1
2

Kinh Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát

Tống Thiên Tức Tai dịch

Bản Việt dịch (1) của Thích Vạn Thiện

Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Tịnh Nguyên

***

Kinh Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát

Việt dịch: Thích Vạn Thiện

***

Quán đỉnh chân ngôn: Án, nẵng mạc xá cát dã, mẫu nẵng duệ, đát tha nga đa da, ra ha đế tam-miệu tam một đà da.

Tụng chân ngôn này bảy biến, đưa tay lên đầu để quán đỉnh và xoa khắp thân. Sau đó dừng niệm, chí tâm tu pháp quán hạnh Phật mẫu Bát-nhã Ba-la-mật-đa bồ-tát. Đó là quán tưởng bồ-tát này có ba mặt, ba mắt, thân màu vàng ròng ngồi trên tòa sen nghìn cánh Cát Tường Tạng Sư Tử. Thân bồ-tát có sáu cánh tay, ba cánh tay bên phải: Tay thứ nhất cầm chuỗi hạt, tay thứ hai cầm mũi tên, tay thứ ba kết ấn Thí nguyện. Ba cánh tay bên trái: Tay thứ nhất cầm quyển kinh, tay thứ hai cầm cung, tay thứ ba cầm hạt châu Như Ý.

Từ thân bồ-tát lại phóng vô số trăm nghìn na-do-tha ức tia sáng chiếu khắp tất cả thế giới. Lại quán tưởng tất cả Như Lai, bồ-tát Đa-la và tất cả bồ-tát đầy đủ tướng hảo trang nghiêm thân, dâng các thứ hương hoa cúng dường Phật mẫu.

Như thế, quán tưởng xong, lại niệm chân ngôn Tâm:

Án, nẵng mạc xá cát dã, mẫu nẵng duệ, đát tha nga đa da, la ha ha đế tam miệu tam một đà da, đát nễ dã tha. Án, mẫu nễ, mẫu nễ, ma ha mẫu nễ duệ, sa phạ ha.

Kế đến, tụng chân ngôn Căn bản:

Đát nễ dã tha. Án, nhạ duệ, nhạ duệ, bát nạp ma tị, a phạ nhĩ, a phạ nhĩ, sa la sa la ni, địa lý, địa lý, la địa lý, địa la địa lý, nễ phạ đa nỗ ba la nễ, một độ đá la ni, bố la da, bố la da, bà nga phạ đế. Tát lị phạ xá, ma ma, ba lí bố la da, sa bà lí phạ la tả, tát lí phạ tát đát vạm tả, tát lí phạ ca lí ma, phạ la noa nễ, vĩ thâu đà da, một đà địa sắt xá nễ nẵng, sa phạ ha.

Tụng chân ngôn này rồi, lại khởi tâm quán hạnh:

Đó là quán tưởng bên phải Phật mẫu Bát-nhã Ba-la-mật-đa bồ-tát có Thích-ca Thế Tôn, Nhiên Đăng Thế Tôn, Vô Lượng Thọ Thế Tôn, Trí Quyết Định Thế Tôn, Quang Minh Vương Thế Tôn, Lôi Thanh Hống Âm Thế Tôn, Kim Hoa Thế Tôn, Tán Hoa Thế Tôn.

Bên trái bồ-tát có Yết-câu-thôn-na Thế Tôn, Ca-nhã-ca Mâu-ni Thế Tôn, Ca-diếp Thế Tôn, Bảo Thủ Thế Tôn.

Phía trước bồ-tát có Đại Biến Chiếu Thế Tôn, Bảo Sinh Thế Tôn, A-di-đà Thế Tôn, Bất Không Thành Tựu Thế Tôn, A-súc Thế Tôn.

Phía sau bồ-tát có Tối Thượng Liên Hoa Thế Tôn, Tối Thượng Bảo Thế Tôn, Hỉ Cát Tường Thế Tôn, Lưu Li Quang Thế Tôn, Bất Tư Nghị Cát Tường Thế Tôn.

Lại, phía trước bồ-tát còn có bồ-tát Thánh Quán Tự Tại, bồ-tát Từ Thị, bồ-tát Phổ Hiền, bồ-tát Diệu Cát Tường, bồ-tát Qui Mạng, bồ-tát Bất Tư Nghị Cát Tường Thanh, bồ-tát Kim Cương Thủ, bồ-tát Vô Tận Ý, bồ-tát Biện Tích, bồ-tát Vô Biên Biện, bồ-tát Hư Không Tạng, bồ-tát Vô Cấu Xưng, bồ-tát Tự Tại Hạnh, bồ-tát Pháp Sinh, bồ-tát Thường Đề, bồ-tát Nguyệt Quang, bồ-tát Pháp Vân, bồ-tát Địa Tạng, bồ-tát Bảo Tạng, bồ-tát Bảo Tràng, bồ-tát Thi Khí, bồ-tát Hương Tượng, bồ-tát Kim-tì- la. Tất cả bồ-tát ma-ha-tát nhóm họp như thế đầy khắp cõi Phật. Lại cũng có minh vương Tần My .v.v… nhóm họp ở phía trước bồ-tát.

Đã quán tưởng các thánh chúng như thế xong. Lại quán tưởng dùng châu báu, hương hoa tuyệt diệu của nhân gian và cõi trời cúng dường Phật mẫu Bát-nhã Ba-la-mật-đa bồ-tát cùng các bồ-tát quyến thuộc.

Quán tưởng như vậy xong, chẳng bao lâu vị ấy sẽ thành Chánh giác.

  Xem thêm:

 • Kinh Nhơn Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Pháp Thành - Kinh Tạng
 • Phạn Ngữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Huyền Trang - Kinh Tạng
 • Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Phẩm 1 đến 15) - Kinh Tạng
 • Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Phẩm 16 đến 30) - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Trí Huệ Luân - Kinh Tạng
 • Kim Cang Tràng Trang Nghiêm Bát Nhã Ba La Mật Đa Giáo - Kinh Tạng
 • Phẩm Nhứt Thiết Như Lai Liên Hoa Nghi Quỹ Đại Mạn Đồ La Kim Cang Đỉnh Hàng Tam Thế Đại Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn - Kinh Tạng
 • Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Phẩm 76 đến 90) - Kinh Tạng
 • Kinh chú Đà La Ni Thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm Tiêu Phục Độc Hại - Kinh Tạng
 • Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Phẩm 31 đến 45) - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Cứu Bạt Ngạ Quỷ Diệm Khẩu - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Bát Nhã Cộng Lợi Ngôn Đẳng - Kinh Tạng