Kinh Đà La Ni Đại Thất Bảo

Thất dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe , một thời Đức Phật ngự tại Tinh Xá Kỳ Thọ Cấp Cô Cùng. Đức Phật bảo A Nan :” Ông thọ trì Đại Thất Bảo Đà La Ni Chú này “

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Chú là :

“ Tả địa tha: Thải đàm, để xà, luật đề. Ba la nhạ, ba la thức xoa cừu na tỷ trà “

TADYATHÀ : SIDDHAMÏ TEJA ‘SUDDHE PRAJNÕA PRAMOKSÏA GUNÏA VÌRYA

Này A Nan ! Nếu có người đọc tụng tu hành Đà La Ni Chú này cho đến hết đời thì tất cả oán cừu đều có thể khiến cho vui vẻ. Lửa chẳng thể đốt, Đao chẳng thể gây thương tích, nước chẳng thể cuốn trôi, không bị phương đạo quỷ mị bắt giữ kể cả hàng Trời, Rồng, A Tu La, Càn Đà Bà cho đến nhân phi nhân

A Nan ! Thất Bảo Chú này. Khi vào trong nước lửa , nơi có oán tặc hoặc ăn phải chất độc, bị phương đạo độc thì nên niệm Chú này . Nếu bị sợ hãi. Lông tóc dựng đứng…đều được giải thoát

Dùng uy đức của Tỳ Bà Thi Phật, thần lực của Thi Khí, Trí Tuệ của Tỳ Thi Bà ( ? Tỳ Xá Phù ) Phật lực của Câu Lưu Tôn, Giới của Ca Na Mâu Ni, Công Đức của Ca Diếp, Tinh tiến của Thích Ca Mâu Ni khiến cho tất cả chúng sinh đều dứt trừ sự sợ hãu khiến được tốt lành.

Khi ấy, A Nan nghe lời Phật dạy liền vui vẻ phụng hành

  Xem thêm:

 • Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tiêu Trừ Hết Thảy Chướng Nạn Thiểm Điện Tùy Cầu Như Ý - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Lục Tự Đại Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Sinh - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Bồ Tát Quán Tự Tại Tâm Chơn Ngôn Nhứt Ấn - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Tát Phổ Hiền - Kinh Tạng
 • Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Đà Lân Ni Bát - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Tự Tại Tùy Tâm Chú - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Kinh Tinh Yếu Đế Thích Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Kinh Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Xuất Sanh Hết Thảy Pháp Nhãn Như Lai - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Khủng Bố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương - Kinh Tạng