1
2
3
4
5

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận

Bản Việt dịch (2) của Quảng Minh

Bản Việt dịch (3) của Thích Nữ Tịnh Nguyên

***

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh

Việt dịch: Nguyên Thuận

***

Khi Quán Thế Âm Bồ-tát tu hành Trí Độ sâu xa, ngài soi thấy năm uẩn đều không và vượt qua hết thảy khổ ách.

“Xá-lợi Tử! Do sắc là không nên nó chẳng có não hại tướng. Do thọ là không nên nó chẳng có thọ tướng. Do tưởng là không nên nó chẳng có tri tướng. Do hành là không nên nó chẳng có tác tướng. Do thức là không nên nó chẳng có giác tướng.

Vì sao thế, Xá-lợi Tử? Bởi sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Sắc tức là không; không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế.

Xá-lợi Tử! Các pháp đều không tướng: không sanh không diệt, không tịnh không uế, không tăng không giảm. Không pháp ấy chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, và chẳng phải hiện tại. Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có thức của mắt, cho đến không có thức của ý; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo; không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-tát y theo Trí Độ và được tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại, nên không có sợ hãi, lìa tất cả điên đảo mộng tưởng cùng khổ não, và đạt tới Cứu Cánh Niết-bàn.

Chư Phật ba đời đều y theo Trí Độ, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Trí Độ là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.

Cho nên Trí Độ Tâm Chú đã được tuyên nói.”

Chú thuyết như vầy:

|| yết đế, yết đế, ba ra yết đế, ba ra tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha. ||

|| gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā ||

  Xem thêm:

 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Huyền Trang - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Pháp Thành - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Trí Huệ Luân - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Bát Nhã Cộng Lợi Ngôn Đẳng - Kinh Tạng
 • Kinh Tinh Yếu Đế Thích Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 121 – Kinh Tiểu Không (Cùlasunnata sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Bốn Pháp Của Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 44 – Tiểu Kinh Phương Quảng (Cùlavedalla sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Tất Đàm Phân Đà Lợi - Kinh Tạng
 • Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 61 – Kinh Giáo Giới La Hầu La Ở Rừng Ambala (Ambalatthikà Ràhulovàda sutta) - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương - Kinh Tạng
 • Phật Nói Văn Thù Sư Lợi 108 Danh Phạn Tán - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 149 – Ðại Kinh Sáu Xứ (Mahàsalàyatanika sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm - Kinh Tạng