Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Đại Ái

Tống Pháp Hiền dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ. Thời có một vị Thần Biển (Hải Thần) tên là Đại Ái đi đến nơi Phật ngự, cúi đầu lễ dưới chân Phật, quay về trụ một bên rồi bạch Phật rằng:” Thế Tôn ! Con có ước nguyện vì lợi ích cho chúng sinh. Nguyện xin Đức Phật xót thương, hứa cho con diễn nói”.

Khi ấy Đức Thế Tôn biết tâm ý của Đại Ái có lợi ích lớn nên bảo rằng:” Lành thay!Lành thay ! Ông vì lợi ích. Ông hãy tuy theo y mình mà diễn nói”

Bấy giờ Đại Ái nương theo lời hứa của Đức Phật, liền bạch Phật rằng:” Con và quyến thuộc ở trong biển lớn. Phần nhiều nhìn thấy chúng sinh bị nạn của biển cả vùi lấp. Con vì thương xót những người này nên muốn nói Đà La Ni khiến cho họ chẳng bị nạn của biển đó làm hại.

Thế Tôn ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện cho đến hàng Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nghe Đà La Ni này, đọc tụng thọ trì và được nghe tên của con với hàng quyến thuộc thì thảy đều thoát khỏi tất cả hiểm nạn của biển cả”

Lúc đó Đại Ái nương theo uy lực của Đức Phật, liền nói Đà La Ni là:

“ Đát nãnh tha: Tổ lỗ, tổ lỗ_ Thổ lan đạt lị. Ma hạ báng ca tất-thể để. Cổ nễ sắt-ca nễ sắt-kế. A na hộ, tát bạt lê, tô lỗ tô lỗ. Tam mãn đa bạt nại-lị, a ngật-nễ tác ngật-lị, tác ngật-la đa lãng, bổ la nghi-nễ, sa-phộc ha”

TADYATHĀ: CULU CULU _ ‘SULADHĀRIN_ MAHĀ PANOCA STHITI KUNI ‘SAIKSKA _ ANAHOH CAPALE_ CULU CULU _ SAMANTA BHADRI _ AGNI CAKRI _ CAKRA DHĀRAM _ PURA AGNI SVĀHĀ

Bấy giờ Đại Ái Hải Thần nương theo Thánh Chỉ của Đức Phật nói Đà La Ni này xong thì hớn hở vui vẻ lễ Phật rồi lui ra.

PHẬT THUYẾT ĐẠI ÁI ĐÀ LA NI KINH ( Hết)

Ghi chú :

Bản Kinh khác ghi nhận Đại Hải Đà La Ni là:

TADYATHĀ: CURU CURU TULĀMDHARĪ , MAHĀ PANOKA STHITE KUNISKĀ NISKE , ĀNAHO , CAPALE CULU CULU SAMANTABHADRĪ , AGNI CAKRĪ CAKRA TARAM-BHU MAHĀ RĀGINI SVĀHĀ

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Đại Hàn Lâm Thánh Nạn Nã - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Pháp Hà Da Yết Lợi Bà Tượng - Kinh Tạng
 • Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thần Chú Thập Nhứt Diện - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Hết Thảy Chướng Nạn Thiểm Điện Tùy Cầu Như Ý - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Như Ý Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Đà Lân Ni Bát - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Oai Nộ Ô Sô Sáp Ma - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Bồ Tát Quán Thế Âm Như Ý Ma Ni Luân Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Khủng Bố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương - Kinh Tạng
 • Phẩm Pháp Nghi Quỹ Niệm Tụng Cúng Dường Thánh Hạ Dã Hột Lí Phược Đại Oai Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm - Kinh Tạng
 • Bí Quyết Bồ Tát Như Ý Luân Quán Môn Nghĩa Chú - Kinh Tạng
 • Kinh Chuyển Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương - Kinh Tạng