Trang Chủ Danh mục Bát Nhã Tâm Kinh

Danh mục: Bát Nhã Tâm Kinh

kinh luat luan 10

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Chân thành tán thán ghi nhận công đức các vị: Trí Siêu, Nguyên Chứng, Nguyên Giác và Nguyên Thanh, những vị đã đóng góp tích cực cho tập sách,...
kinh luat luan 31

Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
kinh luat luan 36

Kinh Bát Nhã Ba La Mật – HT Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh *** MỤC LỤC 01. Phẩm Tự Thứ Nhất 02. Phẩm Phụng Bát Thứ...
kinh luat luan 19

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Huyền Trang

Đường Huyền Trang dịch. Việt dịch 1: Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch 2: Thích Trí Thủ. Việt dịch 3: Nguyên Thuận. Việt dịch 4: Quảng Minh
kinh luat luan 10

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao

Tiền Tần Đàm Ma Tì cộng Trúc Phật Niệm dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tâm Thườn
kinh luat luan 14

Lược Giải Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Lược Giải Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đường Pháp Tạng thuật Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Luận về chân nguyên khuôn mẫu sáng làu, phẳng lặng như...
kinh luat luan 40

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Bản 2)

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đường Viên Trắc soạn Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Nay giải thích Kinh Bát Nhã chia thành bốn mục: 1. Trước...
kinh luat luan 1

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch 1: Nguyên Thuận. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 40

Kinh Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tống Duy Tịnh Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên
phap bao 13

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Trí Huệ Luân

Đường Trí Huệ Luân dịch. Việt dịch 1: Nguyên Thuận. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
phap bao 16

Kinh Thánh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tống Thí Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Bửu Hà
kinh luat luan 23

Phạn Ngữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Việt dịch 1: Huyền Thanh. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 41

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Bát Nhã Cộng Lợi Ngôn Đẳng

Hán dịch: Đường Bát Nhã Cộng Lợi Ngôn Đẳng. Việt dịch 1: Nguyên Thuận. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
phap bao 15

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch 1: Đoàn Trun Còn - Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch 2: Thích Trí Tịnh. Việt dịch 3: Thích Duy Lực .Việt dịch 4: Thích Nhất Chân

Xem Nhiều