Kinh chú Đà La Ni Thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm Tiêu Phục Độc Hại

Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú Kinh

Đông Tấn Nan Đề dịch

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

***

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại giảng đường Trùng Các của Tinh Xá Đại Lâm trong vườn cây Am La thuộc nước Tỳ Xá Ly cùng với 1250 vị Tỳ Kheo đều là các bậc A La Hán đã dứt các Lậu, chẳng thọ thân sau nữa như là vàng ròng đã tinh luyện, thân tâm lặng trong, 6 Thông không ngại. Các vị ấy tên là: Đại Trí Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề, A Nậu Lâu Đà, Kiếp Tân Na, Kiều Phạm Ba Đề, Tất Lăng Gia Bà Tha, Bạc Câu La, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La…Chúng Sở Tri Thức của nhóm như vậy thường được 8 Bộ Trời Rồng tôn kính.

Lại có các vị Bồ Tát Ma Ha Tát gồm 2 vạn người đến dự, đều là bậc đã thành tựu Bản Hạnh Đại Trí, điều phục các căn, đầy đủ 6 Độ, đủ uy nghi của Đức Phật, Tâm lớn như biển. Các vị ấy tên là: Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử, Bảo Nguyệt Đồng Tử, Nguyệt Quang Đồng Tử, Bảo Tích Đồng Tử, Nhật Tạng Đồng Tử, Bạt Đà Bà La Bồ Tát với 60 người đồng bậc đến dự, Di Lặc Bồ Tát và các Bồ Tát của nhóm như vậy gồm 2 vạn người.

Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng với 4 Chúng, 8 Bộ: Trời, Rồng, người, Phi Nhân… cung kính vây quanh.

Vào lúc ấy tất cả nhân dân của nước Tỳ Xá Ly đang mắc bệnh Đại Ác. Một là mắt đỏ như máu, hai là 2 lỗ tai tuôn ra mủ, ba là trong lỗ mũi chảy máu, bốn là lưỡi bị cấm không có tiếng nói, năm là các vật dụng để ăn liền đều hóa thành cứng rít, sáu là Thức bị ngăn bít giống như người say. Lại có 5 Dạ Xoa tên là Khất Noa Ca La (Krïsïnïa Kàla) mặt đen như mực, có 5 con mắt, lộ nanh chó hướng lên trên, hút tinh khí của con người.

Khi ấy trong thành Tỳ Xá Ly có vị Trưởng Giả tên là Nguyệt Cái cùng với 500 vị Trưởng Giả đồng hàng đi đến nơi Phật ngự, cúi đầu làm lễ, lui về một bên rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Người dân của nước này đang bị Đại Ác, vị lương y Kỳ Bà đã dùng hết Đạo Thuật mà chẳng thể cứu nổi. Nguyện xin Đức Thiên Tôn đem lòng Từ Mẫn vì tất cả mà cứu tế bệnh khổ khiến cho được khỏi tai hoạn”

Thời Đức Phật bảo Trưởng Giả rằng: “Cách đây chẳng xa, ở ngay phương chính Tây có Đức Phật Thế Tôn tên là Vô Lượng Thọ (Amitàyus). Nơi ấy có Bồ Tát tên là Quán Thế Âm (Avalokite’svara) và Đại Thế Chí (Mahà Sthamapràpta) thường dùng Từ Bi xót thương tất cả, cứu tế khổ ách. Nay ngươi nên đem 5 vóc cúi sát đất hướng về nơi ấy làm lễ, đốt hương, rải hoa, buộc niệm sổ tức khiến cho Tâm chẳng tán loạn, trải qua khoảng 10 niệm, vì chúng sinh mà cầu thỉnh Đức Phật và 2 vị Bồ Tát ấy”

Vừa nói xong thì trong hào quang của Đức Phật, được nhìn thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ (Amitàyus) và 2 vị Bồ Tát. Do thần lực của Như lai mà Đức Phật và 2 vị Bồ Tát ấy cùng đến nước này, trụ ngoài cổng thành Tỳ Xá Ly. Đức Phật, 2 vị Bồ Tát và các Đại Chúng phóng ra ánh hào quang lớn chiếu soi Tỳ Xá Ly đều thành màu vàng ròng.

Bấy giờ người dân Tỳ Xá Ly liền có đủ Dương Chi Tịnh Thủy (Nước trong sạch của nhành Dương Liễu) đem trao cho Quán Thế Âm Bồ Tát. Cầu xin Đức Đại Bi Quán Thế Âm xót thương cứu hộ tất cả chúng sinh mà nói Chú.

Quán Thế Âm Bồ Tát muốn dạy cho khắp cả chúng sinh nên nói rằng: “Ngày nay, các ngươi cần phải một lòng xưng niệm Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Bậc Đại Bi Đại Danh Xưng cứu hộ khổ ách”.

Như đây, 3 lần xưng Tam Bảo, 3 lần xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, đốt mọi danh hương, cúi 5 vóc sát đất, hướng về phương Tây, một lòng một ý khiến định hơi thở, vì muốn thoát khỏi ách khổ, cầu thỉnh Quán Thế Âm. Hợp 10 ngón tay chắp lại rồi nói Kệ là:

Nguyện cứu con thoát khổ

Đại Bi che tất cả

Phóng khắp hào quang tịnh

Diệt trừ màn Si Ám

Vì miễn khổ sát hại

Phiền não với mọi bệnh

Đi đến nơi con ở

Cho con đại an lạc

Nay con cúi đầu lễ

Nghe tên bậc cứu ách

Nay con tự quy y

Đấng cha lành Thế Gian

Nguyện xin quyết định đến

Miễn con khỏi ba Độc

Cho con đời này vui

Cùng với Đại Niết Bàn

Lại bạch với Đức Phật rằng: “Thế Tôn! Thần Chú như vậy quyết định là tốt lành và cũng là Đại Từ Đại Bi Đà La Ni Án của chư Phật 10 phương trong 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Người nghe Chú này thì vĩnh viễn hết sạch mọi khổ, thường được an vui, mau lìa 8 nạn, được niệm Phật Định, đời này gặp Phật. Nay con sẽ nói Thần Chú Cứu Hộ Chúng Sinh của chư Phật 10 phương.

Đa gia tha_ Ô hô nị (Gọi là Hảo Đầu Quỷ) Mô hô nị (Gọi là Si Quỷ) Thát bà nị (Gọi là Phạ Nhân Quỷ) Diêm bà nị (Gọi là Phạ Nhân Quỷ) Đam Bà Nị (Gọi là Bạn Nhân Quỷ) An trà lị (Gọi là Bất Bạch Quỷ) Bát trà lị (Gọi là Bạch Quỷ) Thủ bệ đế (Gọi là Thanh Quỷ) Bát bát trà trà la la (Gọi là Quỷ Mẫu, Tiền Quỷ Mẫu) Bà tư nị

Đa điệt tha (Như thị) I lê mị lê (Gọi là Khứ Quỷ) Đề lê thủ lê (Gọi là Bạn Nhân Quỷ) Gia ba lê (Gọi là Đái Độc Lâu Quỷ và Phộc Trước Lưỡng Giáp) Khư Đề đoan kỳ (Gọi là Thực Nhi Quỷ) Chiên đà lê (Gọi là Tựu Nhân Quỷ) Ma đặng kỳ (Gọi là Sư Tử Đầu Quỷ, Ma Vương Quỷ, Sư Tử Đầu) Lặc xoa lặc xoa (Thủ hộ tất cả chúng sinh) Tát bà tát đỏa bà bà gia bệ (Gọi là Tất cả loài Quỷ) Sa ha (Aån đi)

Đa trà tha già đế già đế nị già đế (Nói là: Đã đi) Tu lưu tỳ, tu lưu tỳ (Đi đi đừng đến nữa) Lặc xoa lặc xoa (Nói là: Phòng Hộ) Tát bà bà gia bệ (Nói là:Ẩn đi)

Lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Như Thần Chú này cũng là điều mà vô lượng chư Phật ba đời ở 10 phương diễn nói. Người tụng trì Chú này là nơi hộ trì của chư Phật, Đại Bồ Tát. Được miễn lìa sự sợ hãi, đao, gậy, thứ độc hại và khiến được mau khỏi các loại bệnh tật”

Khi nói lời này thì người dân Tỳ Xá Ly lại bình phục như cũ.

_ Bấy giờ Đức Thế Tôn thương xót chúng sinh, muốn che hộ tất cả nên lại thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát nói Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú

Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát dùng Đại Bi xông ướp Tâm, nương theo Thần Lực của Đức Phật mà nói Phá Ác Nghiệp Chướng Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú.

“Nam mô Phật Đà

Nam mô Đạt Ma

Nam mô Tăng Già

Nam mô Bậc Đại Từ Đại Bi là Quán Thế Âm Bồ Đề Tát Đỏa, ma ha tát đỏa”

Nguyện xin xót thương con mà cứu hộ khổ não, cũng cứu tất cả chúng sinh đang bị sợ hãi khiến cho được Đại Hộ.

Đa điệt tha: Đà hô nị (Gọi là Đại Quỷ) Mạc hô nị (Gọi là Thủy Quỷ) Diêm bà nị đam bà nị a bà hy (Hư Đề Phản gọi là Nhân Sân Quỷ) Mạc hô nị (Miệng của loài Quỷ này tuôn ra lửa gọi là Quang Quỷ) An trà lê (Gọi là Hoa Quỷ) Bát trà lê (Thân của Quỷ này màu trắng nên gọi là Bạch Quỷ) Du bệ đế (Gọi là Cực Bạch Quỷ) Bát trà la bà tư nị hưu hưu lâu lâu (Tam Đầu Quỷ _ Quỷ 3 đầu) An trà lê đâu đâu lâu lâu (Tam Đầu Nhi Quỷ _ Quỷ hình con nít có 3 đầu) Bát trà lê (Gọi là Mẫu Hắc Nhi Bạch Quỷ) Chu chu lâu lâu (Vào trong núi đi chẳng giết. Chu chu lâu lâu gọi là Hảo Dụ Nhân Tiểu Nhi Sơn Trung Trú Quỷ _ Quỷ khéo dụ con nít vào trong núi ở) Nị bàn trà lê (Gọi là Xuất Bạch Quỷ) Đậu đậu phú phú [Đậu đậu gọi là Dục Tiện Khứ Quỷ (Quỷ khiến đi ngay) Phú phú gọi là Bất Canh Lai Quỷ (Quỷ đến chẳng thay đổi)] Bát trà la bà tư nị thần tri (Tấn Tư Phản gọi là Ức Quỷ) Chẩn trì (Gọi là Bất Ức Quỷ) Nị chẩn trì (Gọi là Tối Ức Quỷ)Tát bà a bà gia yết đa tát bà niết bà bà đà gia (Mạc trước nghi nhân _ Người không vướng nghi ngờ) A bà gia (Mạc tác Quỷ _ Quỷ đừng làm) Tỳ ly đà (Nói là Ngạ Quỷ _ Quỷ đói) Bế điện, sa ha (Ẩn đi đừng đến)

Tất cả loài gây sự sợ hãi, tất cả loài tạo sự độc hại, tất cả loài Quỷ ác, cọp, sói, sư tử nghe thấy Chú này thì miệng bị bế tắc, chẳng có thể gây hại được.

Người phá Phạm Hạnh làm 10 nghiệp ác nghe được Chú này thì khử trừ phẩn uế (phân dơ) trở lại được thanh tịnh. Giả sử có nghiệp chướng độc ác chẳng lành, nếu xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và trì tụng Chú này liền phá nghiệp chướng, đời này được gặp Phật.

Đức Phật bảo A Nan: “Nếu có Đệ Tử trong 4 Bộ thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, tụng niệm Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni thì người hành Chú này, thân thường không có hoạn nạn, Tâm cũng không có tật bệnh.

Giả sử có nạn lửa lớn từ 4 mặt đến thiêu đốt thân mình, do trì tụng Chú này cho nên Long Vương giáng mưa liền được giải thoát.

Giả sử bị lửa đốt thân làm cho mỗi một chi tiết đau đớn mà nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, 3 lần tụng Chú này thì liền được trừ khỏi.

Giả sử gặp lúc đói kém, lúa gạo quý hiếm, nạn vua chúa, thú dữ, trộm cướp, bị mê man trên đường xá. Hoặc bị giam cầm trong lao ngục, bị gông cùm xiềng xích, 5 sự trói buộc. Hoặc vào trong biển lớn gặp gió bão (Hắc Phong) sóng đập vào núi tạo thành màu của nước. Hoặc bị nạn Dạ Xoa, La Sát. Hoặc bị thuốc độc, đao kiếm, sắp bị chém chết. Hoặc nghiệp duyên của đời quá khứ, hoặc đời này tạo ra mọi điều ác, do Nhân Duyên đó phải chịu tất cả sự khổ và điều rất sợ hãi. Khi ấy cần phải nhất Tâm xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và trì tụng Chú này 1 biến cho đến 7 biến sẽ tiêu phục độc hại, hạnh ác, nhóm ác chẳng lành giống như lửa thiêu đốt củi hết sạch không còn sót. Bởi nhân duyên ấy mà Thần Chú do Quán Thế Âm Bồ Tát nói, được gọi là: Ban cho tất cả chúng sinh thuốc Cam Lộ màu nhiệm, được không có bệnh sợ hãi, chẳng sợ chết đột ngột, chẳng sợ bị trói buộc với các nỗi sợ hãi về 3 Độc tham dục, giận dữ, ngu si. Chính vì thế cho nên ở Thế Giới Sa Bà (Saha Loka) này đều xưng tán Quán Thế Âm Bồ tát là Bậc ban cho sự không sợ hãi (Thí Vô Úy Giả _ Abhayamïdada)

_ Đà La Ni (Dhàranïì) là chương cú Quán Đỉnh, Phạm Hạnh vô thượng, quyết định Cát Tường, biển Công Đức lớn, chúng sinh nghe qua được đại an lạc cho nên cần phải tụng âm thầm (Ám Tụng).

Nếu muốn Tụng cần phải Trì Trai, chẳng uống rượu chẳng ăn thịt. Dùng tro xoa bôi thân thể rồi tắm gội sạch sẽ. Chẳng ăn Hưng Cừ, ngũ tân, vật hay xông hơi đều chẳng được ăn, cũng chẳng qua lại với phụ nữ ô uế. Thường niệm mười phương Phật với 7 vị Phật Thế Tôn, nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tụng trì Chú này thì thân này được thấy Quán Thế Âm Bồ Tát và đều được thành tựu tất cả Nguyện lành, đời sau được sinh trước mặt Phật chẳng còn bị khổ khác”

_ Đức Phật bảo: “Này A Nan! Đại thành Vương Xá có một nữ nhân bị ác quỷ nhiếp tên là Chiên Đà Lợi (Canïdïari). Ngày đêm Quỷ đó hiện thành hình người chồng đến quấy nhiễu cô gái này. Vì thân bị vướng tinh của con Quỷ nên sinh ra 500 Quỷ con. Ông còn nhớ chuyện đó không? Vào lúc ấy, Ta dạy cho cô gái này xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhờ Tâm lành tiếp nối mà được vào cảnh giới lành.

Này A Nan! Nên biết sức uy thần của Bồ Tát này khiến Ác Quỷ bị tiêu phục, được thấy sắc tượng không thể sánh của thân Ta. Vào lúc ấy mỗi mỗi lỗ chân lông của Ta hiện ra hoa sen báu, vô số vị Hóa Phật khác miệng cùng lời xưng tán Bậc Đại Bi Thí Vô Úy khiến cho người nữ thọ trì đọc tụng thông suốt. Công Đức của Chú này dứt sạch 3 Chướng, thoát khỏi lửa của ngục Tam Giới, chẳng thọ mọi khổ, 404 bệnh một Thời chẳng khởi.

Giả sử có chúng sinh vào trận chiến đấu sắp sửa bị hại. Nếu tụng niệm Chú này, xưng niệm danh hiệu Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thì như con chim ưng cất cánh bay lên liền được giải thoát.

Nếu có chúng sinh thọ đại khổ não bị giam giữ trong nhà tù, bị gông cùm xiềng xích với các hình phạt từ 1 ngày cho đến 7 ngày, từ một tháng cho đến 5 tháng thì cần phải Tĩnh Tâm, buộc niệm vào một chỗ, xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và Quy Y Tam Bảo, xưng niệm tên Ta 3 lần, tụng Đại Cát Tường Lục Tự Chương Cú Cứu Khổ Thần Chú sẽ được giải thoát. Chú là:

Đa điệt tha: An đà lỵ bát trà lỵ chỉ do lỵ (Gọi là: Trước Anh Lạc Quỷ _ Quỷ đeo Anh Lạc) Đàn đà lỵ (Gọi là: Tróc Thiết Bổng Quỷ _ Quỷ bắt cây gậy sắt) Đàn đa lỵ (Gọi là Tróc Cân Quỷ _ Quỷ bắt cái cân) Để gia bà đà (Gọi là: Dữ Nhân Quang Quỷ) Gia xa bà đà (Gọi là: Văn Quỷ _Quỷ nghe ngóng) Phả la nị kỳ (Gọi là: Trường Xuất Xỉ Quỷ _ Quỷ ló nanh dài) Nan đa lỵ (Gọi là Đại Thân Quỷ _ Quỷ có thân to lớn) Bà gia lỵ (Gọi là: Đại Diện Quỷ _ Quỷ có cái mặt to lớn) A lô nỉ (Gọi là: Bế Mục Quỷ _ Quỷ nhắm mắt) Bạc cưu lỵ (Gọi là: Trước Chung Quỷ _ Loại Quỷ này có đeo cái chuông) Mạc cưu lệ (Gọi là Phi Đầu Quỷ) Đâu tỳ lê (Gọi là: Trụ Thạch Quật Quỷ_ Quỷ trú ở trong hang đá) Sa Ha

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Thần Chú này xong lại bảo A Nan rằng: “Như có kẻ trai lành, người nữ thiện, Đệ Tử trong 4 Bộ được nghe danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và thọ trì đọc tụng Lục Tự Chương Cú. Nếu đi qua nơi trống vắng (Hoang dã) bị mê mờ quên mất lối đi mà tụng Chú này thì Quán Thế Âm Bồ Tát dùng Đại Bi xông ướp Tâm hóa thành hình tượng người chỉ đường dẫn lối khiến cho được an ổn.

Nếu bị đói khát thì hóa làm suối, giếng, quả trái cho ăn uống khiến được no đủ.

Giả sử lại có người gặp đại họa đối mặt, quên mất đất nước, vợ con, tài sản cùng hội với Oán Tằng (Oán ghét) mà xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tụng niệm Chú này, Sổ Tức cột niệm, ý không có phân tán trải qua 49 ngày thời Đấng Đại Bi (Mahà Kàrunïika) hóa làm hình Trời (Thiên Tượng) và làm hình Đại Lực Quỷ Thần Vương tiếp rước quay trở về ất cũ khiến cho được an ổn.

Nếu lại có người vào trong biển sâu tìm vật báu. Lên núi cao, nơi vắng vẻ gặp phải cọp, sói, sư tử, trùng độc, rắn độc, Dạ Xoa, La Sát, Cưu Bàn Trà với các Quỷ ác cướp đoạt tinh khí mà xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát 3 lần và tụng Chú này liền được giải thoát.

Nếu có đàn bà gặp nạn lúc sinh sản sắp sửa bị chết mà xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát 3 lần và tụng trì Chú này liền được giải thoát.

Nếu gặp giặc đại ác cướp đoạt tài sản mà xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát 3 lần và tụng trì Chú này thì giặc cướp khởi Tâm Từ (Maitri Citta) liền bỏ qua mà cho đi.

Này A Nan! Nên biết như vị Bồ Tát này và Thần Chú đó quyết định là Cát Tường, thường hay tiêu phục tất cả độc hại, chân thật chẳng hư dối, ban cho khắp cả chúng sinh trong 3 cõi khiến cho không có sự sợ hãi, làm đại ủng hộ cho đời này an vui, đời sau sinh vào nơi gặp Phật nghe Pháp mau được giải thoát. Uy Thần của Chú này rực rỡ vô lượng hay khiến cho chúng sinh thoát khổ Địa Ngục, khổ Ngạ Quỷ, khổ Súc Sinh, Khổ A Tu La và 8 nạn khổ… giống như nước diệt lửa sạch hết không còn sót.

A Nan! Nên biết nếu có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và trì Chú này sẽ được đại thiện lợi, tiêu phục độc hại. Đời này đời sau việc chẳng lành vĩnh viễn dứt hẳn không còn dư sót và đều đầy đủ Trì Giới, Tinh Tiến, Niệm, Định, Tổng Trì.

A Nan! Nên biết nếu có người nghe Lục Tự Chương Cú Cứu Khổ Y Vương Vô Thượng Thần Chú này, xưng niệm danh tự Đại Bi của Quán Thế Âm Bồ Tát thì tiêu trừ tội cấu, liền ngay đời này được thấy 80 ức chư Phật đều đến trao tay, vì mình mà nói thần lực công đức của Bậc Thí Vô Úy và Lục Tự Chương Cú. Đã nhìn thấy Phật cho nên liền được Vô Vong Tuyền Đà La Ni (Đà La Ni xoay chuyển không bị quên)”

_ Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Kệ là:

Đại Bi Đại Danh Xưng

Người an lạc cát tường

Thường nói câu cát tường

Cứu tế kẻ cực khổ

Chúng sinh nếu nghe tên

Lìa khổ được giải thoát

Cũng dạo chơi Địa Ngục

Đại Bi chịu khổ giùm

Hoặc ở trong Súc Sinh

Hóa làm hình súc sinh

Dùng Đại Trí Tuệ dạy

Khiến phát Tâm vô thượng

Hoặc ở A Tu La

Hiền dịu điều phục Tâm

Khiến trừ tập kiêu mạn

Mau đến bờ Vô Vi

Hiện thân làm Quỷ đói

Tay tuôn sữa màu thơm

Kẻ đói khát áp bức

Ban cho được no đủ

Tâm Đại Từ Đại Bi

Dạo chơi trong năm nẻo (Ngũ Đạo)

Thường dùng Tuệ khéo nhóm (Thiện Tập Tuệ)

Dạy khắp tất cả Chúng

Phương tiện vô thượng thắng

Khiến lìa khổ sinh tử

Thường được nơi an lạc

Đến bờ Đại Niết Bàn.

Khi ấy Đức Thế Tôn nói xong lời đó lại bảo A Nan rằng: “Lục Tự Chương Cú ấy quyết định Cát Tường, chân thật không hư dối. Nếu có người nghe qua, được thiện lợi lớn, được vô lượng Công Đức”

Nói lời này xong thì trong Đại thành Vương Xá có một vị Tỳ Khưu tên là Ưu Ba Tư Na tinh tiến dũng mãnh, siêng làm những việc khó làm, hằng tu Khổ Hạnh như cứu cái đầu vậy. Ở trong Hàn Lâm (Rừng lạnh vắng vẻ) cùng với vô lượng Đại Chúng vây quanh, tự nói là: “Vào thuở xa xưa. Tôi làm các hạnh ác, sát sinh vô lượng. Khi nghe được Lục Tự Chương Cú của Quán Thế Âm Bồ Tát thì Chính Niệm suy tư, quán mỗi mỗi Tâm mạch, cột niệm, tưởng một chỗ nên thấy Quán Thế Âm Bồ Tát liền được giải thoát, thành A La Hán (Arhat)

Làm thế nào mới thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát và 10 phương Phật? Nếu muốn được thấy thì ngồi ngay ngắn, chính Tâm, khiến Tâm chẳng động, Tâm và hơi thở cùng nối nhau. Đem bàn tay trái đặt trên bàn tay phải, nâng lưỡi hướng về nóc vọng (Hàm ếch), điều hòa hơi thở đều đặn, không thở mạnh không thở yếu, theo dõi rõ ràng, đếm chậm rãi từ 1 đến 10 thì thành Tức Niệm (Niệm hơi thở ra vào), không cho Ý phân tán, khiến cho hơi thở chẳng thô, cũng chẳng hướng theo bên ngoài, chẳng rít chặt chẳng lỏng lẻo như con nít bú vú hút hơi lại chẳng buộc, chẳng xanh chẳng trắng điều hòa được bên trong. Từ ở đầu trái tim xuống dưới 40 mạch, chọn lấy một mạch ở giữa khiến hơi thở được an ổn từ bên trong cho đến giữa 14 mạch. Từ mạch lớn (Đại Mạch) theo ra ở bên dưới lưỡi. Lại từ mạch ở lưỡi theo ra đến đầu lưỡi, chẳng xanh chẳng trắng chẳng vàng chẳng đen như vật lưu ly thẳng dài 8 tấc đi đến đầu mũi rồi quay lại nhập vào gốc trái tim khiến cho trái tim sáng sạch”

Đức Phật bảo các Tỳ Khưu: “Đại Tinh Tiến Dũng Mãnh Bảo Tràng Lục Tự Chương Cú Tiêu Phục Độc Hại này là công đức của Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng Pháp Sổ Tức này làm định lực của Tâm cho nên giống như nước chảy, mau chóng được thấy Quán Thế Âm Bồ Tát và 10 phương Phật”

Đức Phật bảo các Tỳ Khưu rằng: “Các ông hãy khéo nghe! Nếu muốn uống Cam Lộ (Amrïta) là Pháp Vị vô thượng thì như các Tỳ Khưu đã được xuất gia nên tự nhiên thân chẳng hoại uy nghi, ngồi ngay thẳng, chính thọ, không cho Ý hướng ra ngoài. Quán nơi Khổ, Không, Vô Thường, Bại Hoại chẳng lâu bị nghiền diệt mất. Tu Ngũ Môn Thiền nên tự quán thân, từ đầu cho đến chân, mỗi một lóng đốt đều khiến buộc niệm, trụ vững chẳng tán, chân thật quán mọi lóng như thân cây chuối, trong ngoài đều Không (‘Sùnya_Trống rỗng). Nên biết Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như vậy”

Khi Đức Phật nói lời này thì Tôn Giả Xá Lợi Phất (‘Sariputra) ở trong rừng lạnh (Hàn Lâm) quay trở về ngồi dưới gốc cây đã giải được ý của Đức Phật nên ngồi ngay thẳng, chính thọ nhập vào Tam Muội Chân Thân Kim Sắc ấy khiến cho vô số người nhìn thấy đều vui vẻ phát Tâm Bồ Đề.

Thời Ưu Ba Tư Na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến nơi Tôn Giả Xá Lợi Phất cúi đầu sát đất làm lễ dưới chân Tôn Giả rồi bạch rằng: “Tôn Giả! Người hướng về Đức Như Lai ca ngợi Pháp Sổ Tức, dùng nhân duyên này được thiện lợi lớn. Thế nào là Pháp Sổ Tức? Nguyện xin Tôn Giả vì tôi mà giải nói.

Sự tương ứng giữa con mắt, cái biết của mắt và hình sắc thì nhiếp trụ như thế nào?

Sự tương ứng giữa lỗ tai, cái biết của tai và âm thanh thì nhiếp trụ như thế nào?

Sự tương ứng giữa cái mũi, cái biết của mũi và mùi hương thì nhiếp trụ như thế nào?

Sự tương ứng giữa cái lưỡi, cái biết của lưỡi và mùi vị thì nhiếp trụ như thế nào?

Sự tương ứng giữa cái Ý, cái biết của Ý và sự Phan Duyên thì nhiếp trụ như thế nào?

Sự tương ứng giữa Điên Đảo Tưởng và điên đảo thì nhiếp trụ như thế nào?

Sự tương ứng giữa hình sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị, cảm xúc và tế hoạt thì nhiếp trụ như thế nào?

Bọn giặc của cái Biết (Thức _ Vijnõàna) này như loài Khỉ Vượn nhảy đùa giỡn cợt 6 Căn, duyên khắp các Pháp thì nhiếp trụ như thế nào?”

Khi ấy Tôn Giả Xá Lợi Phất nói với Ưu Ba Tư Na rằng: “Nay ông nên quán Địa Đại là Đất không có tính bền chắc. Thủy Đại là nước có tính chẳng trụ. Phong Đại là Gió có tính không ngại. Từ Điên Đảo Tưởng có Hỏa Đại và Lửa có tính không thật. Ví như nhân duyên sinh Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức mỗi mỗi Tính tương đồng với nhóm nước, lửa, gió thảy đều nhập vào bờ mé của Như Thật”

Lúc Ưu Ba Tư Na nghe lời ấy xong thì Thân như Nước Lửa, được Định 4 Đại, thông đạt 5 Uẩn là trống rỗng, không có sở hữu. Dẹp hết các Kết Tặc, đột nhiên ý giải, đắc A La Hán. Trong thân tuôn ra lửa liền tự nghiền nát thân, nhập vào Bát Niết Bàn (Parinirvanïa).

Khi ấy Xá Lợi Phất nhặt lấy Xá Lợi đó, dựng cái tháp bên trên. Xong lại làm lễ Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Đức Phật nói Thiền Định là Cam Lộ bậc nhất, là Vị của Pháp Vô Thượng. Nếu có người uống vào thì Thân như Lưu Ly, mỗi lỗ chân lông đều thấy Phật. Quán sát Vô Minh, Hành cho đến Lão Tử, mỗi một Tính Tướng thảy đều chẳng thật, như tiếng vang dội trong hang động trống, như cây chuối không có bền chắc, như lúc nóng phát ra ngọn lửa, như bước đi của con ngựa hoang, như cái thành Càn Thát Bà, như bọt nổi trên nước, như Huyễn, như Hóa, như sương móc, như điện chớp… Mỗi mỗi chân thật quán 12 Nhân Duyên mà thành Đạo Duyên Giác. Hoặc nhập vào Tịch Định Lưu Ly Tam Muội thấy vô số Phật, phát Tâm Vô Thượng, tu Hạnh Đồng Chân, trụ Bất Thoái Chuyển”

Đức Phật bảo: “Này Xá Lợi Phất! Như Ưu Ba Tư Na nghe Ta nói về Pháp Sổ Tức Định của Đại Bi Chương Cú này liền phá được vô số ức kiếp tội, mọi ác đều rỗng nhiên, thành A La Hán, đầy đủ: Giới, Định, Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến. Thân tuôn ra nước lửa, nghiền nát thân để diệt độ khiến cho vô số người phát Tâm Đại Thiện

Xá Lợi Phất! Ông nên biết nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe được danh hiệu Đại Bi của Quán Thế Âm Bồ Tát với Tiêu Phục Độc Hại Lục Tự Chương Cú, Pháp Tĩnh Hạnh, buộc niệm đếm hơi thở thì trừ được nghiệp ác đã tạo ra trong vô số kiếp, phá được Nghiệp Chướng ác. Thân này được thấy vô lượng vô biên chư Phật, nghe nói Diệu Pháp tùy ý không ngại, phát 3 loại Tâm Thanh Tĩnh Tam Bồ Đề (Samïbudhi_Chính Giác) Nếu có tội nghiệp nhân duyên trong đời trước và đời này gây ra Ác Hạnh cực nặng … trong giấc mộng được thấy Quán Thế Âm Bồ Tát thì như gió cực mạnh thổi đám mây dày đặc tan ra tứ tán, được lìa nghiệp ác tội nặng, sinh ra trước mặt Phật”

Đức Phật nói lời đó xong lại bảo Xá Lợi Phất rằng: “Nay Ta vì người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và Tiêu Phục Độc Hại Vô Thượng Chương Cú mà nói Kệ ca ngợi là:

_ Ta sai nhóm Đề Đầu Lại Tra

Tâm Từ ủng hộ thọ trì Kinh

Khiến người nghe danh Bậc Đại Bi

Như kẻ bày tôi hộ Pháp vua

_ Ta sai rồng biển Y Bát La

Tâm Từ ủng hộ thọ trì Kinh

Như hộ con mắt, thương con mình

Ngày đêm sáu Thời chẳng xa lìa

_ Ta sai Diêm Bà La Sát Tử

Vô số Rồng độc với Long Nữ

Tâm Từ ủng hộ người trì Kinh

Như yêu đỉnh não chẳng dám chạm

_ Ta sai Tỳ Lưu Lặc Ca Vương

Tâm Từ ủng hộ người trì Kinh

Như mẹ yêu con không chán bỏ

Ngày đêm đi đứng đều ủng hộ

_ Ta sai Nan Đà, Bạt Nan Đà

Sa Già La Vương, Ưu Ba Đà

Tâm Từ ủng hộ người trì Kinh

Cung kính cúng dường lễ dưới chân

Ví như chư Thiên thờ Đế Thích

Cũng như con hiếu kính mẹ cha

Giống như người nghèo giữ Tài Bảo

Như mù cần mắt với đường chính

_ Ta sai tất cả các Quỷ Thần

Rồng nhỏ, Rắn độc, thú độc hại

Tất cả người ác, kẻ ác khẩu

Trái nghịch Chú này khởi bất thiện

Đời này cùi hủi, tuôn máu mủ

Sau đọa Địa Ngục khổ đêm dài

_ Vì thế cần có Tâm Từ Hộ

Thọ trì đọc tụng Câu Quán Đỉnh

Địa Ngục thanh tĩnh như hoa sen

Phá nát Ngạ Quỷ, không tám nạn

Sau sinh trước Phật, vào Tam Muội

Quyết định sẽ được Bất Thoái Chuyển

Cho khắp tất cả an vui lớn

Dạy các chúng sinh tu mười Địa

Ta từ vô số Phật quá khứ

Nghe Chú Tiêu Phục Độc Hại này

Tiêu trừ ba chướng, không các ác

Đầy đủ năm mắt, thành Bồ Đề

Luôn cùng Tam Giới làm cha mẹ

Ban cho an vui, được ngưng nghỉ

_ Nếu có ai nghe danh hiệu Ta

Cũng nghe Đại Bi Quán Thế Âm

Tụng trì Chú này lìa các ác

Chẳng đọa Địa Ngục với Súc Sinh

Liên Hoa hóa sinh làm cha mẹ

Tâm Tĩnh nhu nhuyễn không bụi dơ

Ắt nghe Vô Thượng Đại Tuệ Minh

Tâm định như đất không thể động

_ Tất cả Phật ra đời

Chiếu sáng như Nhật Nguyệt

Thân tỏa Đại Trí Quang (Ánh sáng Đại Trí)

Như đốt núi Tử Kim

Trong ba mươi hai Tướng

Tuôn tám mươi vẻ đẹp

Ví như núi Tu Di

Hiện bóng trên biển lớn

Chúng sinh nghe tên ấy

Lìa hẳn ba nẻo ác

Được trụ nơi Vô Vi

Thường vui Đại Niết Bàn

Tất cả Phật dựng đời

Vì an vui chúng sinh

Mỗi mỗi thân, khác miệng

Ngồi tại Tòa Kim Cương

Miệng tuôn Ngũ Sắc Quang (Ánh sáng 5 màu)

Lưỡi hình cánh hoa sen

Ca ngợi Đấng Đại Bi

Điều Ngự Sư Tử Pháp

Hộ Thế Quán Thế Âm

Quyết định tiêu độc hại

Tĩnh nơi gốc ba Độc

Thành Phật Đạo không nghi

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Kệ này xong, vì người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, ủng hộ Kinh này nên nói Quán Đỉnh Cát Tường Đà La Ni, liền nói Chú là:

“Đa điệt tha: Ô đam tỳ lỵ (Gọi là: Quỷ trú ngoài núi) Đâu tỳ lỵ (Gọi là: Quỷ ở hang núi) Đam bệ Gọi là: Lạn Mục Quỷ) Ba la đam bệ (Gọi là: Thực Tàn Quả Quỷ, trụ dưới tất cả cây có quả trái, ăn phần dư sót) Nại tra tu nại tra (Gọi là: Quỷ ưa thích ăn trộm) Chi bạt tra (Gọi là: Quỷ giết hại loài cá) Mâu na gia (Gọi là: Xuất Gia Quỷ) Tam ma gia (Gọi là: Tam Muội Quỷ) Đàn Đề (Gọi là: Tróc Trượng Quỷ) Nị la chỉ thi (Gọi là: Hảo Phát Nữ Quỷ _ Quỷ ưa thích phụ nữ có mái tóc tốt đẹp) Bà la cưu ty (Gọi là: Trụ Phá Cơ Quỷ _ Quỷ hay phá da thịt) Ô lỵ (Gọi là: Anh Quỷ) Nhương cù lỵ (Gọi là: Vĩ Quỷ_ Quỷ có đuôi) sa ha”

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất rằng: “Như Quán Đỉnh Đà La Ni Chương Cú này quyết định là Cát Tường. Nếu có người được nghe, thọ trì, đọc tụng thì phá được Nghiệp Chướng ác, trọn đời chẳng bị chết đột ngột (Hoạnh Tử)”

Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Như câu Đại Cát Tường của Thần Chú này ban cho khắp cả không có sự sợ hãi. Khi xưa Đức Thế Tôn ở nơi Đức Phật nào mà nghe được Câu Cú này? Nguyện xin Đức Thế Tôn phân biệt, giải nói để đời vị lai được nghe biết khắp cả mà được an vui lớn, thoát lìa sự chết đột ngột và dao, gậy, thuốc độc, nước, lửa, trộm cướp chẳng thể gây hại được”

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất rằng: “Vào thời quá khứ Ta ở nơi Vô Lượng Đức Phật được nghe Câu Cú này rồi thọ trì đọc tụng liền vượt qua tội của 8 ngàn vạn kiếp sinh tử. Ta lại nhớ về 80 vạn kiếp trong thời quá khứ có Đức Phật Thế Tôn tên là Nhất Thiết Thế Gian Thắng đầy đủ mười Hiệu. Đức Phật Thế Tôn ấy vì Ta diễn nói Chương Cú như trên. Ta liền đếm hơi thở khiến Tâm chẳng tán loạn. Đột nhiên giải được Âm Ngữ mà tiêu trừ Kiết Sử, được Vô Sinh Pháp Nhẫn, trụ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội.

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe được Kinh này rồi thọ trì, đọc tụng, ghi chép, giải nói liền vượt qua tội của vô lượng A Tăng Kỳ kiếp sinh tử, tiêu phục độc hại chẳng cùng đối diện với tai họa”

Đức Phật nói lời ấy xong thì 500 Trưởng Giả Tử được Vô Sinh Pháp Nhẫn. Vô số Người, Trời phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

Nhóm ông Xá Lợi Tử, A Nan bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Quán Phật Tam Muội Hải Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú này là nơi chốn đi đến tất cả Cát Tường như là nơi yêu kính của Chúng Phạm Thiên Vương”

Đức Phật bảo A Nan rằng: “Đúng thế! Đúng thế! Như ông đã nói. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện được nghe tên gọi của đầu đề Kinh này thường được thấy Phật với các Bồ Tát, có đầy đủ căn lành sinh về cõi Phật thanh tịnh”

Khi nói Phẩm này thì 80 ức Thiên Tử, Thiên Nữ với Rồng, Quỷ, Thần thảy đều vui vẻ phát Tâm Bồ Đề. Nhóm ông Xá Lợi Phất, A Nan nghe Đức Phật nói xong liền lễ Phật rồi lui ra

  Xem thêm:

 • Thiện ác nghiệp báo phần 13 – Bần Tiện - Kinh Tạng
 • Pháp Mật Yếu Trị Bệnh Thiền - Kinh Tạng
 • Kinh Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đói - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Phật Tam Muội Hải - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 26 – Dối Trá - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Vãng Sanh Tịnh Độ Bản Duyên - Kinh Tạng
 • Đại Đường Tây Vực Ký - Kinh Tạng
 • Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Mãn Giác dịch - Kinh Tạng
 • Truyện Các Vị Tăng Thần Dị - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng
 • Phật nói Luận A Tỳ Đàm về Sự Thế Giới Thành Lập - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Tạng - Kinh Tạng
 • Kinh Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 15 – Báo Ân - Kinh Tạng
 • Kinh Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Tòng Đâu Thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Niết Bàn – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Trường A-Hàm Phần 2 – HT Thích Tuệ Sĩ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Chúng Hứa Ma Đế - Kinh Tạng