1
2

Kinh Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát

Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Nguyên

***

Quán đảnh chơn ngôn :

“Án nẳng mồ xá kết dã, mẫu nẳng duệ, đát tha nga đa dã ra hạ, đế tam miệu tam một đà dã”.

Tụng chơn ngôn này bảy biến, để tay nơi quán đảnh trên đầu và chạm khắp thân mình, sau đó chí tâm nhớ nghĩ, làm theo quán hành của Bồ-tát Phật Mẫu Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Quán tưởng Bồ-tát ấy có ba mặt, ba mắt, thân màu vàng ròng, ngồi trên tòa Kiết-tường-tạng Sư tử. Tòa sen vàng ròng có ngàn cánh.

Thân Bồ-tát có sáu cánh tay :

– Ba cánh tay bên phải : Cánh tay thứ nhất cầm xâu chuỗi hạt. Tay thứ hai cầm mũi tên. Tay thứ ba biểu hiện tướng thí nguyện.

– Bên trái cũng ba tay : Tay thứ nhất cầm kinh. Tay thứ hai cầm cung. Tay thứ ba cầm bảo châu như ý.

Sáu cánh tay như vậy trang nghiêm đủ loại. Ở trên thân Bồ-tát phóng vô số trăm ngàn câu-chi na-do-tha ánh sáng, chiếu khắp tất cả thế giới. Lại quán tưởng tất cả đức Như Lai và tất cả Bồ-tát : Đa-La Bồ-tát. v.v… Thân trang nghiêm đầy đủ tướng tốt, đem các hoa hương đích thân cúng dường.

Quán tưởng như vậy, lại niệm chơn ngôn :

“Án nẳng mồ xá kết dã, mẫu nẳng duệ đát tha nga đa dã, ra hạ đế tam miệu tam một đà dã, đát nhĩ dã tha, án mẫu nhĩ, mẫu nhĩ ma hạ duệ bà phược hạ” .

Lại tụng căn bản chơn ngôn :

“Đat nhĩ dã tha, án thứ duệ bát nạp ma, tỷ a phược nhĩ a phược nhĩ, ba ra bà la ni địa lý địa lý, ra địa lý địa ra, địa lý nhĩ phược đa, nổ ba la nhĩ một độ da ra ni bố ra dã bà nga phược để tát lý phược, xá ma ma ba lý bố ra dã ba bà lý phược ra tả tát lý phược, tát đát xoa tả tát lý phược ca lý ma phược ra noa nhĩ vĩ du đà dã vĩ du đà dã một đà, địa cầm sất, nhĩ nẳng bà phược hạ”.

Tụng chơn ngôn này xong, lại hành quán tưởng bên phải của Bồ-tát Phật mẫu Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia có Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, Thế Tôn Nhiên Đăng, Thế Tôn Vô Lượng Thọ, Thế Tôn Trí Quyết Định, Thế Tôn Quang Minh Vương, Thế Tôn Điện Thanh Khổng Âm, Thế Tôn Kim Hoa, Thế Tôn Tán Hoa.

Ở bên trái Bồ-tát có Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Yết Câu Phú Na, Thế Tôn Ca Nhã Ca Mâu Ni, Thế Tôn Ca Diếp, Thế Tôn Bảo Thủ.

Ở phía trước mặt Bồ-tát có Thế Tôn Đại Biến Chiếu, Thế Tôn Bảo Sanh, Thế Tôn A-Di-Đà, Thế Tôn Bất Không Thành Tựu, Thế Tôn A-Xúc.

Ở phía sau Bồ-tát có Thế Tôn Tối Thượng Liên Hoa, Thế Tôn Tối Thượng Bảo, Thế Tôn Hỷ Cát Tường, Thế Tôn Lưu Ly Quang, Thế Tôn Bất Tư Nghì Cát Tường.

Ở trước Bồ-tát có Bồ-tát Thánh Quán Tự Tại, Bồ-tát Từ Thị, Bồ-tát Phổ Hiền, Bồ-tát Diệu Cát Tường, Bồ-tát Quy Mạng, Bồ-tát Bất Tư Nghì Cát Tường Thanh, Bồ-tát Kim Cang Thủ, Bồ-tát Vô ận Ý, Bồ-tát Biện Tích, Bồ-tát Vô Tận Biện, Bồ-tát Hư Không Tạng, Bồ-tát Vô Cấu Xứng, Bồ-tát Tự Tại Hành, Bồ-tát Pháp Sanh, Bồ-tát Thường Đế, Bồ-tát Nguyệt Quang, Bồ-tát Pháp Vân, Bồ-tát Địa Tạng, Bồ-tát Bảo Tạng, Bồ-tát Bảo Tràng, Bồ-tát Thi Khí, Bồ-tát Hương Tượng, Bồ-tát Kim Tỳ La.

Tất cả đại Bồ-tát như vậy có mặt khắp cả cõi Phật.

Lại có Bích Mị Minh Vương. v.v… cũng ở trước Bồ-tát.

Quán tưởng mỗi Thánh chúng như vậy xong, lại tưởng những vật dụng, trân bảo, hương hoa của trời người đem cúng dường Bồ-tát Phật Mẫu Bát-nhã Ba-la-mật-đa và tất cả quyến thuộc của Bồ-tát.

Ai quán như vậy thì người ấy không bao lâu sẽ chứng thành Phật.

  Xem thêm:

 • Kinh Nhơn Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Pháp Thành - Kinh Tạng
 • Phạn Ngữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Huyền Trang - Kinh Tạng
 • Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Phẩm 1 đến 15) - Kinh Tạng
 • Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Phẩm 16 đến 30) - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Trí Huệ Luân - Kinh Tạng
 • Kim Cang Tràng Trang Nghiêm Bát Nhã Ba La Mật Đa Giáo - Kinh Tạng
 • Phẩm Nhứt Thiết Như Lai Liên Hoa Nghi Quỹ Đại Mạn Đồ La Kim Cang Đỉnh Hàng Tam Thế Đại Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn - Kinh Tạng
 • Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Phẩm 76 đến 90) - Kinh Tạng
 • Kinh chú Đà La Ni Thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm Tiêu Phục Độc Hại - Kinh Tạng
 • Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Phẩm 31 đến 45) - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Cứu Bạt Ngạ Quỷ Diệm Khẩu - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Bát Nhã Cộng Lợi Ngôn Đẳng - Kinh Tạng