Kinh Đà La Ni Đại Thất Bảo

Thất dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Như vậy tôi nghe , một thời Đức Phật ngự tại Tinh Xá Kỳ Thọ Cấp Cô Cùng. Đức Phật bảo A Nan :” Ông thọ trì Đại Thất Bảo Đà La Ni Chú này “

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Chú là :

“ Tả địa tha: Thải đàm, để xà, luật đề. Ba la nhạ, ba la thức xoa cừu na tỷ trà “

TADYATHÀ : SIDDHAMÏ TEJA ‘SUDDHE PRAJNÕA PRAMOKSÏA GUNÏA VÌRYA

Này A Nan ! Nếu có người đọc tụng tu hành Đà La Ni Chú này cho đến hết đời thì tất cả oán cừu đều có thể khiến cho vui vẻ. Lửa chẳng thể đốt, Đao chẳng thể gây thương tích, nước chẳng thể cuốn trôi, không bị phương đạo quỷ mị bắt giữ kể cả hàng Trời, Rồng, A Tu La, Càn Đà Bà cho đến nhân phi nhân

A Nan ! Thất Bảo Chú này. Khi vào trong nước lửa , nơi có oán tặc hoặc ăn phải chất độc, bị phương đạo độc thì nên niệm Chú này . Nếu bị sợ hãi. Lông tóc dựng đứng…đều được giải thoát

Dùng uy đức của Tỳ Bà Thi Phật, thần lực của Thi Khí, Trí Tuệ của Tỳ Thi Bà ( ? Tỳ Xá Phù ) Phật lực của Câu Lưu Tôn, Giới của Ca Na Mâu Ni, Công Đức của Ca Diếp, Tinh tiến của Thích Ca Mâu Ni khiến cho tất cả chúng sinh đều dứt trừ sự sợ hãu khiến được tốt lành.

Khi ấy, A Nan nghe lời Phật dạy liền vui vẻ phụng hành