1
2
3

Tâm Kinh Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tống Thi Hộ dịch

Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh

Bản Việt dịch (2) của Quảng Minh

Bản Việt dịch (3) của Thích Nữ Tịnh Nguyên

***

Tâm Kinh Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa

Việt dịch: Huyền Thanh

***

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự trong núi Thứu Phong thuộc thành Vương Xá cùng với Chúng Đại Bật Sô gồm hai trăm năm mươi người đến dự, cùng với các Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát cùng nhau vây quanh.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nhập vào Tam Ma Địa Thậm Thâm Quang Minh Diễm Thuyết Chính Pháp. Thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong Phật Hội, vị Bồ Tát Ma Ha Tát này đã hay tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, quán thấy tự tính của năm Uẩn đều trống rỗng.

Khi ấy Tôn Giả Xá Lợi Tử nương theo uy thần của Đức Phật đến trước mặt Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát thưa rằng: “Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện đối với Pháp Môn Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này vui muốn tu học thì cần phải học như thế nào?”

Thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Tôn Giả Xá Lợi Tử rằng

Ông nay lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nào vui muốn tu học Pháp Môn Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này thì nên quán tự tính của năm Uẩn đều trống rỗng

Thế nào gọi là Tự Tính của năm Uẩn trống rỗng ? Ấy là ngay hình chất chính là trống rỗng, ngay trống rỗng tức là hình chất. Hình chất không khác với trống rỗng, trống rỗng không khác với hình chất. Cảm giác, Tri Giác, hoạt động tâm ý, nhận thức cũng đều như vậy

Này Xá Lợi Tử ! Tướng Trống Rỗng như vậy của tất cả Pháp này không có chỗ sinh, không có nơi diệt, không có cấu nhiễm, không có trong sạch, không có tăng trưởng, không có giảm bớt

Xá Lợi Tử ! Chính vì thế cho nên trong Trống Rỗng không có hình chất, không có: cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức.

Không có: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.

Không có hình sắc, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, cảm xúc va chạm, pháp cảnh.

Không có giới của mắt, không có giới nhận biết của mắt cho đến không có giới của ý, không có giới của nhận biết của ý.

Không có Vô Minh, không có không vô minh cho đến không có già chết cũng không có chấm dứt già chết.

Không có khổ não, nguyên nhân kết tạo khổ não, trạng thái xóa bỏ khổ não, đường lối thốt khỏi khổ não.

Không có Trí, không có đắc, cũng không có không đắc.

Xá Lợi Tử ! Do không có đắc này, cho nên Bồ Tát Ma Ha Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tương ứng hành nên tâm không có dính mắc cũng không có trở ngại. Do không dính mắc, không có trở ngại cho nên không có sợ hãi, xa lìa tất cả vọng tưởng điên đảo, rốt ráo Viên Tịch. Hết thảy chư Phật ba đời đều y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa cho nên đắc được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác

Vì thế nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là bài Minh rộng lớn, là bài Minh không có gì cao hơn, là bài Minh không có gì sánh bằng lại hay trừ tất cả khổ. Chân thật không có pháp hư vọng. Các kẻ tu học nên học như vậy

Nay Ta diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Đại Minh là:

TADYATHÀ: OMÏ GATE GATE PÀRAGATE PÀRASAMÏGATE BODHI SVÀHÀ

Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma Ha Tát nếu hay tụng Minh Cú Bát Nhã Ba La Mật Đa này tức là tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu

Bấy giờ Đức Thế Tôn từ Tam Ma Địa an lành đứng dậy khen ngợi Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Như ông đã nói. Như vậy! Như Vậy! Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như vậy. Đây tức là Ý chân thật tối thượng tột cùng, tất cả Như Lai cũng đều tùy hỷ”

Đức Phật nói Kinh này xong, Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát và các Bật Sô cho đến hàng Trời, Người, A Tu La, Càn Đạt Bà của Thế Gian, tất cả Đại Chúng nghe lời Phật dạy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

PHẬT THUYẾT THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH (Hết)

Nam mô Phật

Nam mô Pháp

Nam mô Tăng

Nam mô Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa

Nam mô thập phương thường trụ chư vị Bồ Tát

Nam mô thập phương thường trụ chư vị Hiền Thánh

Nay con xin kính nguyện

Đỉnh lễ khắp tất cả

Nguyện cho lời Nguyện này

Mau chóng được thành tựu

Như trong đời quá khứ

Vua Trời Kiều Thi Ca

Luôn chuyên chú nhớ nghĩ

Nghĩa sâu xa màu nhiệm

Bát Nhã Ba La Mật

Ngày ngày luôn tụng niệm [Tụng là]

_ “Như sao, như đèn, lọng Mộng, huyễn với bọt, sương Như điện cũng như mây Nên tác quán như vậy _ Nay Ta lược nói đây

Bát Nhã Ba La Mật

Chẳng sinh cũng chẳng diệt Chẳng Đoạn cũng chẳng Thường Chẳng một chẳng nhiều nghĩa Chẳng đến cũng chẳng đi Như vậy mười hai Duyên Ngưng nghỉ khiến vắng lặng (tịch tĩnh) _ Chính Đẳng Chính Giác nói Cung kính Thầy tối thượng (Tối Thượng Sư) Quy y Phật mười phương Quá khứ, hiện, vị lai Tam Bảo, Ba La Mật Vô lượng biển Công Đức Cúng dường các Như Lai Đại Minh, chân bí mật”

Nhờ đấy giáng phục được Hết thảy chúng Ma Vương _ Nay con cũng Nguyện xin Làm y theo như vậy Luôn chuyên chú nhớ nghĩ Nghĩa sâu xa màu nhiệm Của Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa này Ngày ngày luôn tụng niệm Mọi lời chữ thâm sâu Vi diệu rất nhiệm màu Nguyện hết thảy bệnh tật Ma Chướng với Ác Chướng Mọi chướng ngại mười phương Từ Nghiệp xưa đi đến Hợp với Duyên ác nay Nguyện cho khắp tất cả Đồng loạt cùng tan biến Đồng loạt cùng ngừng hiện Đồng loạt được dẹp yên.

NAMO ÀRYA-BHAGAVATÌ-PRAJNÕA-PÀRAMITÀYA TADYATHÀ: OMÏ _ GATE GATE PÀRAGATE PÀRASAMÏGATE BODHI SVÀHÀ (3 lần đến 108 lần)

_ Nay con nguyện nương vào Sức uy thần vô biên Được đến từ Chân Lý Chính Pháp của Tam Bảo Nguyện xin khắp hết thảy Chướng ngại trong với ngồi Tức thời được chuyển hố Tức thời được tan biến Tức thời được dẹp yên Dẹp yên không còn sót _ Nguyện cho mọi trở lực Muốn ngăn che Chính Pháp Thảy đều bị giáng phục _ Nguyện cho khắp tất cả Hết thảy các chướng ngại Đều được dẹp yên hết _ Nguyện con với chúng sinh Mau chóng xa lìa được Cảnh nghịch với Duyên nghịch Vĩnh viễn được an trụ Trong niềm vui Chính Pháp Nguyện ngay từ bây giờ Hết thảy mọi công việc Đều tràn đầy hạnh phúc An vui với tốt lành.

  Xem thêm:

 • Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Pháp Thành - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Trí Huệ Luân - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Huyền Trang - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Tinh Yếu Đế Thích Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Bát Nhã Cộng Lợi Ngôn Đẳng - Kinh Tạng
 • Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 5 - Kinh Tạng
 • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 26 - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Đỉnh Nhứt Thiết Như Lai Chơn Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim - Kinh Tạng
 • Kinh Phổ Biến Quang Minh Thanh Tịnh Sí Thạnh Như Ý Bảo Ấn Tâm Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng