1
2
3
4
5
6

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Đường Bát Nhã Cộng Lợi Ngôn Đẳng dịch

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận

Bản Việt dịch (2) của Quảng Minh

Bản Việt dịch (3) của Thích Nữ Tịnh Nguyên

***

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Việt dịch: Nguyên Thuận

***

TÔI NGHE NHƯ VẦY:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Thứu Phong gần Đại thành Vương Xá, cùng với các vị đại Tỳ-kheo và chư Bồ-tát.

Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn liền nhập chánh định, tên là Quảng Đại Thậm Thâm.

Khi ấy trong đại chúng, có một vị đại Bồ-tát tên là Quán Tự Tại. Khi tu hành Trí Độ sâu xa, ngài soi thấy năm uẩn đều không và lìa xa hết thảy khổ ách.

Lúc đó, ngài Xá-lợi Tử nương uy lực của Phật, chắp tay cung kính, và thưa với Quán Tự Tại Đại Bồ-tát rằng:

“Thưa Thánh giả! Nếu có hành giả nào muốn học Trí Độ sâu xa, thì họ phải tu hành như thế nào?”

Khi đã hỏi như thế xong, lúc bấy giờ Quán Tự Tại Đại Bồ-tát bảo Tuệ mạng Xá-lợi Tử rằng:

“Xá-lợi Tử! Nếu khi thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tu hành Trí Độ sâu xa, họ nên quán tánh không của năm uẩn.

Xá-lợi Tử! Sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Sắc tức là không; không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế.

Xá-lợi Tử! Các pháp đều không tướng: không sanh không diệt, không tịnh không uế, không tăng không giảm. Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có thức của mắt, cho đến không có thức của ý; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo; không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-tát y theo Trí Độ và được tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, và đạt tới Cứu Cánh Niết-bàn.

Chư Phật ba đời đều y theo Trí Độ, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Trí Độ là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.

Cho nên Trí Độ Tâm Chú đã được tuyên nói.”

Chú thuyết như vầy:

|| yết đế, yết đế, ba ra yết đế, ba ra tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha. ||

|| gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā ||

Và như thế, Xá-lợi Tử! Chư đại Bồ-tát nên tu hành Trí Độ sâu xa như vậy.”

Khi đã nói như thế, bấy giờ Thế Tôn liền từ Quảng Đại Thậm Thâm Chánh Định mà dậy, rồi Ngài ngợi khen Quán Tự Tại Đại Bồ-tát rằng:

“Lành thay, lành thay, thiện nam tử! Như thị, như thị! Đúng như lời ông nói. Hãy nên tu hành Trí Độ sâu xa như vậy. Khi tu hành như thế, thời tất cả Như Lai đều sẽ tùy hỷ.”

Khi Thế Tôn nói lời ấy xong, Tuệ mạng Xá-lợi Tử vui mừng khôn xiết; Quán Tự Tại Đại Bồ-tát cũng vô cùng hoan hỷ.

Lúc bấy giờ, hàng trời, người, phi thiên, và tầm hương thần ở trong Pháp hội, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Huyền Trang - Kinh Tạng
 • Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Pháp Thành - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Trí Huệ Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Tinh Yếu Đế Thích Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Kinh Bốn Pháp Của Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Ðại Thừa Phương Quảng Tổng Trì - Kinh Tạng
 • Kinh Tất Đàm Phân Đà Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Ðại Phương Ðẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 131 – Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (Bhaddekaratta sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 121 – Kinh Tiểu Không (Cùlasunnata sutta) - Kinh Tạng
 • Kim Cang Đỉnh Siêu Thắng Tam Giới Kinh Thuyết Văn Thù Ngũ Tự Chơn Ngôn Thắng Tướng - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng