Trang Chủ Danh mục Thích Tâm Nhãn

Danh mục: Thích Tâm Nhãn

kinh luat luan 1

Kinh Đăng Chỉ Nhân Duyên

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nữ Tuệ Thành. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 18

Kinh Phật Nói Về Công Đức Xuất Gia

Thất dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nguyên Lộc. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 36

Kinh Phật Nói Về Pháp Bố Thí

Tống Pháp Hiền dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nguyên Lộc. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 23

Kinh Lầu Các Chánh Pháp Cam Lồ Cổ

Tống Thiên Tức Tai dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 21

Kinh Phật Dạy Năm Pháp Bố Thí Lớn

Tống Thí Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Thiên Ân. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 29

Kinh Đại Thừa Lưu Chuyển Hữu

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
phap bao 6

Kinh Ưu Bà Di Vô Cấu

Hậu Ngụy Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 40

Kinh Hiền Thủ

Tây Tần Thánh Kiên dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 14

Phật Thuyết Kinh Chuyển Thân Nữ

Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 6

Kinh Người Phụ Nữ Gặp Điều Bất Hạnh

Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 42

Kinh Lão Mẫu

Thất dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
phap bao 10

Kinh Nữ Ma Đặng

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 14

Kinh Bé Gái Trong Bụng Nghe Kinh

Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 10

Kinh Bà Lão

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 21

Kinh Lão Nữ Nhân (Kinh Bà Lão Nghèo) – Thích Tâm Nhãn dịch

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm dịch. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 42

Kinh Vợ Trưởng Giả Pháp Chí

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 34

Kinh Nại Nữ Và Kỳ Bà

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 23

Kinh Làm Con Năm Người Mẹ

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 29

Kinh Tâm Minh

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 34

Kinh Long Thí Bồ Tát Bổn Khởi

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn

Xem Nhiều