Pháp Lược Tối Yếu Bí Mật Thứ Đệ Niệm Tụng Đô Biểu Như Ý Ma Ni Chuyển Luân Thánh Vương

Đường giải Thoát Sư Tử dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

TƯỚNG MẠO

PHẨM THỨ NHẤT

Nay ta sẽ nói Pháp Suy tư

Ba loại Chân ngôn theo thứ tự

Thoạt dùng ĐẠI TÂM gia trì ngồi

Thứ hai CĂN BẢN lại tưởng trong

Thứ ba TIỂU TÂM thông nội ngoại

Cần giữ được tâm không thác loạn

Như vậy Chân ngôn của Ba đạo

An lập Hành giả ĐỊA MINH VƯƠNG

Nếu có tu Tam Muội Gia này

Cần đủ bảy loại tướng Thù Thắng

Giống như Luân Vương cầm bảy báu

Vua bốn Thiên hạ đều giáng phục

Tiếp, nói thuận theo Pháp niệm tụng

Lại chọn đất tốt lành thanh tịnh

Hoặc tại sường núi hoặc bờ ao

Hoặc tại Già Lam nơi tĩnh thất

Hoặc trong Thần tháp Xá Lợi Phật

Cần giữ gìn tâm làm đủ cả

Trước tiên TRÌ ĐỊA như giáo mệnh

Tiếp, lại đặt bày Đức Bản Tôn

Hành giả tự mình bày tòa ngồi

Mặt Tây đặt Bản Tôn trước mặt

Hành giả đối tượng ngồi mặt Đông

Tắm gội sạch sẽ, thân xoa hương

Mặc quần áo mới đẹp sạch sẽ

Lại cầm mọi loại vật cúng dường

Mỗi bước tưởng sen tám cách đỡ

Giữ tưởng biến đất không cấu uế

Gia trì hộ thân vào tĩnh thất

Đặt bày trước Tượng rồi niệm tụng

ĐẠI TÂM MẬT NGÔN

PHẨM THỨ HAI

Trước dụng Đại Tâm Chân ngôn Vương

Tắm gội sạch sẽ kết Pháp Hộ

Chú nước rưới thân gia trì áo

Lại nên tưởng niệm đều thành tựu

Như năm loại này tùy thứ tự

Đều dùng Đại Minh và Bản Ấn

“Án Ba đát ma chuẩn đá mạt ni ma hạ nhạ phộc la Hồng”

OMÏ PADMA CINTÀMANÏI MAHÀ JVALA HÙMÏ

Táo Đậu (bát bằng gỗ dùng để tắm) là vật dùng tắm gội đều chú vào 7 biến sau đó tắm rửa.

Tưởng nước màu trắng

Giống như sương sớm

Lại tưởng tự thân

Cấu uế phiền não

Nhậ nước này xong

Đốt tất cả Trần (bụi bặm)

Thảy đều hết sạch

Tắm gội xong rồi

Cần phải tẩy tịnh

Lấy chút ít đất

Gia trì bảy biến

Tùy lúc tẩy tịnh

Sau đó mặc áo

Thời các áo đó cũng lại gia trì 7 biến và tác tưởng là:

Nay, thân của Ta

Mặc giáp Kim Cương

Y Pháp xin xong

Liền đem vảy thân

Dùng một bụm nước

Rưới vảy lên thân

Tưởng trong Hư không

Mưa các hoa báu

Trùm khắp thế giới

Lìên phải hộ thân

Kết Mật ấn này

Tụng trì bảy biến

Ấn ở bảy nơi

Tim với hai vai

Hai mắt, hai gối

Buông Ấn trên đỉnh

Thành dại Hộ thân xong, liền nên Kết giới

NẾu kết Đàn giới

Mở bốn cánh cửa

Chẳng nên Kết giới

Nếu làm Kết hộ

Đều nên dụng tâm

Cũng phô bày theo thứ tự, liền làm các việc khải thỉnh.

CĂN BẢN MẬT NGÔN

PHẨM THỨ BA

Lại nói Pháp Nghi Quỹ Căn bản

Tưởng niệm phụng thỉnh Đại Thánh Tôn

Tụng Mật ngôn này và kết Ấn

Mỗi mỗi tự tưởng qua núi kia

Giữ tâm đỉnh lễ mà phụng thỉnh

Nghinh dẫn Tôn Giả vào Đạo Trường

Lại dùng Át Già mà trao cho

Hương, hoa, thức ăn uống, hương xoa

Đèn, lọng, phan, phướng và âm nhạc

Như Pháp cúng dường Minh Vương ấn

Tưởng niệm cúng dường Tôn Giả xong

Tùy cầm tràng hạt tụng Mật ngôn

Hối lỗi đời trước và phát nguyện

Chí thành ngồi thẳng quán Minh Vương

Hành giả ngồi ngay thẳng trước mặt tượng mà suy tư, giữ tâm chân thành quán núi Bố Đa Lặc Già (Potalaka) với mọi trang nghiêm, hoa quả tươi tốt.

Trên đỉnh núi ấy

Cung điện Thánh Giả

Vốn ở trong đó

Nên tưởng Thánh Giả

Ngồi yên trong điện

Đầy đủ thù diệu

Trang nghiêm thân thể

Hành giả ở đây

Bên trong tâm tưởng

Tự đến núi ấy

Nghinh thỉnh Tôn giả

Dẫn vào Đạo Trường

Ở chính giữa Đàn

Trên đài hoa sen

Đặt bày Thánh Giả

Tiếp, dâng nước át Già

Ở bình đồng mới

Hoặc dùng sứ trắng

Chứa đầy nước thơm

Dâng lên Thánh Giả

Liền tụng Chân ngôn

Lại tưởng nước này

Thánh giả nhận xong

Vảy khắp bốn phương

Và vảy Diệu Thân

Hành giả tinh tế quán Bản Tôn vảy nước xong thì Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới giống như lưu ly trong ngồi sáng suốt. Bên trong không có một vật.

Dâng ÁT GIÀ xong

Tiếp lại cúng dường

Hương hoa ẩm thực

Hương xoa, hương bột

Đèn lọng, các việc

Mỗi mỗi gia trì

Chân ngôn với Ấn

Cúng dường xong rồi

Ở trước mặt Bản Tôn Thánh Giả, hối tạ thân ấy, có thể trách mắng lỗi lầm của mình.

Tiếp lại phát nguyện

Tùy tâm mong cầu

Thảy đều bày tỏ

Ở trong tưởng ấy

Kết Đàn ba cửa

Chỉ lưu bốn phương

Lại kết Đại giới

Ngồi thân, bốn phương

Phô bày chung quanh

Và Hư không giới

Tiếp dùng hương xoa

Xoa tay, cánh tay

Sau đó niệm tụng

Cầm tràng hạt, dùng tâm trân trọng. Chắp 2 tay lại nâng lên đội trên đỉnh đầu 3 lần rồi nói rằng:

Con niệm giữ tâm

Phụng sự Thánh Giả

Trì Mật Ngôn này

Nguyện xin Tôn giả

Chẳng bỏ Đại Bi

Đừng ngược Bản Thệ

Phát hoằng thệ nguyện

Mau hiện tất cả

Thân diệu trang nghiêm

Nếu con nhìn thấy

Hiện thân liền được

Chứng PHÁP VÂN ĐỊA

Thường hầu Tôn Giả

Chẳng lìa tả hữu (hai bên trái phải)

Phát nguyện này cong

Liền tụng CĂN BẢN

BÍ MẬT CHÂN NGÔN là:

1. Nẵng mô A la đát nẵng đát la dạ dã

2. Nẵng mô A ly dã

3. Phộc lộ chỉ đế

4. Thấp phộc la dã

5. Mạo địa tát đát phộc dã

6. Ma ha tát đát phộc dạ

7. Ma hạ ca lô ni ca dã

8. Đát nễ dã tha

9. ÁN

10. Tả khất la phộc để

11. Chuẩn đá mạt ni

12. Ma ha bả nạp minh

13. Lo lô để sắt tra

14. Nhập phộc la

15. A khất la sái dã

16. Hồng phán tra

17. Sa phộc hạ

NAMO RATNATRAYÀYA

NAMAHÏ ARYA AVALOKITE ‘SVARÀYA BODHISATVÀYA MAHÀ SATVÀYA MAHÀ KARUNÏIKÀYA

TADYATHÀ: OMÏ CAKRA VARTTI CINTÀMANÏI MAHÀ PADME RURU TISÏTÏA JVALA AKARSÏAYA HÙMÏ PHATÏ SVÀHÀ

Tụng Chân ngôn này, ở trong 7 ngày mãn 10 vạn biến thì Thánh giả liền hiện ra trước mặt người trì tụng. Tùy thep tâm mong cầu đều được thành tựu.

Nếu thường trì niệm

Mỗi ngày ba thời

Mỗi thời trì niệm

Một ngàn tám biến (1.008)

Hoặc trăm tám biến (108)

Mãn số như vậy

Ba mươi vạn biến

Liền thành Tất Địa

Mỗi thời đều làm

Các việc nghinh tống

Pháp đẳng PHÓ CHÚC

Đại Tâm Mật ngôn là:

“Án phộc la ná bả nạp minh chuẩn đá mạt ni ma hạ nhập phộc la Hồng phán tra Sa phộc hạ”

OMÏ VARADA PADME CINTÀMANÏI MAHÀ JVALA HÙMÏ PHATÏ SVÀHÀ

TIỂU TÂM MẬT NGÔN

PHẨM THỨ TƯ

Lại nói Tối Thắng Tiểu Tâm Vương

Hay thành tất cả các Tất Địa

Ba nghiệp cùng dùng kết diệu Ấn

Tụng bí Chân ngôn mà phó chúc

Lại ở trong tưởng trừ Kết giới

Tiếp dâng Át Già vảy bốn phương

Trách mắng lỗi xong, khởi xấu hổ

Dẫn Đại Thánh Giả về BẢn cung

An bày Tôn giả trong điện xong

Từ biệt, tự niệm hồn Bản cung

_ Lại nữa Hành giả

Lúc trì tụng xong

Nên tác phó chúc

Kết Mật Ấn này

Và tụng Chân ngôn

Phó chúc Thánh Giả

Nói là như vầy

“Bao nhiêu biến số

Với công phu trì

Phó chúc Thánh Giả

Nguyện xin Tôn giả

Thọ nhận phòng hộ

Đừng khiến tan mất

Lại tưởng tay ấn

Giống như Bảo Tạng

Tất cả biến số

Đặt để trong Tạng

Trao cho Thánh giả

_ Thánh giả nhận xong

Đặt trong hoa sen

Làm phó chúc xong

Nên sám hối lỗi

Phát hoằng thệ nguyện

Sau đó lại tác

Thánh Giả hồn cung

Pháp dùng dẫn tống

Liền trừ kết giới

Lại lấy nước thơm

Tán rải bốn phương

Với dâng Thánh Giả

Liền nên dẫn tống

Lại kết Mật Ấn

Và tụng Chân ngôn

_ Lại tưởng tự thân

Hồn tống Thánh giả

Đến tận BẢn cung

An bày trong điện

Thánh giả ngồi xong

Tự nên (TỰ KHỨ) từ giã

Quay về Bản phương

Tiểu Tâm Mật ngôn là:

“Án phộc la ná bả nạp minh Hồng”

OMÏ VARADA PADME HÙMÏ

Nay Ta nói về tướng mạo của Mật Ấn. Thoạt tiên kết Đại Ấn dùng mọi loại hương xoa, xoa lên bàn tay, cánh tay. Sau đó kết Ấn đưa lên đỉnh đội. Chắp 2 tay lại đặt ngang trái tim, hai ngón út và 2 ngón vô danh cùng móc nhau trong lòng bàn tay. Đem 2 ngón trỏ đè lên lóng thứ hai trên lưng ngón giữa. Kèm duỗi 2 ngón cái.

Đây là ĐẠI TÂM

Chân ngôn Mật Ấn

Cần yếu cùng dùng

Nơi tác gia trì

Bí mật ngôn ấy

Cùng tụng bảy biến

Các ẤN đều ấn

Hoặc ném hoặc chỉ

Cần yếu tưởng thành

Mỗi mỗi như Pháp

Chẳng được tựu trung

Tâm duyên cảnh giác

Tùy thuận thế Pháp

Đi, đứng, ngồi, nằm

An tại Chư Phật

Cảnh giới thâm sâu

Nếu có Hành giả

Tu tập quán này

Chẳng lâu liền thành

NHẤT THIẾT CHỦNG TRÍ

Đệ nhị Căn Bản Chân ngôn Ấn:

Đặt 2 cổ tay chạm nhau, đặt trước ức ngực, bung rải 10 ngón tay. Duỗi kèm 2 ngón út, 2 ngón cái giống như hình hoa sen. Cùng y theo Pháp Ấn lúc trước mà chỉ. Riêng lúc nghinh thỉnh thì đưa ngón cái đi qua đi lại.

Đệ tam Tiểu Tâm Chân ngôn Ấn:

Chắp 2 tay lại giữa rỗng, giống như hoa sen chưa nở. Nếu phó chúc thì y theo trứơc tưởng niệm, phát khiển Tôn giả thì mở 2 ngón cái. Tiểu Tâm Mật Ấn này thông tất cả nơi dùng thuộc Liên Hoa Bộ. Nay Ta ở trong Đại Liên Hoa Bộ Tam Muội Gia, lược ra thứ tự niệm tụng Bí mật thâm sâu này. Người hành kia chẳng được trao truyền sai lầm như giữ con mắt của mình. Tất cả Thánh Giả đều đại hoan hỷ ghi nhớ người này. Tất cả Thiện Thần ngày đêm thường hộ bên cạnh chẳng lúc nào xa lìa.

THÀNH TỰU THẾ GIAN XUẤT THẾ GIAN TRỪ TAI,

HỘ MA NIỆM TỤNG

PHẨM THỨ NĂM

Nay Ta thuận nơi Liên Hoa Bộ

Lược nói NHƯ Ý MA NI LUÂN

Hay thắng các Bộ Tối Bí mật

Thành tựu Thế Pháp, Xuất Thế Pháp

Niệm tụng đều có 4 loại Pháp

Hành giả lắng nghe điều Ta nói

Thoạt tác “Tức tai gia trì Pháp” (TỨC TAI)

Thứ hai “Tăng Ích” thành Phước Trí (TĂNG ÍCH)

Thứ ba tùy tâm ái niệm Pháp (KÍNH ÁI)

Thứ tư Giáng phục tất cả ốn (HÀNG PHỤC)

Bốn loại trì tụng Hộ Ma Này

Thứ tự bày Pháp Thượng, Trung, Hạ

Nếu muốn thành tựu Pháp TỨC TAI

Trươc phát tâm Từ Bi an nhẫn

Nên cầu vô thượng diệu giác địa

Đừng Thích THANH VĂN, Tâm Nhị Thừa

Lại như thành tựu cầu việc lớn

Cần yếu làm Pháp chuyển chướng trước

Lại lấy Bạch đàn mười sáu ngón (dài 16 ngón tay)

Mỗi trì mỗi đốt xưng danh xong

Số đếm trăm tám (108) hoặc ngàn tám (1.008)

Ắt điều cầu nguyện đều mãn túc

_ Hành giả lúc trừ bệnh người khác

Hoặc diệt tai ách lớn trong nước

Tai nạn Ta người với súc sinh

Cần phải giữ tâm thỉnh Đại Thánh

Nơi mỗi một cửa Đại thành ấy

Tưởng đặt Bản Tôn giả chính giữa

Mọi thứ thù diệu bảo trang nghiêm

Tướng suy tư, sáu tay như thuyết

Lại tưởng TAM TINH tuôn bạch quang (ánh sáng trắng)

Dần dần dẫn rộng khắp Pháp giới

Bap nhiêu tai họa của chúng sinh

Thảy đều lui tan, không sở hữu

Hoặc tưởng quang này vào thân Ta

Tất cả tội chướng đều diệt hết

Tội diệt phúc sinh cùng gia trì

Lại siêng niệm tụng liền thành tựu.

TĂNG ÍCH PHƯỚC ĐỨC

PHẨM THỨ SÁU

Nay Ta lược nói phước sinh Pháp

Vì đại Từ Bi thuận Hữu tình

Bồ Tát thân thân khắp tất cả

Tùy tâm ưa thích của chúng sinh

Tiếp lại an lập các trân tạng

Mọi loại Pháp môn đều chẳng đồng

Trăm ngàn vạn nước, tùy nơi nhiễm

Mỗi mỗi cầu khẩn đều thành tựu

Hoặc nói PHÁP TƯỚNG hoặc VÔ TƯỚNG

Tùy thuận l61i nẻo của chúng sinh

Kiến lập Phật Pháp hộ Thế giới

Thế lực Đại Thánh khó luận bàn

Phụng hiến một Pháp mau siêu việt

Ở trong một Pháp lại hiện Ba

Ba Bộ đều riêng có Ba Loại

Tựu trung tối sơ là HOẠI TAI

Các Bộ Hoại Tai, lược nói xong

Tiếp, nên TĂNG ÍCH hay diễn nói

Nếu cầu Trường Thọ và Tài Bảo

Lại Vui Thông Minh, VĂN TRÌ MÔN

Hoặc cầu TÚC MỆNH TRÍ trứơc sau

Hoặc nay cầu sức lực như RỒNG

Nếu vì tự làm Phước TĂNG ÍCH

Trước nên ăn thức TAM BẠCH TỊNH

Nếu cầu Trường Thọ, thân không nạn

Làm một lò lửa hình Hoa Sen

Vuông tròn sâu vừa đều một khuỷu

Lại lấy NGŨ TỊNH xoa bên trong

Lại lấy Tô Mật và gỗ Đàn

Mỗi chú mỗi thiêu, xưng danh xong

Số đếm trăm tám (108) một ngàn tám (1.008)

Cho đến ba ngàn, tùy nghit hức

Nếu đời trước có tội cực nặng

Chẳng hơn vạn biến thảy đều trừ

Trừ diệt tội xong, tăng Phước Trí

Liền được không bệnh và sống lâu

Nếu vì người khác làm việc này

Chỉ xưng tên ấy, cùng Pháp tắc

Hành giả như Pháp giữ gìn tâm

Mỗi mỗi sáng sớm lấy cây liễu

Chú đủ tám trăm (800) khiến nhấm nhai

Chẳng lâu, một ngày hoặc ba ngày

Liền hay khai Tâm được thông minh

Làm Hộ Ma dùng TIỂU TÂM CHÚ

Niệm tụng CĂN BẢN ĐẠI CHÂN NGÔN

Nay Ta lược nói Phước Tăng Ích

Chúng sinh vô phược mau gia trì

Đừng luận tác Pháp CHỦNG SỐ này

Chỉ chuyên Trường Mệnh, Đại Hộ Thân

Nếu mội ngày hay trì ngàn tám (1.008)

Đời này liền được TÚC MỆNH THÔNG

Ngày đêm siêng năng thường tu tập

TẤT ĐỊA mong cầu đều thành tựu

Nếu như uống thuốc cầu SẮC LỰC

Hãy gia trì CĂN BẢN CHÂN NGÔN

Niệm tụng mười vạn đầy đủ xong

Hướng lên Hư không rồi uống vào

Hai mốt (21) ba lăm (35) lại hơn bày (7)

Lực đồng chín Rồng không sai khác

Nếu trì thuốc Cam Lộ sống lâu

Hoặc được một kiếp, hoặc Trung kiếp

Nếu trì Dược Thảo, cầu thành tựu

Vượt nơi các Bộ dùng sẽ thành

Váng sữa bò, Thư Hồng, Hùng Hồng

Nên trì một vật đặt trong Đàn

Mồng một, mười lăm tháng Bạch Nguyệt

Đầu đêm bắt đầu khởi niệm tụng

Một kỳ trì tụng đừng gián đoạn

Và hiện ba Tướng làm giới hạn

Thoạt hiện Tướng NỖN (ấm áp) thành THÔNG TRÍ

Thú hai tướng YÊN (khói) ẩn thân thể

Thứ ba hiện HỎA (Lửa) bay trên không

Đây được thành tựu Đại Tiên nhân

TẤT ĐỊA nên uống vãng sữa bò

Dùng thuốc thuộc nhóm Hùng Hồng xoa

Nay Ta nói TĂNG ÍCH này xong

Hành Giả nỗ lực phòng hộ mình

TÙY TÂM HỒI NIỆM

PHẨM THỨ BẢY

Tay Ta lại nói việc Tùy Thuận

Nhân và Phi Nhân với súc sinh

Lấy muối hòa với Miến Đại Mạch

Tùy Tâm cầu nguyện làm hình ấy

Nam tả (bên trái) nữ hữu (bên phải) theo chân phát

Nên đem đao sắt mới, cắt nhỏ

Mỗi ngày ba thời đều trăm tám (108)

Cho đến ngàn tám (1.008) tự tùy Tâm

Nếu muốn La Già (Ràja – bậc vua chúa) khiến ghi nhớ

Đã tạo Hình, Trì, xưng tên ấy

Hộ Ma cũng nên niệm danh hiệu

Chẳng quá tám trăm (800) liền tùy tâm

Nếu nhiếp chư Long (lồi Rồng) làm tùy thuận

Trước làm một Rồng giống hình rắn

Nếu muốn cầu mưa làm màu xanh

Nếu lúc sóng to cần màu đỏ

Lửa thiêu nên dùng sữa, gỗ Trầm

Chẳng quá ba ngày liền thành tựu

Tác Pháp cần có Ý chí thành

Tựu trung chẳng có Tam giải mạn (lười biếng kiêu mạn)

Nếu nhiếp chư Thiên, nhóm Dược Xoa

Tùy loại mỗi mỗi xưng Bản danh

Nếu có oan gia khiến vui vẻ

Niệm tụng cũng chuyển được Tâm ấy

Hoặc làm Hộ Ma hoặc Trì tụng

Riêng OAN GIA: phẩm Thượng, Trung, Hạ

Phước báo Thượng căn ba trăm (300) biến

Tung, Hạ, không phước bèn xưng niệm

Tùy Tâm niệm tụng Ta lược nói

Bậc Trí cần phài khéo suy tư

Trong tất cả Bộ gom nhiếp hết

Tâm Liên Hoa tối yếu bí mật

A TỲ GIÀ LỖ CA (PHÁP HÀNG PHỤC)

PHẨM THỨ TÁM

Nay tôi cúi lạy Đại Thánh ấy

Vì luận mọi thứ Môn phương tiện

Hộ Phật Pháp nên hiện phẫn nộ

Giáng phục: phá hoại người, Pháp Thánh

Lò lửa trong ấy hình tam giác

Đem đốt THƯ MỘC và củi ấm

Nếu làm Pháp này: tháng Hắc Nguyệt

Lớn tiếng trì tụng, xưng danh ấy

Ác Tô, ác Du ném vào lò

Chẳng mãn ngàn tám (1.008) tự nhiên thành

Giáng phục Quỷ Thần Binh bạo nộ

Có thể thiêu đốt rễ THỂ LÔ

Hoặc thiêu cây đắng hoặc cây sống

Hòa với máu người lại tạo hình

Một chặt một chú, trăm tám (108) biến

Chẳng quá ba ngày liền điều nhu (ngoan ngỗn, dễ dạy)

Nếu lại giáng hục kẻ diệt Pháp

Như ý cúng dường Đại Minh Vương

Đem các thu6óc độc thiêu trong lò

Lại lấy củi ấm làm Hộ Ma

Ở trong ba ngày tám trăm (800) biến

Khiến kẻ ác kia liền hồi tâm

Lại nếu chẳng làm việc Hộ Ma

Trì tụng CĂN BẢN CHÂN NGÔN MINH

Ước muốn giáng phục khắp tất cả

Câu câu đều nên xưng tên ấy

Số đó lại mãn tám trăm (800) biến

Kẻ ấy tự đi đến tôn kính

Y Pháp lược nói ĐIỀU PHỤC này

Hành Giả cần phải khéo suy tư

Pháp khẩu quyết bí mật thâm sâu

Thứ tự niệm tụng Môn ĐÔ NHIẾP

Nếu hay thừa tự Tôn Giả này

Chẳng phải mầm căn lành một đời

Từng trải qua vô lượng Chư Phật

Tu tập Môn BỒ ĐỀ CỨU CÁNH

Tựu trung nếu thật Thiện Tri Thức

Một đời liền vào BẤT HOẠI MÔN

Nay Ta diễn nói công đức này

Vô lượng ức kiếp khen không hết

Nay đã lược bày chút PHÁP NHĨ

Hãnh giả tĩnh tâm, siêng năng tu

  Xem thêm:

 • Kinh Thất Tinh Như Ý Luân Bí Mật Yếu - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Như Ý Ma Ni Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Bồ Tát Quán Thế Âm Như Ý Ma Ni Luân Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già - Kinh Tạng
 • Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Chú Khóa Pháp Và Tựa - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Như Ý Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Ma Lợi Chi Thiên - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Đà La Ni Ma Lợi Chi Thiên - Kinh Tạng
 • Kim Cang Đỉnh Du Già Hàng Tam Thế Thành Tựu Cực Thâm Mật Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Mâu Lê Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Cát Tường Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Đại Oai Nộ Ô Sô Sáp Ma - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Bí Mật Bồ Tát Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại - Kinh Tạng