Kinh Thọ Ký Sai Ma Bà Đế

Sai Ma Bà Đế Thọ Kí Kinh

Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch

Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn

***

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật ở trong núi Kỳ-đà-quật tại thành Vương-xá, cùng chúng đại Tỳ-kheo 20.000 vị và nhiều vị Bồ Tát như: Bồ Tát Di-Lặc, Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi… với nhiều vị Bồ Tát khác.

Bấy giờ, vào lúc sáng sớm đức Phật đắp y ôm bát cùng Di Lặc Bồ Tát vào thành Vương-xá khất thực. Khi đến cung điện của Đại vương Tần-bà-sa-la, hai Ngài muốn vào, nhưng lúc ấy Đại Vương Tần-bà-sa-la và phu nhân Sai-ma-bà-đế trên lầu cao thấy Thế-Tôn tâm liền thanh tịnh. Họ xuống lầu lấy cái áo vô giá gọi là Ba-đô-nã, bày ra mời Như Lai ngồi lên. Còn Di-lặc Bồ Tát ngồi vào toạ cụ (Ni sư đàn). Sau khi hai Ngài an toạ Vương phu nhân Sai-ma-bà-đế sửa soạn mọi thứ trang nghiêm, thân thể chỉnh tề rồi đảnh lễ sát chân Thế-Tôn, quay sang kính lễ Di-lặc Bồ Tát. Trước nét mặt tôn nghiêm, dáng ngồi uy nghi của đức Phật, phu nhân càng kính trọng trong lòng muốn nghe pháp.

Thế-Tôn thấy Vương phu nhân Sai-ma-bà-đế trang nghiêm mọi thứ và thân thể xong, vì muốn ban vui lợi ích tất cả chúng sanh đức Phật biết mà cứ hỏi:

Này Sai-ma-bà-đế! Nay thân của phu nhân được ánh sáng đệ nhất đoan nghiêm tuyệt đẹp như là màu sắc của trái cây. Vậy cây đó là cây gì?

Vương phu nhân Sai-ma-bà-đế làm kệ thưa:

Đệ nhất đại trượng phu

Biết mà cố hỏi con:

“Cây đó là cây gì?

Người được quả như thế.”

Đó là cây phước đức

Đời trước con gieo trồng

Quả này là cây đó

Nay con hái ăn vậy!

Lại đã trồng cây đó

Đối chánh pháp Thanh-văn

An trụ Bồ-đề đạo

Cầu địa vị Chánh-giác

Nước Thí, Giới thấm nhuần

Làm cây đó tăng trưởng

Cây đã tăng trưởng rồi

Sinh quả đoan nghiêm này

Sức nhẫn nhục tinh tấn

Cây đó được tăng trưởng

Cây đó tăng trưởng rồi

Sinh quả vô cấu này

Làm cây đó đoan nghiêm

Hoa thiền tuệ nở rộ

Nay con ăn quả ấy

Như Thế-Tôn đã thấy

Như rừng rậm cây cỏ

Tất cả sống trong núi

Nhánh, lá, cành tăng trưởng

Trên dưới đều bất động

Như vậy đại thọ đó

Đời trước con khéo trồng

Lợi ích các chúng sanh

Vì được pháp chư Phật

Như vậy cây phước đức

Con được chính hoa đó

Quả ấy con lại ăn

Sau này quả đó là

Đệ nhất Bồ-đề quả

Vô thượng Phật Bồ-đề

Xả thân nữ thấp kém

Sau chắc được quả kia

Con sẽ làm trượng phu

Trong chúng sanh trên hết

Tất cả pháp giác ngộ

Hết thảy trí biến tri

Con đem giúp chúng sanh

Thoát các khổ sợ hãi

Tất cả qui y con

Con thương hết chúng sanh.

Bấy giờ, Thế-Tôn bảo vương phu nhân Sai-ma-bà-đế:

Phu nhân nói như thế rất hay! rất hay! Phu nhân khéo làm lợi ích an lạc cho nhiều người, thương mến thế gian, đem lợi lạc an vui cho tất cả chúng, chư Thiên, người…

Vương phu nhân Sai-ma-bà-đế nghe Phật khen mình mới bạch rằng:

Thưa Thế-Tôn! Vì nhân duyên gì thân được 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp, được mười lực Như Lai, tứ-vô-sở-uý, Bốn-vô-ngại, mười tám pháp-bất-cộng của Phật, đại-từ đại-bi, đại-hỷ đại-xả. Như vậy mỗi loại vô lượng, vô số không thể nói hết, Phật pháp vô số từ đâu mà sinh?

Khi Vương phu nhân hỏi như thế, đức Phật nói kệ:

Ta cũng lại như vậy

Đời trước trồng cây ấy

Vì lợi ích chúng sanh

Mong cầu Chánh-giác-trí

Tu hành thì, giới, nhẫn

Tinh tấn, thiền, trí tuệ

Trong tất cả các thời

Thường tu tập thiền tuệ

Đối với các chúng sanh

Chưa từng khởi tâm ác

Thường ngày tâm bình đẳng

Ngày nay được thành Phật

Tâm không có ghét, yêu

Bạn lành, oán bình đẳng

Tâm được bình đẳng rồi

Cây phước đức tăng trưởng

Thân ta như đại thọ

Thâu vô lượng công đức

Từng làm Chuyển-luân-vương

Hoặc làm vua Đế-thích

Lại làm Đại Phạm-thiên

Giàu sang nhiều vô số

Pháp Phật không thể bàn

Nay lại được nhiều tướng.

Nghe những công đức như thế vương phu nhân Sai-ma-bà-đế khen ngợi:

Hay quá! nghe lời của Thế-Tôn con hết sức vui mừng.

Vương phu nhân hướng về Thế-Tôn nói kệ:

Trong người thắng, thắng hơn

Như vậy tuỳ thuận học

Như sở học khéo học

Biển công đức vô biên

Con nay học pháp Phật

Những công đức giác ngộ

Sẽ lìa khổ sinh tử

Đắc tịch tịnh như vậy

Con vốn sanh nhiều đời

Từng tu hạnh bố thí

Nguyện hết thảy phước ấy

Được trí Phật vô đẳng

Trong quá khứ, hiện tại

Con hộ trì cấm giới

Nguyệt tất cả phước ấy

Sẽ được trí Như Lai

Con tu nhẫn, tinh tấn

Như: tam-muội, Bát-nhã…

Như vậy nguyện tất cả

Đều thành tựu Phật pháp

Nghiệp thân, khẩu, ý con

Phải tu hành nhiều thiện

Nguyện đắc đại Bồ-đề

Cầu Phật trí công đức

Con xả bỏ thân nữ

Được tướng trượng phu đẹp

Đắc thân trượng phu rồi

Kế đến được thân Phật

Đắc tối-thắng Bồ-đề

Chuyển-vô-thượng pháp luân

Cứu chúng sanh giải thoát

Khỏi địa ngục sinh tử

Đức Thế-Tôn khen Vương phu nhân Sai-ma-bà-đế nói rất hay và tán thán:

Hay thay! lời nói ấy

Hay thay! Tâm nguyện lành

Con sẽ phá chúng ma

Và đắc thành chánh giác.

Vương phu nhân Sai-ma-bà-đế được chính Thế-Tôn thọ ký, nghe rồi vui mừng khởi tâm thắng thượng, sinh ý quyết định rồi đem dâng cúng lên Thế-Tôn nhiều loại thức ăn như: khử-đà-ni, bồ-xà-ni, ta-đà-ni (thức ăn cứng mềm: cơm, bún, mì, đậu…), mỗi thứ mỗi loại đầy đủ, dâng cúng cho Đại Bồ Tát Di Lặc cũng những thức ăn như thế. Bấy giờ, Thế-Tôn dùng cơm xong, cất bát rửa tay, vì Vương phu nhân Sai-ma-bà-đế lại thuyết pháp chỉ dạy khuyên bảo cho Vương phu nhân được vui vẻ. Thế-Tôn thọ ký một lần nữa:

Này Sai-ma-bà-đế! Vào vị lai trải qua vô lượng kiếp phu nhân sẽ thành Phật hiệu là Công-đức-bảo-thắng Như Lai, Ứng-chánh-biến tri, Minh-hạnh-túc, Thiên-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự-trượng-phu, Thiên-nhơn-sư, Phật, Thế-Tôn. Cõi Phật đó đệ nhất thanh tịnh không có việc ác đạo, khổ não, tâm được hoan hỷ an lạc trang-nghiêm thù-thắng. Trú xứ của Bồ Tát thanh tịnh đệ nhất. Như vậy cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh phu nhân sẽ được ở đó.

Khi Phật thuyết pháp môn này có vô số ưu-bà-tắc trên hàng ngàn người, tất cả đều phát tâm Chánh-đẳng-chánh-giác. Hàng ngàn chúng sanh: trời, người, thế gian đối với pháp này không còn nghi ngờ được tâm tuỳ thuận. Như Lai thuyết pháp xong, Sai ma Bà Đế, Bồ Tát Di-lặc, tất cả chúng hội: Chư Thiên, người, A-tu-la, Càn-thát-bà… nghe Thế-Tôn nói đều rất vui mừng.

  Xem thêm:

 • Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Cho Trưởng Giả Thủ Ca - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Ðúng, Pháp Sai - Kinh Tạng
 • Kinh Những Điều Trái Nghịch Của Ma - Kinh Tạng
 • Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà - Kinh Tạng
 • Thức Xoa Ma Na Ni Giới Bổn - Kinh Tạng
 • Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật - Kinh Tạng
 • Kệ Lễ Tán Sáu Thời - Kinh Tạng
 • Kinh Tịch Chiếu Thần Biến Tam Ma Địa - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ - Kinh Tạng
 • Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Thích Huệ Hưng dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 03 – Kính Tăng - Kinh Tạng
 • Kệ Chú Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh - Kinh Tạng
 • Kinh Tối Thắng Hỏi Về Việc Trừ Cấu Đoạn Kết Của Bồ Tát Thập Trụ - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 18 – Chọn Bạn Kết Giao - Kinh Tạng
 • Kinh Ngài Ma Ha Ca Diếp Độ Bà Lão Nghèo - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 04 – Kính Tháp - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 113 – Kinh Chân Nhân (Sappurisa sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Thất Tri - Kinh Tạng
 • Kinh La Ma Già - Kinh Tạng