Kinh Đà La Ni Tập Cửu Phẩm Vãng Sanh A Di Đà Tam Ma Địa

Đường Bất Không dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Bấy giờ Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai ngự tại tinh xá Đại Tam Địa Môn cùng với chúng Tỳ Khưu gồm 89000 người đến dự đều là bậc Đại A La Hán có đầy đủ Tuệ Thiện, đã làm xong việc cần làm. Tên các Vị ấy là : Thần Lực Trí Biện Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Thần Thông Tự Tại Bồ Tát, Tĩnh Quang Vô Cấu Đà La Ni Bồ Tát, Đại Lực Phổ Văn ( Nghe rộng khắp ) Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Lực Bồ Tát,Vô Lượng Quang Bồ Tát, Tuệ Thiện Tuệ Phổ Quang Vương Bồ Tát. Các vị Đại Bồ Tát và chúng Thanh Văn của Đẳng như vậy đi đến chỗ Phật ngự, bạch rằng :” Thế Tôn ! Cõi Vô Lượng Thọ có Cửu Phẩm Tịnh Thức Tam Ma Địa . Đây tức là cảnh giới của chư Phật, nơi cư ngụ của Như Lai. Chư Phật ba đời đều y theo đấy mà thành Chính Giác, đầy đủ ba Minh , tăng trưởng Phước Tuệ. Cảnh giới của Chín Phẩm ấy là Thượng Phẩm Thượng Sinh Chân Sắc Địa , Thượng Phẩm Trung Sinh Vô Cấu Địa , Thượng Phẩm Hạ Sinh Ly Cấu Địa . Trung Phẩm Thượng Sinh Thiện Giác Địa , Trung Phẩm Trung Sinh Minh Lực Địa , Trung Phẩm Hạ Sinh Vô Lậu Địa . Hạ Phẩm Thượng Sinh Chân Giác Địa , Hạ Phẩm Trung Sinh Hiền Giác Địa , Hạ Phẩm Hạ Sinh Lạc ( vui vẻ ) Môn Địa .

Đây gọi là Cửu Phẩm Tịnh Thức Chân Như Cảnh. Nội tọa ( chỗ ngồi bên trong ) đấy có 12 Đại Man Đà La là Chân Tượng ( Hình tượng chân thật ) của Đại Viên Cảnh Trí. Tên các Chân Tượng ấy là :

1 ) Nhất Thiết Tam Đạt Vô Lượng Quang Phật

2 ) Biến Giác Tam Minh Vô Biên Quang Phật

3 ) Chí Đạo Tam Minh Vô Ngại Quang Phật

4 ) Lục Chân Lý Trí Quang Minh Vô Đối Quang Phật

5 ) Sắc Thiện Tam Minh Diễm Vương Quang Phật

6 ) Nhất Thiết Tam Minh Thanh Tịnh Quang Phật

7 ) Phổ Môn Tam Minh Hoan Hỷ Quang Phật

8 ) Nhập Tuệ Tam Minh Trí Tuệ Quang Phật

9 ) Quang Sắc Tam Minh Bất Đoạn Quang Phật

10 ) Minh Đạt Tam Minh Nan Tư Quang Phật

11 ) Ngũ Đức Tam Minh Vô Xứng Quang Phật

12 ) Trí Lực Tam Minh Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật

Chư Phật Như Lai như vậy là chân sắc cụ túc ( Đầy đủ sắc tướng chân thật ) là nơi y cứ của tướng BI của tất cả Như Lai ba đời.

Nếu có chúng sinh muốn sinh về Tĩnh Thổ Cửu Phẩm như vậy thì nên tôn phụng xem xét 12 Viên Diệu ấy . Ngày đêm ba thời xưng danh Củu Phẩm Tịnh Thổ như vậy, tán thán hiệu của 12 vị Quang Phật tức vĩnh viễn ra khỏi nhà lửa của Tam Giới, quyết định sinh Chân Như, xa lìa Hữu Lậu, nhập hẳn vào Vô Lậu.

Nếu có người muốn vào cảnh Tam Ma Địa như vậy, được đầy đủ : Phật Tuệ, Tâm Tịch Tĩnh, Thân Thanh Tịnh thì nên quán niệm Đại Tam Ma Gia Thật Tướng Chân Ngôn.

Chú là :” Án, A mật lật đế tế già lam, hồng “

* ) OM_ AMRTA TEJE HARA _ HÙM

Này Thiện Nam Tử ! Chân Ngôn Phạm Chú như vậy là vị trí thuộc Lý Trí cứu cánh của tất cả chư Phật Như Lai ba đời ở 10 phương, là căn bản của 12 KHÔNG NGUYỆN .

Nếu đệ tử Ta muốn lợi lạc cho ba cõi, lợi ích cho Trời Người thì nên viết chép Kinh này. Người thọ trì đọc tụng sẽ tăng trưởng Phước Lạc, tăng ích Trí Tuệ Biện Tài, tăng trưởng Thọ Mệnh Sắc Lực, tiêu diệt nghiệp chướng, tiêu diệt vạn bệnh, tăng trưởng BI ÁI, không có gì không đầy đủ Sắc Thiện. Huống chi chí Tâm viết chép, đọc tụng sẽ độ cho ba đời không còng sinh biến trang nhà lửa Tam Giới . Công năng tụng niệm làm cho Hành Giả vãng sinh vể Tĩnh Thổ Cửu Phẩm của Cực Lạc Giới Hội.

Bấy giờ, Đại Chúng nghe được lời Đức Phật dạy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Dược Sư Như Lai Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Mâu Lê Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Khủng Bố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương - Kinh Tạng
 • Bài chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Tối Thắng Phật Đỉnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Bất Không Quyến Sách Chú Tâm - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Minh Thành Tựu Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát - Kinh Tạng
 • Phẩm Pháp Nghi Quỹ Niệm Tụng Cúng Dường Thánh Hạ Dã Hột Lí Phược Đại Oai Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm - Kinh Tạng
 • Kinh Phổ Biến Quang Minh Thanh Tịnh Sí Thạnh Như Ý Bảo Ấn Tâm Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Du Già Liên Hoa Bộ - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký - Kinh Tạng
 • Kinh Tì Nại Da Kinh - Kinh Tạng