỗ nga-dã đế_ Một đà, một đà, một đà, một đà, một đà, một đà, một đà_ A nan đổ một đà vĩ sa dã_ A nan đá đạt-lị ma nhĩ xả nẵng, sa-phộc hạ “

* ) TADYATHĀ : BUDDHE BUDDHE BUDDHE MATI_ SAMANTA BUDDHA ANUGATE_ BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA_ ANANTA BUDDHA VISĀYA_ ANANTA DHARMA NI’SANA_ SVĀHĀ

Đức Phật nói PHẬT TÂM ẤN Đà La Ni này có uy lực rất lớn, lợi ích cho chúng sinh. Nay Ta lại nói NHẤT THIẾT CHƯ PHẬT TÂM ẤN Đà La Ni là :

“Đát nễ dã-tha : Hạ la, hạ la_ Tả la, tả la_ Tán tả la, tán tả la_ Đa la, đa la_ Tam đa la, tam đa la_Tứ ni, lị ni, sa ma lị ni_ La noa bát đế, la noa bát đế_ Lộ ca đà lị, lộ ca đà lị_ Lộ ca đà lị ni, lộ ca đà lị ni_ Tát la, phộc la_ Phổ la, phổ la_ Phộc la, phộc la- Ma hạ vĩ nhạ dã, phộc tứ đế_ Hạ nẵng, hạ nẵng_ Tát-lị phộc một đà tất-lị sử đế_ Tát-lị phộc bát thể sa na, a ba la nhĩ đế, bát-la đế bà nẵng tam bạn nễ_ Tát đát phộc phộc lộ cát đế _ Tát lị phộc một đà , bát la đế mạn ni đế, bà nga phộc đế_ Sa la, sa la_ Bát-la sa la, bát-la sa la_ Vĩ sa la, vĩ sa la_ Tát lị-phộc nỗ sa ba nga đế, sa-phộc hạ “

* ) TADYATHĀ : HARA HARA_ CALA CALA_ SAMCALA SAMCALA_ TARA TARA_ SAMTARA SAMTARA_ HĪNI LINI _ SAMA LINI_ RANA PATI , RANA PATI_ LOKADHARA LOKADHARI_ LOKADHĀRANI LOKADHĀRANI_ SARA VARA_ BHURA BHURA_ VARA VARA_ MAHĀ VIJAYA VA SITE_ HANA HANA_ SARVA BUDDHA ‘SRĪ SITE_ SARVA PATHISANA APRARAJĪTE, PRATBHANA SAMPANNE_ SARVA VALOKITE_ SARVA BUDDHA PRATIMANDITE BHAGAVATE_ SARA SARA_ PRASARA PRASARA_ VĪSARA VĪSARA_ SARVA ANUSVAGATE_ SVĀHĀ

Khi Đức Thế Tôn nói Chú này thì cung điện chư Thiên, tất cả đại địa, núi sông, rừng rậm, núi Tu Di… đều chấn động theo sáu cách, biển lớn sôi trào, Ma Vương lo sợ chắp tay quy y:” Cầu xin chư Phật, tất cả Bồ Tát ba đời. Con vì sự sợ hãi nên con và quyến thuộc thề hộ Phật Pháp”

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Pháp ấy xong. Tất cả Bồ Tát và chư Thiên Nhân nghe lời Phật dạy đều tin nhận phụng hành.

  Xem thêm:

 • Kinh Diệu Tý Ấn Tràng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Bất Không Quyến Sách Chú Tâm - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Mâu Lê Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Phật Nói Văn Thù Sư Lợi 108 Danh Phạn Tán - Kinh Tạng
 • Bài chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Vân Luân Cầu Mưa - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thanh Cảnh Quán Tự Tại Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thắng Phan Anh Lạc - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa - Kinh Tạng
 • Kinh Tinh Yếu Đế Thích Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Pháp Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Hàn Lâm Thánh Nạn Nã - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Dược Sư Như Lai Quán Hạnh - Kinh Tạng