1
2

KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỌ KÝ

Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Kí Kinh

Tống Đàm Vô Kiệt dịch

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận

Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Châu

***

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký

Việt dịch: Nguyên Thuận

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại Tiên Nhân Lộc Uyển gần thành Ba-la-nại, cùng câu hội với 20.000 chúng đại Tỳ-kheo. Ngoài ra còn có 12.000 vị Bồ-Tát, tên các ngài là:

– Sư Tử Bồ-Tát,

– Sư Tử Ý Bồ-Tát,

– An Ý Bồ-Tát,

– Vô Dụ Ý Bồ-Tát,

– Trì Địa Bồ-Tát,

– Bát-la-đạt Bồ-Tát,

– Thần Thiên Bồ-Tát,

– Thật Sự Bồ-Tát,

– Già-hầu-đa Bồ-Tát,

– Hiền Lực Bồ-Tát,

– Minh Thiên Bồ-Tát,

– Ái Hỷ Bồ-Tát,

– Văn-thù-sư-lợi Bồ-Tát,

– Trí Hành Bồ-Tát,

– Chuyên Hành Bồ-Tát,

– Hiện Vô Ngại Bồ-Tát,

– và Di-lặc Bồ-Tát.

Cùng chư Bồ-Tát Ma-ha-tát khác như vậy, là những bậc thượng thủ của 12.000 vị Bồ-Tát đến dự.

Lại có 20.000 thiên tử. Trong số ấy có Thiện Giới Thiên Tử, Thiện Trụ Thiên Tử, cùng những vị khác làm bậc thượng thủ và họ đều trụ ở Đại Thừa.

Lúc bấy giờ có vô lượng trăm ngàn quyến thuộc vây quanh Thế Tôn và Ngài thuyết Pháp cho họ.

Khi ấy trong chúng hội có một vị Bồ-Tát tên là Hoa Đức Tạng, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật, và nói lời như vầy:

“Bạch Thế Tôn! Con có việc muốn thỉnh vấn, kính mong Như Lai cho phép.”

Phật bảo Hoa Đức Tạng Bồ-Tát:

“Ông có điều nghi vấn thì hãy cứ hỏi. Ta đã biết điều ông muốn hỏi. Như lai sẽ thuyết giảng để khiến ông hoan hỷ.”

Lúc bấy giờ ngài Hoa Đức Tạng bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Bồ-Tát Ma-ha-tát làm sao sẽ không thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hoặc không mất năm loại thần thông? Làm thế nào để đắc Như Huyễn Tam-muội? Bởi khi đã đắc tam-muội đó, họ với thiện xảo phương tiện của tam-muội ấy mà có thể biến hóa tùy theo hình loại của mỗi chúng sanh, rồi thuyết Pháp tùy theo căn lành của họ, và khiến chúng sanh đạt đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”

Phật bảo Hoa Đức Tạng Bồ-Tát Ma-ha-tát:

“Lành thay, lành thay! Ông có thể ở trước Như Lai, Chánh Đẳng Chánh Giác mà khéo hỏi nghĩa lý như vậy.

Này Hoa Đức Tạng! Ông đã gieo trồng các căn lành ở nơi chư Phật thuở quá khứ, cúng dường vô số trăm ngàn vạn ức chư Phật Thế Tôn, và khởi lòng đại bi đối với các chúng sanh.

Lành thay, Hoa Đức Tạng! Lắng nghe, lắng nghe, và khéo tư duy! Ta sẽ thuyết giảng cho ông.”

Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng:

“Thưa vâng! Con vui thích muốn nghe.”

Phật bảo Hoa Đức Tạng Bồ-Tát Ma-ha-tát:

“Nếu ai thành tựu một pháp này thời họ sẽ đắc Như Huyễn Tam-muội. Khi đã đắc tam-muội đó, họ với thiện xảo phương tiện của tam-muội ấy mà có thể biến hóa tùy theo hình loại của mỗi chúng sanh, rồi thuyết Pháp tùy theo căn lành của họ, và khiến chúng sanh đạt đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Một pháp này là gì? Đó là không nương dựa. Không nương vào Tam Giới, cũng không nương ở trong, lại cũng không nương ở ngoài. Khi không có chỗ để nương thì lúc đó mới có chánh quán. Khi đã có chánh quán thì sẽ dẫn đến chánh tận với giác tri không hề bị tổn giảm. Rồi từ cái tâm không tăng không giảm sẽ khởi sanh trí tuệ chân chánh.

Khi đến giai đoạn này thì sẽ thấu hiểu tất cả pháp từ duyên mà sanh và đều do hư giả mà có. Hết thảy các pháp từ nhân duyên mà sanh, nếu không có nhân duyên thời pháp sẽ không sanh. Tuy hết thảy pháp từ nhân duyên sanh, nhưng thật chẳng có chỗ nào sanh.

Phàm ai thông đạt pháp vô sanh như vậy, thời sẽ đắc nhập vào Đạo chân thật của Bồ-Tát, hay còn gọi là được vào tâm đại từ bi. Thế nên họ sẽ thương xót và muốn độ thoát tất cả chúng sanh. Khi đã khéo có thể liễu giải nghĩa lý thâm sâu như vậy, thì liền biết hết thảy mọi pháp đều như huyễn.

Do bởi sự nhớ tưởng và ngôn từ nên mới tạo ra các pháp. Thế nhưng các pháp hình thành từ sự nhớ tưởng và ngôn từ đó cứu cánh đều không. Khi đã khéo có thể thông đạt các pháp không thì mới gọi là đắc Như Huyễn Tam-muội.

Khi đã đắc tam-muội đó, họ với thiện xảo phương tiện của tam-muội ấy mà có thể biến hóa tùy theo hình loại của mỗi chúng sanh, rồi thuyết Pháp tùy theo căn lành của họ, và khiến chúng sanh đạt đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”

Lúc bấy giờ ngài Hoa Đức Tạng Bồ-Tát Ma-ha-tát bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Ở trong chúng hội đây có vị Bồ-Tát nào đắc tam-muội đó không?”

Đức Phật bảo:

“Có! Nay trong chúng hội đây có những vị trang nghiêm với đại thệ nguyện chẳng thể nghĩ bàn, như là Di-lặc Bồ-Tát, Văn-thù-sư-lợi Bồ-Tát, và 60 vị Chánh sĩ–họ đã đắc tam-muội đó.”

Lại bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Chỉ riêng ở thế giới này mới có các vị Bồ-Tát đắc tam-muội đó, hay còn có các vị Bồ-Tát ở thế giới phương khác cũng thành tựu Như Huyễn Tam-muội như vậy?”

Phật bảo ngài Hoa Đức Tạng:

“Từ đây về hướng tây, vượt qua mười vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là An Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật hiệu là A-di-đà, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Đức Phật ấy có hai vị Bồ-Tát làm thị giả. Vị thứ nhất tên là Quán Thế Âm. Vị thứ nhì tên là Đắc Đại Thế. Cả hai ngài đã đắc tam-muội đó.

Lại nữa, Hoa Đức Tạng! Nếu có Bồ-Tát nào nghe và thọ trì Pháp này trong bảy ngày bảy đêm từ hai vị Chánh sĩ kia, thời ngay sau đó họ sẽ đắc Như Huyễn Tam-muội.”

Hoa Đức Tạng Bồ-Tát bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Cõi nước kia chắc hẳn phải có vô lượng Bồ-Tát đắc tam-muội đó.

Vì sao thế? Bởi các vị Bồ-Tát nào đã sanh về cõi nước kia đều sẽ đi đến chỗ của hai vị Chánh sĩ ấy mà lắng nghe và thọ trì Pháp này.”

Đức Phật bảo:

“Như thị, như thị! Đúng như lời ông nói. Ở quốc độ ấy có vô lượng a-tăng-kỳ Bồ-Tát Ma-ha-tát đã đắc tam-muội đó từ hai vị Chánh sĩ kia.”

Hoa Đức Tạng Bồ-Tát bạch Phật rằng:

“Lành thay, thưa Thế Tôn! Kính mong Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, hãy dùng thần lực để làm cho hai vị Chánh sĩ kia đến thế giới này và cũng làm cho đại chúng của hai bên đồng thấy lẫn nhau.

Vì sao thế? Bởi nếu hai vị Chánh sĩ kia đến thế giới này, thời những thiện nam tử thiện nữ nhân nào với căn lành thành thục mà khi nghe các ngài thuyết Pháp, họ sẽ đắc tam-muội đó. Con cũng mong thấy được Thế Giới An Lạc của Đức Phật A-di-đà. Do nhân ấy mà cũng sẽ khiến cho các thiện nam tử thiện nữ nhân nơi đây phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và nguyện sanh về cõi nước kia. Khi đã sanh về cõi nước kia, họ quyết sẽ không còn thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”

Khi ấy Thế Tôn chấp thuận lời thỉnh cầu trên, rồi Ngài liền phóng quang minh từ tướng bạch hào ở giữa đôi chân mày. Ánh sáng đó biến chiếu Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tất cả cỏ cây và đất đá ở thế giới này, cũng như vua núi Diệu Cao, núi Mục-chân-lân-đà, núi đại Mục-chân-lân-đà, núi Chước-ca-la, núi đại Chước-ca-la, và cho đến những nơi u tối trong thế giới này thảy đều thành màu vàng kim và không nơi nào là chẳng sáng chói. Ánh sáng của mặt trời mặt trăng và hào quang của những vị có uy lực lớn thảy đều chẳng hiện. Ánh sáng đó còn chiếu đến khắp trăm ngàn ức cõi nước ở phương tây và cho đến Thế Giới An Lạc cũng đều thành màu vàng kim. Tiếp đến, vầng đại hào quang đó nhiễu bên phải của Đức Phật kia bảy vòng, rồi hốt nhiên biến mất ở trước Đức Như Lai ấy.

Lúc bấy giờ chư Bồ-Tát, Thanh Văn, và các chúng sanh ở cõi nước kia đều thấy thế giới này cùng hàng đại chúng vây quanh Đức Phật Thích-ca-văn để lắng nghe Pháp. Họ thấy rõ như nhìn trái a-ma-la trong lòng bàn tay. Rồi với lòng yêu mến và hoan hỷ, họ xướng lên lời như vầy:

“Nam-mô Thích-ca Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri!”

Khi ấy ở trong chúng hội nơi đây, chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân, Đế-thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, Bồ-Tát, và Thanh Văn đều thấy Thế Giới An Lạc, cùng chư Bồ-Tát và Thanh Văn quyến thuộc đang vây quanh Đức Phật A-di-đà. Quang minh của Đức Phật kia rực rỡ như hòn núi báu, sáng chói thù đặc, uy quang hiển hách, và chiếu khắp các cõi nước. Đây ví như có một người với cặp mắt sáng và nhìn thấy rõ rệt từng nét trên diện mạo của người khác trong phạm vi tầm mắt của họ. Đại chúng nơi đây nhìn thấy Đức Phật kia cũng lại như vậy. Khi đã thấy xong, họ vui mừng hớn hở và xướng lên lời như vầy:

“Nam-mô A-di-đà Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri!”

Khi ấy ở trong chúng hội này có 84.000 chúng sanh đều phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cùng gieo trồng căn lành, và nguyện sanh về cõi nước kia.

Khi chư Bồ-Tát và Thanh Văn ở Thế Giới An Lạc đã thấy quốc độ này, họ vui mừng cùng ngạc nhiên chưa từng có, rồi chắp tay, đảnh lễ Đức Thích-ca-mâu-ni Như lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, và nói lời như vầy:

“Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Phật! Ngài đã có thể thuyết Pháp như thế cho chư Bồ-Tát và Thanh Văn.”

Lúc bấy giờ ở Thế Giới An Lạc chấn động sáu cách, gồm có: khắp nơi chuyển động, khắp nơi đồng thời chuyển động, khắp nơi dao động, khắp nơi đồng thời dao động, khắp nơi chấn động, và khắp nơi đồng thời chấn động.

Khi ấy Quán Thế Âm cùng Đắc Đại Thế Bồ-Tát Ma-ha-tát bạch với Đức Phật kia rằng:

“Thật là kỳ diệu thay, thưa Thế Tôn! Đức Thích-ca Như Lai đã có thể hiện việc hy hữu như vậy.

Vì sao thế? Bởi Đức Thích-ca-mâu-ni Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri kia, chỉ mới vừa thị hiện danh hiệu của Ngài mà đã khiến cho đại địa vô tri vô tưởng chấn động sáu cách.”

Lúc bấy giờ Đức Phật A-di-đà bảo hai vị Bồ-Tát kia rằng:

“Đức Thích-ca-mâu-ni chẳng phải chỉ thị hiện danh hiệu của Ngài ở quốc độ này, mà trong vô lượng thế giới của chư Phật khác, Ngài cũng đều thị hiện danh hiệu. Đại quang minh phổ chiếu và đại địa chấn động sáu cách cũng lại như vậy.

Khi vô lượng a-tăng-kỳ chúng sanh ở nơi của các thế giới kia nghe được danh hiệu Ngài, rồi xưng tụng và tán thán danh hiệu ấy, thời họ sẽ thành tựu các thiện căn và đều đắc bất thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”

Lúc ấy có 40 ức Bồ-Tát ở trong đại chúng kia, khi vừa nghe danh hiệu của Đức Thích-ca-mâu-ni Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, họ đồng thanh phát nguyện và hồi hướng thiện căn của mình đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Đức Phật kia liền thọ ký họ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Lúc bấy giờ Quán Thế Âm cùng Đắc Đại Thế Bồ-Tát Ma-ha-tát đi đến chỗ của Đức Phật A-di-đà, đầu đảnh lễ dưới chân, cung kính chắp tay, rồi đứng qua một bên, và bạch Đức Phật kia rằng:

“Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà Đức Phật Thích-ca-mâu-ni phóng ra ánh sáng này?”

Khi đó Đức Phật kia bảo ngài Quán Thế Âm:

“Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, sẽ không phóng ra ánh sáng mà chẳng có nguyên nhân.

Vì sao thế? Bởi hôm nay Đức Thích-ca-mâu-ni Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, đang sắp muốn diễn nói Kinh Bồ-Tát Trân Bảo Xứ Tam-muội. Cho nên trước tiên Ngài hiện điềm tướng này.”

Lúc bấy giờ Quán Thế Âm cùng Đắc Đại Thế Bồ-Tát Ma-ha-tát bạch với Đức Phật kia rằng:

“Bạch Thế Tôn! Chúng con muốn đến Thế Giới Ta-bà để lễ bái và cúng dường Đức Phật Thích-ca-mâu-ni, rồi nghe Ngài thuyết Pháp.”

Đức Phật kia bảo:

“Này thiện nam tử! Nên biết bây giờ chính là lúc.”

Khi ấy hai vị Bồ-Tát đó liền nói với nhau rằng:

“Hôm nay chúng ta nhất định sẽ nghe được Đức Phật kia thuyết giảng diệu Pháp.”

Khi hai vị Bồ-Tát đó đã được Đức Phật kia giáo huấn, mỗi vị liền bảo 40 ức chư Bồ-Tát quyến thuộc của mình rằng:

“Thiện nam tử! Chúng ta hãy cùng đi đến Thế Giới Ta-bà để lễ bái và cúng dường Đức Phật Thích-ca-mâu-ni, rồi lắng nghe và thọ trì Chánh Pháp ở đó.

Vì sao thế? Bởi Đức Phật Thích-ca-mâu-ni Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, đã có thể rời cõi nước thanh tịnh vi diệu để làm những việc khó làm. Bằng vào sức bổn nguyện, Ngài khởi lòng đại bi để thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở trong đời ác trược với tham sân si hẫy hừng, chúng sanh đức bạc phước mỏng, rồi Ngài thuyết Pháp cho họ.”

Khi nói lời như thế xong, chư Bồ-Tát và Thanh Văn đều đồng thanh tán thán rằng:

“Khi chúng sanh ở cõi nước kia nghe đến danh hiệu của Đức Thích-ca-mâu-ni Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, mà liền được lợi ích lành. Hà huống là còn thấy Ngài, rồi sanh tâm hoan hỷ.

Thưa Thế Tôn! Chúng con muốn cùng đi đến thế giới kia để lễ bái và cúng dường Đức Phật Thích-ca-mâu-ni.”

Đức Phật kia bảo:

“Này thiện nam tử! Nên biết bây giờ chính là lúc.”

Lúc bấy giờ ở thế giới kia, Quán Thế Âm cùng Đắc Đại Thế Bồ-Tát Ma-ha-tát, mỗi vị với 40 ức Bồ-Tát vây quanh. Khi ấy mỗi vị Bồ-Tát dùng sức thần thông hóa làm 40 ức đài báu trang nghiêm cho hàng quyến thuộc của mình.

Những đài báu vi diệu đoan nghiêm này có chiều dài và rộng là 12 do-tuần. Ở trên bảo đài:

– có nơi làm bằng hoàng kim;

– có nơi làm bằng bạc trắng;

– có nơi làm bằng lưu ly;

– có nơi làm bằng pha lê;

– có nơi làm bằng xích châu;

– có nơi làm bằng xa cừ;

– có nơi làm bằng mã não;

– có nơi làm bằng hai báu: hoàng kim và bạc trắng;

– có nơi làm bằng ba báu: vàng, bạc, và lưu ly;

– có nơi làm bằng bốn báu: hoàng kim, bạc trắng, lưu ly, và pha lê;

– có nơi làm bằng năm báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, và xích châu;

– có nơi làm bằng sáu báu: hoàng kim, bạc trắng, lưu ly, pha lê, xa cừ, và xích châu;

– có nơi làm bằng bảy báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, và mã não;

Lại có chỗ trên đài báu lấy xích châu, chiên đàn, hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, và hoa sen trắng dùng để trang nghiêm.

Trên không trung lại mưa xuống hoa tu-mạn-na, hoa ngọc lan, hoa ba-la-la, hoa giải thoát, hoa la-ni, hoa cù-la-ni, hoa mạn-đà-la, hoa ma-ha mạn-đà-la, hoa ba-lâu-sa, hoa ma-ha ba-lâu-sa, hoa mạn-thù-sa, hoa ma-ha mạn-thù-sa, hoa lô-già-na, hoa ma-ha lô-già-na, hoa già-ca, hoa ma-ha già-ca, hoa tô-lâu-chí già-ca, hoa chiên-na, hoa ma-ha chiên-na, hoa tô-lâu-chí chiên-na, hoa chiên-nô-đa-la, hoa tha-la, và hoa ma-ha tha-la.

Ở trên mỗi đài báu này có muôn loại màu sắc rực rỡ, sáng chói thanh tịnh, và chiếu diệu như vậy.

Ở trên những đài báu còn có 84.000 hóa ngọc nữ.

Hoặc có ngọc nữ cầm đàn hạc, đàn cầm, đàn sắt, đàn tranh, sáo, tỳ bà, trống, hay loa ốc. Với vô lượng nhạc khí được làm bằng chúng bảo như vậy, họ đứng uy nghiêm nơi đó và khảy tấu âm nhạc vi diệu.

Hoặc có ngọc nữ cầm hương chiên đàn màu đỏ, hương trầm thủy chiên đàn, hay cầm hương trầm thủy chiên đàn màu đen mà đứng uy nghiêm nơi đó.

Hoặc có ngọc nữ cầm hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hay hoa sen trắng mà đứng uy nghiêm nơi đó.

Hoặc có ngọc nữ cầm hoa mạn-đà-la, hoa ma-ha mạn-đà-la, hoa ba-lâu-sa, hoa ma-ha ba-lâu-sa, hoa lô-già-na, hoa ma-ha lô-già-na, hoa chiên-na, hoa ma-ha chiên-na, hoa tô-lâu-chí chiên-na, hoa già-ca, hoa ma-ha già-ca, hoa tô-lâu-chí già-ca, hoa tha-la, hoa ma-ha tha-la, hay hoa tô-lâu-chí tha-la mà đứng uy nghiêm nơi đó.

Hoặc có ngọc nữ cầm đủ mọi hoa quả mà đứng uy nghiêm nơi đó.

Ở trên những đài báu còn có những tòa sư tử được trang nghiêm bằng chúng bảo. Trên mỗi tòa đều có một hóa Phật với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mà dùng tự trang nghiêm nơi thân.

Treo ở phía trên mỗi đài báu là 84.000 trân châu hỗn hợp với màu xanh, vàng, đỏ, trắng.

Trên mỗi đài báu còn có 84.000 bình báu vi diệu đựng đầy hương bột và chúng được sắp thành hàng ở trên ấy.

Trên mỗi đài báu còn có 84.000 lọng báu vi diệu và chúng phủ trùm ở trên ấy.

Trên mỗi đài báu còn có 84.000 cây báu vi diệu và chúng nảy nở ở trên ấy.

Trên mỗi đài báu còn có những màn lưới và chúng được gắn vào 84.000 chuông báu ở trên ấy.

Ở giữa của những cây báu có ao thất bảo với nước tám công đức tràn đầy trong ấy. Trong ao có nhiều hoa sen báu lẫn lộn với màu xanh, vàng, đỏ, trắng; sắc màu của chúng rực rỡ, tươi sáng. Khi gió thổi nhẹ làm lay động các hàng cây báu, chúng phát ra âm thanh vi diệu. Tiếng ấy hòa nhã và còn hay hơn cả âm nhạc cõi trời.

Trên mỗi đài báu còn có 84.000 sợi dây báu vi diệu và chúng được cột nối liền với các cây báu.

Mỗi đài báu phóng ra ánh sáng chiếu soi đến 84.000 do-tuần và không nơi nào mà chẳng tỏa sáng.

Lúc bấy giờ Quán Thế Âm cùng Đắc Đại Thế Bồ-Tát Ma-ha-tát, và với 80 ức chư Bồ-Tát quyến thuộc của các ngài, họ thảy đều vào những đài báu trang nghiêm giống nhau. Rồi vụt thoáng như vị tráng sĩ co duỗi cánh tay, họ biến mất ở cõi nước kia và xuất hiện đến thế giới này.

Lúc đến nơi với 80 ức chư Bồ-Tát quyến thuộc vây quanh, hai vị Bồ-Tát dùng sức thần thông để khiến cho đất đai ở thế giới này bằng phẳng như mặt nước. Với đại công đức trang nghiêm thành tựu, ánh sáng của họ chiếu khắp Thế Giới Ta-bà và sự đoan nghiêm thù đặc thật không thể nào tả xiết.

Sau đó chư Bồ-Tát này đến chỗ của Đức Phật Thích-ca-mâu-ni, đầu đảnh lễ sát đất, đi nhiễu bên phải bảy vòng, rồi đứng qua một bên, và bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Đức Phật A-di-đà thăm hỏi Thế Tôn không có bệnh và không có phiền não chứ? Đi đứng có nhẹ nhàng chăng? Hạnh làm có an lạc chăng?”

Khi chư Bồ-Tát cùng hàng Thanh Văn ở thế giới này thấy những sự trang nghiêm vi diệu ở cõi nước kia, và cũng như thấy các đài báu vi diệu trang nghiêm, họ khen là việc chưa từng có, rồi ai nấy đều nghĩ như vầy:

“Các đài báu vi diệu trang nghiêm đó đã từ cõi nước An Lạc đến thế giới này, là do Phật lực hay là do sức thần thông của hai vị Bồ-Tát kia?”

Lúc bấy giờ Hoa Đức Tạng Bồ-Tát nương uy thần của Phật và bạch Phật rằng:

“Thật là kỳ diệu thay, thưa Thế Tôn! Đây quả là điều chưa từng có bao giờ. Nay các đài báu vi diệu trang nghiêm như thế đang hiện ra ở Thế Giới Ta-bà này đây, là do uy lực của ai?”

Đức Phật bảo:

“Đây là do sức thần thông của Quán Thế Âm và Đắc Đại Thế, nên ở thế giới này mới hiện ra những sự trang nghiêm quảng đại như vậy.”

“Thật là kỳ diệu thay, thưa Thế Tôn! Đây quả là việc chẳng thể nghĩ bàn. Do hạnh nguyện thanh tịnh của hai vị thiện nam tử kia nên mới có thể dùng thần lực để trang nghiêm đài báu và làm cho chúng hiện ra ở thế giới này.”

Đức Phật bảo:

“Như thị, như thị! Đúng như lời ông nói. Hai vị thiện nam tử kia đã thanh tịnh các thiện căn của mình trong vô số ức na-do-tha trăm ngàn kiếp và đã đắc Như Huyễn Tam-muội. Bởi trụ ở tam-muội đó nên họ mới có thể dùng sức thần thông biến hóa mà hiện ra những việc như vậy.

Lại nữa, Hoa Đức Tạng! Bây giờ ông hãy quán các thế giới ở phương đông. Ông thấy những gì?”

Khi ấy ngài Hoa Đức Tạng liền dùng đủ mọi thiên nhãn của Bồ-Tát để quán Hằng Hà sa thế giới của chư Phật ở phương đông. Ngài thấy ở trước mỗi chư Phật kia đều có Quán Thế Âm cùng Đắc Đại Thế với những sự trang nghiêm như ở trên. Họ đều cung kính cúng dường chư Phật kia và thưa rằng:

“Đức Phật A-di-đà thăm hỏi Thế Tôn không có bệnh và không có phiền não chứ? Đi đứng có nhẹ nhàng chăng? Hạnh làm có an lạc chăng?”

Tây nam bắc phương, bốn hướng ở bốn góc, cùng phương trên và phương dưới cũng lại như vậy.

Khi Hoa Đức Tạng Bồ-Tát đã thấy những việc như thế xong, ngài vui mừng hớn hở và được điều chưa từng có, rồi bạch Phật rằng:

“Thật là kỳ diệu thay, thưa Thế Tôn! Hai vị Đại sĩ đó đã tu hành như thế nào mà có thể thành tựu tam-muội như vậy?

Vì sao thế? Bởi hôm nay hai vị Chánh sĩ đó đã có thể hiện ra những sự trang nghiêm như dường ấy ở các quốc độ của chư Phật kia.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn liền dùng thần lực để khiến cho chúng hội này thấy được những việc mà như Hoa Đức Tạng Bồ-Tát đã thấy. Khi thấy xong, có 32.000 người phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Khi ấy Hoa Đức Tạng Bồ-Tát bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Từ lâu hai vị Chánh sĩ này chắc hẳn đã phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu là vậy thì các ngài đã phát tâm ở chỗ của Đức Phật nào? Kính mong Thế Tôn hãy nói ra, thời như thế sẽ khiến cho chư Bồ-Tát cũng sẽ tu các hạnh nguyện đó mà sớm được thành tựu viên mãn.”

Đức Phật bảo:

“Hãy lắng nghe và khéo tư duy! Ta sẽ nói cho ông rõ.”

“Lành thay, thưa Thế Tôn. Con vui thích muốn nghe.”

Đức Phật bảo:

“Vào thuở quá khứ xa xưa vô lượng bất khả tư nghị a-tăng-kỳ kiếp về trước, lúc bấy giờ ta đã từng làm vua 100.000 lần. Lần đầu tiên là ở gần cuối của kiếp Đại Vương. Thuở đó có thế giới tên là Vô Lượng Đức Tụ An Lạc Thị Hiện. Ở quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Bây giờ Ta sẽ nói cho ông biết về những sự trang nghiêm và thanh tịnh ở cõi nước của Đức Phật kia.

Ý ông nghĩ sao? Những sự trang nghiêm và thanh tịnh ở Thế Giới An Lạc của Đức Phật A-di-đà có nhiều chăng?”

Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng:

“Rất nhiều, thưa Thế Tôn! Thật chẳng thể nghĩ bàn và không thể nào kể xiết.”

Phật bảo ngài Hoa Đức Tạng:

“Giả sử có người cắt sợi lông ra làm trăm phần, rồi dùng một phần đó chấm vào nước ở biển cả.

Ý ông nghĩ sao? Giọt nước ở trên đầu sợi lông đó mà so với dung lượng của nước trong biển lớn kia thì bên nào nhiều hơn?”

Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng:

“Thưa Thế Tôn! Nước trong biển nhiều hơn đến nỗi chẳng thể nào ví dụ được.”

“Cũng như vậy, Hoa Đức Tạng! Ông nên biết điều này. Những sự trang nghiêm ở quốc độ của Đức Phật A-di-đà thì như giọt nước ở trên đầu sợi lông, còn quốc độ của Đức Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai thì như dung lượng của nước trong biển lớn. Số lượng của chư Bồ-Tát và Thanh Văn giữa hai quốc độ ấy cũng không giống nhau.

Đức Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai kia cũng thuyết giảng Pháp của Ba Thừa cho chúng sanh. Dẫu cho Ta nói về công đức trang nghiêm, những sự an lạc, và chư Bồ-Tát Thanh Văn ở cõi nước của Đức Phật đó trong Hằng Hà sa kiếp, thì cũng không thể hết.

Lúc bấy giờ trong thời giáo hóa của Đức Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai có một vị vua, tên là Uy Đức Vương. Ngài dùng Chánh Pháp trị vì 1.000 thế giới. Cho nên ngài được gọi là Pháp Vương. Vị Uy Đức Vương này có rất nhiều con trai. Hết thảy các hoàng tử của ngài có đầy đủ 28 tướng của bậc đại nhân và đều trụ nơi Đạo vô thượng. Nhà vua có 76.000 khu viên lâm và các hoàng tử của ngài hay vui chơi trong đó.”

Ngài Hoa Đức Tạng bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Ở cõi nước của Đức Phật kia có người nữ không?”

Đức Phật bảo:

“Này thiện nam tử! Tên người nữ ở cõi nước của Đức Phật kia còn không có, hà huống là có thật. Chúng sanh ở quốc độ ấy đều tu Phạm hạnh thanh tịnh, thuần nhất hóa sanh, và họ lấy niềm vui của thiền định làm thức ăn. Suốt 84.000 năm, vị Uy Đức Vương đó luôn phụng sự Đức Như Lai kia và không tu tập pháp nào khác. Biết được tâm chí thành của nhà vua nên Đức Phật kia liền diễn nói vô lượng Pháp ấn cho ngài.

Vô lượng Pháp ấn là những gì? Này Hoa Đức Tạng Bồ-Tát! Phàm người tu hành thì phải nên phát vô lượng thệ nguyện.

Vì sao thế? Bởi là một vị Bồ-Tát Ma-ha-tát thì luôn tu hành bố thí vô lượng, trì giới vô lượng, nhẫn nhục vô lượng, tinh tấn vô lượng, thiền định vô lượng, và trí tuệ vô lượng. Họ luôn tu hành Lục Độ Ba-la-mật trong vô lượng kiếp sanh tử, từ mẫn vô lượng đối với chúng sanh, trang nghiêm tịnh độ vô lượng, diễn nói vô lượng âm thanh, và tu tập vô lượng biện tài.

Này Hoa Đức Tạng! Cho đến chỉ một niệm hồi hướng của họ cũng là vô lượng.

Thế nào là hồi hướng vô lượng? Đó là sự hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh để khiến hết thảy chúng sanh đắc vô sanh và nhập vào Bát-niết-bàn của chư Phật. Đây gọi là Hồi Hướng Vô Lượng.

Lại có không vô lượng, vô tướng vô lượng, và vô nguyện vô lượng. Cũng như vô lượng của vô tác, chân thật của vô dục, vô sanh của Pháp tánh, không chấp trước nơi giải thoát, và Niết-bàn.

Này thiện nam tử! Ta nay chỉ nói sơ về các pháp vô lượng như vậy.

Vì sao thế? Bởi hết thảy pháp đều không có hạn lượng.

Lại nữa, Hoa Đức Tạng! Có một lúc nọ vị Uy Đức Vương đang nhập tam-muội trong khu vườn của mình, thì ở hai bên tả hữu của nhà vua có hai đóa hoa sen từ dưới đất vọt ra. Chúng có màu sắc hỗn tạp trang nghiêm, hương thơm ngào ngạt như chiên đàn cõi trời. Ở trong mỗi hoa sen có một vị đồng tử hóa sanh và đang ngồi kiết già. Vị thứ nhất tên là Bảo Ý. Vị thứ nhì tên là Bảo Thượng.

Khi vị Uy Đức Vương từ thiền định dậy, thì thấy hai đồng tử ngồi trong hoa sen, nên ngài dùng kệ hỏi rằng:

‘Các vị là trời rồng

Dạ-xoa cưu-bàn-đồ

Là người hay phi nhân

Xin nói rõ tên danh’

Khi ấy vị đồng tử bên phải của nhà vua dùng kệ đáp rằng:

‘Hết thảy pháp đều không

Sao ngài hỏi tên danh

Pháp quá khứ đã diệt

Pháp vị lai chưa sanh

Pháp hiện tại chẳng ở

Nhân giả hỏi tên ai?

Không pháp cũng phi nhân

Chẳng rồng chẳng la-sát

Dù người hay phi nhân

Đều chẳng thể nắm bắt’

Vị đồng tử bên trái nói kệ rằng:

‘Tên danh thảy đều không

Tên danh bất khả đắc

Tất cả pháp vô danh

Lại muốn hỏi danh tự

Muốn cầu chân thật danh

Chưa từng nghe nói đến

Pháp mới sanh liền diệt

Vậy hỏi tên làm chi?

Nói danh tự ngữ ngôn

Đều là giả mà thôi

Tên tôi là Bảo Ý

Bạn ấy là Bảo Thượng’

Này Hoa Đức Tạng! Khi đã nói bài kệ đó xong, hai vị đồng tử cùng với Uy Đức Vương đi đến Đạo Tràng của Đức Phật kia. Khi đến nơi, đầu họ đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, chắp tay cung kính, rồi đứng qua một bên.

Lúc ấy hai vị đồng tử liền đồng thanh dùng kệ hỏi Phật rằng:

‘Phải cúng dường thế nào?

Vô thượng Lưỡng Túc Tôn

Xin Ngài giảng nghĩa thú

Người nghe sẽ phụng hành

Hương hoa nhạc y phục

Ẩm thực giường thuốc thang

Các cúng dường như thế

Loại nào là tối thắng?’

Lúc bấy giờ Đức Phật kia vì hai vị đồng tử mà nói kệ rằng:

‘Ai phát Bồ-đề tâm

Rộng cứu chúng quần sanh

Là cúng dường Chánh Giác

Với ba hai tướng hảo

Dẫu lấy Hằng Hà sa

Trân diệu vật trang nghiêm

Phụng hiến chư Như Lai

Cùng hoan hỷ đảnh thọ

Chẳng bằng với từ tâm

Hồi hướng về Bồ-đề

Phước này là tối thắng

Vô lượng vô biên tế

Không cúng dường nào hơn

Siêu việt chẳng tính kể

Bồ-đề tâm như thế

Tất thành Đẳng Chánh Giác’

Khi ấy hai vị đồng tử lại nói kệ rằng:

‘Chư thiên long quỷ thần

Hãy nghe sư tử hống

Nay ở trước Như Lai

Nguyện phát Bồ-đề tâm

Sanh tử vô lượng kiếp

Vô thỉ chẳng thể biết

Vì chỉ một chúng sanh

Mà bao kiếp hành Đạo

Huống trong những kiếp này

Độ thoát vô lượng chúng

Tu hành Đạo Bồ-đề

Lại sanh tâm mệt mỏi

Con từ nay về sau

Nếu khởi lòng ham muốn

Thì tức là phỉnh gạt

Tất cả mười phương Phật

Sân khuể cùng ngu si

Và tật đố cũng vậy

Nay con nói lời thật

Xa lìa điều dối trá

Con từ nay về sau

Nếu khởi tâm Thanh Văn

Chẳng thích tu Bồ-đề

Tức là lừa Thế Tôn

Cũng không cầu Duyên Giác

Chỉ tự cứu bản thân

Sẽ trong vạn ức kiếp

Đại bi độ chúng sanh

Như Phật độ ngày nay

Thanh tịnh diệu trang nghiêm

Khi con đắc Đạo quả

Siêu vượt trăm ngàn muôn

Cõi nước không Thanh Văn

Cũng không Duyên Giác Thừa

Thuần chỉ chư Bồ-Tát

Số ấy vô hạn lượng

Chúng sanh tịnh vô cấu

Đầy đủ thượng diệu lạc

Sanh ra ở Chánh Giác

Tổng trì mọi Pháp tạng

Nguyện này nếu thành thật

Chấn động khắp Đại Thiên’

Khi nói bài kệ như vậy xong, lập tức khắp nơi đều chấn động. Trăm ngàn loại âm nhạc trỗi vang tiếng hòa nhã. Y phục sáng chói tuyệt đẹp xoay lượn rơi xuống. Còn ở trên không trung, chư thiên tuôn mưa hương bột; hương thơm ấy xông khắp nơi và làm tâm chúng sanh vui sướng.”

Phật bảo ngài Hoa Đức Tạng:

“Ý ông nghĩ sao? Vị Uy Đức Vương thuở xưa nào có ai khác, là tiền thân của Ta đó. Còn hai vị đồng tử, nay chính là Quán Thế Âm và Đắc Đại Thế Bồ-Tát Ma-ha-tát.

Này thiện nam tử! Ở nơi của Đức Phật kia, hai vị Bồ-Tát ấy đã sơ phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”

Lúc bấy giờ ngài Hoa Đức Tạng bạch Phật rằng:

“Thật là kỳ diệu thay, thưa Thế Tôn! Mặc dầu hai vị thiện nam tử này chưa từng phát Bồ-đề tâm, nhưng họ đã thành tựu trí tuệ thậm thâm như thế và liễu đạt danh tự đều chẳng thể nắm giữ.

Bạch Thế Tôn! Hai vị Chánh sĩ này chắc hẳn đã từng cúng dường và làm các công đức ở nơi của chư Phật thuở quá khứ.”

“Này thiện nam tử! Số lượng cát của con sông Hằng kia còn có thể tính đếm. Tuy nhiên, số lượng chư Phật thuở quá khứ mà hai vị Đại sĩ ấy đã cúng dường và gieo trồng các thiện căn, thì chẳng thể nào tính xuể. Mặc dầu chưa phát Bồ-đề tâm, nhưng họ đã có thể làm những việc chẳng thể nghĩ bàn để tự trang nghiêm. Ở trong các chúng sanh, các ngài là những bậc dũng mãnh nhất.”

Lúc bấy giờ Hoa Đức Tạng Bồ-Tát bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Cõi nước Vô Lượng Đức Tụ An Lạc Thị Hiện của ngày trước, nay hiện tại là ở nơi nào?”

Đức Phật bảo:

“Này thiện nam tử! Thế Giới An Lạc ở phương tây bây giờ, vào thuở xưa gọi là Vô Lượng Đức Tụ An Lạc Thị Hiện.”

Hoa Đức Tạng Bồ-Tát bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Kính mong Ngài hãy thuyết giảng để khiến cho vô lượng chúng sanh được những lợi ích to lớn. Ngài Quán Thế Âm này đây sẽ ở trong cõi nước nào mà thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác? Thế giới trang nghiêm ra sao? Danh hiệu quang minh của Ngài sẽ là gì? Còn thọ mạng của hàng Thanh Văn cùng chư Bồ-Tát nơi đó, cho đến những việc của họ đến lúc thành Phật, việc ấy thế nào?

Nếu Thế Tôn nói ra các hạnh nguyện đã làm của vị Bồ-Tát này, thời khi chư Bồ-Tát khác nghe các hạnh nguyện đó rồi, họ nhất định sẽ tu hành để được viên mãn.”

Đức Phật bảo:

“Lành thay! Hãy lắng nghe! Ta sẽ thuyết giảng cho ông.”

Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng:

“Thưa vâng! Con vui thích muốn nghe.”

Đức Phật bảo:

“Này thiện nam tử! Thọ mạng vô lượng của Đức Phật A-di-đà dài đến trăm ngàn ức kiếp, rồi cuối cùng sẽ chấm dứt.

Này thiện nam tử! Trong tương lai không thể tính xuể số kiếp lâu xa về sau, Đức Phật A-di-đà sẽ nhập Bát-niết-bàn.

Sau khi nhập Bát-niết-bàn, thời gian Chánh Pháp trụ thế sẽ bằng như thọ mạng của Đức Phật ấy. Số lượng chúng sanh được độ thoát cũng bằng như lúc Ngài còn tại thế.

Sau khi Đức Phật ấy nhập Niết-bàn, sẽ có những chúng sanh không thấy Phật. Tuy nhiên, sẽ có các bậc Bồ-Tát đắc Niệm Phật Tam-muội và họ luôn thấy Đức Phật A-di-đà.

Lại nữa, thiện nam tử! Sau khi Đức Phật kia diệt độ, hết thảy mọi bảo vật, ao tắm, hoa sen, cùng những hàng cây báu sẽ thường diễn xướng Pháp âm và y như lúc Đức Phật ấy còn tại thế không khác.

Này thiện nam tử! Ở vào đêm mà Chánh Pháp của Đức Phật A-di-đà diệt hết, ngay sau nửa đêm đó, khi bình minh sắp ló dạng, Quán Thế âm Bồ-Tát ngồi kiết già ở dưới cây Bồ-đề bảy báu và sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Quốc độ của Đức Phật ấy sẽ tự nhiên có thất bảo vi diệu hợp thành. Dẫu chư Phật Thế Tôn trong Hằng Hà sa kiếp nói về những sự trang nghiêm nơi đó thì cũng chẳng thể hết.

Này thiện nam tử! Ta bây giờ sẽ nói một thí dụ cho ông hiểu. Như những sự trang nghiêm ở cõi nước của Đức Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai kia, cõi nước của Đức Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai còn gấp trăm ngàn vạn lần, ức lần, ức tỷ lần, và cho đến toán số thí dụ cũng chẳng thể biết.

Quốc độ của Đức Phật đó không có tên Thanh Văn và Duyên Giác; thuần nhất chỉ có chư Bồ-Tát đầy khắp cõi nước ấy.”

Hoa Đức Tạng Bồ-Tát bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Quốc độ của Đức Phật kia sẽ còn gọi là An Lạc không?”

Đức Phật bảo:

“Này thiện nam tử! Cõi nước của Đức Phật ấy sẽ gọi là Chúng Bảo Phổ Tập Trang Nghiêm.

Này thiện nam tử! Suốt thời gian Đức Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai trụ thế, Đắc Đại Thế Bồ-Tát sẽ thân cận và cúng dường cho đến khi Ngài nhập Niết-bàn.

Sau khi Đức Phật kia đã vào Niết-bàn, Đắc Đại Thế Bồ-Tát sẽ phụng trì Chánh Pháp cho đến khi diệt hết.

Sau khi Chánh Pháp đã diệt tận, Đắc Đại Thế Bồ-Tát sẽ ở trong cõi nước đó mà thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu là Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Quốc độ, quang minh, thọ mạng, Bồ-Tát chúng, và cho đến thời gian Chánh Pháp trụ thế của Đức Phật ấy thì cũng giống như của Đức Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai–không một chút dị biệt.

Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai, thời họ sẽ đều đắc bất thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Lại nữa, thiện nam tử! Nếu có người nữ nào nghe được danh hiệu của quá khứ Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai và vị lai Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai, thời họ sẽ diệt trừ 40 ức kiếp sanh tử nghiệp tội và không bao giờ còn thọ thân nữ. Họ đều sẽ không thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, luôn được thấy Phật, nghe cùng thọ trì Chánh Pháp, và cúng dường chư Tăng. Sau khi xả thân ấy rồi, vào đời sau họ có thể xuất gia, thành tựu vô ngại biện tài, và mau chứng đắc các môn tổng trì.”

Lúc bấy giờ trong Pháp hội có 60 ức người trong đại chúng đồng thanh tán thán rằng:

“Nam-mô Thập Phương Bát-niết-bàn Phật!”

Rồi họ đồng một lòng quyết định phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi ấy Đức Phật liền thọ ký họ sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Lại có 84.000 na-do-tha chúng sanh xa rời trần cấu, ở trong các pháp, họ đắc Pháp nhãn thanh tịnh. 7.000 vị Tỳ-kheo được lậu tận ý giải.

Lúc bấy giờ Quán Thế Âm cùng Đắc Đại Thế Bồ-Tát liền dùng thần lực để khiến cho chúng hội nơi đây thấy được vô số chư Phật Thế Tôn khắp mười phương đều thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cho các ngài. Khi thấy xong, họ đều tán dương rằng:

“Thật là kỳ diệu thay, thưa Thế Tôn! Chư Như Lai kia đều thọ ký như vậy cho hai vị Đại sĩ đó.”

Lúc bấy giờ Hoa Đức Tạng Bồ-Tát bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với Kinh điển thâm sâu này của Như Lai mà thọ trì đọc tụng, thuyết giảng, biên chép, và truyền bá rộng rãi, thời họ sẽ được bao nhiêu phước? Duy nguyện Như Lai hãy phân biệt và giảng giải.

Vì sao thế? Bởi ở đời ác vị lai, những chúng sanh đức bạc sẽ không tin và thọ trì Kinh điển thâm sâu này của Như Lai. Do nhân duyên ấy, họ sẽ phải thọ khổ trong suốt đêm dài và rất khó được giải thoát.

Bạch Thế Tôn! Kính mong Ngài hãy thương xót mà thuyết giảng để làm lợi ích cho các chúng sanh.

Lại nữa, thưa Thế Tôn! Trong chúng hội hôm nay có rất nhiều thiện nam tử thiện nữ nhân với căn tánh lanh lợi, và họ sẽ làm vòm ánh sáng rộng lớn ở vào đời vị lai.”

Đức Phật bảo:

“Lành thay, Hoa Đức Tạng! Hãy lắng nghe! Ta sẽ thuyết giảng cho ông.”

Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng:

“Xin Thế Tôn giảng dạy! Con vui thích muốn nghe.”

Đức Phật bảo:

“Giả như có thiện nam tử nào đặt tất cả chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới lên hai vai của mình đến trọn đời, rồi tùy theo điều ham muốn của họ mà cúng dường, như là y phục, thức ăn, thuốc thang, và giường nằm, thời công đức của người ấy có nhiều chăng?”

“Rất nhiều, thưa Thế Tôn! Nếu với lòng từ mẫn mà cúng dường tùy theo ước muốn cho một chúng sanh thôi, thì công đức ấy cũng đã vô lượng rồi, hà huống là tất cả.”

Đức Phật bảo:

“Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với Kinh điển này mà thọ trì đọc tụng, thuyết giảng, biên chép, truyền bá rộng rãi, và làm đủ mọi sự cúng dường, rồi phát Bồ-đề tâm, thời công đức có được của họ sẽ gấp trăm ngàn vạn lần so với ở trên. Thật không thể nào thí dụ cho xuể.”

Hoa Đức Tạng Bồ-Tát bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Kể từ hôm nay, con sẽ đối với Kinh điển đã thuyết giảng này của Như Lai, cùng ba danh hiệu chư Phật ở trên–một danh hiệu của Đức Phật thuở quá khứ và hai danh hiệu của Đức Phật đời vị lai–mà luôn thọ trì đọc tụng, thuyết giảng, biên chép, và truyền bá rộng rãi. Con sẽ xa lìa tham sân si và phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Lời nguyện này quyết không bao giờ hư dối!

Bạch Thế Tôn! Nguyện con khi thành Phật, nếu có người nữ nào nghe được Pháp như vầy, thời ở đời sau họ sẽ không bao giờ còn thọ thân nữ. Sau khi đã chuyển nữ thân, con sẽ thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cho họ với danh hiệu là Ly Cấu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác.”

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Hoa Đức Tạng Bồ-Tát Ma-ha-tát cùng chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Bồ-Tát, Thanh Văn, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ.

  Xem thêm:

 • Kinh Cù Ðàm Di Ký Quả - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Niệm Tụng Đà La Ni Nhứt Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Pháp Thiên Thủ Quán Âm Tạo Thứ Đệ - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Khủng Bố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Bí Mật Bốn Mươi Tám Sứ Giả Thắng Quân Bất Động Minh Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật – Thích Trung Quán dịch - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn Du Già Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Đại Tì Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sanh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu - Kinh Tạng
 • Kinh Phạm Chí Kế Thủy Tịnh - Kinh Tạng
 • Kinh Thần Chú Thập Nhứt Diện Quán Thế Âm - Kinh Tạng
 • Bố Thí Ẩm Thực Cho Các Ngạ Quỷ Và Thuỷ Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 119 – Kinh Thân Hành Niệm (Kàyagatàsati sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh chú Đà La Ni Thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm Tiêu Phục Độc Hại - Kinh Tạng
 • Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Kinh - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Lạo Đà La Ni Thân - Kinh Tạng
 • Kinh Thọ Ký Sai Ma Bà Đế - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú - Kinh Tạng
 • Hà Da Yết Lợi Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Pháp Đàn - Kinh Tạng
 • Nghi quỹ Đà-la-ni Tùy Cầu Tức Đắc Thần biến gia trì thành tựu Kim cang đảnh Du-già tối thắng Bí mật thành Phật - Kinh Tạng