Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Tịnh Nguyên

Danh mục: Thích Nữ Tịnh Nguyên

kinh luat luan 7

Kinh Phật Thuyết Ðại Tịnh Pháp Môn

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 16

Phật Thuyết Kinh Phóng Bát

Khuyết dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 11

Kinh Tự Thệ Tam Muội

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 1

Kinh Như Lai Độc Chứng Tự Thệ Tam Muội

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên
phap bao 3

Kinh Vô Cấu Xưng

Hán dịch: Đường Huyền Trang. Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 1

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch 1: Nguyên Thuận. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 40

Kinh Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tống Duy Tịnh Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên
phap bao 13

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Trí Huệ Luân

Đường Trí Huệ Luân dịch. Việt dịch 1: Nguyên Thuận. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 4

Kinh Ngũ Thập Tụng

Tống Thi Hộ dịch. Việt dịch 1: Thích Nữ Nguyên Nhã. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên
phap bao 6

Kinh Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát

Tống Thiên Tức Tai dịch. Việt dịch 1: Thích Vạn Thiện. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 41

Kinh Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã

Tống Thiên Tức Tai dịch. Việt dịch 1: Thích Thọ Phước. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 20

Tâm Kinh Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa

Hán dịch: Tống Thi Hộ. Việt dịch 1: Huyền Thanh. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 23

Phạn Ngữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Việt dịch 1: Huyền Thanh. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 38

Kinh Nhơn Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 41

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Bát Nhã Cộng Lợi Ngôn Đẳng

Hán dịch: Đường Bát Nhã Cộng Lợi Ngôn Đẳng. Việt dịch 1: Nguyên Thuận. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 35

Kinh Tinh Yếu Đế Thích Bát Nhã

Tống Thi Hộ dịch. Việt dịch 1: Thích Nữ Đức Nghiêm. Việt dịch 2: Huyền Thanh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 21

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Pháp Thành

Đường Pháp Thành dịch. Việt dịch 1: Nguyên Thuận. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
phap bao 1

Tâm Kinh Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa

Hán dịch: Đường Pháp Nguyệt Trong. Việt dịch 1: Nguyên Thuận. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 13

Kinh Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tống Thi Hộ dịch. Việt dịch 1: của Thích Nữ Tịnh Hiền. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên

Xem Nhiều