1
2

KINH PHẬT DẠY NĂM PHÁP BỐ THÍ LỚN

Phật Thuyết Ngũ Đại Thí Kinh

Tống Thí Hộ Đẳng dịch

Bản Việt dịch (1) của Thích Thiên Ân

Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Nhãn

***

Kinh Phật Dạy Năm Pháp Bố Thí Lớn

Việt dịch: Thích Thiên Ân

Một thời, Đức Phật Thế Tôn cùng với chúng tỳ-kheo an trú tại Kỳ Thọ Cấp Cô Độc viên, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Phật bảo các tỳ-kheo:

Có năm cách bố thí quan trọng, nay Ta sẽ nói cho các ông nghe. Năm cách bố thí quan trọng đó là gì? Đó là: 1. Không giết hại chúng sinh; 2. Không trộm cướp; 3. Không tà nhiễm; 4. Không nói dối; 5. Không uống rượu.

Vì sao giữ hạnh không giết hại chúng sinh gọi là pháp bố thí quan trọng? Vì không sát hại chính là ban cho vô lượng hữu tình sự không sợ hãi. Vì không sợ hãi nên không có thù ghét, không ghét bỏ, không có hãm hại. Vì khi vô lượng hữu tình kia được sự không sợ hãi rồi, chúng không còn thù ghét, ghét bỏ, hãm hại, cho đến dù sinh lên trời hay sinh trong loài người đều được an ổn, vui vẻ. Vì thế, không sát sanh gọi là pháp bố thí quan trọng. Không trộm cướp, không tà nhiễm, không nói dối, không uống rượu cũng gọi là pháp bố thí quan trọng cũng giống như thế”.

  Xem thêm:

 • Kinh Phật Dạy Tu Tập Mười Nghiệp Lành - Kinh Tạng
 • Kinh Sám Hối Lỗi Lầm Qua Lời Dạy Cho Tôn Giả Xá Lợi Phất - Kinh Tạng
 • Pháp Tùy Hành Niệm Tụng Đại Tì Lô Già Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Lược Thị Thất Chi - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nữ Tâm Thường dịch - Kinh Tạng
 • Phẩm Pháp Nghi Quỹ Niệm Tụng Cúng Dường Thánh Hạ Dã Hột Lí Phược Đại Oai Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm - Kinh Tạng
 • Kinh Phật dạy Lão Bà La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Dạy Vua Ưu Điền Dùng Chánh Pháp Trị Nước - Kinh Tạng
 • Kinh Thái Tử Mộ Phách – Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – Thích Nguyên Chơn dịch - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Cúng Dường Niệm Tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức - Kinh Tạng
 • Hà Da Yết Lợi Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Pháp Đàn - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Từ Thị Sở Thuyết Đại Thừa Duyên Sinh Thí Dụ Cây Lúa - Kinh Tạng
 • Đại Tì Lô Già Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 29 – Ðại Kinh Thí Dụ Lõi Cây (Mahasaropama-sutta) - Kinh Tạng
 • Tư Duy Lược Yếu Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Vì Thiên Tử Thắng Quang Dạy Vương Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 30 – Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây (Cùlasàropama sutta) - Kinh Tạng
 • Pháp Lược Tối Yếu Bí Mật Thứ Đệ Niệm Tụng Đô Biểu Như Ý Ma Ni Chuyển Luân Thánh Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Vì Hải Long Vương Dạy Pháp Ấn - Kinh Tạng
 • Kinh Ngũ Môn Thiền Pháp Yếu Dụng - Kinh Tạng