Trang Chủ Danh mục Thích Tâm Châu

Danh mục: Thích Tâm Châu

kinh luat luan 28

Kinh Đại thừa Duyên Sinh

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu
kinh luat luan 30

Kinh Duyên Sinh

Khuyết dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu
phap bao 15

Kinh Hiếu Tử

Thất dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Tâm Châu. Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Tịnh Hiền. Bản Việt dịch (3) của Huyền Thanh
kinh luat luan 1

Kinh Hiệu Lượng Sổ Châu Công Đức

Đường Bảo Tư Duy dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu
kinh luat luan 23

Kinh Kim Cang Đỉnh Du Già Niệm Châu

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Tâm Châu. Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Đức Nghiêm
kinh luat luan 6

Kinh Thiên Thỉnh Vấn

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Châu. Bản Việt dịch (3) của Huyền Thanh
phap bao 13

Kinh Mộc Hoạn Tử

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu
phap bao 9

Kinh Bốn Mươi Hai Chương

Việt dịch 1: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch 2: Ban phiên dịch Việt ngữ Vạn Phật Thánh Thành. Việt dịch 3: Nguyên Thuận. Việt dịch 4: Thích Tâm Châu
kinh luat luan 40

Kinh Tội Phúc Báo Ứng

Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu
phap bao 9

Kinh Phật Dạy Tu Tập Mười Nghiệp Lành

Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (3) của Thích Tâm Châu. Bản Việt dịch (4) của Thích Trí Thủ
kinh luat luan 23

Luận Thích Du Già Sư Địa

Tối Thắng Tử Đẳng tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu
phap bao 4

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký

Tống Đàm Vô Kiệt dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Châu
kinh luat luan 11

Luận Tâm Bồ Đề Lìa Hình Tướng

Long Thọ Bồ Tát tạo, Tống Thí Hộ dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Tâm Châu. Bản Việt dịch (2) của Thích Như Điển
kinh luat luan 19

Luận Thích Nhân Duyên Tâm Luận Tụng Nhơn Duyên Tâm

Mãnh Long Bồ Tát tạo. Bản Việt dịch (1) của Thích Như Điển. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Châu
phap bao 5

Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận

Tác-giả: Long-Thọ Bồ-Tát. Hán-dịch: Ngài Thí-Hộ. Việt-dịch: Thích Tâm Châu
kinh luat luan 21

Kinh Đại Thừa Già Da Sơn Đỉnh

Hán dịch: Đường Bồ Đề Lưu Chí. Việt dịch: Thích Tâm Châu
phap bao 6

Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Về Bồ Đề

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Tâm Châu
phap bao 6

Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Tâm Châu
kinh luat luan 11

Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Thiên – Thích Tâm Châu dịch

Hán dịch: Tống Trở Cừ Kinh Thinh. Việt dịch: Thích Tâm Châu
kinh luat luan 42

Kinh Lời Dạy Cuối Cùng (Kinh Di Giáo)

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch 1: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến, Việt dịch 2: Thích Trí Quang, Việt dịch 3: Nguyên Thuận, Việt dịch 4: Thích Tâm Châu

Xem Nhiều