1
2
3
4

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Đường Trí Huệ Luân dịch

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận

Bản Việt dịch (2) của Quảng Minh

Bản Việt dịch (3) của Thích Nữ Tịnh Nguyên

***

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Việt dịch: Nguyên Thuận

***

TÔI NGHE NHƯ VẦY:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Thứu Phong gần Đại thành Vương Xá, cùng với các vị đại Tỳ-kheo và chư đại Bồ-tát.

Lúc bấy giờ Thế Tôn nhập chánh định, tên là Quảng Đại Thậm Thâm Chiếu Kiến.

Khi ấy trong đại chúng, có một vị đại Bồ-tát tên là Quán Thế Âm Tự Tại. Khi tu hành Trí Độ sâu xa, ngài soi thấy tự tánh của năm uẩn đều không.

Lúc đó, Tuệ mạng Xá-lợi Tử nương uy thần của Phật, chắp tay cung kính, và thưa với Quán Thế Âm Tự Tại Đại Bồ-tát rằng:

“Thưa Thánh giả! Nếu có hành giả nào muốn học Trí Độ sâu xa, thì họ phải tu hành như thế nào?”

Khi đã hỏi như thế xong, lúc bấy giờ Quán Thế Âm Tự Tại Đại Bồ-tát bảo Tuệ mạng Xá-lợi Tử rằng:

“Xá-lợi Tử! Nếu khi thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tu hành Trí Độ sâu xa, họ nên soi thấy tự tánh của năm uẩn đều không và lìa xa hết thảy khổ ách.

Xá-lợi Tử! Tánh của sắc là không; tánh của không là sắc. Sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Sắc tức là không; không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế.

Xá-lợi Tử! Các pháp đều không tướng: không sanh không diệt, không tịnh không uế, không tăng không giảm. Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có thức của mắt, cho đến không có thức của ý; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo; không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-tát y theo Trí Độ và được tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, và đạt tới cứu cánh tịch nhiên.

Chư Phật ba đời đều y theo Trí Độ, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Trí Độ là đại chân ngôn, là đại minh chân ngôn, là vô thượng chân ngôn, là vô đẳng đẳng chân ngôn. Có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.

Cho nên Trí Độ Chân Ngôn đã được tuyên nói.

Chân ngôn thuyết như vầy:

|| án, yết đế, yết đế, ba ra yết đế, ba ra tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha. ||

|| oṃ gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā ||

Và như thế Xá-lợi Tử! Chư đại Bồ-tát nên tu hành Trí Độ sâu xa như vậy.”

Bấy giờ Thế Tôn từ chánh định an tường mà dậy, rồi Ngài ngợi khen Quán Thế Âm Tự Tại Đại Bồ-tát rằng:

“Lành thay, lành thay, thiện nam tử! Như thị, như thị! Đúng như lời ông nói. Hãy nên tu hành Trí Độ sâu xa như vậy. Khi tu hành như thế, thời tất cả Như Lai đều sẽ tùy hỷ.”

Khi Thế Tôn nói lời ấy xong, Tuệ mạng Xá-lợi Tử, Quán Thế Âm Tự Tại Đại Bồ-tát, cùng đại chúng dự Pháp hội, tất cả trời, người, phi thiên, và tầm hương thần trong thế gian, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

  Xem thêm:

 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Pháp Thành - Kinh Tạng
 • Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Huyền Trang - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa – Đường Bát Nhã Cộng Lợi Ngôn Đẳng - Kinh Tạng
 • Kinh Tinh Yếu Đế Thích Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa - Kinh Tạng
 • Kinh Bốn Pháp Của Đại Thừa - Kinh Tạng
 • Kinh Tất Đàm Phân Đà Lợi - Kinh Tạng
 • Phật Nói Văn Thù Sư Lợi 108 Danh Phạn Tán - Kinh Tạng
 • Tâm Kinh Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Bài chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Bất Không Quyến Sách Chú Tâm - Kinh Tạng